Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TE-palveluiden prosessi Asiakas Osatyökykyinen työtön asiakas, jonka tarvetta kuntoutukseen selvitetään. TE-toimiston asiantuntija Kelan työkykyneuvoja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TE-palveluiden prosessi Asiakas Osatyökykyinen työtön asiakas, jonka tarvetta kuntoutukseen selvitetään. TE-toimiston asiantuntija Kelan työkykyneuvoja."— Presentationens avskrift:

1 TE-palveluiden prosessi Asiakas Osatyökykyinen työtön asiakas, jonka tarvetta kuntoutukseen selvitetään. TE-toimiston asiantuntija Kelan työkykyneuvoja / etuuskäsittelijä Terveydenhuolto/ työterveyshuolto Työeläkelaitos Neuvon asiakasta ja tutustun hänen kokonaistilanteeseen. Selvitän tarvitseeko asiakas TE- palveluiden lisäksi tai sijaan Kelan kuntoutuspalveluja. Arvioin onko asiakkaan tilanteessa kysymys työn saamisen tai osaamisen ongelmasta. Pyydän asiakkaalta kirjallisen suostumuksen yhteistyöhön Kelan kanssa. Ei ole, koska arvioin, että terveydellinen tilanne ja muu kokonaistilanne eivät rajoita työllistymistä tai opiskelua. Terveydentilan selvittäminen Ei ole koska arvioin, että vaikka terveydellinen tilanne ja kokonaistilanne rajoittavat työllistymistä tai opiskelua, niin asiakas ei tarvitse Kelan ammatillista kuntoutusta. Ehkä tai en tiedä, koska arvioin asiakkaan terveydentilanteen ja kokonaistilanteen mahdollisesti rajoittavan työllistymistä tai opiskelua JA mietin tarvitseeko asiakas ennen työllistymistä yksilöllistä tukea, ohjausta tai tilanteensa selvittämistä. Kyllä on, koska arvioin, että kyse on sekä työn saamisen tai osaamisen ongelmasta että kuntoutuksellisen tuen tarpeesta. Kirjaan yhteydenpidon: asiakkaan tarvitsemat kuntoutus- ja TE-palvelut ja niiden ajankohta sekä jatko-ohjaus. Tutustun Kelan ammatilliseen kuntoutuksen palveluihin ja mietin tarvitseeko asiakas kuntoutuspalveluja TE-palveluiden lisäksi tai niiden sijaan. Jos arvioin asiakkaan tarvitsevan Kelan kuntoutuspalveluja, keskustelen yhdessä asiakkaan ja Kelan työkykyneuvojan/etuus- käsittejän kanssa asiakkaan tarvitsemista kuntoutuspalveluista ja jatko-ohjauksesta. Jos asiakkaan arvioidaan tarvitsevan TE-palveluiden lisäksi kuntoutusta, asiakkuus jatkuu TE-toimiston lisäksi Kelassa. TE-toimiston asiantuntija ilmoittaa tarvittaessa järjestetystä TE- palvelusta Kelaan (ks. suostumus). Jos asiakkaan palvelut eivät käynnisty suunnitelman mukaisesti, keskustelen asiakkaan ja työkykyneuvojan/etuus- käsittelijän kanssa asiakkaan tarvitsemista palveluista ja jatko- ohjauksesta. Jos asiakas tarvitsee ammatillista kuntoutusta ja hän on työeläkekuntoutettava, ohjaan asiakkaan omaan työeläkelaitokseen. Jos sairaus / vamma on tiedossa ja riittävässä hoidossa, arvioin sen vaikutukset työllistymiseen tai opiskeluun. Kelan kuntoutuksen palveluntuottaja Kelan kuntoutuspalveluun sisältyvä verkostoyhteistyö, jolla varmistetaan asiakkaan ammatillinen eteneminen yhdessä palveluntuottajan, asiakkaan ja TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Asiakkuus jatkuu vain TE- toimistossa. Jos sairaus / vamma ei tiedossa tai riittävässä hoidossa, ohjaan työttömän työttömien terveystarkastukseen ja työsuhteisen työterveyshuoltoon. Jos arvioin asiakkaan tarvitsevan MT- työhönvalmennusta/ ammatillista kuntoutuskurssia, keskustelen yhdessä asiakkaan ja Kelan työkykyneuvojan/etuus käsittelijän tai palveluntuottajan kanssa ennakkohaastatteluun / esivalintaan osallistumisesta. Jos asiakas tarvitsee vain Kelan kuntoutuspal- veluja, asiakkuus jatkuu siltä osin Kelassa.

