Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändrade konstruktionsregler, EKS 10 FSB:s informations- och utbildningsdagar 25 maj 2016 Peter Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändrade konstruktionsregler, EKS 10 FSB:s informations- och utbildningsdagar 25 maj 2016 Peter Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Ändrade konstruktionsregler, EKS 10 FSB:s informations- och utbildningsdagar 25 maj 2016 Peter Johansson

2 Vad är EKS? EKS är tillämpningsföreskrifter till plan- och bygglagens krav på bärförmåga, stadga och beständighet EKS ställer övergripande krav på säkerhet, kontroll, dokumentation, kompetens m.m. EKS gäller för nya byggnader och när byggnader ändras samt för vissa anläggningar, t.ex. torn och master

3 Vad är EKS? EKS anger hur de europeiska konstruktionsreglerna (eurokoderna) ska tillämpas i Sverige EKS innehåller Sveriges nationella val för tillämpningen av eurokoderna

4 EKS är indelad i tio avdelningar, från A till J Avdelning A Övergripande bestämmelser Avdelning B Modeller för olika lastfall Avdelning C Laster Avdelning D till J Materialdelar och geokonstruktioner

5 Eurokoderna Eurokoderna är ett europagemensamt beräkningssystem för dimensionering av bärande konstruktioner Nationella val beroende på o Klimat o Geologi o Levnadssätt o Säkerhetsnivåer Eurokoderna infördes i Sverige genom EKS och gäller sedan 2 maj 2011

6 Eurokoderna Det finns 45 st. eurokoddelar införlivade i EKS och anges i avdelning A Eurokoder som inte räknas upp i EKS kan användas som vilken handbok eller annan publikation som helst

7 Fritt tillgängliga eurokoder Översatta till svenska Bosatt eller verksam i Sverige Registrering på SIS webb www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket

8 Helpdesk - frågor och svar om eurokoder Sammarbete mellan SIS, Boverket och Transportstyrelse Besvaras av experter som deltagit i framtagandet av eurokoderna Frågor och svar publiceras på SIS webb www.sis.se/tema/eurokoder/dolor-sit-amet/

9 Övergripande om ändringarna i EKS 10 Motiv till ändringarna Nya eurokoder har tillkommit Nya och ändrade nationella val Minska kostnaderna där införandet av eurokoder lett till fördyringar Samordna med Transportstyrelsens regler Tydligare regelverk - enhetligare tillämpning

10 EKS 10 – Fem nya konstruktions- standarder (eurokoder) Dimensionering av stålkonstruktioner Torn och master Skorstenar Pålar och spont Dimensionering av murverkskonstruktioner Allmänna regler – Brandteknisk dimensionering Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk

11 EKS 10 - Ändringar i befintliga regler Bärförmåga vid brand Snö-, vind- och olyckslast Minimiarmering i betongkonstruktioner Förspända skruvförband av stål Tryck vinkelrätt fiberriktningen för träkonstruktioner Partialkoefficienter för pålars bärförmåga

12 EKS 10 - Kompletteringar och förtydliganden Krav vid ändring av byggnader har införts (lika som i BBR) Regler om dimensioneringskontroll, utförandekontroll och konstruktionsdokumentation Ny rubriksättning och enhetligare indelning av avsnitten

13 EKS 10 Avdelning A, tydligare regler om kontroll Dimensioneringskontroll i 7 § resp. 25 § (säkerhetsklass 2 och 3) Kontroll av förutsättningar bygghandlingar och beräkningar Mottagningskontroll i 7 § resp. 26 § (alla säkerhetsklasser) Syfte är att kontrollera förutsatta egenskaper enligt projekteringsskedet är uppfyllda Om bedömda egenskaper (enligt 18 §) så enklare mottagningsförfarande Om ej bedömda egenskaper så fordras oftast provning Utförandekontroll i 7 § resp. 27 § (alla säkerhetsklasser) Kontroll av tidigare inte verifierbara förutsättningar. Kontroll av att arbetet utförs enligt projekteringshandlingar Omfattningen av alla kontrollerna bör stå i proportion till konsekvenserna av ett brott

14 EKS 10 Avdelning A, tydligare regler om dokumentation Dokumentation av verifiering av bärförmåga i 28 § Utformad så att den kan kontrolleras av någon annan (inte en bunt datorberäkningar eller digitala filer) Konstruktionsdokumentation i 29 §, särskilt dokument som beskriver förutsättningar (livslängd, laster och lastkombinationer, säkerhetsklass) konstruktionens verkningssätt (statisk modell) exponeringsklasser, korrosivitetsklasser gällande regelverk och om dimensioneringskontroll gjorts Syftet med konstruktionsdokumentationen Att underlätta delar av dimensioneringskontrollen Att underlätta byggnadsnämndernas granskning Att underlätta förvaltningen av byggnaden

15 EKS 10 Avdelning C, lastkartor Ny snölastkarta framtagen med GIS-verktyg direkt från SMHI:s rådata. Kommuntabellen utgår Större skala Karta på webbenwebben

16 Ikraftträdande och övergångs- bestämmelser EKS 10 Reglerna trädde ikraft den 1 januari 2016 Övergångstiden 1 år I det fall övergångsbestämmelserna används kan man välja att tillämpa antingen de äldre reglerna eller de nya reglerna, i sin helhet. EKS 10 gäller inte järnvägar, tunnelbannor, spårvägar, vägar och gator samt anordningar som tillhör dessa. För dessa byggnadsverk gäller EKS 9 tills Transportstyrelsen har tagit fram egna föreskrifter.

17 Här hittar du de nya reglerna www.boverket.se BFS 2015:6 (EKS 10) EKS som särtryck (innehållsförteckning, sidhuvuden) Konsekvensutredning - Ändringar, motiv och konsekvenser

18 Vägledningar till EKS 10 www.boverket.se/pblkunskapsbanken www.boverket.se/pblkunskapsbanken

19 Web-utbildning http://boverket.onlineacademy.se/

20 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Anders Larsson jurist

21 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Avsnitt 1: – Ändring av byggnad förtydligande av reglerna om ändring av byggnad i syfte att förenkla och göra tillämpningen mer likformig Avsnitt 3 – Bostadsutformning och tillgänglighet förenkling av reglerna i syfte att öppna för ökad flexibilitet i bostadsbyggandet Avsnitt 5 – Brandskydd nya regler om brandskydd för förskolor som bedrivs nattetid i syfte att möta ett behov Avsnitt 6 – Hygien, hälsa och miljö ändring av övergångsbestämmelsen om bly i tappvatten i syfte att underlätta för branschen att ställa om produktion

22 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Ändring av byggnad Varsamhet innebär respekt för byggnadens karaktär avseende proportioner, form och volym materialval och utförande färgsättning detaljomsorg och detaljeringsnivå

23 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Ändring av byggnad Förbud mot förvanskning innebär att man inte förändrar byggnadens karaktärsdrag skadar egenskaper som ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden

24 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Ändring av byggnad Särskilt värdefull byggnad tydliggör tidigare samhällsförhållanden tydliggör samhällsutvecklingen ger kunskap om äldre material och teknik har särskilda estetiska kvaliteter värderas högt i ett lokalt sammanhang Något av det ovanstående ska belysas särskilt väl

25 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Ändring av byggnad Ändrad användning ska beakta relevanta utformningskrav och tekniska egenskapskrav Exempel att beakta är väsentligt öka last ökat antal personer tidigare ouppvärmt

26 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Ändring av byggnad Om en tillbyggnad tekniskt och funktionellt blir en separat enhet ska den uppfylla kraven för uppförande av nya byggnader Om en tillbyggnad medför mindre komplettering finns det ofta skäl att anpassa kraven En tillbyggnad får inte försämra byggnadens äldre delar om det inte finns synnerliga skäl

27 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Ändring av byggnad Ombyggnad har betydelse för vilka delar av byggnaden som omfattas av krav För att en ändring av en byggnad ska vara en ombyggnad krävs att den berör en betydande och avgränsbar del innebär påtaglig förnyelse lov- eller anmälningspliktig stor ekonomisk investering viss karaktär och omfattning

28 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Ändring av byggnad Vid ombyggnad kan krav ställas på delar av byggnaden som inte omfattas av planerade åtgärder Krav kan då ställas på gemensamma funktioner eller tekniska system där det är lämpligt att utföra åtgärderna i ett sammanhang att åtgärda betydande brister avseende hälsa och säkerhet

29 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Ändring av byggnad Vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus får tillgängligheten inte försämras i byggnadens äldre delar Vid tillbyggnad i markplanet ska man eftersträva samma kravnivå som gäller för uppförande av nya byggnader Exempel på skäl att medge avsteg är kulturvärden, boendekvaliteter, stads- eller landskapsbilden, oskäligt höga merkostnader Om avsteg medges ska det utan svårighet gå att ordna tillgängligheten i efterhand om det inte finns synnerliga skäl

30 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Bostadsutformning och tillgänglighet Alla bostäder avsedda för en person ska kunna ha delade gemensamma utrymmen, exempelvis hygienrum och kök Syftet är att öka flexibiliteten och därmed underlätta möjligheterna att få bostad för personer som normalt kan ha det svårt att komma in på bostadsmarknaden, exempelvis ungdomar och nyanlända

31 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Bostadsutformning och tillgänglighet Exempel på bostad utan gemensamma utrymmen

32 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Bostadsutformning och tillgänglighet Exempel på bostäder för en person med gemensamma utrymmen

33 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Bostadsutformning och tillgänglighet I föreskrifterna tas kraven bort på: plats för parsäng i större bostäder (införs i allmänt råd) plats för hemarbete tas bort I allmänna råd förtydligas det att: plats för parsäng inte behövs i mindre lägenheter plats för medhjälpare inte behövs i studentbostäder man kan godta plats för s.k. kombimaskin

34 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Brandskydd Nya regler för att tydliggöra vilka krav på brandskydd som ställs på barnomsorg som bedrivs nattetid Bakgrunden är att Boverket har utrett att det finns eller planeras sådan verksamhet i ca 50 % av landets kommuner

35 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Brandskydd Brandskyddet i förskolor är i dag inte anpassat för sovande personer Boverkets utredning visar att även personalen kan vara sovande på förskolor som bedrivs nattetid Särskilda ”nattis” finns men de flesta bedrivs i samma lokaler som används dagtid och det är oklart vilka krav på brandskydd som egentligen gäller

36 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Brandskydd Verksamhetklass 5A ändras så att den även avser viss verksamhet som bedrivs nattetid Om verksamhet bedrivs nattetid ska brandskyddet kompletteras med följande –Automatisk brand- och utrymningslarm –Nödbelysning i aktuell del av byggnaden –Brandcellsgräns runt aktuell del av byggnaden –Mindre förändring av brandcellskrav även dagtid

37 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Brandskydd De nya reglerna innebär att: Nya förskolor enklare kan projekteras så de kan användas såväl dag- som nattetid Befintliga förskolor som i framtiden avser att bedriva verksamheten nattetid kan förstärka brandskyddet enligt de nya reglerna

38 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Hygien, hälsa och miljö Nytt sätt att uttrycka regeln om radon i inomhusluften Följdändringar av lättnaderna i kraven på bostadsutformning med lättnader även i reglerna om vädring, dagsljus och utblick

39 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Hygien, hälsa och miljö I avsnitt 6:62 infördes 2014 en ny regel om avgivning av bly från vissa tappvatteninstallationer I en övergångsbestämmelse medgavs tillämpning av äldre regler fram till den 1 juli 2016 I remissen föreslogs att övergångsbestämmelsen skulle förlängas till den 1 januari 2017 I en ny extra remiss föreslås att övergångsbestämmelsen ska förlängas till den 1 juli 2017 Syftet är att underlätta för branschen genom att ge ytterligare tid för att hinna ställa om produktionen

40 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Remisstiden var 2015-12-09 - 2016-03-09 Det kom in 97 remissvar Många positiva till förtydliganden om ändring av byggnad Många negativa till att ta bort kravet på parsäng i stora bostäder Blandat mottagande av förslaget att tillåta delade gemensamhetsutrymmen i bostäder för en person Många positiva till de nya reglerna om ”nattis” VVS-branschen vill ha längre övergångstid för reglerna om bly

41 Föreslagna ändringar i BBR 1 juli 2016 Boverket bereder nu förslagen vidare Beslut beräknas tas i juni 2016 Reglerna avses träda ikraft den 1 juli 2016 Kolla gärna www.boverket.sewww.boverket.se


Ladda ner ppt "Ändrade konstruktionsregler, EKS 10 FSB:s informations- och utbildningsdagar 25 maj 2016 Peter Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser