Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014. 2 Allmänläkardagarna 20140130 Lars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014. 2 Allmänläkardagarna 20140130 Lars."— Presentationens avskrift:

1 1Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

2 2

3 Allmänläkardagarna 20140130 Lars. Fallberg@gmail.com

4  Var inte snäll  Det finns inga patienträttigheter  Lita inte på någon  I Sverige stämmer man inte sin läkare  Hjälp patienten klaga, det är du skyldig att göra 4Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

5  8 § Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada om 1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada, 2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen, 3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 10 §, 4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt 5. patientnämndernas verksamhet. Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen. Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patientjournalen. Lag (2012:957).7 kap. 10 §1996:799 5Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

6 6 Juridik & Etik Juridisk bedömning RättFel Etisk bedömning GottAB OntCD

7 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 20147  Personal verksam i sjukvården kan ställas till ansvar enligt:  Offentligrättsliga regler  Straffrättsliga regler  Arbetsrättsliga regler

8 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 20148  Disciplinansvar borttaget  Prövotid, återkallelse av legitimation och annan behörighet och begränsning i förskrivningsrätten – Behörighets- eller skyddsåtgärder som aktualiseras när legitimerad personal inte fortsättningsvis kommer att fullgöra sina förpliktelser på tillfredsställande vis. HSAN beslutar.

9 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 20149  Skyldighet att ingripa?  Underlåtenhet  Nödregeln

10 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201410  Frihetsberövande ”Varje medborgare är mot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp” RF 2:6 (U-tag LPT,LRV, SML, NödR)  Mutbrott ”…tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning ” BrB 20:2  Tystnadsplikt För straffansvar enligt BrB krävs att gärningen inte bedöms som ”ringa fall”

11 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201411  Vapenlagen 6:6 – SOSFS 2008:21  Körkortslagen 10:2, VVFS 2010:125  Yrkestrafiklagen 3:5  Socialtjänstlagen 14:1, st 1&2  Patientsäkerhetslagen Lex Maria SOSFS 2005:28  Smittskyddslagen 2:5

12 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201412 År 2000 gällde:  34 lagar  24 förordningar  185 myndighetsregler * Avregleringsutredningen 1998  SOSFS – Socialstyr  LVFS – Läkemedelsv  AFS – Arbetarskydds  DIFS – Datainspekt.  KIFS – Kemikalieinsp  RA-FS – Riksarkivet  VVFS – Vägverket  RFFS - Försäkringsk

13 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201413 I princip aldrig försvarligt att vara okunnig om gällande rätt (HSAN 691/92:11 Beslut) Undantag: 1) Brister i offentliggörandet 2) Otydlighet i författningen 3) Myndighets felaktiga besked om författningens innebörd

14  Dotter får ta del av avliden förvirrad mammas journal (Dom 131209 KR Sundsvall)  Kritik mot skolsköterskans samtal ( JO 2013-11-19)  Journalanteckningar fick inte förstöras (Dom 131112 KR Stockholm)  Signering av journalblad ej avgörande för allmän handling (Dom 130527 HFD)  Vårdare fick pengar via testamente - fälls för mutbrott (Dom 130514 HovR Västra Sv)  HD prövar vårdcentrals diskriminering av lesbisk (Dom 130419 HD)  God man får inte ut patientjournal (Dom 130213 KR Sthm)  Sköterska har rätt att titta i journalsystem för att undvika ovän (Dom 121129 HovR Nedre Norrl) 14Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

15  Lagrådsremiss om ny patientlag (2014-01-23)  Lagförslag om meddelarskydd inom privata välfärdsföretag (SOU 2013:79)  Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur får namnet E-hälsomyndigheten (Prop. 2013/14:24)  Lag om ersättning för vård i EES-land eller Schweiz (SFS 2013:513)  Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Prop 2012/13:109) 15Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

16  BehörighetsL, disciplinpåföljdsL, tillsynsL, åliggandeL, kvacksalveriL  L om yrkesverksamhet 1998  PatientsäkerhetsL 2011 (gällande) 16Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

17 SFS 2010:659

18  LYHS upphävs och ersätts med en ny patientsäkerhetslag  Varning och erinran försvinner  Patienten klagar till IVO istf HSAN  Patienten får en utökad möjlighet att klaga (ingen precision krävs i anmälan)  Apotekspersonalen kan anmäla misstankar till IVO angående överförskrivning 18Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

19  Utökade möjligheter för staten att tillgripa prövotid  Allvarlig brottslighet ska kunna utgöra grund för återkallelse av legitimation  Patientnämnder får en lagstadgad och utökad skyldighet att informera IVO om ärenden som faller inom IVO:s tillsyn (dock ingen skyldighet för IVO att agera på denna information) 19Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

20 3:7 En vårdgivare ska snarast anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten. 20Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

21 3:8 Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada om 1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada, 2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen, 3. möjligheten att anmäla klagomål till Socialstyrelsen enligt 7 kap. 10 §, 4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt 5. patientnämndernas verksamhet. Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen. 21Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

22 3:10 Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 22Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

23 10 § IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. 11 § IVO ska göra den utredning som behövs för att kunna pröva klagomålet. Myndigheten får utreda och pröva omständigheter som inte har åberopats i anmälan. 12 § IVO får avstå från att utreda ett klagomål om det saknas skäl att överväga åtalsanmälan enligt 23 eller 29 § och 1. det är uppenbart att klagomålet är obefogat, eller 2. klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten. IVO ska inte utreda händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden, om det inte finns särskilda skäl. 23Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

24 30 § Om IVO anser att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap., ska styrelsen anmäla detta till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 24Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

25 3 § Legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården ska återkallas om den legitimerade 1. har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke, 2. i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller 3. på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. Om det finns särskilda skäl i fall som avses i första stycket 2 får återkallelse underlåtas. 25Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

26 26  Offentlighets- och sekretesslag, osl (2009:400)  Mer lättförståelig och lättillämpad  Inledande avdelningen med förteckning över laginnehållet

27  Bestämmelser om tystnadsplikt i allmän verksamhet finns samlade i offentlighets & sekretesslagen (osl)  Skydd av enskilds personliga förhållande - 25 kap osl hälso- och sjukvård, socialtjänst, allmän försäkring Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201427

28 ”Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag…eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar.” Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201428

29  Allmän handling – hos myndighet förvarad handling som kommit in till myndigheten eller upprättats där (jmf arbetshandlingar, minnesanteckningar och muntlig information)  Handlingar är antingen offentliga eller hemliga 2 kap TF Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201429

30  Utkast, koncept eller annat arbetsmaterial och som översänds till andra myndigheter med begäran om synpunkter  Utkast som enskilda ger in till myndighet anses som allmän handling Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201430

31 1. Om det inte är till men för patienten 2. Om samtycke finns 3. Om det finns lagstadgade undantag från sekretessen Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201431

32  Synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patienten, § 6 OSL.  Uppgift/utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, förutsatt fara, våld annat allvarligt men, 7 OSL Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201432

33  För att annan myndighet ska kunna fullgöra sin verksamhet  Uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning  Förundersökning, rättegång, skiljande från anställning Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201433

34  Information om patients närvaro vid sjukhus bör kunna delges närstående  Om patient motsätter sig att uppgifter lämnas ut måste detta respekteras  Försiktighet bör iakttas när information lämnas från den allmänna sjukvården till företagsläkare Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201434

35  Vårdnadshavare har i regel rätt att ta del av uppgifter om minderåriga  6 kap. 2 och 11§§ FB om mognad och utveckling  …om det finns anledning anta att den unge skulle lida betydande men… osl 12:3 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201435

36  Personal kan lämna uppgifter till polisen eller annan myndighet som har att ingripa mot brott, om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller pågående trafiknykterhetsbrott (10 kap. 19 § OSL) Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201436

37 Misstanke om fullbordat brott för vilket är stadgat lägst ett års fängelse (10 kap. 23 § 1 p OSL), t.ex. grov misshandel, olaga frihetsberövande, grov utpressning, rån och mordbrand (om brottet är mindre allvarligt) resp. allmänfarlig ödeläggelse. Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201437

38  Kan anmäla misstanke om försök till brott för vilket lägsta föreskrivna straff är fängelse i två år, ex. mord, dråp, våldtäkt, grovt rån, mordbrand, grovt narkotikabrott.  Misstanke om försök eller fullbordan av brott  Målsägande har alltid rätt anmäla brott Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201438

39 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201439  Ersätter patientjournallagen och vårdregisterlagen  Reglerar den inre sekretessen  Systematisk kontroll av vårdgivare avseende access till uppgifter  Patienten kan förbjuda att personal vid ”annan vårdenhet” eller ”vårdprocess” får ta del av uppgifterna

40 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201440  Går inte att neka tillgång till journaler som avser minderåriga  Vårdgivare ska på uppmaning av patient ange om någon haft tillgång till elektronisk journal

41 Lars Fallberg, Medicinsk rätt 201441 Förutsättningar för att ta del av uppgifter i sammanhållen journalföring: 1. Rör patient med vilken det finns en aktuell patientrelation med, 2. Kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten 3. Patienten samtycker till det.

42  Vanliga frågor:  Har jag rätt som läkare att titta i min egen journal?  Har patienten alltid rätt att titta i sin egen journal?  Är jag skyldig att skriva intyg?  Kan sjukvårdspersonal under utbildning följa ”sin” patient i vårdprocessen? 42Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

43  vilka uppgifter vill man göra tillgängliga  för vilka andra vårdgivare uppgifterna ska vara tillgängliga  vilka förutsättningar som gäller för att andra vårdgivares ska få åtkomst till uppgifterna, till exempel att det krävs ett samtycke från patienten  patientens rätt att spärra uppgifterna  hur dessa spärrar får tas bort. 43Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

44  Ska stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet  Särskilda områden som lyfts fram:  Barn  Förnyad medicinsk bedömning  Val av utförare  Lagfäst vårdgaranti  Fast vårdkontakt/läkarkontakt  Individuell planering 44Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

45  När patienten är ett barn ska även barnets vh få information  Anpassas efter ålder, mognad, erfarenhet, språklig bakgrund m.m.  Barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen ska så långt möjligt är klarläggas 45Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

46  Förutsättningar:  Livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom  Ska stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet  Ska framstå som befogat, dvs proportionalitet 46Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

47  Patient ska inom eller utanför hemlandstinget få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård. 47Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

48  Patienter ska erbjudas vård inom viss tid vid;  Kontakt med primärvård  Besök hos läkare inom primärvård  Besök inom den specialiserade vården  Planerad vård  Vid garantibrist ska patienter få vård hos annan vårdgivare utan extra kostnad för P 48Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

49  Hälsotillstånd  Metoder för undersökning, vård och behandling  Hjälpmedel vid funktionsnedsättning  Tidpunkt för när vård ska/kan ges  Förväntade vård/behandlingsförlopp  Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar  Eftervård  Metoder för att förebygga sjukdom och skada 49Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014

50  Möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt och utförare av offentligt finansierad vård  Möjlighet att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt  Vårdgarantin  Möjlighet att hos FK få upplysningar om vård i annat EES-land eller i Schweiz 50Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014


Ladda ner ppt "1Lars Fallberg, Medicinsk rätt 2014. 2 Allmänläkardagarna 20140130 Lars."

Liknande presentationer


Google-annonser