2 Process på arbets- och näringsbyrån Kund Partiellt arbetsför, arbetslös kund vars behov av rehabilitering utreds. TE-byråns sakkunniga FPA:s arbetsförmåge- rådgivare/förmåns- handläggare Hälso- och sjukvår- den/företagshälso- vården Arbetspensions- anstalten Jag ger kunden råd och sätter mig in i kundens hela situation. Jag utreder om kunden utöver eller i stället för TE-tjänster också behöver FPA:s rehabiliteringstjänster. Jag bedömer huruvida det i kundens fall är fråga om problem med att få arbete eller om kompetensproblem. Jag ber kunden om ett skriftligt samtycke till samarbete med FPA. Nej, eftersom jag bedömer att kundens hälsotillstånd och övergripande situation inte begränsar sysselsättningen eller studierna. Utredning av hälsotillståndet Nej, eftersom jag bedömer att trots att kundens hälsotillstånd och övergripande situation begränsar sysselsättningen eller studierna behöver kunden inte FPA:s yrkesinriktade rehabilitering. Kanske eller ja vet inte, eftersom jag bedömer att kundens hälsotillstånd och övergripande situation eventuellt begränsar sysselsättningen eller studierna OCH jag funderar på om kunden före arbetet behöver individuellt stöd, handledning eller utredning av sin situation. Ja, eftersom jag bedömer att det både är fråga om problem med att få arbete eller kompetensproblem och om behov av stöd i form av rehabilitering. Jag antecknar kontakten: vilka rehabiliterings- och TE-tjänster som kunden behöver, tidpunkten för dem och fortsatt handledning Jag bekantar mig med FPA:s yrkesinriktade rehabiliteringstjänster och överväger om kunden behöver rehabiliteringstjänster utöver eller i stället för TE-tjänster. Om jag bedömer att kunden behöver FPA:s rehabiliteringstjänster, diskuterar jag med kunden och FPA:s arbetsförmågerådgivare/ förmånshandläggare vilka rehabiliteringstjänster kunden behöver och behovet av fortsatt handledning. Om kunden utöver TE-tjänster också bedöms behöva rehabilitering, fortsätter kundrelationen både på TE- byrån och hos FPA. TE- byråns sakkunniga meddelar vid behov FPA om TE- tjänster som ordnats (se samtycke).. Om kunden utöver TE-tjänster också bedöms behöva rehabilitering, fortsätter kundrelationen både på TE- byrån och hos FPA. TE- byråns sakkunniga meddelar vid behov FPA om TE- tjänster som ordnats (se samtycke).. Om kundens tjänster inte kommer i gång planenligt, diskuterar jag med kunden och arbetsförmågerådgivare n/förmånshandläggaren vilka tjänster kunden behöver och behovet av fortsatt handledning. Om kunden behöver yrkesinriktad rehabilitering och omfattas av systemet för arbetspensionsrehabilitering, hänvisar jag kunden till dennes egen arbetspensionsanstalt. Om sjukdomen/kroppsskadan är känd och under tillräcklig behandling, bedömer jag dess inverkan på sysselsättning eller studier. Serviceproducent för FPA:s rehabilitering Nätverkssamarbete som ingår i FPA:s rehabiliteringstjänst och som i samarbete med serviceproducenten, kunden och TE-byråns sakkunniga säkerställer att kunden avancerar yrkesmässigt. Kundrelatio- nen fortsätter endast på TE-byrån. Om sjukdomen/skadan inte är känd eller under tillräcklig behandling, hänvisar jag arbetslösa till hälsoundersökning för arbetslösa och anställda till företagshälsovården. Om jag bedömer att kunden behöver arbetsträning/yrkes- inriktad rehabiliterings- kurs för mentalvårds- klienter diskuterar jag med kunden och FPA:s arbetsförmåge- rådgivare/ förmånshandläggare eller serviceproducenten om deltagande i förhandsintervju eller första urval. Om jag bedömer att kunden behöver arbetsträning/yrkes- inriktad rehabiliterings- kurs för mentalvårds- klienter diskuterar jag med kunden och FPA:s arbetsförmåge- rådgivare/ förmånshandläggare eller serviceproducenten om deltagande i förhandsintervju eller första urval. Om kunden endast behöver FPA:s rehabiliterings- tjänster fortsätter kundrelationen till denna del hos FPA.


Ladda ner ppt "TE-palveluiden prosessi Asiakas Osatyökykyinen työtön asiakas, jonka tarvetta kuntoutukseen selvitetään. TE-toimiston asiantuntija Kelan työkykyneuvoja."

Liknande presentationer


Google-annonser