Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad/vem styr hälso- och sjukvården? - trender och utmaningar Sven Oredsson Medicinsk rådgivare, Enhetschef Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad/vem styr hälso- och sjukvården? - trender och utmaningar Sven Oredsson Medicinsk rådgivare, Enhetschef Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning."— Presentationens avskrift:

1 Vad/vem styr hälso- och sjukvården? - trender och utmaningar Sven Oredsson Medicinsk rådgivare, Enhetschef Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

2 Region Skånes uppdrag Totalt ca 35 miljarder

3 Var kommer pengarna ifrån?

4 Olika ”styrnivåer”

5 Politisk organisation – hälso- och sjukvård Regionfullmäktige Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjukvårdsnämnd SUS Sjukvårdsnämnd Sund Sjukvårdsnämnd Kryh Medicinsk service Hälsostaden Privat vård SUSSund Kryh

6 Hälso- och sjukvårdsdirektör Enheten för patientnära frågor Enheten för kunskapsstyrning och metodutveckling Enheten för strategisk kvalitetsutveckling Enheten för uppdragsstyrning Hälso- och sjukvård Enheten för uppdragsstyrning Tandvård Enheten för läkemedelsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Områdeschef Regiondirektör Tjänstemannaorganisation - hälso- och sjukvård

7 Vårdcentral/Allmänmedicin Psykiska sjukdomar/Psykisk ohälsa Rörelseorganens sjukdomar/Rehab/Paramedicin, Bild och funktionsmedicin, Labmedicin Akut/Prehospital/Kirurgi/Ögon/ÖNH/Hud/Urologi BVC, BMM, Barn och ungdomsmedicin/Gynekologi/Förlossning Endokrina sjukdomar/Njurar /Infektion/Hjärta/Lunga/Kärl/ Nervsystemet/MMS Vårdområde Maria Kronogård Malin Friberg Susanne Renard Anders Wallner Maria Kronogård Malin Friberg Susanne Renard Anders Wallner Joanna Linde Maria Melin Joanna Linde Maria Melin Mats Andersson Bo Lindholm Mats Andersson Bo Lindholm Inga-Lill Rohdin Nicholas Burman Inga-Lill Rohdin Nicholas Burman Agneta Sjöström Helena Wallander Agneta Sjöström Helena Wallander Bim Soerich Marcela Adamsson Sandra Hedberg Bim Soerich Marcela Adamsson Sandra Hedberg Enheten för uppdragsstyrning Hälso- och sjukvårdsstrateger

8 Medicinska rådgivare Ann-Christin Andersson Petra Widerkrantz Kerstin Lindell Sven Oredsson Regional chefläkare (vakant)

9 Politik Verksamhet Tjänstemän

10 Styrprinciper Ekonomistyrning Produktionsstyrning Kunskapsstyrning Behovsstyrning MålstyrningProcesstyrning

11 Kunskapsstyrning enligt Socialstyrelsens definition K unskapsstyrning innebär att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används inom alla verksamheter. Kunskapsstyrning ska säkerställa att bästa tillgängliga kunskap används vid beslut som direkt rör patientverksamhet men också beslut som rör investeringar och produktionsstruktur.

12 Kunskapsstyrning kräver…. Uppdrags- och budgetprocess med politisk insikt om behovet av evidens/kunskap Sakkunnigorganisation med legitimitet hos chefer och politik Vårdprogram och beslutsstöd som används i verksamheten Modell för prioritering och ordnat införande av nya metoder Aktivt förbättringsarbete och stöd för implementering av nya metoder

13 Sakkunnigorganisation Expertgrupper (Region Skåne) Kunskapsgrupper (Södra sjukvårdsreg) Kunskapscentra (Region Skåne) Terapigrupper (Region Skåne) Andra nätverk mm (Region Skåne) Regionalt cancer- centrum (RCC-Syd) Regional kunskaps- styrning

14 Expert- och kunskapsgrupper Rådgivande expertfunktion för medicinska frågor Nominerade av linjen Tvärprofessionella - tvärdisciplinära Oberoende av driftform (offentligt/privat) Geografisk spridning – men inte representation för enskild klinik/sjukhus Ekonomisk ersättning till ordförande

15 Uppdrag till expert- och kunskapsgrupper Bevaka kunskapsläget inom ”sitt område” Vara ett stöd vid ordnat införande av nya metoder och avveckling av icke värdeskapande metoder Ta fram förslag till riktlinjer och vårdprogram Föreslå relevanta indikatorer och målnivåer Vara ett stöd vid analys av medicinska resultat Särskilda uppdrag t.ex. remissyttrande, stöd vid upphandling, implementering av nationella riktlinjer

16 Sakkunniggrupper Expertgrupper 1.Obesitas 2.Ögonsjukdomar 3.Diabetes 4.Stroke 5.Psykisk ohälsa 6.Smittsamma sjukdomar 7.Anestesi/IVA 8.Triage 9.Förlossning 10.Trauma Kunskapsgrupper 1.Barn- och ungdomssjukdomar 2.Endokrina sjukdomar 3.Nervsystemets sjukdomar 4.Hjärta/kärl 5.Njursjukdomar 6.Rörelseorganens sjukdomar 7.Lung- och allergisjukdomar 8.Allmänmedicin 1.Allergi/obstruktiv lungsjukdom 2.Infektioner i öppenvård 3.Biologiska läkemedel 4.Endokrinologi 5.Gastroenterologi 6.Gynekologi 7.Hjärt-kärlsjukdomar 8.Hud 9.Neurologi 10.Odontologi 11.Onkologi 12.Osteoporos 13.Psykiatri 14.Smärta 15.Urologi 16.Vacciner 17.Äldre 18.Njursjukdomar Terapigrupper Kunskapscentrum 1.Barnhälsovård 2.Kvinnohälsa 3.Migration &hälsa 4.Geriatrik 5.Demens 6.Smärta 7.Flerfunktionshinder 8.Allergi, astma och KOL 9.Prevention & sjukdomsförebyggande metoder

