Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsolitteracitet – en viktig bestämningsfaktor för hälsa och möjligheten att ha makt över sitt eget liv? 2016-04-13 Josefin Wångdahl Doktorand i Socialmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsolitteracitet – en viktig bestämningsfaktor för hälsa och möjligheten att ha makt över sitt eget liv? 2016-04-13 Josefin Wångdahl Doktorand i Socialmedicin."— Presentationens avskrift:

1 Hälsolitteracitet – en viktig bestämningsfaktor för hälsa och möjligheten att ha makt över sitt eget liv? 2016-04-13 Josefin Wångdahl Doktorand i Socialmedicin Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

2 Innehåll Vad är hälsolitteracitet? Varför är det viktigt med hälsolitteracitet? Hur kan man ta hälsolitteracitet i beaktande? OBS! Ni kommer att få länk till hemsida där länkar till de mesta som jag tar upp idag samt rapporter, filmer och verktyg mm finns samlat.

3 Kännetecken för det moderna samhället…. Välutvecklad hälso- & sjukvård Omfattande hälsofrämjande arbete Offentlig och privat sektor Hälsa och hälsoinformation som en mänsklig rättighet WHO:s definition av hälsa: "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”

4 Hälsans bestämningsfaktorer Bild: www.informationsverige.se. Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & Whitehead (1991).www.informationsverige.se

5 Hälsoinformation – en utmaning

6 Förväntningar på individen... Söka efter information om hälsa och hälso- & sjukvård Egna initiativ och val för att bibehålla och förbättra hälsan Avgöra om stöd, vilket stöd och hitta stöd Kunskap om rättigheter och skyldigheter

7 “Hälsolitteracitet är relaterat till litteracitet och har med människors kunskap, motivation och förmåga att få tillgång till, förstå, värdera och tillämpa hälsoinformation för att kunna göra bedömningar och ta beslut i vardagen som har med sjukvård, sjukdomsprevention och hälsopromotion att göra, för att bibehålla och förbättra livskvalitén under hela livet ” Sorensson et al, 2012 Komplex hälsolitteracitet

8 Läs- och skrivfärdigheter för att förstå skriftlig hälsoinformation. Funktionell Kommunicera kring hälsa med andra. Kommunikativ Få tag på, analysera, välja, värdera och använda hälsoinformation. Kritisk

9 En person med god hälsolitteracitet kan… Söka, hitta, analysera och värdera hälsoinformation Förstå … - varför undersökningar eller ingrepp sker - information om hälsa, medgivande, diagnoser, behandling - text på förpackningar, skyltar och kallelser Följa information om egenvård och daglig medicinering Planera, fatta beslut och uppnå livsstilsförändringar för bibehållen och förbättrad hälsa Kommunicera och ifrågasätta för att förbättra hälsan Söka vård och veta när, var samt hur vård ska sökas Bild: Halmstads fastighets AB

10 Vanligt att personer med begränsad hälsolitteracitet... Inte hittar adekvat hälsoinformation Är okritisk till massmedia Använder sig av osakliga källor Inte förstår hälsoinformation korrekt Fattar beslut baserade på okunskap Inte förstår vikten av eller deltar i hälsofrämjande insatser Inte vet sina rättigheter & skyldigheter Vänder sig till fel instans Söker behandling sent/i onödan Uteblir vid planerade besök Har svårt att kommunicera kring hälsa Får fel bedömning/behandling Inte följer instruktioner på rätt sätt

11 Synen på hälsa Levnadsvanor Användning av olika hälsostrategier Hälsostatus Sjukvårdsvistelsers längd och antal sjukvårdsbesök Omotiverade skillnader inom hälso- & sjukvården Ojämlikhet i hälsa Hälso- & sjukvårdskostnader = En viktig social determinant för hälsa och empowerment! Vilket i sin tur kan påverka…

12 Levande exempel AMA Health Literacy Video - Short Version http://www.youtube.com/watch?v=ubPkdpGHWAQ&list=FLTqtQt7 wccZHbOmkKGtyOQwhttp://www.youtube.com/watch?v=ubPkdpGHWAQ&list=FLTqtQt7 wccZHbOmkKGtyOQw (4 min)

13 Du kan göra skillnad! 1.Vad kan begränsad hälslitteracitet leda till inom ditt verksamhetsområde? 2.Vilka hinder och svårigheter kan en person med begränsad hälsolitteracitet möta inom ditt verksamhetsområde? Få tag på – Förstå – Värdera – Använda

14 Hälsolitteracitet internationellt Hur vanligt? Europa(8 länder): 47 % begränsad komplex hälolitteracitet 45 % begränsad funktionell hälsolitteracitet Sverige: ??? Vem?Äldre Invandrat Kroniskt sjuk Lågutbildad Låg socioekonomi Låg social status Bild:Region Gotland

15 Hälsolitteracitet - nationellt Syfte:Att undersöka migranters hälsolitteracitet och dess koppling till erfarenheter av och uppfattningar om hälsoundersökningen för asylsökande. Hur: Tvärsnittstudie, enkäter skriftlig/muntligt Var: 19 SFI skolor i 4 län Vem: Minst 18 år, varit asylsökande/blivit erbjuden HUA Född utanför EU, Arabiska, dari, engelska, somaliska Totalt: 606 personer Ungefär lika många kvinnor/män, 25-44 år, skola 7 år eller mer, uppehållstillstånd i 1-2 år pga. asyl. Delvis utfört inom projektet "Förbättrad struktur och samordning kring Hälsoundersökningar av asylsökande” 2012-2014. Ett projekt medfinansierat av Europeiska Flyktingfonden och Folkhälsomyndigheten.

16 Resultat 60 % begränsad komplex hälsolitteracitet 80 % begränsad funktionell hälsolitteracitet Vanligare att de med begränsad komplex hälsolitteracitet upplevde att de inte … - förstod det som berättades - kunde berätta om sina hälsoproblem - kunde ställa frågor som de hade - fick olika sorters hälsofrämjande information - fick hjälp med hälsoproblem som de hade - fick någon ny hälsokunskap

17 Andel som upplevde att de inte fick någon hjälp om hälsa i samband med hälsoundersökningen Resultat

18 Hur kan hälsolitteracitet tas i beaktande? Individ- och samhällsnivå Utveckla individers egna förmågor och resurser. Göra olika uppgifter och situationer mindre krävande för de med begränsad hälsolitteracitet. Förmågor & möjligheter Utmaningar & komplexitet Hälsolitteracitet Källa till figur: Parker R. Measuring health literacy: what? So what? Now what? In Hernandez L, ed. Measures of health literacy: workshop summary, Roundtable on Health Literacy. Washington, DC, National Academies Press, 2009:91–98.

19 Individnivå: tydlig kommunikation 1. Mät människors förståelse innan ny information ges. 2. Förklara saker tydligt och använd klarspråk. 3. Lyft fram de tre saker som är viktigast. 4. Uppmuntra människor att ställa frågor, använd öppna frågor. 5. Använd ”återupprepning” för att vara säker på att människor har förstått. 6. Skriv ner viktiga instruktioner. 7. Erbjud användbart pedagogiskt material. Källa: Kriplani, S. and B.D. Weiss, Teaching about health literacy and clear communication. Journal of General Intern Medicine, 2006. 21: p. 888-890. Foto: Svenskt kött

20 Samhällsnivå: skapa hälsofrämjande miljöer Hälsolitteracitet Allmänheten Samhällsbaserade organisationer Hälso- & sjukvården Statliga myndigheter Utbildare & kommunikatörer Högskolor & Universitet Näringslivet Sjukvårdsrådgivare Trosbaserade organisationer Massmedia & internet Vuxenutbildare Foto:Scapix

21 Samhällsnivå: skapa hälsofrämjande miljöer Utveckla och sprid hälsoinformation. - korrekt - lättillgänglig (fysiskt, språkligt & kulturellt) - lätt att förstå och ta till sig (skriftlig, muntlig, visuell) Inkludera målgruppen. - i design, implementering och utvärdering av hälsoinformation Erbjuda service och navigationshjälp. Förbättra personlig kommunikation. - se till att alla alltid förstått vid all form av kontakt Foto: Marcus Frånberg/SR

22 Samhällsnivå: skapa hälsofrämjande miljöer Öka kunskap om hälsolitteracitet hos personal och se till att den används. Utveckla metoder, policyer och samverkan kring hälsolitteracitet. Integrera hälsolitteracitet i planering, utvärderingsinstrument och kvalitetsförbättringar.

23 Hur hälsolitterärvänlig är miljön? -exempel på ett verktyg. Innehåll - Navigation - Skriftlig kommunikation - Muntlig kommunikation - Teknologi - Policyer och protokoll Källa: Rudd, R.E, and Anderson, J.E. The Health Literacy Environment of Hospitals and Health Centers. Partners for Action: Making Your Healthcare Facility Literacy ‐ Friendly. http://www.hsph.harvard.edu/healthliteracy/environments/

24 Du kan göra skillnad! 1.Vad kan begränsad hälsolitteracitet leda till inom ditt verksamhetsområde? 2.Vilka hinder och svårigheter kan en person med begränsad hälsolitteracitet möta inom ditt verksamhetsområde? 3.Hur skulle man kunna göra det lättare för personer med begränsad hälsolitteracitet inom ditt verksamhetsområde? Få tag på – Förstå – Värdera – Använda

25 Hälsolitteracitet i korthet En individs förmåga att hitta, förstå, värdera & använda sig av hälsoinformation. Kan förändras över tid och beror på miljön som man befinner sig i. Viktig bestämningsfaktor för hälsa & empowerment. Arbete på individ- & samhällsnivå med hälsolitteracitet behövs för att minska risken för onödig ohälsa och ojämlikhet i hälsa. Svårt att avgöra en persons hälsolitteracitet.

26 Hemsida och kontaktuppgifter Hemsida, nyhetsbrev & material: www.halsolitteracitet.se Kontaktuppgifter: Josefin Wångdahl, 0702-034045 josefin.wangdahl@pubcare.uu.se

27 Summering – Svensk film Filmen om hälsolitteracitet (2 min) https://youtu.be/BVSlZ6Zg7hA?list=PLSTmIsRzkKXrN34er4A8tp1j RVLBbFJvl https://youtu.be/BVSlZ6Zg7hA?list=PLSTmIsRzkKXrN34er4A8tp1j RVLBbFJvl


Ladda ner ppt "Hälsolitteracitet – en viktig bestämningsfaktor för hälsa och möjligheten att ha makt över sitt eget liv? 2016-04-13 Josefin Wångdahl Doktorand i Socialmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser