Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skäl och motivation till att lära sig fler främmande språk i skolan – även i Sverige ”Varför och hur lär man sig språk?” ”Warum und wie lernt man Sprachen?”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skäl och motivation till att lära sig fler främmande språk i skolan – även i Sverige ”Varför och hur lär man sig språk?” ”Warum und wie lernt man Sprachen?”"— Presentationens avskrift:

1 Skäl och motivation till att lära sig fler främmande språk i skolan – även i Sverige ”Varför och hur lär man sig språk?” ”Warum und wie lernt man Sprachen?” Konferens på Goethe-Institut Stockholm 2015-11-23 Prof. dr. Claudia Riemer, Universität Bielefeld

2 Vilka frågor kommer jag att ta upp? 2  Vilken information om situationen för de moderna främmande språken efter engelska (särskilt tyska) har jag?  Varför är motivation viktig för valet av ett främmande språk i skolan och för det fortsatta lärandet?  Vilken inverkan har variabler som intresse, ambitioner, inställning och mål, och vilken roll spelar språkens vikt inom utbildningssystemet och utformningen av språkundervisningen?  Vad säger eleverna själva (bland annat elever från Sverige) om varför de läser tyska – eller väljer att inte läsa tyska, alternativt avbryter studierna?  Vilka konsekvenser går det att dra?

3 DaF i Sverige 3 Citat ur en masteruppsats (Glöckner, 2013), en språkassistents erfarenheter: "Sverige har ansetts och anses fortfarande vara ett land där invånarna har stora språkkunskaper, och inte bara när det gäller Europas lingua franca, engelska, utan även när det gäller andra relevanta främmande språk, särskilt tyska. Sedan Pisadebatten framställs även det svenska skolsystemet som en förebild, sett ur ett tyskt perspektiv. Men under min tid som språkassistent vid Linköpings universitet blev jag till en början förvånad över att ytterst få studenter läste tyska. Även på de skolor som jag blev bekant med är elevgrupperna som lär sig tyska väldigt små, särskilt jämfört med spanskagrupperna. Varför det är så? 'Alla vill lära sig spanska för att kunna semestra där!' var det vanligaste svaret från de lärare som jag frågade. Samtidigt är det förvånande att antalet studenter på nybörjarkurserna i tyska på universitetet ständigt ökar."

4 Tyska som ”moderntspråk” i Sverige Tyska som ”modernt språk” i Sverige 4  Tyska är ett "modernt språk” i skolorna och ges främst som valbar kurs, vilken går att undvika och välja bort (till exempel väljs tyska ofta bort till förmån för svenska). (1994 års läroplan).  80 procent av eleverna börjar läsa ett andra främmande språk, men i slutet av grundskolan är det bara 60 procent som gör det (Skolinspektionen, 2010). "Moderna språk" är det enda ämne som kan väljas bort i grundskolan.  Tyska är ett viktigt första modernt språk (fortfarande det vanligaste valet?), men det har också den högsta andelen avhopp.  Intresset för det tyska språket har minskat med ungefär 50 procent i både grundskolan och gymnasiet under de senaste 30 åren.  Mindre än hälften av eleverna i gymnasiet väljer ett nytt främmande språk, och fler än hälften av dem väljer spanska (som också har en hög andel avhopp, särskilt bland pojkar).  Målet är att fler elever ska nå de högre språknivåerna.  Målet är att fler elever även ska läsa ett tredje främmande språk.

5 Motivation: en utmaning i praktik och forskning 5 flerdimensionell Motivation är flerdimensionell ömsesidigt beroende Motivation är ömsesidigt beroende inte direkt mätbar Motivation är inte direkt mätbar instabil Motivation är instabil (och det innebär också en möjlighet!) "I don’t know what motivation is but it definitely keeps me going." (Zoltán Dörnyei)

6 Motivationsforskning: två huvudinriktningar 6 Innehålls  Innehållsteorier: Vilka är de betydelsefulla motiven/skälen till att lära sig det främmande språket? Process  Processteorier: Vilka processer leder till en motiverad insats för att lära sig det främmande språket? Det viktigaste resultatet av den allmänna motivationsforskningen: Det viktigaste resultatet av den allmänna motivationsforskningen: Ju mer värdefullt det eftersträvade målet verkar och ju större sannolikheten är att nå målet, desto mer motiverat handlar man.

7 Motivationsfaktorn vid inlärning av främmande språk 7  Motivation är en faktor som har mycket stor inverkan på hur snabbt och framgångsrikt man lär sig ett språk.  Motivation är en dynamisk faktor som alltid kan förändras – och den kan påverkas av undervisningen!  Yttre och inre variabler påverkar motivationen.  Huruvida det främmande språket är ett obligatoriskt ämne i skolan har inverkan på motivationen.  Centrala motivationsvariabler är  intresse och positiv inställning till språket och de länder där det talas  språkets nytta (instrumentell motivation)  intresse och ambition (inre motivation)  press utifrån (yttre motivation)  undervisningssituation och lärare i egenskap av (av)motivatör!  Skälens vikt varierar mellan olika elever.

8 Motivationsprocessen Riemer (2010)

9 Inre och yttre motivation Yttre motivation: incitament från omgivningen (belöningar, bra betyg). Inre motivation: intresse, svårighetsgrad, intellektuell nyfikenhet, framgång. 9

10 Resultat av min internationella studie av motivation till DaF: Mål för DaF-studier (20 länder, N > 1 200 DaF-elever)  I många regioner i världen väljer man att studera tyska på skolor och högskolor (samt Goethe-Institut etcetera) när det vid sidan av förpliktigande (och andra personliga) anledningar även finns allmänna instrumentella motiv. Dessa instrumentella motiv är extra utpräglade när ambitioner och mål för studier och yrkesliv är kopplade till dem. Sådana mål är vanligen: tysklärare eller arbete inom näringsliv/internationella organisationer, tolkning/översättning och turism. Eleverna uppfattar tyska som ett särskilt element i en individuell flerspråkighetsprofil (engelska plus tyska, alla läser inte tyska, tyska är svårt och av den anledningen ett speciellt språk). "instrumentellt originalitetsmotiv" DaF-undervisningen (särskilt i skolor och på universitet) reflekterar oftast inte dessa yrkesmässiga skäl i tillräckligt hög utsträckning. 10

11 DaF i Sverige: centrala motivationsvariabler DaF i Sverige: centrala motivationsvariabler (Kirchner 2003 – intervju med germanistikstudenter, kvalitativ studie) 11 engelska plus X  (internaliserade) samhällskrav på fler än ett främmande språk (engelska) engelska plus X  positiv inställning  positiv inställning till främmande språk och språkstudier i allmänhet underskatta vikten av ett andra främmande språk  tendens att underskatta vikten av ett andra främmande språk svårt språkalla kan inte  positiv inställning till det tyska språket – specifika idéer om det tyska språket (i jämförelse med andra språk): tyska är ett svårt språk, alla kan inte tyska attraktiva alternativ i skolorna  gott om attraktiva alternativ i skolorna (framför allt spanska och andra specialämnen), tyska som valbar kurs är lätt att undvika  instrumentella motiv  instrumentella motiv (utökade yrkesmöjligheter), yttre identifierad reglering  utbildnings  utbildnings- och resemotiv undervisning  (kritik mot) undervisningsvillkoren mycket få kontaktmöjligheter  generellt mycket få kontaktmöjligheter med den tyska kulturen, bristande närvaro av det tyska i vardagen

12 Citat ur materialet 12  För mig var det självklart att läsa ytterligare ett främmande språk efter engelska. Det är bara de mindre intelligenta som väljer något annat. (SCH03–P7)  Alltså tyska är (...) ett mycket mer intressant språk (...) Alla kan engelska (...) och det låter bättre (...) om man säger att man pluggar tyska än att man pluggar engelska (...) alltså om jag säger "jo, jag pluggar tyska på universitetet" är det liksom "åh, wow, är du bra på tyska" (...) men om någon säger (...) att hon eller han pluggar engelska så är det liksom "hm, okej". (SCH03–L3)  Jag läser tyska för att förbättra min utbildning. Mitt mål är att tala, skriva och förstå tyska så att jag (...) senare eventuellt kan resa till Tyskland för att arbeta där eller studera vidare. Världen blir allt mer globaliserad, och företagen är internationella. Därför tycker jag att det är en stor fördel att kunna minst ett främmande språk utöver engelska. (SCH03–P6)

13 Varför elever inte väljerDaF i de svenska skolorna Varför elever inte väljer DaF i de svenska skolorna (Glöckner 2013 – intervjuer med skolelever och högskolesstudenter, kvalitativ studie) inget vackert  Tyska är inget vackert språk (ett "hårt" och "fult" språk), språkets negativa image. lönar sig inte  Det lönar sig inte att lära sig tyska eftersom för få personer i världen talar tyska (att tyska är det näst vanligaste språket inom EU och har stor betydelse inom näringslivet tycks vara oviktigt eller okänt).  Man ser i allmänhet inte någon instrumentell nytta med tyska. (för) svårt  Tyska är (för) svårt.  Man utgår från att tyskar är bra på engelska. Andra, mindre vanliga anledningar:  Tyska är ett "tråkigt" språk, det är "inte coolt"  De jämnåriga läser inte tyska  Inget stöd från familjen  Inga reserelaterade eller andra motiv 13

14 Varför DaF-studieri svenskaskoloravbryts Varför DaF-studier i svenska skolor avbryts (Glöckner 2013 – intervjuer med skolelever och högskolestudenter, kvalitativ studie) saknades tydlig motivation  Ofta saknades tydlig motivation redan i början av språkstudierna. bristande konkreta användningsmöjligheter  Ingen "upplevd" instrumentell nytta av tyskkunskaper, bristande konkreta användningsmöjligheter här och nu. (för) svårt.  Tyska är (för) svårt.  Strategiskt bortval  Strategiskt bortval (större möjligheter till bra betyg i andra ämnen). undervisningenlärarna.  Missnöje med undervisningen och lärarna.  Man skjuter upp språkstudierna till "senare”.  Tyska undervisas inte (längre) i skolan. 14

15 Språk- och utbildningspolitiskt ramverk 15 Vilka åtgärder skulle kunna förbättra situationen?  Kan de främmande språken efter engelska dra nytta av införandet av meritpoängsystemet i skolorna (2010, 2014)? (yttre motivation)  Informationsbroschyr "Dags för språkval!" (Skolverket, 2013)  Goethe-Instituts kampanj "Ich liebe tyska" (instrumentell inre motivation)

16 Vad innebär det för undervisningen i främmande språk? 16  Stödja utveckling av motivationsformer som är självbestämmande.  Koppla till elevernas befintliga motivation att lära sig i undervisningen (kräver diagnos och differentiering).  Låta eleverna göra något med språket som har verklig betydelse för deras nuvarande och eftersträvade framtida liv (handla med språk).  Hjälpa elever att sätta realistiska läromål/delmål; vikten av framgångsupplevelser.  För DaF: Knyta an till befintlig tvåspråkighet (svenska-engelska), lägga större fokus på likheter mellan de germanska språken för att på så sätt möjliggöra snabbare framgångar för eleverna, åtminstone inom vissa områden.

17 Och när inga andra argument fungerar...  "Jag tycker bara om alla tyskar (och dessutom är de tyska männen mycket snyggare än de svenska)."  ”Ännu ett skäl att vara motiverad: österrikarna är mycket sötare än slovakerna..."  "Jag gillar fotboll..." 17

18 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! claudia.riemer@uni-bielefeld.de


Ladda ner ppt "Skäl och motivation till att lära sig fler främmande språk i skolan – även i Sverige ”Varför och hur lär man sig språk?” ”Warum und wie lernt man Sprachen?”"

Liknande presentationer


Google-annonser