17 Nationellt (NSK) Södra regionen Region Skåne Nationellt programråd Norra regionen Uppsala-Örebro regionen Stockholm-Gotland regionen Regional Kunskapsgrupp Södra regionen Västra regionenSydöstra regionen HallandBlekinge Expertgrupp Skåne Kronoberg Kunskapsstyrning på olika nivåer – hänger det ihop?

18 Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK) Etablerades 2008 för att öka samverkan för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Flera olika aktörer står bakom: SKL Sjukvårdsregionerna Socialstyrelsen SBU TLV Läkemedelsverket Folkhälsomyndigheten Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening

19 Uppdrag Uppfölj- ning Behov Prio Budget

20 Bruttolista - behov Prioriterade behov UppdragBudget Öppna jämförelser Tertial- och årsrapport Sakkunniggrupper Nationella riktlinjer Vårdprogram Folkhälsorapport Epidemiologisk analys Förvaltningar/verksamhet Priorådd Behovsanalys

21 Region Skånes hälso- och sjukvårds- uppdrag

22 Privat verksamhet Offentlig verksamhet HS-uppdrag Budget FörvaltningsuppdragAvtal enligt LOVAvtal enligt LOU

23 Prioriterade områden i 2016 års hälso- och sjukvårdsuppdrag Prioriterade områden Cancer Kvinno- och förlossningsvård Psykisk ohälsa Äldres hälsa Akutsjukvård

24 Övergripande uppföljning utgår från uppdraget Region Skånes HS-uppdrag Diabetes Inriktning Övergripande mål Utvecklingsuppdrag Diabetes Övergripande mål 1. Kvaliten i diabetesvården skall ytterligare förbättras genom implementering av de nya Nationella riktlinjerna.

25 Äldre-index IndikatorerMålnivåer och poäng 0,5 poäng1 poäng ID0012 Fallriskbedömning >75%>80% ID0013 Vårdplan avseende fallrisk för patienter 65 år och äldre med ökad fallrisk enligt riskbedömning >80%>95% ID0015 Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, inkl läkemedelsavstämning (slutenvård) >50%>60% ID0016 Tvärprofessionella läkemedelsgenomgång (primärvård) >50%>60% ID0021 Riskbedömning avseende trycksår >75%>80% ID0223 Vårdplan avseende trycksår för patienter 65 år och äldre med ökad risk för trycksår enligt riskbedömning >80%>95% ID0023 Riskbedömning avseende undernäring >75%>80% ID0028 Olämpliga läkemedel hos äldre (>75 år) -<30 000DDD/1000 ID0039 Diagnostiserad demens >70%>80% ID0090 Undvikbar slutenvård för äldre >5% minskning/år >10% minskning/år ID0091 Återinskrivning 30 dagar för äldre >5% minskning/år >10% minskning/år ID0084 Munhälsobedömning hos äldre (tandvård) >50%>60%

26

27 Uppföljning – IT-struktur RSVD Melior PMO Kval.reg LM-reg Egenrapp INFORMATIONS- PLATTFORM Systemuppfölj ning FV-uppföljning LOV- uppföljning Publik uppföljn Indikatorbiblioteket Qlickview

28 http://vardgivare.skane.se/uppfoljning/

29 http://vardgivare.skane.se/uppfoljning/kvalitetsportalen/ Region Skånes kvalitetsportal

30 Palliativ-index

31 Hjärt-index

32

33 Vårdprogram Riktlinjer Beslutsstöd Checklistor Algoritmer mm Ta fram vårdprogram Implementera vårdprogram

34 Andelen äldre ökar Välfärdssjukdomar ökar (diabetes, fetma) Ny teknik - ehälsa Större fokus på primärvård/hemsjukvård Bristande samverkan mellan landsting-kommun Nya dyra läkemedel Koncentration av vården - nivåstrukturering Kompetensförsörjning Ökad patientrörlighet – inom Sverige – inom EU Stor invandring Möjligheter och utmaningar för framtiden

35 Göran Stiernstedts utredning om ”effektiv sjukvård” Svensk sjukvård ligger i framkant när det gäller medicinska resultat men efter när det gäller produktivitet och effektivitet Sverige har en ”sjukhustung” struktur med en primärvård som inte tar ett helhetsansvar för den basala hälso- och sjukvården Det handlar inte om resursbrist utan om att vi använder våra resurser fel och att våra styrmodeller och arbetssätt behöver förändras Det produceras för många strategier, handlingsplaner och policys som resulterar detta i en splittrad styrning och brist på övergripande vision och mål Det finns en kultur i vården som inte gynnar samarbete över gränser och som inte alltid utgår från patientens behov

36

37 ­Maciej Zaremba


Ladda ner ppt "Vad/vem styr hälso- och sjukvården? - trender och utmaningar Sven Oredsson Medicinsk rådgivare, Enhetschef Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning."

Liknande presentationer


Google-annonser