Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta."— Presentationens avskrift:

1 Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta

2 Upplägg Vad gäller? Hur gör man? Vad ska man tänka på? DU som gravid MVC-besök, föräldrautbildning Jourbefrielse, riskbedömning, graviditetspenning NI som föräldrar Föräldraledig - föräldrapenning Föräldrapenningstillägg, föräldralön Jämställdhetsbonus Tillfällig föräldrapenning – VAB, deltidsarbete 2

3 Läs på och kontakta försäkringskassan, bra hemsida och bra telefonservice Den biologiska klockan tickar Tänk på att du måste ha inkomst av förvärvsarbete i minst 240 dagar = 8 månader innan beräknad förlossning (eller dag för adoption) för att få föräldrapenning över grundnivå (250 kr/dag) under de första 180 dagarna.

4 Gravid! -När ska man berätta på jobbet? 4 När det känns rätt, men det är först när man berättat om sin graviditet som man kan åberopa de rättigheter man har som gravid. Två MVC-besök på arbetstid med full lön enligt kollektivavtalet. Gäller båda föräldrarna (nytt från 2013). Föräldrapenning från dag 60 innan förlossningen för mamman kan användas för MVC-besök. Båda föräldrarna kan nyttja föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning på MVC.

5 Jourbefrielse för gravida Centrala protokollsanteckningar ”…Arbetsgivare bör därför beakta vilka möjligheter som finns att bereda gravida läkare, som så önskar, befrielse från jour- och beredskapstjänstgöring under de sista månaderna av graviditeten” 5

6 Arbetsmiljöverket ”Riskbedömning: Nattarbete under i övrigt gynnsamma förhållanden torde inte innebära någon ökad risk för graviditetsstörningar” AFS 2007:5 6 Jourbefrielse för gravida SYLF uppvaktade 2011 Arbetsmiljöverket med en litteraturstudie om graviditet och nattarbete – på initiativ av SYLF Uppsala Arbetsmiljöverket Jourarbete är inte att betrakta som ”under i övrigt gynnsamma förhållanden”. Ensamarbete med oförutsägbar arbetsbelastning och möjlighet till vila Jourbefrielse ska således ges.

7 Bör man arbeta när man är gravid? Jajemen, det är bra! Men… Riskbedömning enligt föreskriften Gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5 Riskbedömning som avser gravida ska göras som en del i det strukturerade arbetsmiljöarbetet. Riskkällor, eller moment där risker förekommer ska vara kartlagda, dokumenterade och kända hos berörd personal. När en arbetstagare tillkännager att hon är gravid ska en individuell bedömning genomföras – efterfråga detta. Akademiska sjukhuset har tagit fram en checklista för bedömning som man kan använda sig av. Mer information på SYLF.se under ”lokalaktiva” kräver medlemsinloggning 7

8 Åtgärderna Finns en risk för den gravida kvinnan ska arbetsgivaren genast vidta de åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga. De åtgärder som kan komma i fråga är i prioritetsordning: Anpassa arbetet genom tekniska åtgärder eller ändringar, eller om detta inte är tillräckligt eller möjligt Ändra i organisationen av arbetet, eller om det inte är tillräckligt eller möjligt Tillfälligt omplacera den gravida kvinnan till andra arbetsuppgifter, eller om det inte är tillräckligt eller möjligt Besluta att den gravida kvinnan inte får arbeta på arbetsplatsen

9 Avstängning p.g.a. risker i arbetsmiljön Avstängning från arbetet berättigar till graviditets- penning för hela avstängningsperioden dock längst t.o.m. dag 11 innan bp. Beviljas för en månad åt gången. Endast om arbetstagaren ej kan omplaceras. Fysiskt påfrestande arbete Dag 60 till dag 11 innan bp. Om arbetstagaren ej kan omplaceras. DU måste minst en månad i förväg anmäla till din arbetsgivare att du vill bli omplacerad på grund av att du är gravid. OBS! i regel ingen ersättning under ansökningstiden. 9 Graviditetspenning (tidigare havandeskapspenning)

10 Gravid och sjukskriven Rätt till sjukpenning vid sjukdom under graviditet om sjukdomen sätter ner arbetsförmågan med minst 25%. Oberoende av om sjukdomen beror på graviditeten eller inte. Distinktion mellan sjukdom och besvär normala för graviditet kan vara problematiskt. Kräver bra sjukintyg som tydliggör den sänkta arbetsförmågan. Vägledande dom i Svea Hovrätt 2010 avseende diskriminering av sjukskrivna gravida – FK överklagade men HD gav inte prövningstillstånd domen vann därmed laga kraft 2012 10

11 När ska man sluta jobba? Känn efter vad som funkar för dig, var inte hjälte Rätt till föräldrapenning från 60 dagar innan bp Rätt till mammaledighet från 7 veckor innan bp Antas i regleringen av graviditetspenningen vara ledig från dag 10 innan bp OBS! Ska anmälas senast två månader i förväg enligt föräldraledighetslagen, enligt kollektiv- avtalet gäller tre månader. 11

12 Förlossning eller adoption

13 Nyblivna föräldrar Den andra föräldern får ta ut 10 dagar (per barn) med tillfällig föräldrapenning i samband med förlossningen (inom 60 dagar). Vid adoption 5 dagar vardera. Kan tas ut som del av dag Från 2012 finns så kallade ”dubbeldagar” Innebär att båda föräldrarna är hemma ytterligare max 30 dagar under barnets första levnadsår. Två föräldrar = två dagar dras, inga ytterligare dagar tillkommer 13

14 Föräldraledighet – rätt till ledighet Mammaledighet, för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och amning. Föräldraledighet, hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning (d.v.s. fem dagar/vecka), för tid därefter Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning. 14

15 Föräldraledighet - ledighetsperioder Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades. Trots denna begränsning får en ledighet delas upp ytterligare när det gäller ledighet med tillfällig föräldrapenning t.ex. dagar vid förlossning eller VAB. 15

16 Föräldraledighet Anmälan och beslut om ledighet Anmälan avseende föräldraledighet till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. Preliminär tid för återgång i arbete ska anges Tillfällig föräldrapenning ska anmälas till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller inte någon anmälningstid. 16

17 Föräldraledighet Anmälan och beslut om ledighet Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggande och om andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, ska ledighet läggas så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning. Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. 17

18 Föräldraledighet – börja jobba igen En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången i arbete högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen. 18

19 Föräldraledig -Förbud mot missgynnande behandling Arbetssökande eller arbetstagare får inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet. Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten. Lag (2006:442). Om en arbetstagare sägs upp eller avskedas enbart av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det. 19

20 Föräldrapenning Föräldrapenning = ersättning för att kunna vara hemma med sina barn, betalas ut 480 dagar per barn. Vid gemensam vårdnad har föräldrar rätt till 240 dagar var. Av dessa är 90 dagar med sjukpenning- nivå reserverade för vardera föräldern (gäller för barn födda fr.o.m 1/1 2016), resten kan överlåtas. Vid flerbarnsfödsel tillkommer 180 dagar för varje barn utöver det första. Vid flerbarnsfödsel kan båda föräldrarna vara hemma samtidigt och få föräldra- penning, då dras dubbla antalet dagar. Förälder med ensam vårdnad har rätt till alla 480 dagarna.

21 Föräldrapenning -att spara dagar Endast 96 dagar kan sparas efter barnets 4- årsdag Dagarna med lägst ersättning försvinner först Dagarna som tas bort fördelas proportionerligt i relation till förälders kvarvarande dagar Sparade dagar kan tas ut t.o.m. barnets 12- årsdag Gäller bara barn födda 1 januari 2014 eller senare

22 Föräldrapenning - ersättningsnivå Tre ersättningsnivåer - sjukpenningnivå, grundnivå och lägstanivå. 390 dagar på sjukpenningnivå - baseras på inkomst förutsätter SGI annars grundnivå 90 dagar på lägstanivå Ersättningen på grundnivån och lägstanivån är lika för alla 250kr/dag respektive 180 kr/dag. 22 240-dagars regeln – För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå under de första 180-dagarna krävs arbete med inkomst under minst 240-dagar innan bp alternativt förlossning (beroende på vad som är mest fördelaktigt för den försäkrade. Resterande 210 – erhålls ersättning på sjukpenningsnivå om man uppfyller ordinarie regler för SGI

23 Sjukpenningsgrundande inkomst - Vad är det? SGI är den årliga inkomst i pengar som en person tills vidare kan antas få för eget arbete i Sverige, antingen som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (inkomst av anställning), eller på annan grund (inkomst av annat förvärvsarbete). Kan inkludera jourersättning om denna är återkommande Försäkringskassan tar i regel bara hänsyn till inkomster som beräknas på gå under minst 6 månader 23

24 Föräldrapenning Föräldrapenningen ger dig en daglig ersättning motsvarande 77,6 procent av din SGI delat med 365. Taket för föräldrapenning är 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 36 917kr/månad. Maximal föräldrapenning 942kr/dag Tillfällig föräldrapenning har samma tak som sjukpenning det vill säga 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar 27 688kr/månad Maximal tillfällig föräldrapenning 706kr/dag Grundnivå 250kr/dag Lägsta nivån 180kr/dag

25 Sjukpenningsgrundande inkomst Du behåller samma föräldrapenning i minst två år Tills barnet fyller två år får du föräldrapenning beräknad utifrån samma sjukpenninggrundande inkomst som du hade vid barnets födelse, även om du gått ner i arbetstid. Vid ny graviditet innan barnet uppnått ett år och nio månader, behåller båda föräldrarna samma föräldrapenning också efter barnets tvåårsdag, även om den sjukpenninggrundande inkomst har sänkts. Detta kan dock innebära att ersättningen vid sjukdom eller tillfällig föräldrapenning blir lägre. 25

26 Sjukpenningsgrundande inkomst Du kan undvika att få sänkt sjukpenning Till och med barnets ettårsdag beräknas sjukpenning och tillfällig föräldrapenning på din tidigare SGI. När barnet fyller ett år kan den sjukpenninggrundande inkomsten sänkas. SGI kan skyddas genom att föräldrapenning tas ut alla lediga dagar/del av dag 5 dagar/vecka. Du får följa löneutvecklingen Har du en anställning höjs din SGI om du fått en faktisk löneförhöjning. Om du saknar anställning eller är egen företagare kan din sjukpenninggrundande inkomst räknas upp enligt konsumentprisindex. 26

27 Föräldralön Centralt avtal För den som har en årlig grundlön som överstiger 10 prisbasbelopp (motsvarande 36 917kr/mån) och varit anställ i mer än 180 dagar hos offentlig arbetsgivare innan ledighet med föräldrapenning över grund och lägsta nivå erhålls föräldralön för högst 270 dagar upp till motsvarande 77,6% av den del av lönen som överskrider takbeloppet. Detta motsvarar den ersättning arbetstagaren skulle ha fått om det inte funnits ett tak i föräldraförsäkringen. 27

28 Föräldrapenningtillägg Centralt avtal För arbetstagare som varit anställd minst 365 dagar hos arbetsgivaren innan ledighet med föräldrapenning utbetalas föräldrapenningstillägg motsvarande 10% av lönen. Arbetstagaren får föräldrapenningtillägget i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel som längst till dess barnet är 24 månader. Förbättring 2012: Bröts tidigare av enstaka jour, behöver inte längre vara sammanhängande Förbättring 2013: 180 i stället för 150 dagar 28

29 Föräldrapenning Hur gör jag för att få föräldrapenning? Moderskapsintyg från MVC. Intyget skickas till Försäkringskassan. Fungerar som anmälan om föräldra- penning – sökande får då mer information. Sköts sedan företrädelsevis via hemsidan, kräver e- legitimation. Anmäl alltid förändringar! Ändringar som påverkar rätten till ersättning ska anmälas till Försäkringskassan t.ex. Höjd eller sänkt inkomst Minskad arbetstid Extra arbete Utlandsarbete Tänk på handläggningstiden ! 29

30 Jämställdhetsbonus Ett extra bidrag för att stimulera föräldrar att dela mer lika på föräldrapenningen inte relaterat till uttag av tid. Om föräldrarna delar lika på de 210 dagar som inte är reserverade för endera föräldern erhålls maximal bonus. 10 500kr fördelat på 50kr/förälder/dag Tidigare mycket krångligt system med ansökan och intyg från arbetsgivare sedan 2012 ett automatiserat system 30

31 Tillfällig föräldrapenning - VAB 31 Ledighet med tillfällig föräldrapenning för en arbetstagares tillfälliga vård av barn. Barnet är sjukt eller smittat Ordinarie vårdare är sjuk eller smittad. BVC-besök eller annat besök inom hälso- och sjukvård Du kan inte få tillfällig föräldrapenning för vård av barn om du är hemma med barnet därför att förskolan eller skolan är stängd. Spara dagar föräldrapenning till detta!

32 Tillfällig föräldrapenning Förälder till barn under 12 år kan få tillfällig föräldrapenning. Kan överlåtas till släkting eller vän om föräldern själv inte kan vårda det sjuka barnet. Ingen karensdag. Ersättning på sjukpenningsnivå (max 706kr/dag) Anmälan till försäkringskassan dag 1 (en anmälan per förälder) Sjukintyg behövs fr.o.m dag 8

33 Deltidsarbete Föräldraledighetslagen: Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år (eller avslutat ettan) Lönebortfallet täcks inte upp med föräldrapenning och din SGI blir sänkt. Fungerar tyvärr ofta dåligt i praktiken. SYLF har tagit fram en checklista för att stötta planering av deltid.

34 Tack!


Ladda ner ppt "Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta."

Liknande presentationer


Google-annonser