Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU SAMARBETE… What’s in it for us? © Katja Petkova.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU SAMARBETE… What’s in it for us? © Katja Petkova."— Presentationens avskrift:

1 EU SAMARBETE… What’s in it for us? © Katja Petkova

2 Agenda 1.Europa i världen. 2.Möjligheter med EU samarbetet. 3.Presentation av min roll som EU-ambassadör för skolan. 4.Relevanta program till olika projekt. 5.Reflektioner, frågestund och avslut om 45 min. © Katja Petkova

3 Hur fungerar EU?

4 EU i världen… © Katja Petkova

5 Europa 2020 Sysselsättning – 75% av alla mellan 20-64 år ska ha ett jobb. Forskning och utveckling – 3% av EU:s BNP ska investeras i FoU. Utsläpp (20-20-20) – utsläppen av växthusgaser ska vara 20% lägre än 1990, 20% av energin ska komma från förnyelsebara energikällor, energiåtgången ska minska med 20%. Utbildning – andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara 10% lägre. Minst 40% av alla mellan 30-34 år ska ha högre utbildning. Social delaktighet – antalet människor som lever eller riskerar att leva i fatigdom och social utestängning ska ha minskat med 20 miljoner.

6 EU både överstatligt och mellanstatligt! Mellanstatligt samarbete innebär att två eller tre stater samarbetar på ett visst område, men deras beslut måste godkännas av respektive lands parlament. Godkänner parlamentet inte samarbetet står det varje land fritt att i stället gå sin egen väg och driva sin egen politik. EU:s utrikespolitik är mellanstatligt. Överstatligt samarbete har medlemsstaternas parlament en mindre roll efter det att de har godkänt samarbetet – medlemsstaterna blir tvungna att samarbeta och kan inte bedriva sin egen politik. Beslutsprinciperna är två vid överstatlighet: Enhällighet – alla stater eniga, varje stat har vetorätt. Kvalificerad majoritet – 225 av rådets 345 röster, 62% av EU. När överstatliga principen används fattas besluten av ministerrådet tillsammans med Europaparlamentet. © Katja Petkova

7 Sverige styrs på flera nivåer… Kommunal nivå – kommunerna bedriver verksamhet som är till nytta för dem som bor där. Deras huvuduppgift är genomföra den politik som beslutats av nästa två nivåer: regering och riksdag eller EU:s institutioner. Nationell nivå – folkvalda riksdagen utser regeringen som är det verkställande organet och på den nivå fattas mer övergripande beslut som rör nationen som helhet. Därför ska riksdag och regering inte bara omsätta i praktiken EU-lagstiftningen, utan också påverka när nya EU-lagar stiftas. Övernationell nivå - detta betyder att Sverige ibland får ändra på sina lagar och regler för att passa in i det gemensamma regelverket. I EU fattas beslut som är bindande för Sverige – ca 30% av alla nya svenska lagar och förordningar hänvisar till EU-lagstiftning.

8 © Katja Petkova Varför är EU viktig för vår kommun? Stor effekt på kommunbesluten. Procent? Ekonomiska effekt – en förenad marknad, nya projekt, ny teknik, nya investeringar, skydda utsatta områden. Kulturella motiv – skydd av minoriteter, språkutveckling, utbyten. Politiska beslut – påverka beslut, stärka politisk legitimitet via EU:s regionkommitté.

9 © Katja Petkova EU-kommissionen Europaparlamentet Europeiska rådet Ministerrådet EU-domstolen Europeiska centralbanken Revisionsrätten EU:s institutioner Två rådgivande kommittéer: Regionkommittén Ekonomiska och sociala kommittén

10 © Katja Petkova Baserad i Bryssel och Luxemburg 27 kommissionärer Ordförande är José Manuel Barroso Huvuduppgifter: Föreslå nya lagar som Europaparlamentet och rådet ska besluta om. Förvalta EU:s budget och fördela pengarna. Se till att EU-lagstiftningen följs, i samarbete med EU-domstolen. Företräda Eu i internationella sammanhang och bl.a. förhandla fram avtal mellan EU och andra länder.

11 © Katja Petkova Har säten i plenarmötena i Strasbourg, utskottsmötena i Bryssel och administrationen i Luxemburg. Huvuduppgifter: Debattera lagförslag och EU-lagar, tillsammans med ministerrådet Granska andra EU-institutioner – främst kommissionen Besluta om EU:s budget, tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet Europaparlamentets 754 ledamöter sitter i sju politiska grupper: Europeiska Folkpartiets Grupp (EPP) Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater (S&D) Alliansen liberaler och demokrater (ALDE) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen Europeiska konservativa och reformister (ECR) Europeiska enade vänstern (GUE/NGL) Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD) Grupplösas grupp (GL)

12 © Katja Petkova EU-rådet har inga fasta ledamöter, består av en minister från varje land beroende på vilket politikområde som gäller. Ministerrådet Vad gör ministerrådet? Stiftar EU-lagar Samordnar EU-ländernas övergripande ekonomiska politik. Ingår avtal mellan EU och andra länder Godkänner EU:s årliga budget Utformar EU:s utrikes- och försvarspolitik Samordnar EU-ländernas rätts- och polissamarbete.

13 © Katja Petkova Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer, kommissionens ordförande och en ständig ordförande som leder mötena, även utrikesrepresentant deltar i mötena. Europeiska rådets ordförande heter Herman Van Rompuy. Europeiska rådet Europeiska rådet har två huvuduppgifter: att dra upp EU:s allmänna politiska riktlinjer prioriteringar och hantera komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre mellanstatlig nivå.

14 © Katja Petkova EU-domstolen har en domare från varje EU-land. Domstolen biträds av åtta generaladvokater. Deras uppgift är att yttra sig om de ärenden som läggs fram vid domstolen. Detta ska de göra offentligt och opartiskt. Domarna och generaladvokaterna utses för en mandattid på sex år, som kan förlängas. EU-länderna kommer överens om vem de vill utse. EU-domstolen finns i Luxemburg. EU-domstolen Vad gör EU-domstolen? Domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Även privatpersoner, företag och organisationer kan vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.

15 © Katja Petkova Har sitt säte i Frankfurt am Main, Tyskland. ECB samarbetar med centralbankerna i EU:s samtliga 27 länder. Samarbetet mellan de 17 länder som har infört euron kallas för Eurosystemet. Europeiska centralbanken ECB huvuduppgift är: Att förvalta euron Att värna om prisstabiliteten inom EU, dvs. hålla inflationen under kontroll, särskilt i EU-länderna Att garantera ett stabilt finansiellt system genom att se till att finansmarknader och finansinstitut övervakas.

16 © Katja Petkova Revisionsrätten ligger i Luxemburg. Europeiska revisionsrätten granskar EU:s finanser, därför måste den vara oberoende av de övriga institutionerna. Den har en ledamot från varje EU-land som utses av rådet för en period på sex år, ordförande väljs internt var tredje år och nu är Vitor Manuel da Silva Caldeira. Har 800 anställda. Revisionsrätten Revisionsrättens uppgifter är: Att lägga fram en årsrapport till Europaparlamentet och rådet över föregående budgetår. Ska uttala sig om EU:s finansiella lagstiftning och lämna förslag till hur EU ska kunna bekämpa bedrägerier. Ska granska EU:s institutioner, medlemsländer och länder som får EU-stöd, för att i praktiken 80% av inkomsterna och utgifterna hanteras av de nationella myndigheterna.

17 © Katja Petkova Regionkommittén är en rådgivande organ som representerar lokala och regionala myndigheter från EU-länderna. Regionkommittén har sitt säte i Bryssel och har 344 ledamöter från samtliga 27 EU länder. Deras uppgifter är: Att föra fram lokala och regionala synpunkter på EU- lagstiftningen och rapporter om kommissionens förslag Kommissionen, rådet och parlamentet måste rådgöra med Regionkommittén innan de fattar beslut som rör lokala och regionala myndigheter. Ekonomiska och sociala kommittén Företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper kan framföra sina åsikter om EU genom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén är ett rådgivande organ. Yttranden överlämnas till EU:s större institutioner som ministerrådet, kommissionen och Europaparlamentet.

18 © Katja Petkova Ett Europa Direkt kontor: Svarar på allmänhetens frågor om EU. Sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov. Främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor. Ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik.

19 © Katja Petkova EU parlamentet påverkar dig - påverka EU parlamentet! RÖSTA 2014

20 Vad gör en EU-ambassadör… Robert Gustafsson Ambassadören © Katja Petkova

21 Bakgrund till kursen EU-ambassadör för skolan… EU samarbetsavtal där IPK ska: utbilda upp till 50 skolambassadörer i tre år; Genom information få minst 50% deltagande i valet till EU parlamentet. Nätverk för skolambassadörer 2010-2011-2012. Höja ambitionsnivån på skolan vad gäller EU- samarbetet. Publicera ny lärarhandledning. © Katja Petkova

22 Uppdrag och mål Informera, inspirera och stötta kollegor i samverkan med skolledningen. Göra kartläggning, initiera aktiviteter för 2013 i en aktivitetsplan och göra utvärdering av dessa. Fungera som dörröppnare gentemot myndigheter. Samverka med lokala aktörer: IPK, Europa direkt etc. © Katja Petkova

23 www.programkontoret.se

24 © Katja Petkova Exempel på relevanta program för skolan Projekt och fortbildning från IPK Comenius Atlas Athena Nordplus Junior Grundtvig E-twinning

25 © Katja Petkova Comenius fortbildning Strukturerad kurs i ett annat EU-land – engelska i Scarborough 2011! Jobbskuggning – alla med pedagogisk funktion kan följa en kollega i ett annat EU-land och ta del av hans arbete mellan 1 dag och 6 veckor. Man får hitta partner själv. www.programkontoret.se

26 © Katja Petkova De nordiska och baltiska länderna – Nordiska Rådet. Mål är att höja kvalitén på utbildningen, samt att stärka och utveckla kunskapen om varandras länder och språk. Utbyte med Litauen år 2012 och år 2013 www.programkontoret.se

27 © Katja Petkova Atlas Förberedande besök – för att utveckla vidare samarbete. Praktik utomlands år 2010 då fyra lever praktiserade i Oxford. Konferenser utanför EU – främjar utveckling av internationella kontakter. År 2010 var vi på Internationell Turism konferens i Malaysia. www.programkontoret.se

28 © Katja Petkova Grundtvig Programmet är lämpligt för vuxna… Workshops – alla privata personer kan söka att delta i – detta för att utbyta erfarenheter och stärka kompetens – sista ansökningsdatum 21/2. Volontärprojekt – för alla som vill genomföra frivilligt arbete – öppet för alla medborgare över 50 år – sista ansökningsdatum 28/3. www.programkontoret.se

29 EU:s strukturfonder till regioner, individer och företag… NUTEK – www.tillvaxtaverket.sewww.tillvaxtaverket.se 8 Mdkr. genom 8 regionala strukturfondsprogram 6 Mdkr. genom socialfondsprogram 10 Mdkr. genom territoriella samarbetsprogram där är det flera länder som deltar. © Katja Petkova

30

31 Tips och relevanta länkar Wordclouds: www.wordle.netwww.wordle.net Företagande: www.nutek.sewww.nutek.se Fakta om länder: ww.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html ww.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html För korrekt engelska: www.plainenglish.co.ukwww.plainenglish.co.uk Dela idéer, bilder, länkar, videos mm: www.wikispaces.comwww.wikispaces.com Bilder och text blir historier: www.storybird.comwww.storybird.com Olika figurer som berättar vad du vill: www.voki.comwww.voki.com Handledning om EU – beställ på: www.europaparlamentet.sewww.europaparlamentet.se Publicera aktivitetsplan på www.eukunskap.sewww.eukunskap.se

32 Kontaktuppgifter: Katja Petkovae-mail: katja.petkova@flen.semob: +46 – 70 216 09 98 Avslutningsvis… Informera Stödja Inspirera Motivera Frågor och reflektioner?


Ladda ner ppt "EU SAMARBETE… What’s in it for us? © Katja Petkova."

Liknande presentationer


Google-annonser