Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gustaf Edgren| 14-15 Maj 2013 Trähusbranschen i Riksdagen TMF hälsar riksdagsledamöterna hjärtligt välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gustaf Edgren| 14-15 Maj 2013 Trähusbranschen i Riksdagen TMF hälsar riksdagsledamöterna hjärtligt välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Gustaf Edgren| 14-15 Maj 2013 Trähusbranschen i Riksdagen TMF hälsar riksdagsledamöterna hjärtligt välkomna!

2 2 Varför är vi här… -Vi, TMF Trä och Möbelföretagen vill öka bostadsbyggandet! TMF vill öka bostadsbyggandet! Vi vill idag belysa problemen men också visa på möjligheter. Det finns möjligheter, men det förutsätter gemensamma krafttag och ökad förståelse. Det kräver ytterligare ökat engagemang från myndigheter och politiker gällande bostadsproduktion. Mål- uppnå en årlig bostadsproduktion på >40 000 bostäder

3 3 Detta står dagligen att läsa…och innehållet som förmedlas blir alltmer nyanserat och komplett

4 4 Alla Aspekter förtydligas

5 5 Påbörjade bostäder

6 6 Bostadsbehovet ökar…

7 7 TMFs enkät hösten 2012 och Villaägarnas årliga enkät visar att 7 av 10 mellan 20 och 65år föredrar att bo i villa/radhusområde 2012 var ca 25% av alla bostäder som påbörjades villa/radhus – historiskt närmare 45% De tre hinder som upplevs störst är :… Bolånetaket, svårighet att hitta en bra tomt, och bolåneräntor Nyligen och årligen utförd enkät

8 8 Nyproduktion av bostäder skapar: Tillväxt! Arbetstillfällen Skatteintäkter Bättre och hållbart boende Bygger vi inte nu riskerar vi att se en stor del av den kunskap och kapacitet Sverige idag besitter gå förlorad vilket är ren och skär kapitalförstöring Viktigt att bygga

9 9 Långsiktiga möjligheter - Statlig bolånegaranti - Skattebefriat bosparande - Proaktiv regional/kommunal markplanering Kortsiktiga/tillfälliga injektioner - Sänkt byggmoms - “rot-avdrag” för nyproduktion Lång och Kortsiktig åtgärd Amorteringskrav istället för bolånetak Möjligheter !

10 10 Vad gör ni för att skapa mer byggbar mark? Vad gör ni för att hålla nere totalkostnaderna som orsakas av framförallt dyr tomtmark? Vad gör ni för att fler ska få möjlighet att komma in på bostadsmarknaden? Vad gör ni för att underlätta nyproduktion av bostäder? Är det rimligt att en barnfamilj med 2 barn I åldrarna 3 och 5 år som inser att deras hyresrätt i stan inte är den miljö de önskar för barnen att växa upp i, ska ifrån denna stund och 5 år framåt spara ihop till en grundplåt på 350 000:- för att kunna köpa en ett radhus/villa? Då är barnen 8 respektive 13 år gamla och tiden för villalivet har passerat halvtid… Vad gör ni för att undanröja Sveriges “bostadshinder”

11 På lång sikt Inför en statlig lånegaranti för nyproduktion av bostäder. Dels för att sänka räntan på lånet(topp/blancolån) i sin helhet, dels för att motsvarande belopp ska gå till amortering istället för till räntekostnader. Inför ett skattefritt bosparande. Det finns exempel på ett dylikt sparande i t.ex. Tyskland och Norge. Halvera flyttskatten - Sök en harmonisering med övriga Europa omgående och skapa en rörlighet på bostadsmarknaden. Avskaffa bolånetaket och erbjud alternativ som åstadkommer samma effekt såsom tex. amorteringskrav. Klargör tydligt reglerna för hur kravet skall tillämpas av banker. Genom att kräva en realistisk amortering får man en sund ekonomisk balans på sikt som kan hanteras oavsett konjunkturläge. På kort sikt - görs nu och avskaffas inom 3 år Återinför sänkt byggmoms Inför motsvarande ROT-avdrag för nyproduktion 11 Framtidens Bostadsfinansiering

12 Regelverk och Avgifter Ta bort kommunala särkrav. Boverkets roll som rikslikare ska förtydligas. Säkerställ så kommunerna endast lägger in kostnader i exploateringsavtalet som är direkt kopplade till aktuellt byggprojekt. Vart vänder man sig för att överklaga byggnadsnämndens beslut? Ny nationell instans ska inrättas för prövning av tolkning av boverkets byggregler, Länsstyrelserna fungerar inte Stärk PBL gentemot miljöbalken Se över och ompröva samtliga byggregler ifrån Boverket - Många förslag som tagits fram av Boverkets, som också senare införts har medfört höga merkostnader. Exempel på dessa byggkrav är: Eurocod 5, tillgänglighet, säkerhetsglas, energiregler. Utöver det styr regelverket mot större hus, vilket ger en negativ effekt ur ekonomisk synpunkt då kunderna måste låna mer. Byggherrekostnaderna måste ner till rimliga nivåer - Med nya PBL ökar kostnaderna, inte minst för att både bygglov och införande av Kontrollansvarig läggs på byggherren 12 Regelverk och Avgifter

13 Mark Öka konkurrensen - Lagstifta och ställ krav på kommunerna att agera proaktivt med planläggning och detaljplanering av byggbar mark för flerfamiljshus och småhus. Använd mer av översiktsplaner, mindre av detaljplaner. Revidera och ta ett helhetsgrepp kring Plan- och Bygglagen Kommuner och eller regioner skall åläggas att agera proaktivt och upprätthålla planlagd mark för bostäder. Förenkla och förkorta planprocessen till max 1 år Handläggningstiden inom plan- och bygglovsprocessen ska begränsas. 10 veckors frist avseende bygglov är bra, men fler tidsgränser bör införas utan förlängning. Avisering om kompletta handlingar alternativt om komplettering önskas, ska ske inom förslagsvis 2 veckor. Tidsbegränsa marktilldelning -en outnyttjad, ej påbörjad marktilldelning skall efter given tidsfrist annonseras ut och med ny kortare tidsfrist gå till annan byggherre. Ta fram ett verktyg för översikt på riks, regional samt kommunal nivå - En offentlig digital webbaserad markägarkarta över hela Sverige. Ta fram och gör löpande uppdateringar över markägandet för planerad mark såväl som för råmark över hela Sverige. - Offentligt på markägarkartan visa på vilka markområden som hanteras för byggnation. Dels vilka markansökningar som ligger för handläggning, dels vilka tidsfrister som gäller för all mark. 13 Mark

14 Gustaf Edgren| 14-15 Maj 2013 Tack för att ni lyssnat ! PS. Hur ska vi uppnå en årlig bostadsproduktion på 40 000 bostäder 2014…

15 15 Skuldberget… Sverige Källa: Nordea

16 16 Skuldberget… totalt Sverige jmf. Europa Källa: Nordea


Ladda ner ppt "Gustaf Edgren| 14-15 Maj 2013 Trähusbranschen i Riksdagen TMF hälsar riksdagsledamöterna hjärtligt välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser