Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program for helse- och omsorgstjenester – en extern värdering Ulrika Winblad, docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program for helse- och omsorgstjenester – en extern värdering Ulrika Winblad, docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 Program for helse- och omsorgstjenester – en extern värdering Ulrika Winblad, docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet Sverige

2 Övergripande målsättning Programmet skal stimulere til utvikling av relevant ny kunnskap om helsetjenesten. Gjennom dette skal programmet bidra til en bedre helse- og omsorgstjeneste, og derigjennom till ökt velferd.

3 Delmål 1.Etablera minst en större, långsiktig och tvärvetenskaplig forskningsmiljö 2.Öka helsetjenesteforskning med fokus på kommunala hälso- och omsorgstjänster 3.Helsetjenesteforskning med fokus på samverkan i och mellan organisationer och nivåer ska ökas 4.Ett nordiskt forskarnätverk ska vara etablerat 5.Hälsoekonomisatsningen ska vidareföras

4 Uppdrag till externa bedömare 1.De store linjene i programplanen, ble de fulgt? 2.Idealer og realiteter – hvor stort er spriket mellom programplanens hovedmål og faktiske bevilgninger? 3.Hvilke tema har vært vinnere, og hvilke har vært tapere?

5 Hur har detta undersökts? Genom granskning av: 1. Programplanen 2. Project directory, Programme on Health and Care services 2006-2010 3. Årsrapporterna for 2006, 2007, 2008 och 2009 (ej 2010) 4. Rapport fra nettverksmøter om norsk forskning påhelse- og omsorgstjenester 2008/2009.

6 Upplägg 1.Allmän beskrivning av projekten 2.Har delmålen uppfyllts? 3.Fyra prioriterade forskningsområden 4.Organisering och verkställande

7 AntalAndelMedelMedian Kvinnor1533%4 437 0004 499 000 Män3167%4 906 0004 500 000 Totalt46100%4 753 0004 500 000 Anslag 2006-2010

8 Projektmiljö

9 Projektledare för flera projekt Totalt fyra personer som har fått flera projektanslag beviljade En person har tre projekt beviljade (totalt 7,4 miljoner) En person fyra projekt beviljade (21,8 miljoner)

10 Metodval (n=46) MänKvinnorTotalt Oklart13%7%11% Mixed23%33%26% Kvalitativ3%20%9% Kvantitativ61%40%54% Totalt100%

11 Vanligaste nyckelord i projekten (>3) Key words Coordination16 Patient flow5 eHealth4 Drugs and drug interaction4 Informal care4 Municipal health care4 Equity3 Self-help3 Health economics3

12

13 Programmets delmål A)Etablera minst en större, långsiktig och tvärvetenskaplig forskningsmiljö Inte möjligt genomföra resursmässigt - istället fem senter for omsorgsforskning B) Öka helsetjenstforskning med fokus på kommunala hälso- och omsorgstjänster -5 senter for omsorgsforskning -Fyra av de nya projekten fokuserar specifikt på kommunal hälso- och omsorg -Åtta projekt om äldreomsorgen C) Helsetjenstforskning med fokus på samverkan i och mellan organisationer och nivåer ska ökas - 16 nya projekt med fokus på samarbete mellan organisationer och nivåer

14 Programmets delmål D) Ett nordiskt forskarnätverk inom programmets huvudteman ska vara etablerat - Bara delvis utfört E) Skall vidareföre satsningen innenför hälseekonomi. Miljöernas fokus på det kommunala tjänsteområdet ska ökas. -Program för hälsoekonomi i Bergen (HEB) och Oslo (HERO). Ingen fortsatt satsning efter 2011.

15 Fyra prioriterade forskningsområden Styring, ledelse og prioritering (8 st) Organisering och samhandling (20 st) Pasienter og brukere i helsetjensten (7 st) Komparativ helsesystemforskning (6 st) 15 av projekten rörde inte något av de prioriterade forskningsområdena

16 Styring, ledelse og prioritering 8/46 av projekten har klassificerats inom denna kategori Få projekt fokuserar renodlat på detta tema, exempelvis effekter av helsereformer (finansierade på annat håll) Den politiska dimensionen saknas i projekten

17 Organisering og samhandling Största området, 20 projekt De flesta rör ”patient flow” mellan olika vårdgivare och nivåer samt samhandling mellan exempelvis sjukhus och kommunal vård och omsorg Flera eHealth-projekt

18 Pasienter og brukere i helsetjenesten 7 projekt rör detta område Det handlar främst om brukarmedverkan i vård och omsorg Projekt om valfrihet eller patienträttigheter saknas Brukarnöjdhet som outcome saknas.

19 Komparativ helsesystemforskning 6 projekt, samtliga bedrivs i samhällsvetenskaplig miljö Främst byggda på registerdata Jämför Nordiska länder eller Norge och ett annat europeiskt land En studie inkluderar flera europeiska länder Ibland oklart varför jämförelsen görs

20 Projekt utanför de prioriterade områdena 15 av projekten rör inte primärt de prioriterade områdena Inte kopplade till klassisk ”health services research” Många av dessa är av mer medicinsk eller epidemiologisk karaktär Flera RCT-studier där man undersöker hur olika medicinska behandlingar påverkar utfallet

21 Internationellt samarbete De flesta projekt som har fått anslag rör enbart Norge. Två av projekten har som explicit mål att skapa ett nordiskt respektive internationellt nätverk Programstyrelsen har försökt att anordna en nordisk konferens (som blev inställd) Haft som mål att stödja nordiskt nätverk Ny hemsida för nordiska hälso- och sjukvårdsforskare www.nohrnet.org

22 Publicering och förmedling 2006200720082009Totalt Vetenskaplig publicering (peer review) 40284481193 Annan publicering120103125289637 Resultatförmedling (totalt) 6984102178433 Relation vetenskaplig respektive annan publicering Är publiceringarna gjorda primärt inom ramen för programmen?

23 Sammanfattande bedömning Ambitiös och bra satsning Finns (tyvärr) ingen svensk motsvarighet De flesta mål uppfyllda - generella mål samt vissa av de områden som skulle prioriteras -helsetjenesteforskning med fokus på kommunala hälso- och omsorgstjänster -helsetjenesteforskning med fokus på samverkan i och mellan organisationer och nivåer - vidareföra hälsoekonomisatsningen under perioden

24 Det som delvis saknas utifrån målen är -Långsiktig satsning på tvärvetenskapligt center (resursbrist) -Tydligare internationell koppling -Delvis skev fördelning av anslagen mellan de prioriterade områdena

25 Stort tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Program for helse- och omsorgstjenester – en extern värdering Ulrika Winblad, docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser