Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer – förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten 17 september 2016 Christian Brunsson Samordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer – förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten 17 september 2016 Christian Brunsson Samordnare."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer – förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten 17 september 2016 Christian Brunsson Samordnare Multimodal Rehabilitering Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) tel 031 3666463, 0707641197 epost: christian.brunsson@vastrahisingen.goteborg.se

2 Disposition 17 september 2016 Några viktiga §§ Försörjningsstöd/socialbidrag Läkarintyg SIP Rehabilitering

3 Västra Götaland i siffror 17 september 2016 > 1, 6 miljoner invånare (17 % av Sveriges befolkning) Sveriges näst största län 266 000 invånare födda utomlands (I Göteborg 25 %) Ca 200 Vårdcentraler 49 kommuner > 49 socialtjänster källa: www.vgregion.se/faktavg

4 2 kap. Kommunens ansvar 17 september 2016 1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. -------

5 17 september 2016 1 kap Socialtjänstens mål 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

6 Mål för hälso- och sjukvården 17 september 2016 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

7 4 kap. Rätten till bistånd 17 september 2016 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. ------- Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

8 Dubbla uppdrag i arbetet med ekonomiskt bistånd 17 september 2016 1. Huvuduppgiften är att stödja den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd – hjälp till självförsörjning 2. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde under vissa förutsättningar och efter individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd

9 En skälig levnadsnivå 17 september 2016 Egna inkomster Kompl fr å n socialtj ä nsten Riksnormen Bostad El Arbetsresor Hemförsäkring Fackavgift/Akassa Nödv tandvård Glasögon läkarvård Medicin (förmånsberättigad)

10 Två ersättningssystem som får konsekvenser 17 september 2016 F ö rs ä kringssystemet - det generella välfärdssystemet. Försäkring, skattepliktig. Bidragssystemet – samhällets yttersta skyddsnät. Behovsprövat bidrag. Ej skattepliktigt.

11 De olika ersättningsformerna (2014) 17 september 2016

12 Varför behövs läkarintyg? 17 september 2016 Ett läkarintyg behövs när klienten hävdar nedsatt arbetsförmåga/möjlighet att söka arbete, pga sjukdom. Läkarintyget har en rättslig innebörd – det kan leda till försörjningsstöd – inte försörjningsstöd – det ger legitimitet för rättssäkra beslut. Socialsekreterarens utredningsmaterial. Läkarintyget är samtidigt ett bevismedel Om du är intresserad läs t ex Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen; Vahlne Westerhäll, Thorpenberg, Jonasson

13 Vad har socialsekreteraren för stöd vid tolkningen av läkarintyget? 17 september 2016 Erfarenhet Kollegor Arbetsledare Försäkringskassan Läkaren Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

14 17 september 2016

15 SIP – Samordnad Individuell Plan 17 september 2016 SIP är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL ( 2 kap. 7 §).

16 SIP – Samordnad Individuell Plan – sjukvårdens ansvar 17 september 2016 Hälso – och sjukvårdslagen 3f§ När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag 2009:979.

17 SIP på 4 sekunder 17 september 2016 §§ Socialtjänstlagen Hälso – och sjukvårdslagen Alla åldrar Alla hjälpbehov Samtycke

18 Hur arbetar man med rehabilitering inom socialtjänsten? Vilka resurser finns? (1) 17 september 2016 Exempelvis Samtal (med intresserat frågande, om möjligheter) Uppföljning (av läkarbesök, av det medicinska underlaget, besök på af, insatser på af, kont med fk) Jobbsökarverksamhet (upprätta CV, jobbcoach, stöd) Utredning/kartläggning Enklare montering, trädgård, snickeri, tvätteri

19 Hur arbetar man med rehabilitering inom socialtjänsten? Vilka resurser finns? (2) 17 september 2016 Övriga aktörers resurser (af, fk, sjukvård) Köpta tjänster i vissa fall (kartläggning/utredning, arbetsträning, jobbcoachning Bostöd, kontaktperson Piska – morot med försörjningsstödet

20 Hur kan du stödja rehabprocessen för din patient som är aktuell både på din vårdenhet och inom socialtjänsten? 17 september 2016 T ex

21 Nyttiga adresser 17 september 2016 Samverkan för en enklare vardag När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. http://www.samverkanstorget.se VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland http://www.vastkom.se/ Finansiell samordning Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och Västra Götalandsregionen samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden http://www.samverkanvg.se/

22 Tack f ö r uppmärksamheten och lycka till med ditt viktiga arbete! 17 september 2016

23 Vem riskerar att bli långtidsberoende med försörjningsstöd? 17 september 2016 De som har autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionshinder låg utbildning, dåliga kunskaper i svenska språket, dålig hälsa, liten anknytning till arbetsmarknaden (ungdomar, nyanlända 1 – 10 år)

24 SIP på ytterligare några minuter 17 september 2016 Riktlinje för Samordnad Individuell Plan SIP Bilaga 1 Samtycke till informationsutbyte för SIP Bilaga 2 Kallelse/inbjudan till planeringsmöte för SIP Bilaga 3 Mall för SIP – Samordnad Individuell Plan

25 17 september 2016

26

27

28

29 Skälig levnadsnivå 2016, 2 exempel 17 september 2016 Ensamstående utan barn Bostad 5 500 kr Arbetsresor 600 kr Hemförsäkring 250 kr El 250 kr Fackavgift/akassa 300 kr Summa utgifter 6 745 kr Riksnorm 3 890 kr Inkomster 0 kr Utbetalning 10 625 kr Ensamst m 2 barn (3, 10 år) Bostad 8 225 kr Arbetsresor 600 kr Summa utgifter 8 520 kr Riksnorm 8 740 kr Inkomster Bostadsbidrag 1 993 kr Barnbidrag 2 250 kr Underhållsstöd 3 146 kr Utbetalning 10 081 kr Riksnorm gift/sambo 6370 kr


Ladda ner ppt "Utbildning i försäkringsmedicin för rehabkoordinatorer – förutsättningar för rehabilitering inom socialtjänsten 17 september 2016 Christian Brunsson Samordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser