Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Söka pengar kurs. Helena Törnqvist, Arbetets museum, Norrköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Söka pengar kurs. Helena Törnqvist, Arbetets museum, Norrköping."— Presentationens avskrift:

1 Söka pengar kurs

2 Helena Törnqvist, Arbetets museum, Norrköping

3 Pengar är roligt! :-)

4 Men det är en bra projektidé som är viktigast!

5 Museet och framtiden Kultur och kulturarv Blir allt viktigare för platsmarknadsföring och turism. Vilken bild ger kommunens turistbroschyrer? Hur många arbetslivsmuseer finns med på bild? Kulturturism. Turism som utgår ifrån lokal och regional kultur och kulturarv Välbefinnande. Flitiga museibesökare mår 42% bättre under livets gång än de som inte ägnar sig åt kultur

6 Tänk på organisationens rykte Sök inte bidrag till projekt som inte kan kopplas till organisationens ändamål och ordinära verksamhet. Sök ej heller bidrag till projekt som organisationen inte har kompetens eller resurser att genomföra. Sök inte projektbidrag från samma bidragsgivare flera år i rad. Att bli stamkund skapar endast dåligt anseende för organisationen.

7 Söka bidrag tar tid Det tar tid att skriva en begriplig sammanfattning av projektets syfte och att sammanställa en realistisk budget tar tid. En ansökan som utarbetas under tidspress – dagarna innan sista ansökningsdag – blir därför ofta bristfällig. Att skapa nätverk, prata ihop sig med samarbets- partners och att förankra i föreningen måste få ta tid.

8 Var ute i god tid Många bidragsgivare har fastställda ansökningstider. Det brukar vara en eller två gånger per år som man kan ansöka om bidrag. Ansökningstiderna är ofta mycket bestämda – definitiva. Ansökan skall vanligtvis vara poststämplad senast ett visst datum.

9 Samarbete

10 Använd ansökningsblankett Många bidragsgivare har egna ansökningsblanketter. Skriv kortfattat, enkelt och tydligt. Försök se projektet utifrån. Det som är självklart för dig kan vara ett mysterium för någon annan. Kontrollera att blanketten är aktuell! Tänk på att mottagaren kanske skall läsa 100-tals ansökningar.

11

12 Följ anvisningarna Om det finns särskilda anvisningar om att ansökningsblanketten skall vara i tre exemplar, att man inte får sända med bilagor etc, så följ dessa anvisningar. Att inte följa anvisningarna skapar irritation hos bidragsgivaren och det ger en bild av att ni inte har läst anvisningarna. Hur skall ni kunna använda 50 000 kr på ett bra sätt när ni inte ens klarar av att läsa anvisningarna? Om något är oklart – kontakta bidragsgivaren!

13 Fyll i alla delarna/rutorna i blanketten Skriv aldrig bara “se bilaga”. Det försvårar bidragsgivarens arbete vad gäller: - dels att snabbt kunna konstatera om ansökan är giltig; om ansökans syfte, belopp, målgrupp etc överensstämmer med bidragsgivarens regler, -dels att på ett enkelt sätt kunna göra en sammanfattning till bidragsgivarens styrelse. -I värsta fal får bedömningsgruppen inte se

14 Undvik att “skräddarsy” ansökan Anpassa inte ansökan efter bidragsgivarens “nyckelord”. Skriv exempelvis inte “nordisk samhörighet”, “europeisk dimension”, “kulturell mångfald” eller liknande i var och varannan mening. Det kan verka konstlat och imponerar sällan på bidragsgivaren. Utgå från er egen projektidé när ni fyller i ansökan. Lista nyckelord!

15 Nyckelord: Barn & ungdomar Pedagogik Hållbarhet Hållbar utveckling Civilsamhället - folkrörelse Nyskapande Samverkan – nätverk Tillgänglighet Besöksnäring, turism Genus Mångfald Mötesplats

16 Tidigare beviljade projekt De flesta bidragsgivare har som regel att inte bevilja nya bidrag förrän organisationen har slutredovisat tidigare beviljade bidrag från samma bidragsgivare. Ligg inte och släpa med redovisningen. Om starten försenas beroende på omständigheter. Diskutera med bidragsgivaren om projektet kan byta inriktning. Skall man söka projektbidrag om alla tillstånd inte är klara?

17 Var realistisk Sök ett realistiskt belopp. Kontrollera hur stora belopp som bidragsgivaren brukar bevilja. Om bidragsgivaren har ett maxbelopp är det meningslöst att söka ett högre belopp. På bidragsgivarens hemsida brukar det redovisas vilka projekt som tidigare har fått bidrag. Om så förekommer, läs igenom sammanställningen och gör en bedömning av hur mycket bidragsgivaren beviljar i genomsnitt per ansökan. Egenfinansiering viktig Egen arbetstid = egenfinansiering

18 Tänk på! Om ni söker ett för högt belopp framstår det som om ni inte har läst anvisningarna eller att ansökan inte är realistisk utifrån bidragsgivarens resurser. Det medför att ansökan får avslag. Och inte minst att er organisation kan få ett dåligt anseende.

19 Sök inte orealistisk summa!

20 Ange ansökt belopp Det ansökta beloppet skall utgå från en ekonomisk kalkyl/budget. Skriv därför aldrig att ni söker “högsta möjliga belopp”. Skriv heller aldrig att ni söker om “lägst 25 000” eller att ni söker “om ett belopp mellan 50 000 och 100 000”. Det skapar tveksamhet hos bidragsgivaren som ifrågasätter om projektet är tillräckligt genomtänkt.

21 Balanserad budget Tänk på att budgeten skall vara balanserad. Det vill säga att totala kostnader och totala inkomster skall vara lika stora.

22 Usel ekonomi - dåligt argument Skriv inte att ni söker ett bidrag därför att organisationen har dålig ekonomi. Argumentet att organisationens kommunala anslag har minskat eller att medlemsintäkterna har blivit lägre är ingen bra motivering i en projektbudget. En bidragsgivare beviljar bidrag utifrån sina ändamål och inte utifrån en organisations behov eller önskemål. Att finansiera den löpande driften med projektmedel är en farlig väg

23 Bidrag till redan genomförda aktiviteter Bidragsgivare beviljar ytterst sällan bidrag till en aktivitet som redan är genomförd. De flesta bidragsgivare beviljar ej heller bidrag till projekt som har påbörjats före tidpunkten då bidragsgivaren fattar sitt beslut. I sådana fall är det således inte ansökningsdagen utan beslutsdagen som räknas. Observera detta i fall bidragsgivaren har en berednings- tid på exempelvis tre månader från ansökningsdag till beslutsdag.

24 Egen insats Få bidragsgivare finansierar projekt till 100%. Det krävs oftast någon form av egen insats/medfinansiär. Ibland är den egna insatsen reglerad, exempelvis till 50% av totala kostnader. Kontrollera hur ni kan/skall finansiera er egeninsats. Ibland kan man ställas inför den märkliga situationen att man helt enkelt inte har råd att söka ett bidrag eftersom man inte klarar av att finansiera bidragsgivarens krav på egen insats. Privat finansiering är bra, näringsliv, handlare, brädgård Ideellt arbete = 200-210 kronor/timme

25 Spara kopia på ansökan och bilagor Om ansökan beviljas behåller bidragsgivaren er ansökan. Även om ansökan inte beviljas är det inte säkert att bidragsgivaren sänder tillbaka er ansökan.

26 1 450 konkurrenter!

27 Er ansökan är inte den enda Tänk på att ni ”konkurrerar” med andra. Ställ er frågan: Varför skall bidragsgivaren ge bidrag till just er organisation och er aktivitet? Om ni får avslag behöver det inte bero på att er ansökan var dålig. Alla bidragsgivare måste prioritera. Tillgängliga medel är alltid mindre än ansökningarnas ansökta belopp. Ge därför inte upp. Kontakta bidragsgivaren och fråga om ni kan göra ett nytt försök. Synpunkter på ansökan!

28 Redovisning av projekt Dokumentera under tiden Släpa inte efter med redovisning Följ instruktionerna Diskutera förändringar Håll alla informerade Information, media Tacka finansiärer! Lägg lika mycket energi på redovisningen som ni lägger på ansökan

29 Vad skall en ansökan innehålla? 1.Bakgrund 2.Syfte (Motiv) 3.Mål (Resultat) 4.Målgrupper 5.Nyttoaspekt (Angelägenhet, kunskap) 6.Profilering (Uppmärksamhet) 7.Samarbetspartners 8.Organisation, genomförande 9. Tidsplan 10. Resurser 11. Rapportering 12. Uppföljning

30 Projektstöd till arbetslivsmuseer Ökat anslag 2016 med 2 miljoner kronor Från 6 2015 till 8 miljoner kronor!

31

32 För vad kan man söka bidrag? Vård av materiellt kulturarv: Bevarande och vård av föremål och utrustning Komplettering av utrustning och föremål Publik verksamhet: Utställningar Pedagogisk verksamhet Trycksaker Säkerhetsbefrämjande åtgärder: Säkerhetsbefrämjande åtgärder både för besökare och aktiva på arbetslivsmuseerna Kunskapsuppbyggnad: Dokumentation, katalogisering, arkivvård Intervjuundersökningar Kunskapsöverföring Nätverk och erfarenhetsutbyte: Nätverksbygge och samarbete mellan arbetslivsmuseer Skapar projektet kunskap? Hur kan ni kommunicera denna kunskap?

33 Ansök så här: Ansökningsblankett finns att ladda ner som pdf-fil och word-dokument. Blanketten kan också rekvireras från Riksantikvarieämbetet. Alla uppgifter ska fyllas i på blanketten. Ansökan bör skickas in via e-post till arbetsliv@raa.se. Skicka gärna med bilagor som ger ytterligare information. Observera att ett exemplar av blanketten måste skrivas ut och undertecknas av firmatecknare hos den sökande och skickas till Riksantikvarieämbetet per post för att myndigheten ska kunna behandla ansökan. För dig som inte skickar ansökan via e-post ska ansökan skickas i ett original och tre kopior till Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. Kontakt:Ove Bengtsson, SamhällsavdelningenOve Bengtsson När får man besked? Vid fördelning av bidragen samråder Riksantikvarieämbetet med Statens kulturråd, Riksarkivet, Arbetets museum, Nordiska museet, Statens maritima museer, Statens försvarshistoriska museer, Trafikverkets museer och Tekniska museet. Beslut om bidrag fattas normalt i slutet av maj eller början av juni. Medlen betalas ut i förskott efter rekvisition.

34 Dags att söka fartygsstöd 2016 Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas. Stöd kan ges till arbeten som har en kulturhistorisk inriktning och görs på sådant sätt att det tydliggör fartygets historiska värde. Senast den 15 mars måste ansökan postas. Mer information om bidraget och ansökningsblanketter finns på http://www.sjohistoriska.se/Kusten-runt/Fartyg-- batar/Bidrag-till-historiska-fartyg/.http://www.sjohistoriska.se/Kusten-runt/Fartyg-- batar/Bidrag-till-historiska-fartyg/ Är det något du undrar över kontakta Claes Wollentz på Sjöhistoriska museet telefon 0455-359 358 eller e-post claes.wollentz@maritima.se. claes.wollentz@maritima.se

35 EU

36

37

38 Nyskapande, kvalitet, kompetens, samverkan & risktagande

39 Fonden har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.

40 Av cirka 250 inkomna ansökningar 2013, fördelades 8.198.000 kronor på 155 ansökningar.

41 Nyheter Skonaren Ingo» Charter» Segla» Föreningen» Ungdom» Medlem Kontakt Du ä r h ä r Hem Hem » Bidrag fr å n Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond f ö r svensk kultur Bidrag fr å n Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond f ö r svensk kultur Skonaren Ingos V ä nner har blivit beviljade ett anslag om 65 000 kr f ö r uppgradering av segelst ä ll av Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond f ö r svensk kultur. Skonaren Ingos V ä nner tar tacksamt emot detta bidrag som hj ä lper oss att bevara ett stycke svensk maritim kulturhistoria. Styrelsen Skonaren Ingos V ä nner Sponsra Ingo Forts ä ttning av v å rt centimeterbidrag fr å n reparation 2012-13 av babordssidan d ä r du kan sponsra en bit av Ingo. (Klicka h ä r) (Klicka h ä r) Kommande Aktiviteter Arbetsl ö rdagArbetsl ö rdag l ö r 13 feb Arbetsl ö rdagArbetsl ö rdag l ö r 20 feb Arbetsl ö rdagArbetsl ö rdag l ö r 27 feb Å rsm ö teÅ rsm ö te s ö n 6 mar Alla aktiviteter Sponsorer

42 Boverket

43 Leadersverige Så här såg förra programperioden ut. Många kulturprojekt kunde genom Leader hitta sin finansiering. Leadersverige påminner mycket om hur Sverige industrialiserades. Landsbygden var viktig. Där fanns vattendrag som kunde ge energi till arbetsplatserna 98 % av Sveriges landsbygdsbefolkningen 90 % av Sveriges yta 3,2 miljarder varav 0,8 i privat medfinansiering I varje leaderområde finns ett leaderkontor med en verksamhetsledare

44 Leader blir Lokalt ledd utveckling

45 Arvsfonden Lokalstöd Frågor och svar

46 Byggnadsvårdsmedel

47 Samverkansmodellen

48

49

50

51 Lokalt Lokala fonder Banker Studieförbund (arrangemang, kurser) Företag Kommunen

52 Sponsring Lokala näringslivet Stora och små företag Vad kan sponsring vara? Räls, slipers, nitar, ekrar i vattenhjulet, material, maskiner, förbrukningsmaterial, virke, målarfärg.

53 53 Målsättning med sponsring Stärka varumärket mot externt utvalda målgrupper: –Presumtiva medarbetare och högskolestudenter –Kunder och samarbetspartners –Lokala beslutsfattare och organisationer –Allmänheten på orter där vi verkar Skapa intern stolthet Tydliggöra Holmen Papers värderingar Skapa möjlighet till aktiviteter för anställda och gäster

54 54

55 Samla in pengar - IRL

56 Samla in pengar – digital kollekt Gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering[1] (engelska: crowdfunding eller crowd sourced fund raising) är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta sker numera ofta via internetbaserade system. Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till ett projekt. 5 % Mål Når man ej målet sker inga transaktioner

57 Ideellt arbete eller löner? Ideell timme = 200-210 kr/timme Vad skall man arbeta ideellt? När skall man avlönas? Målsättning att ge betalt

58 Arbetsförmedlingen Kulturarvslyftet – ny åtgär på gång FAS 3 Lönebidrag Anställningsstöd

59 Tänk på! Synliggöra föreningen Skriv enkelt, tänk 12 år Underbar sammanfattning Senaste fördelningen Realistisk budget Klarar vi av detta? Aldrig fel att träffa de man söker pengar av

60 Löpande drift

61 shop

62 1.MÖTA UTSTÄLLNINGARNA MED BÖCKER ELLER ANNAT. 2.VYKORT PÅ MUSEET. 3.VYKORT PÅ UTSTÄLLNINGARNA OM DET GÅR. 4.ANDRA VYKORT SOM LOCKAR TILL KÖP

63 5.HITTA ANDRA VAROR SOM MAN INTE HITTAR I NÄRMASTE OMGIVNINGARNA. FÖRSÖK BLI UNIK I SORTIMENTET. 6.ARBETETS MUSEUM MÖTER 3 MÅLGRUPPER, MUSEEBESÖKAREN, KONFERANSGÄSTEN OCH BARNEN. 7.IDAG KOMMER ÄVEN BESÖKARE ENBART TILL BUTIKEN.

64 Plats för barn

65

66 Turistinformation

67 Andra upplevelser

68 Eftersom det ligger på vägen till och från jobbet så slinker jag in ofta, tittar på utställning, fikar, äter lunch, handlar i shopen.

69 Fri entré Entré under sommaren 20 kronor 100 kronor Vad har vi att erbjuda våra besökare? Vad får man för sin slant? Politiska beslut påverkar oss

70

71 Kan man ta betalt och i så fall hur mycket?

72 Independent Museums Average % of turnover…. Admission 22% Income from research inquiries <1% Catering (i.e. cafe and restaurants) 4% Special events 6% Retail 17% Grant funding 36% Donations 10% Functions /Conferencing /Corporate Hospitality 5% Source: DC Research/AIM Survey Analysis, 2010, n=73

73 Marknadsföring Annonser Nyheter Sociala medier Hemsida Det omgivande samhället måste vara delaktigt

74

75 Vardagens kostnader El Vatten Värme Försäkringar Underhåll Larm Fika

76 Momspliktig omsättning EXEMPEL Museiverksamhet (entré mm) 6% –om ej undantagen Utfärda värderings- och äkthetsintyg Försäljning av böcker, vykort, souvenirer mm Servering Program och kataloger –i momspliktig museiverksamheten

77 Are you communicating success? Is your website up to date? Does it, and do your other communications (internal & external), reflect success? Do people realise you’re a charity? Do they know how you are funded? Are you helping people to understand how they can help? Are you thanking people/organisations who help? Are your messages consistent?

78 Preliminär plan över stategiprocessen När?Aktivitet 8 decemb er De lokala utvecklingsstrategierna ska vara klara och inlämnade till Jordbruksverket. 7–9 januari Sekretariatet skickar ut brev med begäran om komplettering av partnerskapen. 30 januari 2015 Sista dag för partnerskapen att skicka in eventuella kompletteringar. Januari– februari Expertgruppen bedömer alla inkomna strategier, tar fram beslutsunderlag och förslag på rangordning. MarsUrvalskommittén gör en slutlig bedömning bland annat utifrån expertgruppens föredragning och beslutsunderlag och väljer ut de strategier som ska godkännas. AprilJordbruksverket skickar ut formella beslut till partnerskapen. AprilBeslut om förberedande stöd. Därefter kan de grupper som får stöd beviljat lämna in ansökan om utbetalning av stödet. Detta förutsatt att EU-kommissionen har fattat beslut om programmet. April– juni De grupper som har godkända strategier kommer att behöva komplettera med bland annat att bilda ideell förening, tillsätta verksamhetsledare och LAG. Juli– augusti Formellt startbesked till LAG som därefter kan börja ta emot ansökningar.

79 Pressmeddelande 28 augusti 2014 Kulturdepartementet Landsbygdsdepartementet Miljonsatsning på hembygdsgårdar Regeringen har i dag beslutat att satsa 80 miljoner kronor under fyra år på vård av kulturhistoriskt värdefulla hembygdsgårdar. Medlen kommer att bli tillgängliga genom det nya Landsbygdsprogrammet med start 2015.

80


Ladda ner ppt "Söka pengar kurs. Helena Törnqvist, Arbetets museum, Norrköping."

Liknande presentationer


Google-annonser