Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För förbättrade förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande från förskola till vuxenutbildning Karin Sandwall Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För förbättrade förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande från förskola till vuxenutbildning Karin Sandwall Nationellt centrum för svenska som andraspråk."— Presentationens avskrift:

1 För förbättrade förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande från förskola till vuxenutbildning Karin Sandwall Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) Karin.sandwall@andrasprak.su.se

2 Flerspråkiga Barn, elever och studerande som har ett annat modersmål än svenska och som i olika omfattning behärskar svenska för studier, samhälls- och arbetsliv, dvs såväl nyanlända som de som tillbringat en längre tid inom det svenska utbildningsväsendet.

3 Nationella centra och NC Olika nationella centrum Nationellt centrum för matematik, Centrum för tekniken i skolan, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Kemilärarnas resurscentrum, NATDID (stödjs via/av Skolverket) Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS, Skolverket) Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC, enhet vid Stockholms universitet) NCs uppdrag enligt SFS 2007:1475 [1997] o Fullgöra vissa särskilda uppgifter av nationellt intresse som rör svenska som andraspråk och sfi o Samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter o Läromedel, användningen av informationsteknik o Nya former av kompetensutveckling, uppdrag o Regleringsbrev + uppdrag

4 En förändrad omvärld Målgruppen flerspråkiga elever/studerande o Numera: både nyanlända, bott länge, födda här (jfr aktuella regeringsuppdrag Skolverket) o Numera i alla klassrum, alla ämnen o Mycket stor ökning nyanlända i dagsläget Omfattande utbildningspolitiska reformer o Skollag, läro-, kurs-, ämnesplaner, sfi-komvux, obligatorisk kartläggning nyanlända, behörighetsförordning mm Bristande måluppfyllelse o Når inte målen, får inte högkvalitativ, individanpassad, likvärdig utbildning, kritik vuxna invandrares arbetsmarknadsinträde för långsamt… Förändrade behov och krav – förändrat NC o Vidgat ansvarsområde o Ökad efterfrågan

5 NC idag Ett nationellt kompetens-, resurs- och utvecklingscentrum o Både skolämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers/studerandes lärande i alla ämnen o BÅDE att lära svenska och att lära på svenska o Från barn till vuxna – alla lärare och skolledare/förskolechefer o Flerspråkiga elevers ökade måluppfyllelse och aktiva delaktighet i samhälls- och arbetsliv Bro, brygga, länk, forskningsmediär (VR 2015) Mellan forskning och beprövad erfarenhet Mellan skolverksamheters och olika myndigheters- och beslutsfattares perspektiv; Samarbetspart för departement, myndigheter, lärosäten, regionala och kommunala aktörer, huvudmän, förskole- och skolverksamheter Skolverksamma samt politiker, organisationer och myndigheter som arbetar med utbildnings-, skolutvecklings- och integrationsfrågor Unik samlad spetskompetens 14 personer, 11,1 heltidstjänster, ansvarsområden Alla behöriga+-lärare, % skoltjänst, magister/master, två FD utbildningsvetenskap

6 Sprider forskning och beprövad erfarenhet, stödjer implementering Information/kommunikation/utbyte/rådgivning o Telefon, mejl (jfr Skolverkets ”städlinje”) o www.andrasprak.su.se (ca 1100 träffar/dag) www.andrasprak.su.se o Sociala medier (FB ca 10.000, Twitter ca 1500) (stor ökning!) Politik, debatt o Kontakter /möten/remisser departement, politiker, förvaltningar, andra beslutsfattare (ökat gehör!) o Media (mycket nu!) Konferenser, seminarier o Symposium 2015 Nätverk o (inter-)nationella, kommunala Uppdrag

7 Uppdrag Experter, referenspersoner o Skolverket; samarbetspart planering och genomförande, kursplaner, stödmaterial, bedömningsmaterial, kartläggningsmaterialet nyanlända… o Skolinspektionens direktiv/granskningar o Strävan: ”komma in så tidigt som möjligt” o Rapporter, projekt, nationella prov/TISUS Kommuner, skolor, organisationer o Kvalificerad kompetens-/skolutveckling o Långsiktigt hållbar skolutveckling från kortare föreläsningar till mer skräddarsydda, omfattande insatser över längre tid Längre förberedelsefas/-process i dialog: förutsättningar, behov, ”bädda för” Krav på kommunen/skolan o Riktad insats för – och involvering av – funktioner med direkt skolutvecklingsansvar o Avsätta tid i tjänst för reflektion, pröva, läsa… Avstämningar under tiden – reviderade mål för insatsen

8

9

10 NCs verksamhet i nuläget en fråga om tuffa prioriteringar och kreativ samverkan! Möjlig samverkan ur NCs perspektiv o Hitta excellenta sva-lärare som kan ansvara för kommunens kompetensutveckling sva/språk-/kunskaps? o Formulera behov av kompetensutveckling över kommunala/regionala gränser så även mindre kommuner kan få del av NC o Samverkan kompetensutveckling inom Skolverkets stora aktuella uppdrag

11 Tack för mig/NC idag!


Ladda ner ppt "För förbättrade förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande från förskola till vuxenutbildning Karin Sandwall Nationellt centrum för svenska som andraspråk."

Liknande presentationer


Google-annonser