Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Fokusgrupp 3 Stockholm/Mitt & Syd/Väst 2015-02-11 & 2015-02-26

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Pedagogisk plattform – på djupet Beskrivningar av våra spets- och basverktyg  Vi har 7 områden vi behöver ge förtydliganden inom;  Bas: Kommunikation, Organisation samt Systematiskt kvalitetsarbete  Spets: Vittras lärmiljö, Individuell utveckling, Vittrakulturen samt Samtida undervisning  För detta behöver vi skapa policydokument som ger riktning, vägledning och stöd till hela vår organisation.  Policydokumenten ska beskriva, förklara, exemplifiera, förankra i både styrdokument och forskning samt vara en naturlig del av vårt övergripande koncept som har sin grund i vår övertygelse, vilja och tro.  Genom ovanstående unifierar vi Vittra då policydokumenten, inklusive beskrivningar av respektive Vittraverktyg, är såväl normerande som till stöd och hjälp för våra medarbetare.

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittrakonceptet: Här växer människor och kunskap Vision Idé Drivkraft Kärnvärden Styrdokument Pedagogisk plattform Verksamheten

5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår pedagogiska plattform Här växer människor och kunskap Vittrakultur Vittras lärmiljö Samtida undervisning Individuell utveckling

6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittraverktygen – spetsverktygen Vittrakultur  Träningsläger  Förhållningssätt och spelregler  Daglig samling Individuell utveckling  IUP/UP; Personlig utveckling, Lära att lära och Kunskapsutveckling  Vittraomdöme/Sammanfattning över året  Vittrabok  Daglig reflektion Samtida undervisning  Sammanhangsstyrd undervisning  Aktuella händelser  Erfarenhetsbaserat lärande  Höga förväntningar  Inkluderande förhållningssätt Vittras lärmiljö  Lärmiljö utifrån barn/elevers behov  Digitala verktyg Här växer människor och kunskap

7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittraverktygen – basverktygen Organisation  Lärarna/Pedagogerna är med barnen/eleverna hela dagen  Sammanhållna arbetspass  Åldersintegrerade arbetslag  Kollegialt lärande  Vittradag Kommunikation  Kommunikationspolicy  Professionellt bemötande Systematiskt kvalitetsarbete  Kvartalsvis uppföljning av kunskapsresultat  Beprövad pedagogik, metoder och arbetssätt  Samsyn i planering och bedömning utifrån barnen/elevernas behov  Planera och utvärdera lärandet  Hållbarhetsarbete utifrån ekonomi, samhälle och miljö Här växer människor och kunskap

8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittrafilmen

9 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Var är vi idag? FrämjandeFörebyggandeÅtgärdande Kränkande behandling Hur? StödHur? FråvaroHur?

10 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Möt Heidi Westman och Anita Wåhlin

11 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. KRÄNKANDE BEHANDLING VITTRA 2015- 02-11

12 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Kraven skärps Skollag -85, Läroplaner 1 april 2006 1 januari 2009 1 juli 2011 1 januari 2015  Allas lika värde.  Krav på nolltolerans och aktivt arbete. Förbud och krav på främja, förebygga och motverka. Skyldighet att utreda och åtgärda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.  Fler diskrimineringsgrunder.  Alla kränkningar anmäls till huvudmannen ställer mer krav på att huvudmannen agerar. Särskild hänsyn till barnets bästa.  Funktionsnedsättning istället för funktionshinder. Bristande tillgänglighet.

13 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Särskild hänsyn till barnets bästa  I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.  Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Skollagen 1 kap §10

14 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Lagstiftning  6 kap. skollagen (2010:800), Åtgärder mot kränkande behandling och diskrimineringslagen (2008:567) - Barn- och elevombudet har tillsyn (BEO) -Diskrimineringsombudsmannen har tillsyn (DO)

15 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Bestämmelsernas syfte och sammanfattning av regleringen Både diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Sammanfattningsvis innehåller bestämmelserna i lagarna förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Bestämmelserna ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande behandling.

16 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Vilka skyddas? Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Förskoleklass Grundskola Särskola Sameskola Specialskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux) Svenskundervisning för invandrare (Sfi)

17 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Diskrimineringsgrunderna En elev är skyddad från diskriminering som har samband med  Kön  Könsöverskridande identitet eller uttryck  Etnisk tillhörighet  Religion eller annan trosuppfattning  Funktionsnedsättning (ny 1 januari-2015)  Sexuell läggning  Sexuella trakasserier  Ålder

18 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Trakasserier och kränkande behandling Trakasserier - Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna - Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering Kränkande behandling - Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering, kränker en elevs värdighet

19 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Hur kommer dessa till uttryck?  Synliga och handfasta  Dolda och subtila  Enstaka eller upprepade  Verbala – hot, nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden  Fysiska – våld  Gester – grimaser, utfrysning  Bildburna,- sms, internet Befogade tillsägelser och dåliga betyg är inte kränkande behandling.

20 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. fortsättning  Direkt i verksamheten eller ex. via telefon eller internet  Både personal och mellan elever  Skolverkets attitydundersökningar har visat att fler elever känner sig kränkta av lärare än av andra elever.

21 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Direkt diskriminering  Olika behandling av lika fall (särskoleklass)  Måste alltid jämföra med en annan elev för att konstatera missgynnande  Gäller även närstående (t.ex. sambo med invandrare, homosexuell eller funktionshindrad)

22 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Indirekt diskriminering  Lika behandling av olika fall  Krav som verkar neutrala men som i praktiken innebär att en viss grupp missgynnas, t.ex. gruppindelning, huvudbonad, basket med längdkrav  Vissa undantag

23 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Bristande tillgänglighet (nytt 1 januari 2015)  Att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till – de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, – varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt – andra omständigheter av betydelse,

24 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Exempel på diskrimineringsärenden Flicka går före pojke i antagningskön eftersom förskolan vill få in fler flickor (kön) Pojkarna anvisas till vissa typer av lekar, byggrum, lego, fotboll (kön) Döpa rum till t.ex. dockvrån (kön) Andra barn får julmat, medan barn (muslim) får ta med egen mat eller vara hemma (religion) Förtryckta blanketter med mamma och pappa. (sexuell läggning) Barn med ADHD får inte vara med på samlingen (funktionshinder)

25 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Särbehandling pga. ålder i skolan Det är fortsatt tillåtet att särbehandla pga ålder om: Särbehandlingen gäller tillämpning av bestämmelse i förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola eller specialskolan Särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga

26 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Förbud Absolut förbud för personal att kränka, trakassera, diskriminera barn/elev Repressalier (ogynnsam behandling i förhållande till andra)- ex. elev fick ej utvecklingssamtal Skadestånd/ diskrimineringsersättning/ vite

27 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Det främjande och förebyggande arbetet ska omfatta  Kön  Etnisk tillhörighet  Religion eller annan trosuppfattning  Funktionsnedsättning  Sexuell läggning  Sexuella trakasserier  Tillgänglighet  Kränkande behandling Förbudet att diskriminera har utvidgats till att omfatta fler diskrimineringsgrunder och utbildningsanordnare, men inte skyldigheten att arbeta förebyggande mot diskriminering. DO rekommenderar att arbeta främjande med alla grunder, även:  Ålder  Könsöverskridande identitet eller uttryck

28 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel tillgänglighet  Gabriel är 14 år. Han har ADHD/AS, och är överkänslig för ljud. I filmen berättar han om vad en tillgänglig skolmiljö är för honom.  Gabriel Gabriel

29 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Värderingsverktyg  Värderingsverktyget, en del av tillgänglighetspaketet Värderingsverktyget 1. All undervisning är anpassad utifrån alla elevers möjligheter och rätten till en likvärdig utbildning. Verksamheten ger särskilt stöd till alla elever som behöver det. Alla elever får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. 2. Verksamheten har kommit längre än mellannivån, men ännu inte uppnått högstanivån. 3. Verksamheten har kunskap om och erbjuder anpassad undervisning som passar de flesta elever. Verksamheten följer upp om en elev visar på svårigheter i lärandet. 4. Verksamheten har kommit längre än lägstanivån, men ännu inte uppnått mellannivån. 5. Verksamheten saknar kunskap för att kunna anpassa undervisningen utifrån elevens förmågor, intresse och behov av lärande.

30 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap  Elevhälsa vars organisation ger alla elever det elevhälsostöd de behöver, vilket omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande, samt stödjer elevens utveckling mot målen.  Alla har tillgång till kommunikation utifrån sina förutsättningar, i alla lärsituationer, även vid rutinsituationer och inom rast- och fritidsverksamhet. Alla elever har olika möjligheter till språk-, skriv- och läsutveckling. Verksamheten erbjuder alla elever olika sätt att redovisa sina kunskaper.  Kunskap om och använder sig av AKK i alla lärsituationer, även vid rutinsituationer och inom rast- och fritidsverksamhet, så att alla elever utvecklar hela sin kommunikativa kompetens.  Kunskap om och erbjuder alla elever utifrån sina förutsättningar tvåspråkighet i alla lärsituationer, även vid rutinsituationer och inom rast- och fritidsverksamhet.  Kunskap om och erbjuder elever en döv- alternativt hörselmedvetenhet.  Arbetar aktivt för att alla elever utifrån sina intressen och förutsättningar ska inhämta och utveckla kunskaper och värden att sätta in i ett livsperspektiv, för att aktivt kunna ta del i samhällslivet.  Arbetar aktivt för att alla elever utifrån sina intressen och förutsättningar ska vara delaktiga i fysiska aktiviteter flera gånger per vecka. Alla lokaler och miljöer som används är framkomliga, även under raster, friluftsdagar och skolresor.  Arbetar aktivt med förutsättningar för att alla elever ska vara trygga och uppleva ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sammanhang. Ger motivation till lärande och skolgång.  Arbetar aktivt för att alla elever ska kunna uppleva delaktighet i skolans olika gemensamma aktiviteter. Arbetet med delaktighet utgår både ifrån elevernas egna upplevelser och ifrån faktiska möjligheter att delta i aktiviteter.  Arbetar aktivt för att främja alla elevers rätt till ett jämställt bemötande och likabehandling.  Arbetar aktivt för att bemöta alla elever utifrån ett mångfaldsperspektiv.  Arbetar aktivt med att hantera elevinflytande i det pedagogiska arbetssättet för att uppnå skolans demokratiska uppdrag och kunskapsuppdaget. Alla elever får på olika sätt möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina åsikter, vilka sedan respekteras. Verksamheten ger stöd till alla elever att utveckla en förståelse för konsekvensen av sina handlingar.  Anpassad för alla elever så att de kan nå de uppsatta målen utifrån sina förutsättningar. Stödstrukturer och strategier arbetas fram efter elevens behov. Den genomförda undervisningen ger den effekt som planerats för alla elever. Anpassningar på organisations-, grupp- och individnivå.  Arbetslagets organisation innebär att alla elever får pedagogiskt stöd och anpassningar som de behöver av undervisande pedagog. Arbetslaget tar ansvar för hela elevgruppens totala utbildning och arbetar medvetet för elevens självständighet.  Undervisning bedrivs i flexibla lärsituationer med möjlighet till samlärande i alternativa gruppstorlekar och sammansättningar – tillsammans med någon annan elev eller vuxen, i liten eller stor grupp, eller enskilt – utifrån undervisningssituation och varje elevs behov, erfarenhet och intresse.  Erbjuder olika lärstilar utifrån elevernas behov, uppmuntrar varje elev att hitta sin lärstil och uttrycksform. Erbjuder stöd i valet av lärstil och uttrycksform inom alla ämnen.  Erbjuder alla elever böcker och andra lärverktyg anpassade utifrån elevernas behov, ålder och med olika svårighetsgrader i alla lärsituationer och ämnen.  Erbjuder alla elever it i lärandet utifrån sina behov i all undervisning och alla ämnen. Utformning och innehåll är anpassat efter elevernas behov. Pedagogisk kompetens och teknisk support finns.  Gör det möjligt för alla elever att använda personliga hjälpmedel. Personliga hjälpmedel, verksamhetens hjälpmedel och lärverktyg fungerar tillsammans i alla lärsituationer och lärmiljöer, även vid rutinsituationer och inom rast- och fritidsverksamhet. Pedagogisk kompetens och teknisk support finns.  Arbetar aktivt utifrån att hela skolan är alla elevers lärmiljö. All lärmiljö är fullt framkomlig och anpassad för alla elever oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar. Skolans utformning och utrustning är säker och åldersanpassad. Verksamheten kan evakuera alla vid en utrymning. Lärmiljön ger stöd till alla elevers lärande under hela dagen, även vid rutinsituationer, rast- och fritidsverksamhet.  Arbetar aktivt under hela dagen för en god auditiv miljö överallt utifrån alla elevers behov. I verksamheten är efterklangstiden kort och det finns få lågfrekventa och konkurrerande bakgrunds- och omgivningsljud. Inredning, material och teknik är vald utifrån en samlad auditiv miljö. Verksamheten använder hörteknik medvetet och strategiskt i alla lärsituationer utifrån varje elevs behov, även inom idrott, rast- och fritidsverksamhet.  Arbetar aktivt för en visuellt god miljö överallt utifrån alla elevers behov. Den visuella miljön är bländfri och belysningen ger färgriktig återgivning. Orienteringsbarheten är hög och kontrast-verkan och belysning är anpassad. I lokalerna finns det endast relevant information. Val av inredning, material och kulörer har en helhet. Det finns medvetna synintryck och siktlinjer  Arbetar aktivt för god luftkvalitet överallt utifrån alla elevers behov. Koldioxidhalten är låg. Det går att reglera temperaturen och anpassa ventilationen. Det är parfym- och dammfritt. Verksamhetens alla lokaler är städade regelbundet och upplevs rena.  Skolgården är fullt framkomlig för alla elever oavsett olika fysiska eller psykiska förutsättningar. Den är säkert utformad och utrustad. Skolgården inbjuder till ett varierat utbud av aktiviteter, naturinslag och skydd för väder. Alla elever har tillgång till olika upplevelser utifrån sina egna förutsättningar.

31 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Främjande arbete  Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten  Verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabehandling och trygghet  Ska rikta sig till alla och vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (ej enstaka projekt, tillfälliga insatser) och anpassas till elevernas ålder och den aktuella verksamheten.

32 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Det finns bara en väg för att främja en trygg och tillgänglig skola – Elevhälsa som samverkar inom elevhälsan och med elever, lärare, annan skolpersonal och skolledning  Trygghetsteam som består av undervisande lärare och personal från elevhälsan är en förutsättning.  Främjande kan elevhälsan exempelvis stärka förutsättningarna för likabehandling och tillgänglighet i skolan.  Förebyggande kan elevhälsan utifrån sina expertkunskaper bidra till att identifiera riskfaktorer och på så sätt minimera risken för kränkningar och bristande tillgänglighet.  Elevhälsan kan bidra till att förebygga kränkningar och trakasserier och bristande tillgänglighet, exempelvis genom att ordna diskussioner som medvetandegör normer och föreställningar om vad som är ”normalt” både för elever och lärare.  Elevhälsan har den samlade kompetensen för att ge elever och lärare rätt verktyg och rektor underlag för beslut!

33 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Exempel  Ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme i verksamheten  Använda litteratur som belyser olika familjebildningar eller olika minoriteter  Kompetensutveckling för personalen

34 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Förebygga och förhindra  Kartlägg verksamheten - organisation, arbetssätt samt elevernas trygghet och trivsel  Utifrån en analys av kartläggningen formulera konkreta och uppföljningsbara mål för arbetet  Planera vilka insatser som ska genomföras under året för att nå målen och vem ansvarar för genomförande och uppföljning  De förebyggande insatserna omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer.  Ex, ha pedagoger som har uppsikt över platser som barnen upplever som otrygga

35 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet återspeglas i planen. Skadestånd/vite (föreläggande enl DL) vid avsaknad eller bristfällig plan

36 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Forts.  Skollagen, Plan mot kränkande behandling  Diskrimineringslagen, Likabehandlingsplan  En gemensam plan eller två som hänger ihop på ett systematiskt sätt  Göras känd i verksamheten ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”

37 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Delaktighet av barn och elever Barnen och eleverna ska medverka när planen  upprättas  följs upp  ses över Delaktigheten ska anpassas efter deras ålder och mognad

38 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Krav på plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltig plan- Planen gäller högst ett år En plan- En plan för varje verksamhet och kapitel för förskola, skola, fritids. Utvärdering- Utvärdering av föregående års resultat och när ny utvärdering ska ske anges. Främjande del- Planerade insatser för lika rättigheter och möjligheter oavsett. Barns delaktighet– Hur påverkar barns/elevers kunskap planens innehåll, hur känner barn/elever till arbetet med planen och att barn/elever vet sina rättigheter och hur de ska agera om det händer. Förebyggande del– kartläggning av skolans nuläge- resultatet presenteras och utifrån resultatet presenteras årets åtgärder för att förhindra kränkning, diskriminering och trakasserier. Åtgärdande del– Rutiner för att utreda och åtgärda, följa upp och dokumentera när det händer. Ansvarsfördelning– Åtgärder och ansvar vid akuta händelser barn/barn, elev/elev, barn/vuxen, elev-vuxen, anmälningsplikt till förskolechef/rektor och huvudman. De risker som skolan identifierar under kartläggningen blir åtgärder och om de vid utvärderingen visar sig lyckade kan de utmynna i att bli en del av det främjande arbetet - Det främjande arbetet utvecklas och förbättras varje år!

39 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittras planer Rösjötorp skola fritids, Rösjötorp förskola, Södermalm, Telefonplan, Törnskogen, Saltsjö- Boo skola fritids, Saltsjö-Boo förskola, Frösunda Fritids, Frösunda Grund, Jakobsberg, Lambohov förskolan, Lambohov grund och fritids, Kungshagen f-klass och grund, Kungshagen fritids, Röda Stan, Vittra Väsby förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet, Östertälje, Sollentuna, Sjöstaden, Luma Park förskolan, Luma Park förskoleklass, grundskola, fritidshem, Forsgläntan förskoleklass, grundskola, fritidshem, Gerdsken, Västra Hamnen, Kronhusparken, Landborgen grundskola, Landborgen fritidshemmet, Samset F-6 samt fritidshem

40 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Styrkor  Mycket bra att flertalet skolor kopplar ihop arbetet mot diskriminering och kränkande behandling med elevhälsan.  Flertalet skolor gör riktigt bra analyser i sina utvärderingar av föregående års plan, det tyder på ett systematiskt arbete i vardagen, vilket är mycket viktigt.  Många skolor har mycket väl formulerade åtgärder överlag och en del skolor kan beskriva det främjande arbetet väl utifrån diskrimineringsgrunderna.  De skolor som följer mallen (aktuell mall) tycks i högre grad få med de viktigaste delarna i planen.

41 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Utvecklingsområden 1. Det ska finnas främjande åtgärder och åtgärder utifrån kartläggningens resultat. 2. Spar tid och gör en plan för en skola, även om det är förskola, grund och fritids. Det går att visa med olika kapitel i samma plan gällande åtgärder, utvärderingar och resultat av kartläggning. 3. Tydliggör att anmälan till rektor/huvudmannen sker skyndsamt även vid enstaka elev-elev kränkningar. 4. Ändra funktionshinder till funktionsnedsättning och ta med begreppet tillgänglighet. 5. Undvik gärna laghänvisningar, blir lätt fel. Planen ska vara enkel och tillgänglig för elever. 6. Fundera på kamratstödjare- hur används de? (Skolverkets utvärdering av mobbning säger att det kan förvärra kränkningar). 7. Använd begreppet elevhälsa istället för elevvårdsteam. 8. Bra att använda mallen som finns på supportwebben det kan annars Ibland bli lite rörigt och onödigt mycket information i planerna och/eller inte tillräckligt fokus på det viktigaste.

42 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Anmälningsskyldighet  Personal i skolan som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor.  Förskolechef eller rektor måste i sin tur anmäla detta till huvudmannen. Skollagen 6 kap §10

43 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Utreda  Huvudmannen är enligt lag skyldig att utreda  Det räcker med ett påstående om kb för att skyldigheten ska inträda – kan vara anonymt eller indirekt – alla signaler måste tas på allvar.  Utred skyndsamt  Ta stor hänsyn till den som utsatts  Rutiner för hur information ska förmedlas vid kännedom om kb.  Tydlig ansvarsfördelning mellan rektor och huvudman  Utredningens omfattning kan variera  Ibland några korta frågor, om bagatellartad händelse  Annars mer omfattande, dock inte meningen att skolan ska tvingas utreda anmälningar utan substans upprepade ggr.

44 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Forts.  Rektorn bör leda utredningen om personal kränkt en elev.  fritid  Anmälan till andra myndigheter? (fråntar inte skolans utredningsskyldighet)

45 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Frågor som kan ställas!  Vad har egentligen hänt? (KB)  Vilka har varit inblandade?  Är det första gången? (mönster)  Varför ingrep ingen? (tillsyn)  Kan det komma att upprepas?

46 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Vidta åtgärder  Skäliga åtgärder för att förhindra framtida kränkningar.  Syfta till att lösa situationen långsiktigt  Överväga om strukturer och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå ska förändras  Åtgärderna ska grundas på den vidtagna utredningen  Åtgärder ska riktas både mot den som blivit utsatt och den/de som utsatt  Dokumentera!

47 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Checklista, skäliga åtgärder  Omedelbart agerande  Relevanta åtgärder  Tillräckligt kraftfulla åtgärder  Lett till förändring  Utvärderade  Individnivå/Gruppnivå/Klassnivå/Verksamhetsnivå  Disciplinära åtgärder (Se pp 2)  Föräldrar kontaktade  Såväl akuta som långsiktiga åtgärder

48 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Forts.  Handlingsplan övervägts  Stöd till den utsatte  Hjälp utifrån  Systematik i arbetet  Har skolan gett upp?  Upptrappning?

49 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Hot eller våld mellan barn/elev  Om skolan utreder och vidtar skäliga åtgärder  Ej skadestånd/diskrimineringsersättning

50 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Om det brister…  Skadestånd / diskrimineringsersättning  Alltid huvudmannen, aldrig enskild lärare eller elev enl. skollagen  Kan drabbas enligt BrB om åtal väcks eller arbetsrättsliga åtgärder

51 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Workshops - case!

52 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 1 år och två månader  Pedagogen trycker ner A i sitt knä när han ska sova. A försöker lyfta sitt huvud men pedagogen trycker ner huvudet samtidigt som hon slår honom hårt på rumpan. A sätts sen gråtande i sin vagn. Samma dag tvingade pedagogen A att byta blöja, trots att han storgrät. Pedagogen säger till mamman att A är bara känslig. BeO kräver 50 000:-. Beloppets storlek beror på att det är ett mycket litet barn, handlingen betraktas som förnedrande och skrämmande. Pedagogen arbetar inte längre kvar på förskolan.

53 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Åk 2  A mådde inte bra och orkade inte delta på gymnastiken då sa läraren ”synd det skulle du behöva”.  Elev B hamnar i konflikter och bråk som kan leda till mulning, glåpord och slag i magen och en gång en fällning till marken. Läraren har haft kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna.  Skolinspektionen förelägger kommunen att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Av utredningen framgår att rektorn blivit underrättad om elevernas utsatthet, men trots det inte anmält uppgifter om kränkande behandling till huvudmannen. Skolans rektor har brustit i sin anmälningsskyldighet. Även om en elev upplevs som delaktig i konflikter, utesluter inte det att eleven själv utsätts för kränkande behandling. En elevs egna negativa agerande fråntar inte huvudmannen dennes ansvar och skyldighet att utreda och vidta åtgärder för att få kränkningarna att upphöra.

54 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 4 år Fyraåriga A lekte på gården med andra barn i åldrarna på förskolans gård. A kastade snö på andra barn. En barnskötare var ensam med barnen på gården bad A att sluta. När A inte gjorde det så kastade barnskötaren snö i ansiktet på A. Samma dag fick förskolechefen reda på vad som hänt och inledde en utredning. Skolan vidtog även de åtgärder som krävdes för att förhindra kränkande behandling i framtiden. BEO anser att pojken har varit utsatt för kränkande behandling av sin barnskötare. BEO kräver därför kommunen på 10 000 kronor i skadestånd.

55 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 2014- åk 6-7 Rektor säger till A att det vore bra om du tog ADHD- medicin så du kan lugna ner dig. Det är många konflikter mellan A och andra elever, A har blivit påhoppad bakifrån av en annan elev, utsatt för stryptag, slag i ansiktet, knuffad från sin cykel. Skolan utreder och ser att andra elever påverkar A att göra felaktiga saker. Två musikinstrument gick sönder på en lektion efter ett bråk, A fick skulden, en annan elev erkände att han hetsat A så han blev arg. Skolan ger A stöd.  Skolan har brustit i arbetet att motverka kränkande behandling. skadestånd med 50 000 kr. Av beloppet utgör 35 000 kr ersättning för kränkning och 15 000 kr ersättning för sveda och värk. Mot bakgrund av att det framgår att A i vissa fall varit inblandad i konflikter, vill BeO framhålla att en elev inte behöver vara mer utsatt än någon annan för att det ska vara fråga om kränkande behandling. Vid en konflikt mellan två eller flera elever kan således elevema på olika sätt utsätta varandra för kränkande behandling. En elevs eget eventuella negativa beteende utesluter inte heller att eleven utsätts för kränkande behandling. BeO anser att A har blivit kränkt av rektorns uttalande men kränkningen bedöms vara ringa, varför det i den delen saknas förutsättningar att framställa en begäran om skadestånd.

56 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 3 år B ville inte äta mellanmål, utan istället göra klart sin pärlplatta. Då satte barnskötaren honom i en bygelstol, B blev rädd och grät. Barnskötaren sköt sen över B till andra sidan av rummet och skrek åt honom att han förstörde för de andra barnen och att han måste sitta kvar i stolen tills han blev lugn. Kommunen håller med om beskrivningen av händelsen. De har gett barnskötaren en skriftlig varning och för att förhindra att de händer igen har de bland annat erbjudit barnskötaren samtalshjälp. Men eftersom det är ett absolut förbud för vuxna i förskola och skola att kränka barn och elever påverkar inte åtgärderna skadeståndsskyldigheten. Därför kräver BeO kommunen på 25 000 kronor i skadestånd.

57 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Åk 5-7  A hamnar ofta i konflikter med andra barn som kan leda till att det spårar ur. Han har fått snöbollar i skorna och kränkande språkbruk används av flertalet elever mot varandra. A har del i händelserna och har svårt att hantera sina känslor och överreagerar när han inte vinner tävlingar. Hot mellan eleverna förekommer och det leder ibland till att de blöter ner varandras böcker, stampar på foten, drar undan stolar för varandra. Skolan tar tag i konflikterna och vidtar åtgärder.  Hovrätten anser att A utsattes för kränkande behandling under hela perioden och att skolan hade känndedom om det. Kommunen har inte utrett omständigheterna i tillräcklig omfattning och inte heller vidtagit de åtgärder som skäligen kunde krävas för att förhindra fortsatt kränkande behandling. Vid en samlad bedömning anser hovrätten att skadeståndet avseende kränkning bör bestämmas till skäliga 80 000 kr och graden av psykiskt lidande till 15 000 kr.

58 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Förskolebarn  B hade varit i konflikt och slagit andra barn och sen blev han själv slagen av ett eller flera barn på förskolan. Anledningen till att B blev slagen var att pedagogen uppmanade de andra barnen att slå tillbaka då B slogs. B:s mamma kom in när det inträffade och hörde detta.  BeO kräver 10 000:- av kommunen för förnedrande kränkning genom att läraren uppmanat ett annat barn att slå tillbaka mot B, med orden ”slå tillbaka då”.

59 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Åk 7  A kände sig utsatt under tre-fyra års tid, men vårdnadshavaren kom inte till skolan vid möten och därför kunde inte skolan följa upp uppgifterna, A upplevde verbala kränkningar som exempelvis idiot och även fysiska som knuffar. Hans tillhörigheter kastades i vattnet och slängdes ut från ett fönster, ingen ville sätta sig med honom i matsalen. Skolan har samtalat med eleverna och upplever att A eget agerande ofta varit en utlösande faktor.  BeO anser att HM inte i tillräcklig utsträckning har utrett eller vidtagit skäliga åtgärder för att motverka kränkande behandling. Det kan inte uteslutas att avsaknaden av en fullgod plan mot kränkande behandling bidragit till att kränkningarna mot A inte utreddes och åtgärdades och därför fortsatte. Skadestånd begärdes med 117 500 kr för elevens räkning. Av beloppet utgör 100 000 kr ersättning för kränkning och 17 500 kr för sveda och värk.

60 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 1 år och 4 månader  En vecka efter inskolning på förskolan busar barnet B lite med de andra barnen, hon har precis lärt sig gå. Pedagogen lyfte upp B från golvet i ena armen och skakade henne fram och tillbaka. En förälder till ett annat barn frågar pedagogen vad hon gjorde. Pedagogen svarar att B är ett så jobbigt barn. När B skulle äta grät hon men pedagogen ville inte ta upp henne, till slut blev hon blev hysteriskt ledsen, blå i ansiktet och kräktes. Efter vilan var B glad igen, då sa pedagogen att ”hon lärt sig”.  BeO kräver 50 000:- för förnedrande och skrämmande kränkning på ett mycket litet barn. Att låta ett barn sitta i en stol och vara ledsen är i sig inte kränkande behandling men denna händelse är det. Andra pedagoger bad henne lyfta upp barnet. Pedagogen är inte kvar på förskolan.

61 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 5 år  På höstterminen började A och B i samma förskoleklass. Barnen fick platser och klädkrokar bredvid varandra vilket inte fungerade bra, så platserna ändrades. A blev slagen, hotad och knuffad fram till dess att skolan tillsatt en en resurs. Förskolan har gett stöd till B och bedömer att A inte är utsatt för kränkning. Förskolan har arbetat med gruppstärkande lekar för att lära barnen hur de ska vara mot varandra.  BeO bedömer i detta fall att det inte är fråga om mycket små barn; det är alltså inte fråga om enbart brister i tillsynen. Föreläggande till kommunen att åtgärda bristerna. Ingen särskild utredning har skett kring A då varken personalen eller förskolechefen ansett att hon varit mer utsatt än de andra barnen i barngruppen Både anmälaren och A har gjort klart för framför allt förskolans personal att de har uppfattat beteendet som kränkande. Förskolan betraktar inte handlingarna som kränkande eftersom det utsättande barnet är så pass litet och det är tveksamt om B har varit medveten om att han har utsatt A för kränkande behandling. 5- åring inte för liten att utöva kränkande behandling i lagens mening!

62 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Bitning förskola små barn 2 år  A har blivit biten av ett annat barn tre gånger under vårterminen 2014. Det bitande barnet angriper A när A sover eller när de leker. A mår dåligt, är rädd och har svårt att sova på nätterna.  Första gången A blev biten var i mars. A blev då biten i kinden och det märket har precis gått bort. I maj blev A biten i örat. Det blev hål rakt igenom och anmälaren tvingades uppsöka läkare för A. I juni blev A biten i pannan och även då fick anmälaren uppsöka läkare.  Skolinspektionen konstaterar att personal aktivt har vidtagit åtgärder för att tillse att barnet inte ska bli bitet. Åtgärderna har följts upp och utvärderats, tillbudsrapporter har skrivits och förskolechefen har informerats samma dag. Föräldrarna har blivit informerade om händelserna, blivit erbjudna information och fått ta del av handlingsplan. Vidare framgår att personalen har tagit hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål. Med hänsyn till barnens låga ålder gör Skolinspektionen den bedömningen att omständigheterna inte kan anses utgöra kränkande behandling, utan ska bedömas utifrån regleringarna kring förskolans tillsynsansvar.

63 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Förskola bristande tillsyn  Ett barn bet ett annat barn två gånger samma dag.  Skarp kritik från Skolinspektionen, eftersom barnet bet på förmiddagen borde förskolan vidtagit åtgärder i sin tillsyn så att det inte kunde ske igen på eftermiddagen.

64 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Gränsen mellan kränkande behandling och bristande tillsyn  Bedömningen av vad som utgör kränkande behandling mellan yngre barn är komplicerad.  Viss ledning ges i förarbetena till nu aktuell lagstiftning. Där anges bland annat att om mycket små barn gör illa andra barn genom att t.ex. bitas, även om detta sker flera gånger, handlar det självfallet inte om mobbning utan om bristande tillsyn i verksamheten (prop. 2005/06:38 s. 102).

65 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 6 år  A blev utvisad från samlingen till ett annat rum, eftersom han inte var tyst. En annan pedagog kom in i rummet tillsammans med en annan pojke som hade skoskav och behövde plåster. Pedagogen skulle plåstra om en elev som hade skoskav och fick höra att A hade stört samlingen sa hon, ”du kanske också behöver ett plåster, fast över munnen”. Sen satte hon en tejpbit över A mun.. Den utredning som utfördes av kommunen har visat att pedagogen agerat olämpligt, även om pedagogen i fråga gjorde det som ett skämt, Händelsen polisanmäldes. BeO krävde 50 000 kr av kommunen.

66 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Nacka kommun 2013- Kränkningar på förskola i X kommun gör att 6- 8 st barnskötare får gå Anställda på förskolan har mobbat, kränkt och använt sig av rasistiska påhopp mot barnen.  Tjockis, gris, bortskämda unge. det är bara några av de ord som förskolepersonalen använt. Utredningen är en skrämmande läsning.  Personalen ska ha struntat i att trösta barn som slagit sig och funktionsnedsatta barn har härmats och förlöjligats.  Den här gruppen har ju arbetat på ett sånt sätt att man inte öppet kränkt barn för saker som man inte ska göra, det har ju skett när chefen inte varit där. man har dolt det på olika sätt.

67 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

68 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Barnskötare åtalas inte för kränkning i Haninge kommun De två barnskötare som stängdes av i februari, sedan misstankar om kränkningar ägt rum, förflyttas till en annan kommunal förskola. Men förundersökningen läggs ner i brist på bevis.  Främst handlade det om en påstått mycket hårdhänt hantering av en treårig flicka som satt på en kudde hon inte fick sitta på. Barnskötaren ska bryskt ha dragit upp flickan med ett ryck och satt ner henne med en hård duns på golvet. Barnskötaren ska även enligt vittnet ha sagt till en pojke som bajsat på sig: ”Händer det en gång till sätter vi på dig blöjan” inför de andra barnen. Barnen ska då ha börjat reta pojken som börjat gråta, utan att tröstas.  En pojke skulle också enligt vittnet ha blivit instängd i ett mörkt rum och inte släppts ut trots att han skrikit och velat komma ut. Förskoleledningen stängde av barnskötaren så fort man fick uppgifterna. Även en andra barnskötare stängdes av eftersom den inte rapporterat händelserna. Båda personerna polisanmäldes och en förundersökning inleddes. Kommunen har bara två gånger på drygt två år polisanmält egen förskolepersonal.  Utredningen konstaterar att det inte finns något på denna förskola som underbyggt kränkande behandling, men det finns saker att förbättra. Barnskötarna förflyttas till en annan kommunal förskola, det bästa för alla parter är att få en ny start, säger centrala förskolechefen.

69 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Förskoleklassen  Harald i förskoleklassen blev kränkt då han vägrade att sätta på sig sina tofflor. Pedagogen tog då och släpade Harald i strumplästen och utan jacka, utomhus och sedan in i en annan lokal.  Beo kräver kommunen på 15 000

70 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Kända kränkningar – enligt Skånskan.se  18 mars 2013: Marks kommun i Västergötland krävdes på 30 000 kronor i skadestånd av Barn- och elevombudet (BEO) sedan en förskollärare tejpat igen munnen på en pojke som var högljudd och stökig.  14 mars 2013: Vellinge kommun riktade skarp kritik mot en förskola för påstådda kränkningar, bland annat "skämsstolar" för barn som inte kan sitta still under samlingar.  21 februari 2013: Hovrätten skärpte straffet för en förskoleanställd som upprepade gånger stängt in barn i ett torkskåp och kränkt barnen — alla under tre år — genom att behandla dem hårdhänt. Hon dömdes till 120 dagsböter för ofredande.  18 februari 2013: En förskolechef i Malmö åtalades för tjänstefel sedan hon inte direkt anmält misstankar om att en manlig barnskötare utsatt ett barn för sexuella övergrepp.  14 februari: En anställd på en förskola i Timrå åtalades för ofredande. Enligt åtalet hade han tröttnat på en fyraårings bordsskick och tryckt ner pojkens huvud i maten. Mannen nekar till brott.  11 februari: Nacka kommun anmälde sig själv till Skolinspektionen sedan den utrett personalens systematiska kränkningar av barn på en förskola. Totalt hade då sex av förskolans medarbetare fått sparken. De utsatta barnen var ett till fyra år.  18 januari: En övergreppsmisstänkt barnskötare i Malmö dömdes till fängelse i fyra år och tre månader för flera fall av sexuella övergrepp mot barn på olika förskolor.  18 december 2012: En vikarie på en förskola i Ängelholms kommun dömdes till böter efter att ha slagit en fyraårig pojke i ansiktet. Kvinnan hävdade att hon reflexmässigt slagit ut med handen när pojken kastade en leksaksbil i hennes ansikte.  25 oktober 2012: Skolinspektionen riktade stark kritik mot att Botkyrka kommun inte agerat tillräckligt kraftigt på uppgifter om att personal på en förskola kränkte barnen. Bland annat tvingades ett barn att äta tills hon kräktes.  27 september 2012: En förskollärare åtalades för misshandel sedan han slagit en fyraåring i ansiktet och dragit en annan i öronen. (TT)

71 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap ”Flera allvarliga kränkningar i skolan” – DN debatt 2013 De här är några av de ärenden som har kommit in till Skolinspektionen de senaste veckorna:  En elev går i särskild undervisningsgrupp på grund av ett funktionshinder. Andra elever kränker honom, skriker fula och nedsättande ord, slår och hotar honom. När han gråtande kryper ihop i fosterställning på marken lyfter en annan pojke en stor sten för att släppa i huvudet på honom Som tur är avvärjs det i sista stund.  En ung elev binds fast i stolen av sin lärare eftersom han hela tiden vänder sig om. Andra elever i klassrummet skrattar åt honom. Läraren säger att det var ett skämt.  Sjuåring som binds fast med hopprep i skogen: Andra elever slår honom med knytnävsslag mot ansikte och huvud. Han blir även hotad på annat sätt av de andra eleverna.  Sexårig flicka blir fasthållen på marken av en pojke samtidigt som en annan pojke drar av henne byxorna och förnedrar henne.  En person i personalen som sliter i och skäller på barnen, hotar med stryk och skrämmer dem med det hen vet att de är rädda för.

72 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Ha koll på gränsen! Barnets/elevens upplevelse avgör God förebild Vägleda Visa tillrätta Öppenhet och dialog Befogade tillrättavisningar God förebild Vägleda Visa tillrätta Öppenhet och dialog Befogade tillrättavisningar Ej värdegrundade tillrättavisningar Diskriminering Kränkande behandling Trakasserier Ej värdegrundade tillrättavisningar Diskriminering Kränkande behandling Trakasserier I linje med läroplanens intentioner Vilken norm är rådande hos er? Jargong? Språkbruk?

73 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Dagens program 10:00 Introduktion (Håkan) 10:20 Kränkande behandling – juridik och praktiskt arbete (Heidi och Anita) 12:30 Lunch 13:30 Kränkande behandling – Casearbete (Heidi och Anita) 14:30 Fika 15:00 Avslutning - Hur är ett välfungerande EHT? - Reflektion i teamet - Fokus 4 - Tack å hej! 16:00 Slut

74 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hej! Vi är två elever på vittra telefonplan som jobbar med ett projekt om mobbning och nätkräkningar, vi har hela mellanstadiet och sjuorna skapat en site som dock inte är klar men ska heta No to kränkning. Vi skulle vara tacksamma om du kunde ställa upp och vara med i våran intervju, Fredrik Birath tipsade om att vi skulle fråga dig. Så därför undrar vi ifall du kunde svara på lite frågor. Hör av dig om du vill ställa upp, Tack på förhand. MVH Maja och Molly i sjuan.

75 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Ett exempel på analys – Toyota Varför? Ok! Vad gör vi då? Hitta roten till problemet! Det är en oljefläck på golvet. Varför? För att en maskin läcker olja. Varför läcker den olja? För att packningen är sönder. Varför är den sönder? För att packningarna inte är tillräckligt bra. Varför är de inte det? För att vi gick efter priset. Varför gick vi efter priset? O.s.v.

76 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel Pelle uppnår inte kunskapskraven i Biologi Varför uppnår han inte kunskapskraven? Han är inte i skolan. Varför är han inte i skolan? Han upplever sig utsatt Varför upplever han sig utsatt? Han är utanför gemenskapen i gruppen Varför är han utanför gemenskapen i gruppen? Pelle har inte alla verktyg i det sociala samspelet Ok, Vad gör vi då? Aida har hög frånvaro Varför hon hög frånvaro? Hon blir mobbad av en annan elev. Varför mobbar den andra eleven henne? Den andra eleven har hög status och vill behålla den Varför fortsätter hon mobba? Hon gör vad hon kan för att behålla sin position i gruppen OK, Vad gör vi då?

77 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Förstå vad som driver mobbare PFL – Psykologi För Lärande (https://pflbloggen.wordpress.com) Mobbning som statushöjare Mobbning för kontroll av resurser Mobbning som ett evolutionärt framselekterat beteende Mobbning pga brister i förmågor Mobbning pga generella påfrestningar Mobbning pga modellinlärning

78 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vad kännetecknar ett välfungerande EHT?  Från och med nästa läsår kommer den centrala elevhälsan dra upp kriterier som motsvarar ett välfungerande EHT.  Prata ihop vad som utmärker ett välfungerande elevhälsoteam. Rubriknivå och detaljnivå Maila era tre viktigaste rubriker till: beo@vittra.sebeo@vittra.se

79 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Reflektion  Vad tar ni med er till teamet från dagen idag  Kommer ni förändra något imorgon, om en vecka och inför nästa läsår?  Bidrag till fokus 4?

80 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Fokus 4 – Elevhälsodag i Vittra  Johan Hallberg  Goda exempel från våra enheter – EHT -Mingel  Anna Tibelius

81 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Strukturtorget

82 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser