Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientförsäkringen och löf vad händer med en anmälan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientförsäkringen och löf vad händer med en anmälan"— Presentationens avskrift:

1 Patientförsäkringen och löf vad händer med en anmälan
Patientförsäkringen och löf vad händer med en anmälan? – Pelle Gustafson chefläkare

2 Löf (f.d. patientförsäkringen Löf)
Vi försäkrar vårdgivarens ansvarighet gentemot patienter som undvikbart skadats i offentligt finansierad sjuk- och tandvård Vi dömer inte, och vi straffar inte Vi täcker ≈ 92 % av all sjuk- och tandvård i Sverige Vi ägs av landsting/regioner som ett ömsesidigt försäkringsbolag Verksamheten styrs av Patientskadelagen SFS 1996:799 Årlig omsättning ca 1,1 miljarder kronor Pelle Gustafson

3 Ägardirektivet ger oss 3 uppdrag
Löf ska bedriva försäkringsverksamhet enligt lagar och regelverk Löf ska utreda och lämna rätt ersättning i rätt tid till patienter som drabbats av skada inom vården Löf ska även genom skadeförebyggande arbete verka för att antalet skador minskar Pelle Gustafson

4 vårt skadeförebyggande arbete
Stora projekt Mindre projekt Undervisning, kurser, konferenser Forskning Pelle Gustafson

5 Stora projekt Säker Förlossningsvård
Multiprofessionella, yrkesorganisationer, vi administrerar och stödjer Säker Förlossningsvård Minska antalet förlossningsskador samt skador på mamman PRISS (Protes Relaterade Infektioner Ska Stoppas) Halvera den reala förekomsten av infektion efter ledprotesoperation Säker Bukkirurgi Halvera risken för vårdskada och komplikation vid bukkirurgi Säker Läkemedelsanvändning i öppen vård Höja säkerheten i läkemedelsanvändning i öppen vård Säker Traumavård Höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård Pelle Gustafson

6 Svensk Förening för Klinisk Farmakologi

7 Mindre projekt WHO Checklista för Säker Kirurgi Nu rutin i svensk sjukvård En Rökfri Operation I förvaltningsfas under 2014 Rutinkollen I drift sedan hösten 2013 nya versioner under 2015 Återföring av anmälnings- och skadestatistik Intensifieras under Minskad risk för läkemedelsförväxlingar Krav för upphandling under 2015 SURPASS (Surgical Patient Safety System) 2 svenska sjukhus testar under CRM (Crew Resource Management) Införande i svensk sjukvård SBAR (Strukturerad kommunikation) Införande och användning i svensk sjukvård Pelle Gustafson

8 Utbildning, kurser, konferenser
Nationella patientsäkerhetskonferensen Medarrangör sedan starten Chefläkarutbildning Tillsammans med SLS och SLF Platsbesök, föreläsningar, utbildning Över 100 föreläsningar per år i sjukvård och utbildning Kurser i patientsäkerhet och ledarskap Ledarskap för patientsäkerhet för klinikledningar Kurser för läkare under utbildning Training the Trainers Första svenska kursen 2013, nu nationell ansats Pelle Gustafson

9 forskning WHO Checklista för säker kirurgi Uppföljning av effekt. Avhandlingsarbete. KI Mätning av patientsäkerhetskultur Utvärdering av metod. Avhandlingsarbete. KI Organisatoriskt minne i sjukvård Studie av organisatoriskt minne. Avhandlingsarbete. LU Vetenskapliga studier av skadeanmälningar Flertal undersökningar baserade på vår skadestatistik Pelle Gustafson

10 Antal anmälningar till löf / år
Pelle Gustafson

11 Anmälda och ersatta skador löf / år
Pelle Gustafson

12 PATientskadelagen I början en frivillig försäkring SFS 1996:799
Vårdgivaren har skyldighet att ha patientskadeförsäkring Patienten har rätt till patientskadeersättning Gäller all sjuk- och tandvård i Sverige Socialförsäkringssystemet som bas Pelle Gustafson

13 PATientskadelagen Sprungen ur praxis, ”patientens rätt till ersättning” I stora drag rättvis, viss skevhet finns Historien kan skönjas i lagen (”sjukhussjukan” och tydlig rågång mellan parter) Bottnar i skandinavisk rättstradition (”no better but no worse off”) Undvikbarhet centralt begrepp Skuld, straff och avskräckning finns inte med i lagen eller ersättningar Pelle Gustafson

14 PATientskadelagen // Rätten till patientskadeersättning
6 § Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av 1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt, 2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav, 3. felaktig diagnostisering, 4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller 6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar. Vid prövning av rätt till ersättning enligt första stycket 1 och 3 skall den handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området. Rätt till ersättning enligt första stycket 4 är utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.// Pelle Gustafson

15 PATientskadelagen Vad ersätts? Undvikbara skador vid behandling
Fel på utrustning Felaktig diagnos Vissa infektioner Olycksfall Felaktig förskrivning av läkemedel Pelle Gustafson

