Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontrollplaner enligt PBL. Kontrollplan införs! Ansvarig arbetsledare Granskning av handlingar Besiktningar 1995 Kvalitetsansvariga Bygganmälan Byggsamråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontrollplaner enligt PBL. Kontrollplan införs! Ansvarig arbetsledare Granskning av handlingar Besiktningar 1995 Kvalitetsansvariga Bygganmälan Byggsamråd."— Presentationens avskrift:

1 Kontrollplaner enligt PBL

2 Kontrollplan införs! Ansvarig arbetsledare Granskning av handlingar Besiktningar 1995 Kvalitetsansvariga Bygganmälan Byggsamråd Kontrollplan (om behövligt) Slutbevis Varför nya regler om kontrollplan? Prop. ny PBL ”Den har betecknats som en pappersprodukt, som inledningsvis inte säger något om vilken kontroll som krävs, och avslutningsvis inte säger något om vilken kontroll som har skett.”

3 Vem gör det? Vad kollas egentligen? Vilka är de? Ritningen visade på enkel platta på mark. Verkligheten var 15 m pålar? Vad är normala värden? Detta duger inte längre

4 BN bör vägra startbesked om t.ex.  energihushållningskraven inte klaras  en stomkonstruktion inte är tillräckligt stabiliserad  bygget inte har tillräckligt fuktskydd  fukttillståndet inte hinner sjunka under redovisad byggtid  utrymningsvägar inte uppfyller kraven  en brandsäkerhetsfråga inte är belyst  tillgänglighetsfrågorna inte är tillräckligt belysta 10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan - om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt (PBL/BBR/EKS) 10:18 PBL: BH ska …lämna de tekniska handlingar som ……krävs för att BN ska kunna pröva frågan om startbesked. Prop. 2009/2010:170 s317 Orimliga krav från byggnadsnämnden kan överklagas

5 Kontrollplan för bygg och rivning: 1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse 2. Vem som ska göra kontrollerna 3. Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden 4. Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske 5. Förekomsten av farligt avfall 6. Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand Hur varsamhet och förvanskningsförbud uppfylls (10:7) Anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet - objektspecifik (s. 305) Detaljeringsgrad som säkerställer alla väsentliga krav i 8:4 och varsamhet och förvanskningsförbud - ej checklista för alla krav ”Ett småhus behöver kanske inte har fler än 20-30 kontrollpunkter enligt PBL även om byggentreprenören kan ha hundratals punkter i den egenkontroll som har avtalats med byggherren” (s.303). -ökar sannolikhet att den blir av -ökar respekten för kontrollplan Boverket kanske är på gång?! PBL 10:6, 10:7 Kontrollpunkter

6 De kritiska momenten i olika åtgärder under byggets lopp ska vara med som punkter i kontrollplanen. Dessa kritiska moment är olika känsliga punkter i en konstruktion eller projektering där byggfel kan uppstå. ”Var kan det gå fel?” Kritiska moment

7 Kontrollplan för bygg och rivning: 1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse 2. Vem som ska göra kontrollerna 3. Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden 4. Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske 5. Förekomsten av farligt avfall 6. Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand Hur varsamhet och förvanskningsförbud uppfylls (10:7) Prop. s 304 …ska avse = Hur och mot vad Mot vad = ”Det naturligaste är att kontrollen relateras till en ritning. Annars kanske kontrollen kan relateras till en monteringsanvisning från en materialtillverkare, ett allmänt råd från Boverket, HusAMA, någon branschnorm eller något annat” s.304. Hur = kontrollmetod -Visuellt -Tumstock -Instrument -Laboratorier OM BH och medhjälpare inte kan svara på frågan vad olika kontroller ska relateras till, finns det anledning för BN att avvakta med godkännandet av kontrollplanen (s.304) EKS: En bärande konstruktion ska utföras enligt handlingar Hur och mot vad

8 Kontrollplan för bygg och rivning: 1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse 2. Vem som ska göra kontrollerna 3. Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden 4. Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske 5. Förekomsten av farligt avfall 6. Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand Hur varsamhet och förvanskningsförbud uppfylls (10:7) -namn eller -specificerad funktion -någon annan (s.303) -inga kompetenskrav ” Fel som upptäcks ska kunna spåras tillbaka till ursprunget” (s.302) 2.Särskilt sakkunnig -certifierad -saknas inom många områden Finns inget namn: Avvakta! 1.Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll Måste bli mer trovärdig - definieras tydligt (s.303) Det finns bara två sätt Vem som kontrollerar

9 På gång? projektering av betongkonstruktioner, projektering av träkonstruktioner, projektering av stålkonstruktioner, projektering av geoteknik, utförande av betongkonstruktioner, utförande av träkonstruktioner, utförande av stålkonstruktioner, utförande av geoteknik, fuktsäkerhet, och skydd mot buller. Sedan tidigare: Brand Ventilation Energi Kulturvärden Tillgänglighet PBL fungerar inte med detta - plats för improvisation Behöver inte vara fristående Certifierade sakkunniga

10 Kontrollplan för bygg och rivning: 1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse 2. Vem som ska göra kontrollerna 3. Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden 4. Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske 5. Förekomsten av farligt avfall 6. Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand Regleras i MB Varsam ändring? Anmälan Arbetsplatsbesök 7. Hur varsamhet och förvansknings- förbud uppfylls (10:7) Övriga uppgifter i kontrollplanen

11 Hur kan man anta att de tekniska kraven följs om man inte känner till de tekniska lösningarna? Är det möjligt, enligt PBL, att fastställa en kontrollplan utan att ha sett de tekniska lösningarna? Uppdelade tekniska samråd och delkontrollplaner efterhand som bygget projekteras och byggarna upphandlas! ….eller är startbeskedet en administrativ formalitet? Varför är det då så vanligt????


Ladda ner ppt "Kontrollplaner enligt PBL. Kontrollplan införs! Ansvarig arbetsledare Granskning av handlingar Besiktningar 1995 Kvalitetsansvariga Bygganmälan Byggsamråd."

Liknande presentationer


Google-annonser