Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomsgarantins första månader och fortsatta steg 21.5.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomsgarantins första månader och fortsatta steg 21.5.2013."— Presentationens avskrift:

1 Ungdomsgarantins första månader och fortsatta steg 21.5.2013

2 www.ungdomsgaranti.fi Ungdomsgarantin 2013 – definition 2 För varje ung person under 25 år och varje nyutexaminerad som inte fyllt 30 år erbjuds ett jobb eller en arbetsprövnings-, studie-, ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från det att personen blev arbetslös. För alla som avslutat grundskolan säkerställs en utbildningsplats på gymnasium, på yrkesläroanstalt, i form av läroavtal, på ungdomsverkstad, i rehabilitering eller på något annat sätt.

3 www.ungdomsgaranti.fi Ungdomsgarantin fr.o.m. 1.1.2013 3 Sätt att genomföra garantin: Åtgärder inom utbildningsgarantinKompetensprogrammet för unga vuxnaArbets- och näringstjänster för unga Rehabiliteringstjänster inklusive kommunala social- och hälsovårdstjänster Andra individuella tjänster för unga såsom uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet Målet är att hjälpa unga att komma in på utbildning och i arbetslivet. Genomförs inom olika förvaltnings- områden - samarbete viktigt!

4 www.ungdomsgaranti.fi Prioriteringar i finansieringen av ungdomsgarantin 4 Fastställt i regeringsprogrammet (60 M€/år) : 1. Utbild- nings- garantin (24 M€/år) 2. Syssel- sättnings- främjande åtgärder (28 M€/år) 3. Upp- sökande ungdoms- arbete och verkstads- verksam- het (8 M€/år) Utifrån beredningsarbetsgruppens analys en ökning vid ramförhandlingarna i mars 2012 : 4. Kompetens- programmet för unga vuxna (27–52 M€/ år, i kraft 2013–2016) Utvidgning av tillträdet till yrkesinriktad rehabilitering, lagreform 4,7 M€ från ingången av 2014 (statsandel 2,4 M€)

5 www.ungdomsgaranti.fi 5 2013 i slutet av april 34 817 2012 i slutet av april 28 233 2013 i slutet av april 2 644 2012 i slutet av april 1 925 Arbetslösa arbetssökande 15–24 år Nyutexaminerade arbetslösa arbetssökande 25–29 år I ANM:s arbetsförmedlingsstatistik (1220) avses med nyutexaminerade sådana personer som utexaminerats inom de föregående12 månaderna.

6 www.ungdomsgaranti.fi Arbetslöshetsgraden 2012–2013 för personer under 25 år i Statistikcentralens och ANM:s statistik 6 I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning definieras studerande som arbetslösa, om de aktivt söker arbete, saknar arbete och meddelar att de kan ta emot arbete inom två veckor. I den arbetsförmedlingsstatistik som baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsbyråerna införs heltidsstuderande inte som arbetslösa. Olika praxis i statistikföringen leder till att det finns stora skillnader mellan olika statistiker speciellt under vårsäsongen, när studerande börjar söka arbete mera.

7 www.ungdomsgaranti.fi April 2012 April 2013 Arbetslöshets- grad % 24,423,5 Män 2827,7 Kvinnor 20,819,2 Arbetslöshetsgraden för personer under 25 år i april 2013 (Statistikcentralen) 7 Obs! I Statistikcentralens siffror ingår också heltidsstuderande!

8 www.ungdomsgaranti.fi Arbetslöshetsgraderna för unga per närings-, trafik- och miljöcentral i januari-mars 2013 i medeltal 8

9 www.ungdomsgaranti.fi Arbetslöshetens genomsnittliga längd i veckor (glidande medeltal) 9

10 www.ungdomsgaranti.fi Under 25 år gamla arbetslösa efter utbildning i mars 2013 10 Nyutexaminerade 25-29 år 2 600% Yrkesutbildning 83232,0 Högutbildade 1 76868,0

11 www.ungdomsgaranti.fi Under 25 år gamla arbetslösa efter yrke i mars 2013 11

12 www.ungdomsgaranti.fi Planer som utarbetats för unga arbetslösa under 25 år innan arbetslösheten varat över 3 mån i januari–april 2013 12 De unga till vilka det inte utarbetats någon plan ska bland annat inleda beväringstjänst, gå på moderskapsledighet eller har någon annan giltig orsak för att planen inte gjorts.

13 www.ungdomsgaranti.fi För hur många har det hittats jobb, utbildning eller service inom 3 månader? 13 71,8%62,4% Personer under 25 år Nyutexaminerade i åldern 25–29 år

14 www.ungdomsgaranti.fi De arbetslösa arbetssökande under 25 år vars arbetslöshet varar över tre månader per närings-, trafik- och miljöcentral 14

15 www.ungdomsgaranti.fi Var är de unga under 25 år och nyutexaminerade unga i åldern 25–29 år vars arbetslöshet inte överstigit 3 månader? 15 I punkten ”Har inte fortsatt jobbsökningen” sammanförs följande grupper: ”Arbetslösheten har upphört, men orsaken har inte angetts”, ”Har inte förnyat jobbsökningen” och ”Annan orsak eller uppgift saknas”. Obs! De unga som hör till denna grupp har kunnat få arbete eller studieplats, men har inte underrättat arbets- och näringsbyrån om det.

16 www.ungdomsgaranti.fi Utdelade Sanssi-kort i januari–april 2013, unga under 30 år 16

17 www.ungdomsgaranti.fi Verkställighet av utbildningsgarantin 17 Reviderade grunder för antagning av studerande till grundläggande yrkesutbildning Reviderade elektroniska söktjänster i bruk vid den gemensamma ansökan hösten 2013 Tillräckligt utbud av grundläggande yrkesutbildning för dem som avslutat den grundläggande utbildningen och inte har examen efter grundstadiet eller studieplats Reform av orienterande och förberedande utbildning för yrkesutbildning

18 www.ungdomsgaranti.fi Verkställighet av utbildningsgarantin 18 Läroavtalsutbildningen för unga stärks Modellerna som kombinerar studier på en arbetsplats samt utbildning vid läroanstalt eller i form av läroavtal utvecklas Tidsbegränsat kompetensprogram för unga vuxna åren 2013–16

19 www.ungdomsgaranti.fi Sektorsövergripande nätverk av myndigheter, uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet år 2012 19 Nätverk för vägledning av och tjänster för unga Har bildats i 256 kommuner Förbereds i 34 kommuner Uppsökande ungdomsarbete Uppsökande ungdomsarbete i 279 kommuner I kontakt med 20 408 unga Ungdoms- verkstads- verksamhet år 2012 Verkstadsverksamhet i ca 270 kommuner 14 400 unga under 29 år i verkstads- verksamhet

20 www.ungdomsgaranti.fi Rehabilitering inom ungdomsgarantin 20 Yrkesinriktad, medicinsk och social rehabilitering Tidigt stöd genom att social- och hälsovårdtjänsterna stärks Stöd från KASTE II- projektfinansieringen till utvecklings- verksamhet i kommuner ställningen för barn, unga och barnfamiljer stärks Aktivering av och stöd till organisationer RAY-finansieringens prioriteringar


Ladda ner ppt "Ungdomsgarantins första månader och fortsatta steg 21.5.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser