Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya lagkrav 2015 Andreas Cederbom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya lagkrav 2015 Andreas Cederbom"— Presentationens avskrift:

1 Nya lagkrav 2015 Andreas Cederbom Andreas.cederbom@funka.com Twitter: @cederbomarn

2 Funka Startades av handikapprörelsen Privatägt bolag 2000 Oslo 2010 Madrid 2013

3 Vad vi gör Konsultverksamhet Utveckling Analys, stöd och test Utbildning Forskning Samarbetsprojekt Förtroendeuppdrag Standardisering

4 Bakgrund

5 Samhället ska vara tillgängligt Fysisk miljö Information Tjänster och service Arbetsmiljö Verksamhet

6 Informationstillgänglighet Design för alla Internationell standard WCAG 2.0 - www.w3c.org Teknik & mänsklig faktor Kvalitet

7 Tre delar Pedagogik Teknik Innehåll

8 Exempel: teknik

9 Se Höra Läsa och skriva Social interaktion Tala Koncentration Motorik Kognition Överkänslighet

10 Vad säger bilden egentligen?

11 Exempel, eye-trackingtester

12 Exempel: Innehåll

13 WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines Internationell standard Framtagen av W3C

14 W3C World Wide Web Consortium Internationellt sammarbete 400 medlemmar globalt Kontor i USA, Europa och Asien

15 WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines Internationell standard Framtagen av W3C Från 2008 ISO/IEC 40500:2012 Alla pekar på WCAG 2.0 Teknikoberoende

16 WCAG 4 principer 12 riktlinjer Hanterbart Begripligt Robust Möjligt att uppfatta > 350 tekniker 2 kategorier med tekniker 61 framgångskriterier 3 nivåer (A, AA, AAA)

17 Problem med WCAG Mycket har hänt sedan 2008 Före den mobila revolutionen Teknikfokus Svårtolkat Fokus på synskadade användare

18 Varför?

19 Och lagarna då?

20 Vilka regler är relevanta? FN:s konvention (Ds 2008:23) Plan och bygglagen (2010:900) Diskrimineringslagen (2008:567) Lagen om offentlig upphandling (LOU 6 kap 1§) Förordning: myndigheters ansvar (SFS 2001:526) Arbetsmiljölagen (1977:1160) Språklagen (2009:600)

21 FN-konventionen Jämlikhet för kvinnor respektive barn Medvetandegörande och tillgänglighet Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet Rätt till fri rörlighet och att leva självständigt Yttrandefrihet och respekt för privatlivet Utbildning Arbete och sysselsättning Levnadsstandard och deltagande i offentligt liv och kulturliv

22 Plan- och bygglagen 2 kap 8 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall... uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Byggnadsverksförordningen Boverkets byggregler

23 Om vi bara gör det lagen kräver…

24

25 Lagen om offentlig upphandling 6 kap 1 § När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov.

26 Förordning om myndigheternas ansvar §1 Myndigheterna skall verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder.

27 Arbetsmiljölagen 3 kap 3 § Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

28 Språklagen §9 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. §11 Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

29 Plötsligt händer det

30 Ny europeisk standard EU föreslår direktiv Ny svensk diskrimineringslag

31 CEN CENELEC ETSI

32 Mandat 376 Befintliga standarder Utreda behov Europeisk standard (EN) Verktyg (toolkit)

33 Problem på vägen Intressenter Samordning med USA Målgruppen deltar inte

34 EN 301 549: Accessibility requirements for procurement of ICT products and services in Europe EN 301 549 (pdf 639 kb)

35 Vad innebär det här? Omfattar all IT För webb och mjukvara: WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav Nationell lag 2016 Upphandlare får bättre stöd Branschen har något att förhålla sig till Verktyg: www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2014-011.aspx www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2014-011.aspx

36 Inte perfekt Standarden är komplicerad Marknaden måste klara kraven De behöver bli kända Det krävs utbildning

37 Exempel från standarden 5.3 Biometrics ICT shall not rely on the use of a particular biological characteristic as the only means for user identification or for control of ICT. 5.7 Simultaneous user actions ICT shall provide at least one mode of operation that does not require simultaneous user actions to operate the ICT.

38 Exempel från standarden 8.2.1.1 Speech volume range ICT shall provide a means to adjust the speech output volume level over a range of at least 18 dB. 8.3.2.1 Change in level Where there is a change in floor level that is integral to the ICT then it shall be ramped with a slope no steeper than 1:48.

39 Exempel från standarden 9 Web content Web content shall, as a minimum, conform to Level A and Level AA Success Criteria as defined by the Conformance Requirements specified in ISO/IEC 40500 [4].

40 Exempel från standarden 10 Documents 10.1 General The requirements of clause 10 apply to non-web documents. In order to ensure consistency between web and non-web requirements the word "must" is used in this clause where it is used in ISO/IEC 40500 [4] and in WCAG 2.0 [5]. For the purpose of the present document the word "must" carries the same meaning as "shall".

41 Exempel Bankomater Fysiska krav Placering Vägen fram till automaten Framhävning av 5:an Höjd Krav på mjukvaran Textstorlek Uppläsning WCAG

42 EU föreslår direktiv kring webbtillgänglighet

43 Förslag till direktiv 12 ”services” WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav Nationell uppföljning EU-sanktionerad metodik

44 Parlamentet röstade ja i första instans 593 ja 40 nej 13 avstod

45 Parlamentets linje Hela offentlig sektor Privata bolag som ger offentlig service (fler än 12 anställda) 1 år för nya webbplatser 3 år för befintliga och ytterligare 2 år för textning av live video

46 Kommissionen kan Anta Parlamentets förslag Lägga fram ett motförslag Diskussionen fortsätter Tidplanen förskjuts

47 Vad innebär det här? WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav Nationell lag Kan komma att beröra fler

48 Diskrimineringslagen Diskrimineringslag (2008:567)

49 (Kap 1, § 4) Bristande tillgänglighet… …att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning …

50 … som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt andra omständigheter av betydelse,

51 Arbetslivet (kap 2, §1) En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1.är arbetstagare, 2.gör en förfrågan om eller söker arbete, 3.söker eller fullgör praktik, eller 4.står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte i fråga om den som gör en förfrågan om arbete.

52 Kap 5 § 1 Ersättning Det gäller inte heller förlust som uppkommer med anledning av diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

53 Vad innebär det här? Visar vilket samhälle vi vill ha Rättighetslagstiftning Resultat först vid anmälan Ny regering = mer frågor Webben …?

54 Lagen pekar inte på en lösning Lagen != Lättläst Lagen != Lyssna-funktion Lagkraven kan inte testas med ett automatiskt verktyg Alternativa format?

55 Vad får folk att reagera? Jag kan inte Jag förstår inte Jag orkar inte Jag hittar inte Jag får ingen hjälp Jag tvingas till en särlösning

56 Exempel ur verkligheten

57 Nuvarande lag: 2006 Gravt synskadad jurist (DO) mot Försäkringskassan Orimligt dyrt AD dömde till FKs fördel

58 Norge: Antidiskrimineringslag 2009 IT tydlig del Huvudlösningen Offentlig och privat sektor

59 Fallet Norwegian Gravt synskadad (LDO) mot Norwegian Det blir orimligt dyrt LDO lade ner fallet …

60 Fallet Norwegian, del 2 Skarp kritik Experter tas in Resultatet är …

61 Verkligheten… Flera bolag hade redan funktionen Oftast manuell hantering bakom Norwegian använde inte det system bakom som de hävdade Inga problem att lösa för ”golfbag”, ”skidutrustning” osv. Många andra problem för användarna på webbplatsen

62 Det tog en vecka att fixa

63 Hamna inte där Expertkompetens behövs Tänk proaktivt Ställ krav på IT-leverantörer Kommunikation viktigt Se till att inte vara sämst i klassen

64 Blir det nån skillnad?

65 Vi borde göra vågen, men … En lag riskerar att bli målet, inte medlet WCAG har stora brister De som lyckas gör mer än så

66 De nationer som lyckas Lagom diffus lagstiftning Genomarbetad policy Drivande användarorganisationer Fungerande marknad

67 Vad kan ni göra? Ambitionsnivå Process Krav och kontroll Ny teknik: testa! Kvalitet – inte problem Inte bara webben

68 Tillgänglighet är inte en aktivitet utan en kvalitetsaspekt i alla delar av verksamheten

69 Hellre lust än lag


Ladda ner ppt "Nya lagkrav 2015 Andreas Cederbom"

Liknande presentationer


Google-annonser