16 Patientskada – grundläggande förutsättningar
Patient (”vanlig”, donator eller frivillig frisk försöksperson) Personskada (fysisk eller psykisk, medicinskt påvisbar) Uppkommen i samband med hälso- och sjukvård Samband - övervägande sannolikt (> 51%) att personskadan orsakats av vård eller behandling Patienten har bevisbördan

17 Behandlingsskada – 6 § första stycket 1
Skada som orsakats av behandlingen och som med facit i hand hade kunnat undvikas Normen: den erfarne specialisten

18 Teknikskada – 6 § första stycket 2
Skada som orsakats av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning Förutsätter fel på, eller felaktig hantering av, produkten Exempel: fel på höftprotes som leder till behov av ytterligare en operation

19 Diagnosskada - 6§ första stycket 3
Om skada uppkommit p.g.a. att iakttagbara symtom inte har tolkats på sätt som kan förväntas av en erfaren specialist. Aldrig med facit i hand (till skillnad från behandlingsskador) Exempel: Personskada p.g.a. fördröjd diagnos och behandling av fraktur. Fördröjningen ska ha lett till att: den akuta sjukdomstiden förlängts eller slutresultatet försämrades. MERSKADA

20 Infektionsskada - 6§ första stycket 4
Infektion orsakad av att sjukvården överfört smittämne i samband med vård/behandling Om smittämnet bedöms överfört vid behandlingen: Skälighetsbedömning görs Exempel: allvarliga infektioner vid ”rena” ingrepp

21 Olycksfallsskada - 6§ första stycket 5
Skada orsakad av olycksfall i samband med vård eller behandling Exempel: skada pga. fall från behandlingsbordet – ersättning Ersättning lämnas inte om skada uppstår pga. att patient snubblar och faller (dagliga livets faror – kunde ha inträffat hemma) Komplicerad bedömning där många faktorer måste beaktas

22 Medicineringsskada - 6§ första stycket 6
Om skada orsakats av att medicineringen skett i strid med föreskrifter eller anvisningar Exempel: skada när läkemedlet var kontraindicerat - ersättningsbart Skada orsakad av överdosering – ersättningsbart Om biverkan/skada, men i enlighet med föreskrifter och anvisningar – till Läkemedelsförsäkringen

23 Ersättning - Generellt
Ersättning beräknas enligt reglerna i skadeståndslagen Vi utgår från Trafikskadenämndens tabeller – accepterade av svenskt rättsväsende Max ersättning 200 x prisbasbeloppet = kr för 2015 Lagstadgad självrisk avräknas från ersättningen. Beräknas 5 % av prisbasbeloppet = kronor för 2015

24 Ersättning – i praktiken
Den godkända skadan definieras Ersättning lämnas för poster som kan beräknas vid förstagångsbeslutet Aktuella ersättningsposter beskrivs som senare kan bli aktuella OBS! Ersättning lämnas enbart för den merskada patientskadan orsakat. Vi ersätter inte de besvär som grundskadan/sjukdomen ändå hade medfört

25 ersättning – olika poster
Sveda och värk Ersättning för lidande och obehag under den akuta sjuktiden (själva läknings/behandlingsprocessen). Fysisk smärta och andra fysiska obehag, oro och ängslan, kompenseras med ersättningen Skattefri Bestående men Ersättning för kvarstående besvär Invaliditetsintyg oftast nödvändigt Graden av medicinsk invaliditet styr ersättningens storlek (1-99 %)

26 Ersättning – Särskilda poster
Ersättning vid dödsfall Till dödsboet Begravningskostnader kr (schablon) Kostnader i samband med resa och inköp av kläder till begravning Ev. underhållsförlust Till närstående (make, maka, registrerad sambo, förälder, barn eller syskon med hushållsgemenskap) Närståendeersättning kr (presumerat psykiskt lidande – svov ca 16 mån) Ev. mer ersättning om psykisk pålagring kan visas därefter

27 Om kunden inte delar vår bedömning
Intern omprövning - Ärendet utreds på nytt/ses över av Klagomålsfunktionen på Löf som lämnar besked Överklagan till Patientskadenämnden - Klagomålsfunktionen sammanställer ett PM med bilagor som senare skickas till PSN. - Gratis - Rådgivande yttrande - Ändrar knappt 8 % (2014) Stämningar - Förlikningar - Domstol

28 Bra att känna till Enbart patient eller ombud kan anmäla
Medicinsk rådgivare ger oss råd - vi beslutar All hantering utan kostnad och utan risk för kunden Ingen kommunikation mellan oss, IVO eller HSAN i enskilda ärenden Vårdgivaren kan inte överklaga till PSN, enbart kund eller Löf Patienten äger handlingarna

29 sammanfattning Inget perfekt system
Likafullt något vi ska vara stolta över och rädda om Pelle Gustafson


Ladda ner ppt "Patientförsäkringen och löf vad händer med en anmälan"

Liknande presentationer


Google-annonser