Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

––– Närmare koppling till sakfrågor Stockholm 2014-05-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "––– Närmare koppling till sakfrågor Stockholm 2014-05-13."— Presentationens avskrift:

1 ––– Närmare koppling till sakfrågor Stockholm 2014-05-13

2 Vi tror inte att överenskommelsens aktörer eller sammanhang kan eller bör fatta beslut i sakfrågor Istället menar vi att överenskommelsen bör inrikta sig på att förbättra beslutssystemet

3 Nuvarande åtaganden om dialog Ideburna ” beskriva sambandet mellan lokal, regional, nationell och EU-nivå. söka utveckla effektiva samverkansformer lokalt och regionalt. ”söka utveckla en samsyn när det gäller begreppen inom den idéburna sektorn.”

4 Nuvarande åtaganden om dialog Regeringen ”verka för att det utvecklas former för ett mer systematisk utbyte av erfarenheter mellan regeringen och idéburna organisationer.”

5 Samordningsgruppens sex förslag 1. Det civila samhällets verksamheter är inte avgränsade av utgiftsområden i statsbudgeten, och därför ska överenskommelsen på det sociala området inte vara det. 2. Överenskommelsen ska byta orden ”utförare” och ”leverantör” till ord som omfattar den bredd av verksamheter som finns i organisationerna, inklusive det frivilliga arbetet. 3. Överenskommelsearbetet ska även ske med politiken, inte bara tjänstemän. 4. Överenskommelsen ska i större utsträckning än nu vara ett verktyg för att hantera konkreta sakfrågor av gemensam karaktär. 5. Dialog om politiskt beslutsfattande ska starta tidigare än nu, och gärna följa internationellt godkända utgångspunkter 6. Alla myndigheter ska årligen skriftligt rapportera om hur man följer överenskommelsen, och denna uppföljning ska tillställas Gemensamma arbetsgruppen.

6 1.Sammanlänka perspektiv och kunskap, koppla ihop tårtbitarna 2.Bidra till förbättrad dialog/ samråd om sakfrågor Två funktioner

7 Europarådets kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Faser i besluts- processen Involvering i direktivskrivandet Representation i utredningar Proposition eller inte? Regleringsbrev Rapporter från myndigheter

8 Att Samordningsgruppen får till uppdrag att undersöka hur idéburna organisationer skulle kunna involveras i direktivskrivandet, och att denna fråga ska tas upp med Gemensamma arbetsgruppen Att Samordningsgruppen får i uppdrag att undersöka hur en bättre representativitet i statliga utredningar skulle kunna skapas, och att denna fråga s ka tas upp med Gemensamma arbetsgruppen Att Samordningsgruppen får i uppdrag att undersöka hur en löpande dialog kring behandling av betänkanden skulle kunna skapas, och att denna fråga ska tas upp med Gemensamma arbetsgruppen Att Samordningsgruppen får i uppdrag att undersöka hur en löpande dialog kring formulering av regleringsbrev skulle kunna skapas, och att denna fråga ska tas upp med Gemensamma arbetsgruppen

9 Principen om självständighet och oberoende Att − informera och utbilda samhället om betydelsen av en stark idéburen sektor, självständig, granskande, opinionsbildande, intresseföreträdande och tjänsteproducerande. − öka samverkan mellan idéburna organisationer verksamma inom hälso- och sjukvård och social omsorg. − återkommande diskutera hur man förvaltar och utvecklar sin idé och vad det betyder för utvecklingen av verksamhet och samhälle. Principen om dialog Att − söka utveckla effektiva samverkansformer lokalt och regionalt. − söka utveckla en samsyn när det gäller begreppen inom den idéburna sektorn. Principen om kvalitet Att − utveckla metoder för att mäta kvalitet och resultat som återspeglar de idéburna organisationernas roll, särart och mervärde. − verka för FoU-insatser med inriktning mot idéburna organisationer inom vård och omsorg.

10 Principen om långsiktighet Att − ta initiativ till ett gemensamt arbete mellan staten, idéburna organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting, med uppgift att följa överenskommelsens genomförande, medverka till utvärdering och fortsatt utveckling, samt i övrigt etablera tidiga konsultationer i frågor av gemensamt intresse. − ta initiativ att tillsammans med kommun- och landstingsvärlden (Sveriges Kommuner och Landsting) upprätta ett gemensamt arbete för att stödja utvecklingen av överenskommelser mellan det offentliga och de idéburna organisationerna på lokal nivå. − planering och arbete sker med hållbar utveckling som grund. Principen om öppenhet och insyn Att − aktivt kommunicera sin och den idéburna sektorns verksamhet och därigenom uppmuntra till ökat ideellt engagemang. − värna rätten att lyfta fram kritik även i avtalsreglerade relationer mellan offentligt och idéburna organisationer.

11 Principen om mångfald Att − våga ta strid om mångfaldens gränser, t.ex. när antidemokratiska organisationer eller främlingsfientliga rörelser skapas eller när dessa syns i den egna organisationen. − verka för social- och näringspolitiska villkor för att etablera, utveckla och driva idéburen vård och omsorg. − stimulera till mångfald inom den idéburna sektorn. De idéburna organisationernas åtgärder (tänkta att vara ytterligare något mer konkreta än åtagandena): Självständighet och oberoende Att − få ökad förståelse för betydelsen av de lokala idéburna organisationerna och dess uppgift för demokratiska värden som granskare, företrädare, opinionsbildare och producent av sociala tjänster. − definiera villkoren för de frivilliginsatser vilka ligger nära eller inom det offentliga uppdraget.

12 Dialog Att − beskriva sambandet mellan lokal, regional, nationell och EU-nivå. − i samverkan följa och utveckla överenskommelsen innebörd och att med bland annat lokala regionala seminarier stimulera till lokala/regionala överenskommelser. Öppenhet och insyn Att − inom ramen för lokala överenskommelser säkerställa att brukares och frivilligas integritet respekteras.

13 Nivåer av medverkan

14 Matrisen Partnerskap Dialog Samråd Information Faser Sätta agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformu- lering Plottning Planering Handlingsplan

15 Tack! Ludvig Sandberg ludvig.sandberg@socialforum.se www.socialforum.se www.volontarbyran.org www.ideellajobb.se www.techsoup.se www.nytta.org


Ladda ner ppt "––– Närmare koppling till sakfrågor Stockholm 2014-05-13."

Liknande presentationer


Google-annonser