Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till FREDA Eslöv 28 januari 2014 Om utredning enligt socialtjänstlagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till FREDA Eslöv 28 januari 2014 Om utredning enligt socialtjänstlagen."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till FREDA Eslöv 28 januari 2014 Om utredning enligt socialtjänstlagen

2 Utredning All den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för en nämnd att fatta ett beslut

3 4 kap. 1 § socialtjänstlagen Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövning av behovet av bistånd för livsföring i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgift regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

4 11 kap. 1 § socialtjänstlagen Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt.

5 5 kap. 11 § socialtjänstlagen Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

6 3 kap. socialtjänstlagen Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden Medverka i samhällsplaneringen - Samverka med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda Informera om socialtjänsten Uppsökande arbete Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomiskt hjälp och annat bistånd

7 Individuell bedömning Nämnden ska i varje enskilt fall vidta de åtgärder som behövs för att åtgärda det uppkomna behovet. Helhetssyn Frigöra och utveckla egna resurser Självbestämmande Integritet

8 Våldsutsatt kvinna Vilket behov kvinnan har av stöd och hjälp akut Våldets karaktär och omfattning Risken för att kvinnan kommer att utsättas för ytterligare våld Hur kvinnans nätverk ser ut Vilket behov kvinnan har av stöd och hjälp på kort och på lång sikt Om något barn har bevittnat våldet

9 Att tänka på i utredningsarbetet Våldets påverkan Helhetssyn Samhandläggning, olika enheter Säkerhetstänkande Information Dokumentation Respekt för kvinnans val Behovet kan ändra sig över tid Delbeslut

10 Exempel Arbete/Studier Barn Beroende/Missbruk Bostad Ekonomi Familjerätt Funktionsnedsättning Förskola/skola för barnen Husdjur Hälsa Språkkunskaper Kunskaper om det svenska samhället Polisanmälan Samverkan/Sekretess Sexuell läggning Skyddsbehov Sociala relationer Våldets karaktär Ålder

11 Läs vidare i Socialtjänstlagen (2001:453) Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22) om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Våld-Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Socialstyrelsen, juni 2011) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten-individ och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg(Socialstyrelsen, juni 2010) Fristad från våld - en vägledning om skyddat boende (Socialstyrelsen, september 2013) Förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, Socialstyrelsen 2014

12 Socialtjänsten utreder för att kunna ge personer utsatta för våld det allra bästa stödet. FREDA är ett av de verktyg vi har för att göra det.


Ladda ner ppt "Introduktion till FREDA Eslöv 28 januari 2014 Om utredning enligt socialtjänstlagen."

Liknande presentationer


Google-annonser