Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Landstingsdirektörens stab Leverantörsträff Vårdval Primärvård torsdag den 19 november 2015 kl. 13-16, videokonferens Välkomna! Beställning Primärvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Landstingsdirektörens stab Leverantörsträff Vårdval Primärvård torsdag den 19 november 2015 kl. 13-16, videokonferens Välkomna! Beställning Primärvård."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Landstingsdirektörens stab Leverantörsträff Vårdval Primärvård torsdag den 19 november 2015 kl. 13-16, videokonferens Välkomna! Beställning Primärvård 2016, vad är nytt eller ändrat jämfört med årets beställning? Uppföljning av vårdval, vad är nytt eller ändrat jämfört med årets indikatorer? Cancersatsningen, Standardiserade vårdförlopp Aktuella medicinska frågor, aktuella VAS-frågor (Mats Weström) 1177 vårdguiden, journal på nätet, (Kristina Erntsson, Anette Larsson, John Sandström)

2 DIVISION Landstingsdirektörens stab Aktuellt från Ekonomi och planeringsavdelningen Ekonomi- och planeringsdirektör Tarja Lepola Medicinsk rådgivare i Landstingsdirektörens stab Pia Näsvall Omstrukturering av avdelningen och utveckling av processer pågår Tf. beställarchef året ut Elisa Lindgren Nationellt: Vårdval Primärvård kommer att vara kvar, regeringen har dragit tillbaka uppdraget att utreda LOV-lagstiftningen

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab Fördjupade dialoger Genomförda under perioden 29/9- 22/10 – Grytnäs hälsocentral, Kalix – Vårdcentralen NorraHamn, Luleå – Malmens hälsocentral, Kiruna – Laponia hälsocentral, Gällivare – Arjeplogs hälsocentral, Arjeplog – Cederkliniken, Piteå – Rapportutkast till respektive verksamhetschef för faktagranskning – Slutgiltig rapport till respektive hälsocentral inkl. förbättringsområden – Rapport till Landstingsstyrelsen (december) – Uppföljning av förbättringsområden ett halv år senare

4 DIVISION Landstingsdirektörens stab Aktuella frågor under hösten 1.Planerade sammanslagningar av landstingsdrivna hälsocentraler – Information till befolkning – Fastställande av geografiska områden – Förberedelser ( byte av namn, VAS, Lisa, statistik osv) 2. Listnings- och marknadsföringsfrågor 3. Nya patientlagen – Listning över landstingsgränser 4. Samverkansfrågor mellan hälsocentraler, samverkan mellan kommuner och primärvård

5 DIVISION Landstingsdirektörens stab Vårdval Primärvård, förändringar i Beställning 2016 Vårdval Primärvård infördes 2010 Årlig justering av innehåll i Beställning Primärvård samt vårdvalsersättning Landstingsstyrelsen beslutar i september, Beställningen börjar gälla från kommande januari Utgångspunkt i LS-plan 2016-2018 Dialog med leverantörer Input från olika ”experter”

6 DIVISION Landstingsdirektörens stab Generell genomgång av texten Hänvisningar till lagar och föreskrifter har uppdaterats Uppdatering av benämninger ex. FoI, 1177 vårdguidens e-tjänster, HSA och SITHS-kort, Logg och spärr Genomgång och uppdatering av texterna: Patientsäkerhet, Patientnämnden, Patientjournaler, Kris och beredskap, Utbildnings- FoI och utvecklingsuppdrag, Miljö

7 DIVISION Landstingsdirektörens stab Från kapitel Samverkansformer Inom landstinget finns en sedan länge väl etablerad samverkan dels inom primärvården (mellan vissa hälsocentraler), dels mellan primärvården och andra delar av landstingets verksamhet. Nya leverantörer ska medverka i redan etablerad lokal samverkan med samma rättigheter och skyldigheter som landstingets primärvård inom: – Samjoursområdena Piteå/Älvsbyn respektive Kalix/Överkalix/Haparanda samt i Gällivare och i Kiruna. – Joursamarbetet Övertorneå-Finland (samverkan enligt avtal med Pello kommun) Kostnader samt åtaganden i övrigt regleras i förhållande till antalet listade om inte annat överenskoms mellan leverantörerna. Beslut om principiell förändring av organisationen eller större verksamhetsförändring i övrigt fattas enligt landstingets delegationsregler efter samråd med berörda divisioner och primärvårdsleverantörer.

8 DIVISION Landstingsdirektörens stab Forts. Samverkansformer På övriga orter i länet står det leverantör fritt att ansluta sig till befintlig samverkan på lika villkor eller organisera verksamheten på annat sätt. Leverantör som väljer att lösa jouråtagandet i egen regi ska ha läkare i beredskap som kan omhänderta akuta fall då hälsocentralen inte är öppen. Leverantör ska i ansökan om godkännande redovisa hur detta krav tillgodoses. Leverantör har rätt att samordna och organisera jourverksamheten med andra leverantörer. Joursamverkan som omfattar hälsocentraler i mer än en kommun kräver godkännande av landstinget.

9 DIVISION Landstingsdirektörens stab Text om jour under Samverkansformer Primärvårdsåtagande innebär ansvar för verksamhet på primärvårdsnivå dygnet runt, året runt. Det pågår en översyn av jourverksamhet, bl.a. ska samjouren på länsdelssjukhusen utvecklas och distansöverbryggande teknik införs för glesbygdshälsocentraler. Målsättningen är en effektiv och säker sjukvård på jourtid i hela länet.

10 DIVISION Landstingsdirektörens stab Nya patientlagens påverkan på Beställning primärvård De patienter som söker öppenvård i Norrbottens län har rätt att fritt välja mellan olika hälsocentraler i primärvården. (Första sidan, tidigare benämning norrbottningar) Patientlagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innehåller bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel samt ny medicinsk bedömning.(Primärvårdens inriktning och grund) Vårdgivaren ansvarar för att listande och icke listande patienter får den rådgivning, stöd och vård de behöver i form av utredning, diagnos, vårdplanering och behandling inom det allmänmedicinska kompetensområdet (Enhetligt basuppdrag).

11 DIVISION Landstingsdirektörens stab Nya patientlagens påverkan på Beställning primärvård Av patientlagen framgår att alla invånare i Sverige har rätt att söka vård inom primärvården och öppen specialiserad vård, och även lista sig på valfri vårdcentral i Sverige. Det medicinska behovet ska styra prioriteringen (Listning) Vårdgivaren har inte rätt att neka någon invånare i Sverige att lista sig vid vårdcentralen eller sätta något tak för antalet listade.(Listning och leverantörs skyldigheter, möjlighet till listningsstopp har tagits bort)

12 DIVISION Landstingsdirektörens stab Ersättningsmodell Vårdval Totalbelopp (helår 2016) FördelningFörändring jämfört med 2015 inkl. förändring av ändrat kostnadsansvar* Vårdpeng varav Vårdpeng enligt ålder 435,865 %+12,3 varav Vårdpeng enligt ACG 165,125 %+4,6 varav Vårdpeng enligt CNI 66,010 %+1,8 Summa vårdpeng666,9100 %+18,7 Läkemedelspeng 245,0 -0,3 Mål- och prestationsbaserad ersättning7,2 0 Hälsosamtal för 30-åringar, 40, 50, 60 2,5 0 Glesbygds- och avståndsersättning 35,5 +2,6 Kompensation för avgiftsfria besök54,5 +10,0 Summa vårdval1011,6 +31,0

13 DIVISION Landstingsdirektörens stab Vårdvalserättning Enligt Landstingsstyrelsens plan ska anslaget för vårdvalsverksamhet förändras med ändrad befolkning. Det ska inte ske någon neddragning av ersättning förutom där förändring av kostnadsansvar sker. Detta innebär att vårdvalsersättningen är totalt 1 011,6 mkr, vilket är 31 mkr högre jämfört med året före. Vittangi vårdcentral drevs enligt LOU-avtal tom 2015-04-30. Sedan 2015-05-01 är all primärvårdsverksamhet i Norrbotten inom vårdval Indexjustering har gjorts. Åldersviktningen, som bygger på vårdkonsumtion, innebär en minskad viktning för de äldre åldersgrupperna och ökad viktning för de yngsta åldersgrupperna. En översyn av vårdpengen ska göras inför 2017 med inriktningen att öka andelen ACG och CNI (sedan 2013 är fördelningen ålderskapitering 65%, ACG 25% och CNI 10%)

14 DIVISION Landstingsdirektörens stab Vårdpeng enligt ålder ÅlderPoäng 2016Ersättning 2016,kr Poäng 2015Ersättning 2015, kr 0-61,282 2351,232 105 7-390,691 1980,621 073 40-640,921 6060,931 592 65-741,292 2471,342 307 75-841,763 0761,933 322 >852,053 5692,394 099 1,001 7451,001 717

15 DIVISION Landstingsdirektörens stab Fortsättning ändringar av vårdvalsersättning Läkemedelspengen har förändrats utifrån de tre senaste årens konsumtion och för förändrad kostnadsansvar Taket för kompensation av avgiftsfria besök höjs, detta som konsekvens av ändring av patientavgifter som trädde i kraft 2015-05-01 Glesbyggds- och avståndsersättningen omfattar även den del av Kiruna kommun som utgör geografiskt område för Vittangi.

16 DIVISION Landstingsdirektörens stab Glesbygds- och avståndsersättning GruppAvstånd milHälsocentralGrundRörligErsättning 2016 115 - w milArjeplog1 500 0002 466 8153 966 815 27-15 milPajala1 100 0003 913 5965 013 596 Arvidsjaur1 100 0003 432 7234 532 723 Jokkmokk1 100 0003 608 6274 708 627 Övertorneå1 200 0003 616 9544 816 954 Överkalix1 500 0002 844 6434 344 643 35-6 milHaparanda1 000 0002 652 0863 652 086 Älvsbyn1 000 0001 775 7242 775 724 Kiruna (Vittangi) 1 000 000657 8361 657 836 SUMMA 10 500 00024 969 00435 469 004

17 DIVISION Landstingsdirektörens stab Läkemedelspeng, ersättningen 2016 är 981 kr (helår) vid 1,0 poäng ÅlderPoäng 2016Ersättning per individ, kr MänKvinnorMänKvinnor 0 - 4 0,1170,09311591 5 - 9 0,1360,09413493 10 – 14 0,1890,152185149 15 – 19 0,3100,272304267 20 – 24 0,2310,313226307 25 – 29 0,3150,363309356 30 – 34 0,3960,454388445 35 – 39 0,4860,553477543 40 – 44 0,5920,693581680 45 – 49 0,6970,901684884 50 – 54 0,8841,1728671150 55 – 59 1,1181,40110971375 60 – 64 1,5081,73114791698 65 – 69 1,8621,89418261858 70 – 74 2,0652,24420262201 75 – 79 2,3412,41422962369 80 – 84 2,5472,83424982780 85 – 89 2,7082,92126562865 90-94 2,7063,10526553046 95+ 2,2373,23921953177 ÅlderPoäng 2015Ersättning per individ, kr MänKvinnorMänKvinnor 0 - 4 0,3600,322358320 5 - 9 0,2290,137227136 10 – 14 0,2490,190248189 15 – 19 0,3270,315326314 20 – 24 0,2100,294209292 25 – 29 0,2950,369293367 30 – 34 0,3830,428381425 35 – 39 0,4620,532459530 40 – 44 0,5570,684554681 45 – 49 0,6650,838661834 50 – 54 0,8631,1378591131 55 – 59 1,1121,38511061378 60 – 64 1,5171,70215101693 65 – 69 1,7951,86617851856 70 – 74 2,0152,24320042232 75 – 79 2,3602,40923482397 80 – 84 2,5442,87325312859 85 – 89 2,7062,94726932932 90-94 2,7363,01827223003 95+ 2,2183,30822073292

18 DIVISION Landstingsdirektörens stab Prestationsbaserade ersättningar För dokumenterad identifikation och åtgärd vilket innebär en kvalificerad rådgivning avseende tobaksbruk som utförs av en diplomerad tobaksavvänjare utgår en ersättning om 1000 kr per individ (tidigare 750 kr) För dokumenterad identifikation och åtgärd inom området fysisk aktivitet som är rådgivande samtal med tillägg (FAR-recept/stegräknare/motsvarande) och med särskild uppföljning utgår enersättning om 500 kr per individ, betalas ut efter genomförd uppföljning (tidigare 250+500 kr) Sedan 2013 finns ett befolkningsinriktat hälsouppdrag som omfattar hälsosamtal för vissa åldersgrupper. Uppdraget innebär att alla leverantörer ska erbjuda ett hälsosamtal till sina listade som under året fyller 30, 40, 50 eller 60 år. Hälsosamtalet bygger på ett koncept som Folkhälsocentrum tagit fram. Ersättning för genomfört hälsosamtal är 1000 kr. Besöksavgift enligt landstigets avgiftshandbok erläggs.(tidigare 725 kr, utan patientavgift tom april 2015)

19 DIVISION Landstingsdirektörens stab Nyheter Norrbottens hälsosamtal  Ledningsstruktur (HT 2015) Styrgrupp Ylva Sundkvist Annika Nordstrand repr privat Föredragande fr arbetsgruppen (BMK, Peter B) Arbetsgrupp Britt-Marie Karlsson Margareta Eriksson Peter Bergman Birgitta Larsson-Hamrén Malin Carlborg Åsa Snällfot Camilla Brännström

20 DIVISION Landstingsdirektörens stab Nyheter Norrbottens hälsosamtal  Dialogmöten med närsjukvårds-/primärvårdsledning och privata vårdgivare Kalix, ej klart 17/11 Luleå 8/12 Boden 25/11 Piteå 4/12 Kiruna Gällivare, ej klart Privata vårdgivare bjuds in på de orter de är verksamma

21 DIVISION Landstingsdirektörens stab Nyheter Norrbottens hälsosamtal  Webbversion av enkäten 2016  Provtagning tillkommer för 50 – 60 åringar 2016 Kolesterol HbA1c  Utbildning av hälsosamtalsutförare för nya utförare nyhetsuppdatering för redan utbildade  Marknadsföringssatsning i början 2016  Hälsosamtal på arbetstid för landstingspersonal

22 DIVISION Landstingsdirektörens stab Överströmningsersättning För vård av patient som är folkbokförd i Norrbotten, som besökt annan hälsocentral i länet än den där patienten är listad (överströmningsersättning) utgår besöksersättning enligt följande. 430 kr per läkarbesök 200 kr per besök hos annan vårdgivare (tidigare sköterske- eller barnmorskebesök) anpassning till patientlagen

23 DIVISION Landstingsdirektörens stab Inga förändringar gällande Levnadsvanearbete riktad mot två valda riskgrupper, totalt 4,4 mkr, målnivå fastställs i december, länssnitt 2015 Utomlänsvård, primärvård enligt regionprislistan Avdrag för LOL och LOF (nationella taxan), nivån fastställs i januari (50% av kostander) Avdrag för oplanerade återinskrivningar (4,4 mkr tillförts i vårdvalsersättningen), de som inte klarar målet (att vara bland de åtta med lägst resultat eller förbättrar sina resultat med 10%) får ett avdrag med 1% av vårdpengen, mätperiod är ett år

24 DIVISION Landstingsdirektörens stab Uppföljning av Vårdval Primärvård Transparens, resultaten går att följa kontinuerligt Rapporterna finns i Datalager eller i Lisa Rapportering till Landstingsstyrelsen (LS) tre gånger per år: tertial 1, 2 och årsrapport Indikatorbilagan fastsälls av Landstingsdirektör i november Förutom de indikatorer som rapporteras till LS finns ett antal rapporter ex. verksamhetsdata som kan nyttjas av leverantörer, och som beställaren använder vid ex. dialoger Nationella primärvårds indikatorer (SKL), Norrbotten är pilot för ett antal nya indikatorer, dessa kommer också att finnas tillgängliga i Datalagret Utredningstid cancer, standardiserade vårdförlopp SVF

25 DIVISION Landstingsdirektörens stab Allmänna indikatorer 1. Listningsläge: Listningsläge 30/4, 31/8 och 31/12 Förändring i antal listade jämfört med årsskiftet 2. Ålderskapiteringskvot 3. CNI-kvot 4. ACG-kvot

26 DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientnöjdhet Resultat från Nationella patientenkät (läkarbesök), genomförs på hösten, redovisas också på 1177 (Jämför vård) Bemötande Delaktighet Information Tillgänglighet Förtroende Upplevd nytta Helhetsintryck Rekommendera

27 DIVISION Landstingsdirektörens stab Kontinuitet mål 50%

28 DIVISION Landstingsdirektörens stab Utvecklingsindikatorer Dessa har varit med i år som utvecklingsindikatorer, har inte kunnat realiseras ännu: Demens, vårdplan (Andel listade demenspatienter med aktuell individuell vårdplan) Meddix till Datalagret? Fast vårdkontakt (Antal listade som har en dokumenterad fast vårdkontakt) Ge 43 i Datalagret?

29 DIVISION Landstingsdirektörens stab Tillgänglig hälso-sjukvård Telefontillgänglighet (0:an) – Några hälsocentraler har problem med telefontillgänglighet (resultat på 60%), måste åtgärdas! – Ny telefonplattform är försenad, preliminärt klart i januari 2016, då möjligt att styra 1177-samtalen till respektive närsjukvårdsområde Läkarbesök inom sju dagar Nationell mätning, vår och höst, redovisas på 1177

30 DIVISION Landstingsdirektörens stab Levnadsvanearbete riktad mot två valda riskgrupper Riskgrupp: – 1. Diabetes, hypertoni och/eller övervikt – 2. Psykisk ohälsa (depression, ångest, sömnstörning) Dokumenterad riskbedömning Dokumenterad åtgärd vid identifierad risk Målvärdet utgår från länssnittet 2015 Målbaserad ersättning 4, 4 mkr, betalas ut i december till de som klarar målet De flesta hälsocentraler ser ut att klara målnivån för grupp1 och hälften ser ut att klara målnivån i år för grupp 2.

31 DIVISION Landstingsdirektörens stab Målblodtryck Andel hypertoniker som uppnår målblodtryck >140/90 – Ny indikator – Blodtrycksvärde hämtas från VAS, lablista

32 DIVISION Landstingsdirektörens stab Hälsosamtal 30, 40, 50 och 60-åringar Antal genomförda hälsosamtal – 676 under perioden januari- september 2015, betydligt färre än året före, uppgifterna synliga i Lisa Andel listade som personer i respektive åldersgrupp som genomfört hälsosamtal, rapport i Datalagret, – nu 10% av 60-åringar, lägre andel av de övriga åldersgrupperna

33 DIVISION Landstingsdirektörens stab Influensavaccination Andel listade 65 år eller äldre som vaccinerats mot säsongsinfluensa, vaccinationsuppgifter hämtas från Svevac. Mål75% (som tidigare), förra årets resultat för länet var 46%

34 DIVISION Landstingsdirektörens stab Indikatorer inom MHV Hälsosamtal, – hämtas från VAS, mål 80%, höga resultat på de flesta hälsocentraler Viktuppgång under graviditet (andel gravida med BMI >= 25 med en viktuppgång på max 8kg till graviditetsvecka 37), mål >=80% Tobak, andel gravida som röker/snusar i graviditetsvecka 32, mål < 2% – Uppgifterna hämtas från Nationella MHV-registret, det har skett byte av plattform, förhoppningsvis kan resultaten presenteras löpande (rullande 12 månader)

35 DIVISION Landstingsdirektörens stab Indikatorer inom BHV Hembesök hos familjer med nyfött barn – Mål 70%, nu länssnitt 50%, stor variation mellan hälsocentraler Depressionscreening (EPDS) – Mål 90%, nu länssnitt 58%, stor variation mellan hälsocentraler Föräldrastödgrupp, deltagande tre eller flergånger, – Majoriteten av hälsocentraler har inga registrerade resultat. Annat upplägg på föräldrastöd idag? Denna indikator tas bort

36 DIVISION Landstingsdirektörens stab Återinskrivningar Andel oplanerade återinskrivningar, jämförelse med året före, mål är minskning med 10% eller att vara bland de åtta hälsocentraler med lägsta resultat Mätperiod är ett år, resultaten går att följa per månad eller per tertial

37 DIVISION Landstingsdirektörens stab Återinskrivningar, primärvård totalt Tertial 1Tertial 2Tertial 3 201315,92%14,92%15,29% 201415,45%15,03%14,65% 201514,98%14,78%

38 DIVISION Landstingsdirektörens stab Psykisk ohälsa Andel listade patienter med definierade diagnoser inom psykisk ohälsa och besök på hälsocentralen Nya indikatorer: – Antal patienter med besök på hälsocentraler för samtalsbehandling med KBT- inriktning (KVÅ -kod DU011) – Antal besök – Genomsnittligt antal besök/patient

39 DIVISION Landstingsdirektörens stab Demens Andel listade demenspatienter med årligt uppföljningsbesök hos läkare, – tidsperiod 15 månader – mål 65%, länssnitt nu 59%

40 DIVISION Landstingsdirektörens stab Diabetes, återbesök

41 DIVISION Landstingsdirektörens stab Stroke Andel listade som skrivits ut efter akut vårdtillfälle med strokediagnos som träffar läkare i primärvården inom tre månader efter utskrivning från sjukhus – Totalt hitintills 381 patienter, 32% har haft uppföljning hos läkare i primärvården inom tre månader – Uppföljning hos strokesköterska på sjukhuset? – Denna indikator tas bort

42 DIVISION Landstingsdirektörens stab Läkemedelsindikatorer Antibiotikaförskrivning ”250-målet”, mål 170 Antibiotikaförskrivning till äldre (80 år och äldre), mål < 550 Antibiotikaförskrivning till barn (0-6år, ”luftvägsantibiotika”), mål < 150 Andel PcV, mål > 80% Läkemedel med risk för beroende utveckling Läkemedelsgenomgång (andel listade patienter 75 år och äldre med fem eller fler uthämtade läkemedel som har en journalförd läkemedelsgenomgång under senaste året), mål 50% – länssnitt nu 11%

43 DIVISION Landstingsdirektörens stab Våldutsatthet Antal patienter som tillfrågats om våld i nära relation, – dokumenteras i journalen under separat sökord "våldNR". – Ny indikator


Ladda ner ppt "DIVISION Landstingsdirektörens stab Leverantörsträff Vårdval Primärvård torsdag den 19 november 2015 kl. 13-16, videokonferens Välkomna! Beställning Primärvård."

Liknande presentationer


Google-annonser