Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialfondsprojekt Maria Johansson Berg, Svenska ESF-rådet Övre Norrland 072 205 94 94.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialfondsprojekt Maria Johansson Berg, Svenska ESF-rådet Övre Norrland 072 205 94 94."— Presentationens avskrift:

1 Socialfondsprojekt Maria Johansson Berg, Svenska ESF-rådet Övre Norrland maria.johansson-berg@esf.se 072 205 94 94

2 Socialfonden ska påverka arbetsmarknadspolitiken stimulera kompetensutveckling förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv öka övergången till arbetsliv för de som står längst från arbetsmarknaden underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning

3 Socialfondsprocessen för projekt Beredning ESF-rådet Utlysning Sista dag för ansökan Beredning SFP SFP prioriterings- möte Beslut Projekt- start Info om utlysningar på esf.se

4 Urvalsprocess Formell prövning, ESF-rådet Bedömning utifrån urvalskriterier, ESF-rådet Prioritering av ansökningar, Strukturfondspartnerskapet Beslut tas av ESF-rådet utifrån SFP:s prioritering

5 Projektprocess Socialfonden Analys- och planeringsfas Förberedelse- fas Beslut/ projektstart Avstämning inför genomförande resultatuppföljningar Avslut- och arkiv-arbetet Utvärdering Uppföljning och utvärdering GenomförandefasAvslutsfas resultatuppföljn ingar

6 Mål 10 Investera i utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål 8 Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning o rörlighet 2643 Mål 9 Främja social delaktighet, bekämpa fattigdom och diskriminering 1152 Mål 8 Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning o rörlighet 741 10.3 Stärka lika tillgång t livs- långt lärande, höja arbets- kraftens kom- petens 1464 - 10.4 Underlätta övergång från utbildning till arbetsliv 163 mnkr 8.1 Öka tillgång till anställning för arbetssökande, rörlighet 1118 mnkr 8.2 Varaktig integration på arbetsmark- naden för ungdomar1525 9.1 Aktiv integration för att förbättra anställnings- barhet 1152 mnkr 8.2 Varaktig integration på arbetsmark- naden för ungdomar 741 Mål 1:1 Stärka kompetensen hos sysselsatta o de långt från arbetsmark- naden, enligt arbetsmarkn och enskilda arbetsplatsers behov Mål 1:2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplats- förlagt lärande Mål 2:1 Kvinnor o män som står långt från arbetsmark- naden ska komma i arbete utbildning eller närmare arbetsmarkn. Mål 2:2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för unga kvinnor och män Mål 2:3 De som står särskilt långt fr arbetsmark- naden ska komma i arbete utbildning eller närmare arbetsmark- naden Mål 3:1 Öka sysselsättn o deltagande i utbildning hos unga (15-24) arbetslösa som varken arbetar eller studerar. Sysselsatta och målgrupp po 2, små o medelstora ftg. Organisationer, myndigheter, företag Arbetslösa och de långt från arbetsmarknad en. Arbetslösa unga (15-24 år) Arbetslösa med sammansatt problematik Arbetslösa unga i Sydsverige, Norra Mellansv o Mell Norrland Tematiska mål Investerings- prioriteringar Mål Målgrupp Programområde 1, Kompetensförsörjn 1626 mnkr Programområde 2, Öka övergångarna till arbete 3795mnkr Programområde 3, Sysselsn.initiativet 741 mnkr Horisontella principer – jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, även hållbar utveckling Program- område Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 ESF jan 2016 E Ramel samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

7 1:1 Stärkt ställning på arbetsmarkn. genom bl. a ökad kompetens, större nätverk Förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisa tion o breddad rekryteringsbas Bidragit till arbetsmarknad ens behov av arbetskraft och kompetens tillgodosetts. Bidragit till ett hållbart arbetsliv, fler stannat kvar längre i arbetslivet 1:2 Utvecklade metoder f sam- verkan mellan branscher, utbildningsan- ordnare och myndigheter avseende lärande på arbetsplatsen Förbättrad tillgång till lärande på arbetsplatsen Tillgodosett arbetsmarkn behov av kompetens. Förstärkt koppl mellan utbildning o arbetsliv. Underlätta övergång för ungdomar o nya på arbetsm 2:1 Bidragit till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknad en kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmark- naden 2:2 Bidragit till att unga kvinnor och män som står långt från arbetsmarknad en kommer i arbete eller utbildning. Utvecklat eller tillämpat metoder som förebygger avhopp från gymnasie- skolan. 2:3 Bidragit till att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknad en kommer i arbete, utbildning, arbetsmark- nadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknad en. 3:1 Ökad sysselsättn o ökat deltagande i utbildning bland unga som löper störst risk för arbetslöshet o arbetsmark- nadsrelaterade problem Minskad inaktivitet bland arbetslösa unga, framförallt de unga som är inaktiva. Ökat antal företag som startas av unga som varken arbetar eller studerar. Förväntade resultat Programområde 1, KompetensförsörjnProgramområde 2, Öka övergångarna till arbeteProgramområde 3, Sysselsn.initiativet Program- område Forts/Förväntade resultat ESF/E Ramel 190000 anst 5000 arbslösa Kvantitativa mål 50 projekt 30000 deltagare 40000 deltagare 20000 deltagare

8 Programområde 1 Kompetensförsörjning

9 Mål 1.1 Projekten ska rikta sig till kompetensutveckling av anställda som direkt eller indirekt möter asylsökande, ensamkommande barn eller utrikesfödda med särskilda behov i sitt arbete. Genom att koppla individuell kompetensutveckling till de förändrade förutsättningar det kan medföra för olika yrkesgrupper ska projekt inom utlysningen leda till att stärka anställdas arbetssituation och utveckla verksamheterna i integrationens olika stadier.

10 Mål 1.2 Utlysningen är utformad för att utveckla metoder som förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Den syftar till att främja samarbeten där kunskap från parterna på arbetsmarknaden, utbildningsanordnare och att kompetensplattformarna tas tillvara. Det förutsätter även ett arbete med de strukturer som i dagsläget hindrar eller försvårar individens deltagande på arbetsmarknaden, när kraven på kompetens och förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras. Deltagare: organisationer

11 Framgångsfaktorer Resultatfokus Förankring i hela organisationen/alla organisationer. Aktivt ägarskap, engagemang och delaktighet förutsättningar för utvecklingsprojekt Hög delaktighet hos anställda och chefer i analys- och planeringsfas Kompetensutvecklingen sker utifrån analys av verksamheten och arbetsmarknadens behov Samverkan och samarbete som medel Viktigt att ha olika former av lärande och att ta tillvara den nya kompetensen Aktiviteter ska bidra till utveckling av såväl individ som verksamheten PO1

12 Finansiering i programområde 1 Utlyst 1.117 mnkr25% medfinansiering30 mån Kan vara: Tiden för deltagare i kompetensutvecklingsinsatser Kontanta egna medel Kontanta externa medel Utlyst 1.23 mnkringen medfinansiering24 mån

13 Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

14 Mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden Särskilt angelägna är projekt med kapacitet att genomföra insatser på individnivå som resulterar i anställningar inom projektet och som svarar upp mot den konkreta efterfrågan på regionens arbetsplatser

15 Mål 2.3 Projekten ska leda till att arbetsplatsernas attityder, anpassningsförmåga och strukturer för att anställa personer med sammansatt problematik och som står långt från arbetsmarknaden förbättras

16 Målgrupp 2:1 Riktas till kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och är unga (15-24 år) är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader) har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är nyanlända invandrare är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete. personer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för de i de prioriterade grupperna.

17 Målgrupp 2:3 Kvinnor och män som är arbetslösa eller står särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik (ex ohälsa eller funktionsnedsättning) och är unga (15-24 år) är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader) är utanför arbetsmarknaden mer än tolv månader(ej inskrivna) har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är nyanlända invandrare är eller har varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete. personer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete

18 Framgångsfaktorer Resultatfokus Helhetsperspektiv, bra bemötande och engagemang Delaktighet Samverkan och samarbete mellan olika aktörer Långsiktighet – att det får ta tid Tydligt resultatfokus med varje insats/aktivitetprestation Mottagare för resultat

19 Finansiering i programområde 2 Utlyst 2.117 mnkr53% medfinansiering36 mån Utlyst 2.317,5 mnkr33,3% medfinansiering36 mån Kan vara: Tiden för deltagare i kompetensutvecklingsinsatser Kontanta egna medel Kontanta externa medel

20 Projektexempel Socialfonden

21

22 Samarbete kommunens arbetsmarknadsförvaltning och industriföretag Arbetsmodell för praktiska delen Språkpraktik

23 Individen Bättre språkkunskaper, kunskap och inblick i svensk arbetsmarknad samt ökat kontaktnät Företaget Ökad mångfald, bättre interkulturella kunskaper samt en breddad rekryteringsbas

24 Arbetsförmedlingen tog fram 55 namn Urval 1) språkkunskaper, Sfi kurser Urval 2) vid första rekryteringsträffen- vem vill gå vidare Speeddating – Kommunen/handledare arbetsplats Nytt urval efter speeddatingen – vem vill vi går vidare? Kallelse till företagshälsovården efter det

25 Prata med Af om olika anställningsstödformer. Alla kan inte användas som medfinansiering Arbetstider Avtal, fack Alla har en handledare utsedd, arbetslaget gemensamt ansvar

26 Handledarna: Utbildningsdag Gemensamma träffar Lyfta framgångar Viktigt att lyfta det som är svårt Språkträning – Tips mellan varandra Annat som kommer upp när kulturer möts

27 Deltagarna 2 introdagar hos projektägaren kommunen Vem är jag? Värdegrund Praktiska frågor –lön, bostadsbidrag etc Facklig information 2 dagar intro på arbetsplatsen SÄKERHET! Gaslarm, brandsläckning, kläder topp till tå, se hela företaget

28 Deltagardagar utanför arbetsplatsen: Arbetsmarknadskunskap Konsumentvägledare –ekonomi Studie och yrkesvägledare- attraktiv arbetsplats Enskilda samtal med studie och yrkesvägledare Cv/personligt brev Körkort teori – Hur söker man jobb Intervjuträning – styrkor,svagheter Kulturer som möts –funderingar Ny arbetsgivare vad bör jag tänka på Erfarenhetsutbyte och allt däremellan …

29 Framgångsfaktorer: Låt förberedelserna ta tid Matchning-individ-arbetsplats-kompetens! Klä på arbetsledarer/handledare med utbildning Handledarrollen tar tid! Inte bara jobb utan därtill intro i svensk kultur Stöd och engagemang från högsta ledningen och ned i i chefsled och ut Noggrann med uppföljningar

30 Handledarnas erfarenheter: Man tänker sig för lite mer när man pratar Fått större förståelse att allt inte är enkelt med att komma till ett nytt land Bra för hela arbetslaget att få en större världsbild Kulturer berikar Kulturkrockar – förståelse av att det ibland blir som det blir


Ladda ner ppt "Socialfondsprojekt Maria Johansson Berg, Svenska ESF-rådet Övre Norrland 072 205 94 94."

Liknande presentationer


Google-annonser