Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den värderande analysen 1. En premiss är ett implicit eller explicit påstående i argumentationen som tillsammans med argumentet är avsett att utgöra skäl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den värderande analysen 1. En premiss är ett implicit eller explicit påstående i argumentationen som tillsammans med argumentet är avsett att utgöra skäl."— Presentationens avskrift:

1 Den värderande analysen 1

2 En premiss är ett implicit eller explicit påstående i argumentationen som tillsammans med argumentet är avsett att utgöra skäl för tesen. Varje argument har en premiss. Men man behöver bara skriva ned premisser i den beskrivande analysen när (i) författaren nämner premissen explicit och (ii) när författaren argumenterar för eller emot premissen. 2

3 Den beskrivande analysen Man tolkar vilka argument som ingår i en argumentation och hur argumenten förhåller sig till varandra. Tanken är att argumentationen ska bli så strukturerad, överskådlig och lättfattlig som möjligt. Beskrivningen är medlet. Den värderande analysen Man utgår ifrån vad man kommit fram till i den beskrivande delen och tar sedan ställning till om argumenten i argumentationen är hållbara och relevanta. Värderingen är målet. 3

4 Vi läser följande i en arg insändare: ”Muhammed Ali är opålitlig, han är ju muslim.” En beskrivande analys av argumentationen ser ut så här: T:Muhammed Ali är opålitlig P1:Muhammed Ali är muslim. I en värderande analys tar vi ställning till om P1 är ett bra argument för T. Närmare bestämt så frågar vi oss om P1 är hållbart och relevant. 4

5 För att göra det skriver vi ut premissen till P1. Alltså: T:Muhammed Ali är opålitlig P1:Muhammed Ali är muslim. ℓP1:Muslimer är opålitliga eller Att Muhammed Ali är muslim talar för att han är opålitlig. När vi tar ställning till hållbarheten hos P1 frågar vi oss: ”Har jag rationella skäl att tro att P1 stämmer?” Om svaret på den frågan är ja så är P1 hållbart, om svaret är nej så är P1 ohållbart. När vi tar ställning till relevansen hos P1 frågar vi oss istället: ”Har jag rationella skäl att tro att ℓP1 stämmer?” Om svaret på den frågan är ja så är P1 relevant, om svaret är nej så är P1 irrelevant. 5

6 T:Vi bör legalisera droger i Sverige för vuxna. P1:Så länge det inte skadar någon annan, bör man som vuxen ha rätt att göra vad man vill. ℓP1:Att bruka droger skadar inte någon annan. Hållbarhetsdiskussionen här handlar om huruvida vi människor verkligen bör ha rätt att göra vad man vill så länge det inte skadar andra. Relevansdiskussionen, däremot, handlar om huruvida lättare drogbruk skadar andra eller inte. 6

7 Många argument är ganska oklara till sin natur. I sådana fall bör man tänka på att precisera innehållet i argumenten. Exempel: T:Sverige var ett bättre samhälle för femtio år sedan. P1:Sverige var mer jämlikt för femtio år sedan. Ifall P1 är hållbart och relevant hänger på hur ordet ”jämlikt” i P1 ska förstås. Om författaren själv inte har förklarat detta är det din uppgift, i egenskap av argumentationsanalytiker, att göra en tolkning/precisering av vad som avses. 7

8 T:Sverige var ett bättre samhälle för femtio år sedan. P1:Sverige var mer jämlikt för femtio år sedan. ℓP1:Det är önskvärt med jämlikhet eller Att Sverige var mer jämlikt för femtio år sedan talar för att Sverige var ett bättre samhälle för femtio år sedan. H: Hållbarheten hos P1 handlar om hur det här med jämlikhet bör förstås. Om man för det första tolkar ”jämlikhet” som att ”alla medborgare i samhället har samma lagstadgade rättigheter” så skulle jag säga att P1 är ohållbart. 8

9 För femtio år sedan saknade t.ex. homosexuella rättigheter som andra hade och kvinnor hade inte rätt till fri abort. Förstår vi däremot ”jämlikhet” i bemärkelsen ”inkomstskillnaderna är inte så stora” så ligger det mer i P1. Har på olika håll läst att Sverige, i detta avseende, blivit mer ojämlikt under de senaste årtiondena och anser mig därför ha rationella skäl att tycka att P1 är hållbart. 9

10 10 R: Om vi utgår från den senare, rimligare, tolkningen av ”jämlikhet” så skulle jag säga att det finns både sådant som talar för och emot ℓP1. Mindre inkomstskillnader leder å ena sidan till mindre avundsjuka och brottslighet i samhället, å andra sidan har inkomstskillnaden den fördelen att de motiverar människor att anstränga sig mer. I ett samhälle där alla tjänar mer eller mindre lika bra är det lätt hänt att vi människor inte skulle sporras på samma sätt utan istället bli förslappade. Av denna anledning vill jag hävda att P1 är någorlunda relevant (= ℓP1 stämmer någorlunda.)

11 A.Acceptera inte argument på grund av att gillar tesen. Det kan finnas vettiga teser som det argumenteras för ett ovettigt sätt. T.ex.: ”Jorden är rund. Det har jag drömt.” Ett dåligt argument är antingen ohållbart eller irrelevant, det är det du bör fokusera på. B.Din kritik av premisser bör vara substantiell. Man kan inte avfärda ett argument genom att konstatera att argumentet är oklart till sin natur. (Jmf. s. 8-9.) Då får man tolka/precisera argumentet. 11

12 12 C.Tänk på skillnaden mellan hållbarhet och relevans. Hållbarheten handlar om huruvida du har rationella skäl att acceptera argumentet (P1). Relevansen har att göra med huruvida du har rationella skäl att acceptera premissen (ℓP1). Inte heller sådant som, ”Tja, vem vet ?”, ”Vem är författaren att avgöra om detta är sant”?, ”Det där är bara ett subjektivt omdöme” duger som värdering av argument. Istället ska du ta varje argument du värderar på allvar.


Ladda ner ppt "Den värderande analysen 1. En premiss är ett implicit eller explicit påstående i argumentationen som tillsammans med argumentet är avsett att utgöra skäl."

Liknande presentationer


Google-annonser