Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning och föreskrifter för tillfälliga anläggningsboenden Anders Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning och föreskrifter för tillfälliga anläggningsboenden Anders Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Vägledning och föreskrifter för tillfälliga anläggningsboenden Anders Johansson

2 Byggregler för asylboenden Vägledning Boverket har tagit fram en vägledning som finns på www.boverket.se/tillfalligaanlaggningsboenden Vägledningen är exemplifierande - inte uttömmande Föreskrifter och allmänna råd beräknas träda i kraft den 1/7-2016 Kommer heta ATA (BFS 2016:XX) (anpassningar och avsteg i tillfälliga anläggningsboenden)

3 Vägledning för tillfälliga anläggningsboenden www.boverket.se/tillfalligaanlaggningsboenden

4 Webbseminarium 12 februari 2016 http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/webbseminarium-om-andrade-regler-for-tillfalliga-anlaggningsboenden/

5 Brandskydd i tillfälliga anläggningsboenden – anpassningar och avsteg 3 kap. 28 § PBF I fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende ska kraven i 8 kap. 1 § och 4 § 2–5, 7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 8-10, 13 och 16 §§ och 18 § första stycket detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna, anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Anpassningar och avsteg som görs enligt första stycket får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. 8 kap. 4§ 2 PBL Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 2. säkerhet i händelse av brand, 3 kap. 8§ PBF För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som anges i 8 kap. 4 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som innebär att 1.byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 2.utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 3.spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 4.personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt, och 5.hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.

6 Kanske vanligaste frågan Hem för ensamkommande flyktingbarn… …vilka regler gäller? Ordinarie regler gäller - Från regeringens webbplats

7 Vad avses med begränsad tid? Definition Med tillfälligt anläggningsboende menas en byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används för boende i förläggningsform inom ramen för Migrationsverkets mottagande Med begränsad tid avses i detta sammanhang några år Begränsad tid bör normalt inrymmas inom den tid för vilken ett tidsbegränsat bygglov lämnas (högst 10 år) För anläggningsboenden som avses användas under mer än en begränsad tid gäller ordinarie regler Tillfälliga anläggningsboende är inte bostäder i byggreglernas mening

8 Vad gäller för utformningskraven? Anpassning och avsteg i skälig omfattning 1.lämplighet för sitt ändamål 2.god form-, färg- och materialverkan 3.tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Behöver inte uppfyllas Krav på hiss

9 Vad gäller för de tekniska egenskapskraven? Ska uppfyllas 1. bärförmåga, stadga och beständighet Anpassning och avsteg i skälig omfattning 2. säkerhet i händelse av brand 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön 4. säkerhet vid användning 5. skydd mot buller 7. lämplighet för det avsedda ändamålet 8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Behöver inte uppfyllas 6. energihushållning 9. hushållning med vatten och avfall

10 Vad avses med art, omfattning och varaktighet? Kriterier för skälighetsbedömningen Hänsyn ska tas till Åtgärdens art Åtgärdens omfattning Åtgärdens varaktighet Anpassningar och avsteg får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet Anpassningar och avsteg ska göras Innebär att byggnadsnämnden inte kan neka avsteg om de uppfyller kriterierna ovan Byggherren får givetvis bygga enligt ordinarie regler eller ännu bättre

11 Vad gäller vid ändring? Ändring till tillfälligt anläggningsboende Vid ändring av byggnad ska hänsyn alltid tas till: Ändringens omfattning Byggnadens förutsättningar Varsamhetskravet Förvanskningsförbudet Vid ändring av byggnad till tillfälligt anläggningsboende ska dessutom hänsyn tas till: Åtgärdens art Åtgärdens omfattning Åtgärdens varaktighet

12 Andra regelverk gäller också Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2009:2) om arbetsplatsens utformning Miljöbalken Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:13) om buller inomhus Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:14) om fukt och mikoorganismer Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:18) om ventilation Lagen om skydd mot olyckor SRVFS 2008:3 allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar

13 Hygien, hälsa och miljö Ventilation Ventilationsflöden framgår främst för bostäder –Kraven på luftkvalitet kan lösas med alternativa lösningar då energieffektivitet utgått Fukt Krav på inspekterbarhet av grunder utgår Vatten Finns få anledningar till anpassningar och avsteg –Hushållningskrav redan helt undantagna –Vissa krav kan uppfyllas på ett enklare sätt –Krav på skydd mot mikrobiell tillväxt ska uppfyllas Utsläpp till omgivningen Finns få anledningar till anpassningar och avsteg –Kraven ställs direkt på produkter på marknaden

14 Hygien, hälsa och miljö Termiskt klimat Kravet finns kvar men kan uppfyllas på enklare sätt –Råd om riktad operativ temperatur kan ersättas av lufttemperatur Ljus Sovrum ska ha tillgång till direkt dagsljus –Andra utrymmen som rum för fritidsaktiviter behöver inte ha tillgång till dagsljus –Krav på utblick utgår Rumshöjd Lägre rumshöjd kan accepteras –Aldrig lägre än 2,1 m –Större uppehållsrum och likande 2,7 m

15 Säkerhet vid användning Taksäkerhet Kan tillämpas i skälig omfattning –Fast utrustning kan ersättas av tillfälliga anordningar Övrigt, glas, snubbling, barnsäkerhet m.m. Litet utrymme för anpassning –Barnsäkerhet bör uppfyllas där barn kan vistas –I vissa fall kan enklare utformning väljas

16 Bullerskydd Finns i dag få regler som anger ljudnivåer förutom för bostäder –Allmänt råd om nivån i sovrum, motsvarande hotell enligt SS-EN 25268:2007

17 Lämplighet och tillgänglighet Lämplighet för avsett ändamål Finns i princip inga regler i BBR förutom för bostäder –Boverket planerar inte precisera särskilda regler Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga Möjlighet till anpassningar finns –Tillgänglighetsåtgärder kan koncentreras till markplan då krav på hiss inte finns –Huvudentrén bör vara tillgänglig –Finns inga skäl att minska orientarbarheten –Ramper ska uppfylla krav i BBR God form-, färg- och materialverkan Möjlighet till anpassningar finns

18 Brandskydd i tillfälliga anläggnings- boenden Svår fråga –Många anläggningsboende är utsatt för bränder –Bostadsbrist i Sverige Avsteg från brandskyddskraven får göras i skälig utsträckning Regeringsuppdrag till Boverket –Vägledning och regler ska tas fram skyndsamt –För brand ska det ske särskilt skyndsamt –Regler under första halvåret –Slutredovisas till regeringen sista augusti

19 Tillfälliga anläggningsboenden - anpassningar och avsteg Räddningsmanskapets säkerhet Räddningsmanskapets säkerhet påverkas av avstegen –Fönsterutrymning –Avskiljande konstruktion –Ytskikt i enklare byggnader Avsteg från BBR avsnitt 5:7 får ej medges Tomtreglerna –Avstegen avser ej dessa (annan del av PBL) –Framkomlighet för utryckningsfordon ska uppfyllas

20 Tillfälliga anläggningsboenden - anpassningar och avsteg Brandskyddsdokumentation I brandskyddsdokumentationen bör det anges –vilken verksamhetsklass som det tillfälliga anläggningsboendet är projekterat efter –vilka anpassningar och avsteg som har gjorts –detta bör samlas i ett eget avsnitt.

21 Tillfälliga anläggningsboenden –verksamhetsklasser Verksamhetsklass 3A –Sover –God lokalkänndom –Möjlighet att sätta sig själv i säkerhet Verksamhetsklass 3B –Sover –God lokalkänndom –Möjlighet att sätta sig själv i säkerhet Verksamhetsklass 4 –Sover –Ej god lokalkänndom –Möjlighet att sätta sig själv i säkerhet Vanlig lägenhet Gemensamhets- boende Tillfällig vistelse, hotell

22 Tillfälliga anläggningsboenden - anpassningar och avsteg Vk4 Byggnader i två våningsplan Br2 Avskiljande konstruktion  EI 30 Bärförmåga vid brand R 30 Har till viss del varit möjligt i tidigare regler (NR) –Enklare ändra befintliga byggnader –Enklare bygga moduler Förenklad modell för avstånd mellan byggnader (5 m)

23 Tillfälliga anläggningsboenden - anpassningar och avsteg Vk4 Antal boende i ett sovrum –Ingen siffra anges i BBR –Normalt upp till 10 personer/sovrum Om > 10 personer i samma sovrum bör kompletterande brandskyddsåtgärder vidtas –T.ex. vägledande markering och nödbelysning i sovrummet –T.ex. en utrymningsväg till från sovrummet –Ju fler personer desto mer kompenserade åtgärder –Dessa sovrum bör vara lätt överblickbara –Ej innehålla kök för personligt bruk eller andra risker

24 Tillfälliga anläggningsboenden - anpassningar och avsteg Vk4 Fönster i markplan får utgöra den andra utrymningsvägen –≤ 10 personer/fönster –Ej i sovrum som används av personer med funktionsnedsättning –Förses med utrymningsskylt –Öppningsmåtten (0,50 x 0,60 > 1,50 m) –Bröstningshöjd (< 1,2 m) –Avstånd från fönstrets nedre del till marken (< 2,0 m) Underlättar eventuell framtida användning av byggnaden som bostad.

25 Tillfälliga anläggningsboenden - anpassningar och avsteg Vk4 Sammankopplade brandvarnare kan användas för tidig detektion och varning i händelse av brand Verksamhet i markplan med utgång direkt till det fria –Brandvarnare + manuellt aktiverat utrymningslarm –alt. sammankopplade brandvarnare i hela byggnaden Byggnader i max två våningsplan för upp till 20 personer

26 Tillfälliga anläggningsboenden - anpassningar och avsteg Vk4 Tält, husvagn m.m. i verksamhetsklass 4 tält, husvagnar, shelters och liknande permanent uppställda skyddsavstånd ≥ 5 m uppställda utomhus avsedda för ett fåtal personer Avsteg för tält, husvagn m.m. Lägre ytskiktsklass, dock lägst klass E Taktäckningskravet, samma som invändigt, dock lägst klass E Utrymningsvägarnas utformning kan anpassas –I tält kan t.ex. dragkedja accepteras –I husvagnar ordinarie dörr

27

28 Tillfälliga anläggningsboenden - anpassningar och avsteg Vk3B Sammankopplade brandvarnare istället för automatiskt aktiverat utrymningslarm –Om det finns boendesprinkler –Alternativ kombination av utrymningslarm aktiverat av sprinkler och vanliga brandvarnare Brandvarnare bör placeras i: –varje boenderum –varje gemensamhetsutrymme –hallen –närheten av köket 8 personer istället för 6 –Om spisvakt installeras i kök för personligt bruk Foto: Franz Feldmanis

29 Tillfälliga anläggningsboenden - anpassningar och avsteg Vk3A Om en familj placeras i en vanlig bostadslägenhet kan reglerna för Vk3A i vissa fall vara tillämpliga. –Inga anpassningar och avsteg får då göras Rättsfall LSO –Enstaka lägenheter –Hela trapphus

30 Vad innebär kammarättens (KR 7735-15) dom i Älvkarleby fallet? Migrationsverket måste följa räddningstjänstens föreläggande om utökat brandskydd på asylboende. Räddningstjänsten hävdade med LSO brandskydd motsvarande brandsäkerhet som Vk3B istället för Vk3A i anläggningsboende i ”vanliga lägenheter” Motiv –Flera oberoende personer bor under kortare och längre tider –Skilda kunskaper om utrymning, matlagning och handhavande av eld m.m. –Fanns exempel på incidenter Migrationsverket överklagade Kammarrätten avslog Högsta förvaltningsdomstolen gav inte prövningstillstånd

31 Slutsatserav domen Det kan vara möjligt att ställa krav enligt LSO även på boenden i vanliga lägenheter som hyrs av migrationsverket om det finns särskilda omständigheter. Vad som är skäligt enligt LSO kan Boverket inte uttala sig om. Vk3B en kompensation av brandskyddsåtgärder för avsaknaden av en egen bostad i Vk3A, inte en högre säkerhetsnivå. Kan det krävas bygglov enligt PBL? Ja men snarast från ökad omgivningspåverkan och övergång från bostäder till tillfällig vistelse. Var den gränsen går enligt PBL är inte prövad ej heller vilket brandskydd som då skulle gälla, troligen Vk4 eller Vk3B. Om det är av större omfattning och inte under familjeliknande former är det mer troligt att det kan anses som annat ändamål.

32 Vad innebär MÖD:s domar P 1565-15 och P 5105-15? Hotell och vandrarhem som övergått till asylmottagning är inte att betrakta som väsentligt annat ändamål. Är förenligt med gällande markanvändning enligt planen. Innebär att inget nytt bygglov krävs då det fortfarande är tillfällig vistelse. Bygglov och eller anmälan kan krävas av andra skäl som om man gör fysiska ändringar av byggnaden, tex väsentlig förändring av brandskyddet eller ventilationssystemet.

33 Vad innebär MÖD:s dom P 9993-15 HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn kan vara att anse som boende Innebär att inget nytt bygglov krävs vid t.ex ändring av stora villor Bygglov och eller anmälan kan krävas av andra skäl som om man gör fysiska ändringar av byggnaden, tex väsentlig förändring av brandskyddet eller ventilationssystemet Finns andra rättsfall där HVB-hem ansetts vara vård –Beror på vårdinslaget i det enskilda fallet

34 Vad är stödboende? Ny form enligt socialtjänstlagen från årsskiftet Inga särskilda byggregler finns utifrån det begreppet Tillämpa ordinarie byggregler Brandskydd sannolikt verksamhetsklass 3A eller 3B, möjligen 4

35 Tillfälliga anläggningsboenden - sammanfattning Ok att göra anpassningar och avsteg från reglerna om i skälig utsträckning –Vilka avsteg som Boverket bedömer är skäliga finns i den vägledning som har publicerats på PBL Kunskapsbank och snart som föreskrift –Även andra anpassningar och avsteg än de som Boverket beskriver är möjliga att göra, vilket måste prövas i det enskilda fallet Tänk långsiktigt –Byggherren får bygga bättre –Planera för framtida användning Det brinner mycket på anläggningsboenden – Om möjligt, ta höjd för detta


Ladda ner ppt "Vägledning och föreskrifter för tillfälliga anläggningsboenden Anders Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser