Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Placerade barns Hälsa Samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvårdvård och skola. Visby den 20 maj 2013 Stefan Kling, samordnande skolhälsovårdsläkare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Placerade barns Hälsa Samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvårdvård och skola. Visby den 20 maj 2013 Stefan Kling, samordnande skolhälsovårdsläkare,"— Presentationens avskrift:

1 Placerade barns Hälsa Samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvårdvård och skola. Visby den 20 maj 2013 Stefan Kling, samordnande skolhälsovårdsläkare, Malmö stad stefan.kling@malmo.se Hans Bäckström, socionom, Höör hans.backstrom@hoor.se

2 Rätten till Hälsa – en grundläggande mänsklig rättighet UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant), 11 August 2000 ” Mänskliga rättigheter är särskilt ägnade för att skydda utsatta och sårbara grupper liksom grupper med särskilda behov. Det innebär bland annat att sådana grupper kan behöva extra resurser och insatser för att säkerställa deras lika rätt” 2

3 ”Those children who are in the care of the Minister should be among the most healthy in the State. Any health problems they have should be adressed competently; any difficulties they are having at school should be quickly identified and the necessary supports or extra tuition be provided. This is after all no more than we would expect of a caring parent”. Practice manual for Out-of-home care in South Australia, 2005.

4 Vanliga prioriteringar inom socialtjänsten JURIDIKADMINISTRATI0N FÖRÄLDRARNAS SITUATION/ÖNSKEMÅL RELATION FÖRÄLDRAR - FAMILJEHEM SITUATIONEN I FAMILJEHEMMET RELATIONER I FAMILJEHEMMET BARNETS SKOLGÅNG BARNETS SYNLIGA HÄLSA BARNETS TANDHÄLSA BARNETS ICKE SYNLIGA HÄLSA

5 Normal hälsovård för barn? BVC Skolhälsovård Vaccinationer enligt givet schema Tandvård

6 Föräldrastöd i grupp BVC Rikshandboken produceras av Inera AB © 2010 http://www.rikshandboken-bhv.se/ Träff 1 Introduktion, 2-3 månader Träff 2 Omställningen, 2-3 månader Träff 3 Vad behöver barn för att må gott, 3-4 månader Träff 4 Äta, växa och må bra, 4-5 månader Träff 5 Vardagsliv, 5-6 månader Träff 6 Att lotsa barn, 6-7 månader Träff 7 Barnsäkerhet, 7-8 månader Träff 8 Språk och lek, 8-9 månader Träff 9 Ut i världen, 9-10 månader Träff 10 Avslutning, 10-11 månader

7 Undersökningar BVC Utvecklingsbedömning 4 veckor Utvecklingsbedömning 6-8 veckor Utvecklingsbedömning 6 månader Utvecklingsbedömning 8 månader Utvecklingsbedömning 18 månader Utvecklingsbedömning 2½-3 år Utvecklingsbedömning 4-4½ år Utvecklingsbedömning 5-6 år Utvecklingsavvikelser Språk och tal Stamning hos barn Hörsel Ögon och syn

8 Nationellt rekommenderat vaccinationsschema för barn födda 2002 och senare ÅlderDifteri- Tetanus- Pertussis- Polio-Hib Pneumo- kocker Humant papillomvi rus* Mässling- Påssjuka- Röda hund 3 månII 5 månII 12 månIII 18 mån I 5-6 årDTP-Polio 6-8 år II 10-12 år I+II+III 14-16 årDTP V

9 Skolhälsovård Basprogram (F-klass, 4, 7/8, Gy 1) - hälsobesök Öppen mottagning Hälsopedagogik Elev- och arbetsmiljö/lärandemiljöundersökningar Samarbete internt i elevhälsan – föräldrar – elever Vaccinationer Undersökningar Förebyggande – hälsovårdande insatser Hälsa – skolresultat?

10 Tandhälsovård

11 När det inte fungerar? Föräldrar upptagna av egna problem - prioriterar inte sitt barns hälsa Kommer ej på besöken/återbesök (ex. 60% mot 90% för ”andra” barn i folktandvården) Flyttar ofta Skolbyten ”Systemet” bygger på normalfungerande föräldrar som kan ta ansvar Vårdinstanserna anmäler inte misstanke om att barn far illa (Socialtjänstlagen 14 kap 1§)

12 Varför blir barn placerade? En grund är förälderns oförmåga på grund av ex. missbruk, psykisk sjukdom, svagbegåvning Kan leda till att barnet utsätts för vanvård, fysisk och/eller psykisk misshandel, övergrepp. Hur följer man upp icke synliga konsekvenser av detta?

13 Varför behöver fosterbarnen särskilda hälsovårdsinsatser? Har ofta fått bristfällig hälsovård före placeringen. Behov av vaccinering, syn- hörsel- och allmän hälsoundersökning Har ofta kroniska kroppsliga sjukdomar som inte tagits om hand på bästa sätt på grund av ursprungsfamiljens sociala problematik – t ex eksem och astma Har ofta beteendeproblematik och andra former av psykisk ohälsa som fosterföräldrarna behöver stöd i att hantera Har ofta utvecklingsavvikelser som leder till svårigheter i skolan Saknar vårdnadshavare med fullständig kunskap om deras hälsohistoria som kan se till att de får sin behov av hälsovård tillgodosedda Enligt American Academy of Pediatrics (AAP) Prof. Anders Hjern

14 Kan en familjehemsplacering kompensera tidigare brister? Frivilliga placeringar (SoL)75%, tvång (LVU) 25%. Enbart obligatorisk läkarundersökning vid LVU-placeringar. Då för att vården skall kunna genomföras. Obligatoriskt för asylsökande ensamkommande barn/ungdomar Låg andel barn hälsoundersöks inför en placering Hur kan familjehemmen hjälpa till med det de inte vet om?

15 De hälsoproblem man borde se men inte ser på grund av alla andra problem Det man inte kan se av de hälso- problem som finns

16 Vad säger lagen? SoL ”Socialnämnden skall verka för att alla barn som placeras utanför egna hemmet får lämplig utbildning samt god hälso- och sjukvård.” (= att vara aktiv i att få till stånd undersökningar, insatser och behandling) SoL 6 kap 7 § ” Socialnämnden skall särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång…”

17 Handbok om familjehem och HVB. Januari 2013 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-1

18 Program från Skolverket och Socialstyrelsen, januari 2013 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-2

19 Åtta kritiska punkter kring placerade barns skolgång och hälsa Inför Under Inför avslut 1. Samordna5. Uppmärksamma behov7. Förbered 2. Ta fram underlag 6. För vidare relevant info.8. Samordna 3. Tydliggör kostnads- ansvar 4. Tydliggör rollerna

20 Fosterbarns skolgång, Bo Vinnerljung ”Fungerande skolgång (=slutbetyg åk 9) är den starkast skyddande faktorn för barns långsiktiga utveckling som vi känner till” 2 -3 ggr vanligare med låga betyg hos placerade barn än genomsnittet Hälften så stor chans att genomgå högskole-utb. än de med motsvarande betyg/begåvning. 71% av barn plac. före 10 år ålder var behöriga söka gymnasie (plac. efter 12år 55%). För hela landet är det 86% som är behöriga.(barn f.92- 93)

21 Varför dåliga skolresultat för placerade barn? Instabilitet i uppväxtmiljön Återkommande byte av familjehem och skola Lågt intresse från socialtjänsten för skolan Oklar ansvarfördelning skola/socialtjänst Pessimistiskta förväntningar från omgivningen. Barns begåvning och förmåga underskattas Om alla tänkt ”tänk om det var mitt barn”

22 SkolFam-projektet, Helsingborg Spec.pedagog och psykolog testar/stöttar 15/25 barn underpresterade Accepterat dåliga resultat på grund av deras svåra uppväxt Största problemet är kunskapsluckorna Standardiserade tester (WISC, Beck, SDQ) Fokus på färdighetsträning Handlingsplan med konkreta metoder Stöd till elev, lärare, familjehem

23 Genomförande av SkolFam Utvecklingsområden Genomförda aktiviteter Skriva, läsa, matematik Ma-program, dataprogr.läsning Socialt samspel Klassrumsklimat Självförtroende, ambition Synliggöra kompetenser Fysik: motorik, hörsel, syn MTI mm, syn/hörselproblem Självkänsla, mående Barnsamtal,BUP Allmänbildning Göra läxor Skapa förutsättning för läxläsning

24 Vad vet vi om somatiska hälsoproblem hos placerade barn? Få europeiska studier I vård en viss dag: 2/3 av 108 fosterbarn rapporterade olika slags hälsoproblem. Synfel, ortopediska problem m.m. Majoriteten hade varit i vård 3 år eller mer (Socialstyrelsen, 2000) Norsk registerstudie: Höga tal för f d fosterbarn bland unga som får ekonomiskt stöd från Försäkringskassan pga allvarlig ohälsa i unga vuxna år (Kristoffersen, 2005) Dansk studie: Betydligt vanligare att fosterbarn hade allvarliga diagnoser / långvarig sjukdom eller funktionshinder jämfört med andra jämnåriga (Egelund et al, 2008) Svenskt interventionsstudie (SkolFam i Hbg): Vart fjärde f-barn (8-12 år) behövde glasögon - men hade inga (Tideman et al, 2011)

25 Rapport Fosterbarns hälsa 2010http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/barnspsykiskahalsa/forskni ngochutvardering/familjehemsplaceradebarnhttp://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/barnspsykiskahalsa/forskni ngochutvardering/familjehemsplaceradebarn Barn i samhällsvård i Malmö kommun 15 september 2008 Placering minst 3 månader Ålder 0-16 år Vårdnad ej överflyttad Samtycke från båda vårdnadshavare samt från barnet självt från 14 års ålder 223 barn Samtycke 121/223, 54 %

26 Rapport Fosterbarns hälsa (2010) Barnets akt i Socialtjänsten BVC-journal Skolhälsovårdsjournal Tandhälsovårdsjournal

27 Sammanfattning Fosterbarns Hälsa (2010) Hög nivå av psykisk ohälsa Låg vaccinationstäckning (85%) Låg andel genomförda hälsobesök i skolan (85%) Stort bortfall från nationellt rekommenderade hälsokontroller (syn, hörsel m.m.) både på BVC och i skolhälsovården Tandvårdsrädsla och tandbehandlingsproblem är vanliga – brister i uppföljning av tandhälsa Barnens skolresultat i allmänhet inte tillgängliga, varken för hälsovården eller socialtjänsten Betydande brister i socialtjänstens dokumentation av barnens hälsa Brister i kommunikationen mellan olika aktörer inom hälsovården och mellan socialtjänsten och hälsovården

28 BBIC läkarundersökning 120 barn och ungdomar i Skåne augusti 2010 – augusti 2011 - några preliminära resultat 1/3 förskolebarn, 1/3 skolbarn, 1/3 tonåringar

29 BBIC läkarundersökning Totalt 94 remisser (120 barn) Vårdcentral24 Ögon 8 Öron-näsa-hals11 Logoped1 Kirurg1 Ortoped3 Barnmedicin18 BUP10 Hudklinik7 Tandhälsovård4 Skolhälsovård5 Barnhälsovård 1 Kvinnoklinik 1 Vartannat barn = minst en remiss

30 Hälsoproblem I 75% omfattande sjukdomshistoria Mer än hälften av barnen har dokumenterade värkproblem – huvudvärk, återkommande magsmärtor, muskelvärk 45 % av de undersökta tonåringarna har övervikt/fetma En majoritet har dokumenterade psykiatriska problem och symtom på kronisk stress; oro, nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, trötthet

31 Hälsoproblem II Kroppsliga symtom och obehandlade sjukdomar – nedsatt hörsel, synproblem, allergi och astma

32 Skolsvårigheter (> 50%) Inlärnings- och koncentrationssvårigheter Ofullständiga skolbetyg (icke godkänd) Mobbing Gått om skolår

33 ANT – beroende 13-18 år 30% dricker alkohol 45 % röker 15 % använder andra droger

34 Hur skapa förutsättningar för läkarundersökningar? Lokala överenskommelser Vem tar emot? Vad skall undersökas? Vem betalar? Förväntningar – förhoppningar – farhågor Förberedelse – genomförande – återkoppling Uppföljning

35 Olika exempel för överenskommelser om läkarundersökningar? Barnkliniker Vårdcentraler Skolhälsovården Barnhälsovård Privata läkarmottagningar Vårdbolag ?

36 Citat från erfarna barnläkare ”Meningsfullt arbete” ”Man kan bidra med något till de flesta barn” ”Mycket psykosomatik” ”Konstigt att vi inte gjort detta tidigare” ”Behövs nog en erfaren läkare eller god handledning till yngre kollega” ”Inte självklart att familjehemmet vet om eller påtalar problem” ”Tandhälsan verkar inte fungera för dessa barn” ”Många dolda hälsoproblem”

37 Antal läkarundersökningar i Skåne 2012 (108st). Antal nya heldygnsplaceringar ca1550 st. (soc.styr.statistik 2011) 13 vårdcentraler (15 undersökningar) 6 barnkliniker (93 undersökningar) 1071 SoL, 482 LVU påbörjade heldygnsinsatser utanför hemmet 2011 i Skåne. 71 SoL, 29 LVU påbörjade heldygnsinsatser på Gotland under 2011.

38 Studie från Helsingborg Elisabeth Cedervall BHV-öl 2009, 24 barn < 6 år (16 pojkar 8 flickor) ej publ. 4 barn rekommenderas fortsatt uppföljning via Barn- och Ungdomsmedicinsk klinik Flera barn allergi (hud, luftvägar) 1 barn misstänkt glutenöverkänslighet 1 barn misstanke om Hepatit B 1 barn remiss tillväxtavvikelse 2 barn fortsatt uppföljning via Ögonklinik pga misstanke om nedsatt syn respektive skelning 4 barn rekommenderades fortsatt noggrann uppföljning av psykomotorisk utveckling via BVC för eventuell ytterligare utredning. 1 barn remiss till BUP (samt fortsatt noggrann uppföljning via BVC) 1 barn fortsatt uppföljning via barn- och ungdomshabilitering 1 barn fortsatt noggrann uppföljning via BVC samt rekommenderat tydligt överlämnandet till SHV Övriga sedvanlig uppföljning via BVC

39 Läkarundersökning enligt BBIC Hur går undersökningen till? Hur mycket tid tar det? Vilka förutsättningar behövs? Stora och små barn - förhållningssätt

40 Anvisningar för läkarundersökning enligt BBIC, www.socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se När ska undersökningen utföras (SoL, LVU)? Var ska undersökningen utföras? Vem ska utföra undersökningen? Vilka förberedelser krävs? Hur lång tid tar undersökningen? Barnets egna ord om sin hälsa – hur ska barnets perspektiv beaktas? Hur ska resultatet återföras till barnet och till socialtjänsten? Hur ska remisser följas upp?

41 Nya anvisningar för läkarundersökning i BBIC Vilken form av Guidelines behövs?

42 Vägar till förbättring Somatisk hälsa Läkarundersökning av alla barn vid placering Rutiner för bevakning av somatisk hälsa inom socialtjänsten Läkarundersökning vid utskrivning Psykisk hälsa Undersökning av alla barn vid placering och i tonåren och tillgång till god vård Rutiner för bevakning av psykisk hälsa inom socialtjänsten Undersökning/bedömning vid utskrivning Tillgång till stöd och evidensbaserad vård efter utskrivning Samarbete socialtjänst – skola för att undvika skolmisslyckanden

43 Tvärfacklig samverkan och utvecklingsarbete - socialtjänst och hälsovård omkring genomförande av medicinsk/psykiatrisk bedömning och ställningstagande till vilken form av prevention som är mest lämplig Metodutvecklingsarbete – BBIC – bedömning och uppföljning av psykisk och fysisk hälsa Skolutvecklingsprogram (ex. SkolFam, Paired reading) Familjestödsprogram - Familjehemsutbildning ”Hälsokort” från BHV, SHV, THV

44 Jag har gjort vad jag kan!

45 Professor Bo Vinnerljung Professor Anders Hjern Psykolog Ingemar Nilsson Professor Henry Ascher Barnhälsovårdsöverläkare Marie Köhler Barnövertandläkare Margareta Borgström Enhetschef Ulrica Bengtsdotter Psykolog Björn Kronvall Psykolog Jonas Andersson Familjehemsvårdare Ewa Perlman Socionom Stina Johansson Statistiker Mathias Grahn


Ladda ner ppt "Placerade barns Hälsa Samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvårdvård och skola. Visby den 20 maj 2013 Stefan Kling, samordnande skolhälsovårdsläkare,"

Liknande presentationer


Google-annonser