Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Riksförbundet bildas Under 1930-talet diskuterades behovet av en riksorganisation 1950 bildades De Svenska militära kamratföreningarnas samarbetskommitté.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Riksförbundet bildas Under 1930-talet diskuterades behovet av en riksorganisation 1950 bildades De Svenska militära kamratföreningarnas samarbetskommitté."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Riksförbundet bildas Under 1930-talet diskuterades behovet av en riksorganisation 1950 bildades De Svenska militära kamratföreningarnas samarbetskommitté Namnändring 1980 till De Svenska Militära Kamrat- föreningarnas Riksförbund (DSMKRF) 1992 förkortade man namnet till SMKR 2

3 Traditionellt arbete Veteran stöd

4 ARBETSFORMER VISION MÅL SMKR skall vara ett attraktivt förbund, ett nätverk som främjar ett gott kamratskap, samhörighet, stöd till veteraner och anhöriga samt vård av traditioner. -Attraktivt förbund -Ett nätverk -Främjar ett gott kamratskap -Samhörighet -Vård av traditioner - Interna arbetsformer - Externa arbetsformer -Utbildningar -Veteranverksamhet -Besök SMKR

5 ÖB/HKV PROD VETAVD SMKRIZSVFSSF STÖDJANDE FÖRBAND KAMRAT FÖRENING HR C Nordiskt Samarbete/möte Överenskommelser Stadgar Rekrytering Insamla och sprida goda idéer Utbildning Konferenser Representantskapsmöte Centralt möte Planeringsmöten Regionala träffar genom regiponansvariga Produktionsuppdrag Traditionsskrivelse Mandat Utbildning Dialog/kommunikation Anhörigfrågor Utlandsfrågor Verksamhetsdialog Produktionsdialog Verksamhetsdialog Produktionsdialog SMKR LEDNINGSMODELL 2015 Verksamhetsdialog Produktionsdialog Resurs för förbandschef Traditionsvård Försvarsupplysning Stödja kamrater/veteraner/anhöriga Resurs vid rekrytering Hemsidor/tidningar Stöd för C PROD Bitr vid chefsutb FM resursansvarig Förband huvudansvarig SMKR biträder vid planering 1) 1) Veteranavd möten Ekonomiskt stöd vetvht Almedalen och Sälen Seminarier

6

7 7

8 8

9 Vad gör SMKR? Företräder kamratföreningsrörelsen i frågor gentemot FM/HKV Svarar för remisser i utredningar som berör kamratförenings-rörelsen Samverkan med FM och övriga ideella organisationer - Veteranförbundet Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet och Invidzonen vid veteran- rådsmöten c:a 10 ggr/år och i frågor som rör veteran- och anhörigstöd Genom information utöka antalet föreningar som på olika sätt engagerar sig i veteranstöd Medlem i Folk och Försvar, deltar i debatter och seminarium, bedriver försvarsupplysning Verkar i frågor rörande militära traditioner Deltar i arrangemanget av veterandagen den 29 maj Förhandlar om förmånspaket för medlemmarna, t.ex. försäkring, resor etc 9

10 Ett medlemskap i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) innebär att SMKR tillvaratar föreningarnas övergripande intressen som stöd, status, och samverkan i regelbundet återkommande möten med Försvarsmakten. utgör en viktig länk till Försvarsmakten i frågor som skall beaktas med avseende på dåtid, nutid och framtid säkerställer att kamratföreningarna har ett förband (motsvarande) som stödjer deras verksamhet vidmakthåller ett nätverk av kamratföreningar med syftet att sprida goda idéer, erfarenheter som utvecklar stödet till veteranerna

11 främjar kamratskapet och samhörigheten mellan dem som tjänstgjort, tjänstgör och de som kommer att tjänstgöra behåller och utvecklar kontakter mellan de nordiska länderna utvecklar kontakter med övriga organisationer som stödjer arbetet till förmån för veteraner. Dessutom ger medlemskapet ett försäkringsskydd vid aktiviteter som anordnas av föreningen ger möjlighet till kostnadsersättning för utfört stöd till veteraner ger förmånliga rabatter och avtal för såväl föreningar som enskilda medlemmar stödjer föreningen vid framtagning av utmärkelser till förmånliga priser. Kostnaden är 1 kr/medem/år

12 12 Bas: Samtliga, 500 intervjuer Låg kännedom om organisationer för veteraner Försvarsmakten samarbetar i veteran- och anhörigarbetet med fyra ideella organisationer. Vilken är din relation till var och en av dessa?

13 13

14

15

16 ERFARENHET Falsk Upplevd Bearbetad Beprövad

17

18 Internationella insatser en ” Black box ” ”Black box” Input Chefer Soldater Materiel Output Slutrappor t Egna erfarenheter Vandringssägner Källa: Andersson & Johansson, 1999

19 Stödtrappan: Steg 1- Självhjälp Passiv vs aktiv bearbetning (coping). Öppen attityd (lyssna, berätta, dela). Progressiv avslappning/yoga/meditation/mindfulness. Skriva-av-sig teknik (James Pennebaker). Kunskap om stress/krisreaktioner (generellt och självkännedom) Fysisk aktivitet, massage, bastu, varma bad

20 Stödtrappan, steg 2 - Kamratstöd Aktivt lyssnande (80-20 principen) Öppna frågor Undvik problemlösning och egna reflektioner Acceptans, öppenhet, konfidentialitet 10-30 minuter ofta tillräckligt Chefen viktig roll som normskapare/ modell

21 Stödtrappan, steg 3 - Avlastning/Defusing Leds av erfaren samtalsledare, hämtad internt eller externt Syfte: lägga pussel, skapa överblick och göra händelsen mer begriplig. (Pannlamporna i grottan) Alla talar för sig själva, fokus på fakta. Konfidentiellt Struktur: inledning-fakta-tanke/ känsla-information-avslut

22 Stödtrappan, steg 4 - Debriefingsamtal 2-3 dagar efter stark händelse - inte förr! Leds av erfaren, utbildad samtalsledare (intern eller extern) Fakta-tanke-känsla (ljud-lukt-syn-taktilt) Gruppsammansättning mycket kritisk För professionella grupper med en gemensam historia och gemensam framtid

23 Nordiskt samarbete Nordisk kamratföreningsträff vartannat år i tur och ordning Danmark, Sverige, Norge och Finland Första året som räknas 1948 i Oslo Finland inträdde i gemenskapen 1965 Träffar mellan de nordiska länderna begränsas på intet sätt till de stora mötena 23

24

25

26

27 Vad gör kamratföreningarna…. Traditionsvård och förbandsanda Museiverksamhet, förevisningar Lokala kamratföreningstidningar och hemsidor Stödjer de lokala förbanden och dess chef Social och kamratlig samvaro, mötesplats Deltar i högtider, ceremonier, idrottsarrangemang m.m. Intern Försvarsupplysning Kamrat-, veteran- och anhörigstöd Samverkar med andra myndigheter/organisationer Vårdar äldre/historisk materiel Genomför ”historiska resor”, anordnar studiebesök Deltar i utredningar och debatter Deltar i nordiska kamratföreningsmöten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Genomförs vartannat år. Är försvarsmaktens största ideella supportergrupp 27

28 ….för veteraner och anhöriga? I mån av tillgång tillhandahålla lokal för veteranverksamhet Genomföra Informationsträffar /föredrag för veteraner och anhöriga Vid behov och efter förmåga stötta med läxhjälp, barnpassning, rasta hunden etc. Vid behov och efter förmåga kunna hjälpa anhörig vars partner är i utlandstjänst med praktiska göromål t.ex. snöröjning, transporter, hantverksarbete, däcksbyte etc. Förmedla kontakt till lämpligt företag om behov plötsligt uppstår av hantverksarbeten, bilreparationer etc. Förmedla kontakt mellan behovssökande och den myndighet/organisation som bäst kan svara upp på efterfrågade behov Sprida information om veteran- och anhörigverksamhet i sin egen förening och i samhället Delta i veteran - eller anhörigträffar Delta i nationella alternativt lokala veteranceremonier 28

29 …eller kanske bara lyssnar? 29


Ladda ner ppt "1. Riksförbundet bildas Under 1930-talet diskuterades behovet av en riksorganisation 1950 bildades De Svenska militära kamratföreningarnas samarbetskommitté."

Liknande presentationer


Google-annonser