Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är våra mål! Hur långt har vi kommit! Erfarenheter från nybyggnad och renovering Utetemp.komp.tryckreglering av EC-frånluftsfläktar Konventionella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är våra mål! Hur långt har vi kommit! Erfarenheter från nybyggnad och renovering Utetemp.komp.tryckreglering av EC-frånluftsfläktar Konventionella."— Presentationens avskrift:

1 Vilka är våra mål! Hur långt har vi kommit! Erfarenheter från nybyggnad och renovering Utetemp.komp.tryckreglering av EC-frånluftsfläktar Konventionella FVP & Climate Solutions FVP-lösning Byte av FTX-aggregat Studiebesök på Maratonvägen Ulf Johansson, Energi- och VVS-samordnare Mattias Prytz, driftsingenjör Energieffektivisering i HFAB Några pågående projekt Nätverksträff i Halmstad 13 mars 2013

2 Energianvändningen inom HFAB skall ytterligare optimeras samtidigt som inneklimatet förbättras Användningen av förnybara, miljöanpassade och lokala energikällor skall eftersträvas Energi Övergripande miljömål - energi

3 Energiförbrukningen för uppvärmning ska minska med 20% från 113 till 90 kWh/m2 A-temp,år under perioden 2007-2020 Utfall 2012: -8% 104 kWh/m2 A-temp,år (normalårskorr.) Från 1 oktober 2008 till 2013-09-30 ersätter vi naturgas med biogas 2009-2015 är all inköpt el ursprungsmärkt vattenkraft Utfall 2012: Vi är koldioxidneutrala på det vi kan påverka Uppvärmning-förnybar energi Detaljerat miljömål – uppvärmning & förnybar energi

4 Fastighetselförbrukningen ska minska med 10% från 15,1 till 13,5 kWh/m2 A-temp,år under perioden 2007-2020 Utfall 2012: -13% 13,2 kWh/m2 A-temp,år Vattenförbrukningen ska minska med 10% från 1 420 till 1280 l/m2 BOA-LOA,år under perioden 2007-2020 Utfall 2012: ± 0%1 421 l/m2 BOA,år Fastighetseloch vatten Detaljerat miljömål – fastighetsel och vatten

5 Energiförbrukningen, värme&fastighetsel, ska minska med 20% från 128 till 102 kWh/m2,A-temp år under perioden 2007-2016 Utfall 2012: -9% 117 kWh/m2,A-temp SABOs energisatsning Detaljerat miljömål – SABOs energisatsning

6 Energieffektivisering HFAB 2007 20% 2016 128 SABO/HFAB 102 1995 2000 2010 20202030 2040 2050 2009 10% 2014 127 ´ Hstd 114 2001 19% 2010 149 HFAB 121 2007 20% 2020 128 HFAB 102 150 kWh/m2 120 kWh/m2 75 kWh/m2

7 Energiförbrukning 114 kWh/m2,A-temp 2014 (värme, varmvatten, fastighetsel) Utfall 2012: 117 kWh/m2,A-temp HFAB ska fortsätta att köpa förnybar energi, ursprungsmärkt vattenkraft och biogas HFABs verksamhetsmål AP2013 HFABs målområden – miljö och energi

8 Plusenergihus i Harplinge Ett flerbostadshus med 8 lägenheter byggt med plusenergiteknik för att på årsbasis producera mer energi än vad huset förbrukar för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel Plusenergihus i Harplinge

9 Plusenergihus HFAB+ Husets energiproduktion ska på årsbasis täcka husets behov av energi för värme, varmvatten och fastighetsel Plusenergihus HFAB++ Husets energiproduktion ska på årsbasis täcka husets behov av energi för värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel Plusenergihus

10 Ett välisolerat passivhus med god täthet och ett energieffektivt ventilationssystem; Energieffektiv värme- och varmvattenproduktion via bergvärmepump; Elenergieffektiv fastighetsutrustning; Elenergieffektiv utrustning i lägenheterna vilket ger låg hushållselförbrukning; (belysning, spis/ugn, kyl/frys, tvätt, tork) Solkraftanläggning som på årsbasis täcker byggnadens totala energibehov Plusenergihuset i Harplinge – ett HFAB++

11

12

13

14

15 Plusenergihuset i Harplinge åstadkoms med: Varmvatten- och värmeenergibehovet beräknas till totalt 22 700 kWh/år. Energin produceras med bergvärmepump (COP4 värme, COP3 vv) vilket resulterar i ett elbehov på 6 700 kWh/år Fastighetselbehovet beräknas till 6000kWh/år Hushållselbehovet beräknas till 17 000kWh/år Totalt energibehov uppskattas bli ca 30 000 kWh/år Solkraftanläggningen byggs för att producera 36 000 kWh/år Plusenergihuset i Harplinge

16 Upplåtelseform blir varmhyra exklusive varmvatten och hushållsel. Individuell mätning & debitering av varmvatten och hushållsel. HFAB köper in all el inklusive hushållsel i en punkt för huset och fördelar därefter kostnaderna på hyresgästerna efter förbrukning Solkraftsanläggningens elproduktion mäts kontinuerligt Årsvis görs avstämning mellan totalt använd och producerad energi. Överskottet ges ett ekonomiskt värde som fördelas tillbaka till hyresgästerna Plusenergihuset i Harplinge

17 Merkostnad för att åstadkomma HFAB++ Passivhusteknik med god isolering, täthet och FTX-ventilation. Gestaltning av huset som tillskapar erforderlig takyta för solceller. Bergvärmepump med central värmeproduktion. Solcellsanläggning IMD Individuell mätning&debitering av varmvatten Energieffektiv belysning Energieffektiva vitvaror SPIS/K/F/DM/TM/TT Solskyddsglas Bidrag: Solcellsstöd 35% av investeringskostnaden Ansökan om bidrag ur ”Klimatmiljonen” Plusenergihuset i Harplinge

18 Den nya tidens hyresrätt Maratonvägen – 579 lgh

19 Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter Renovering av 9 hus, etapp 1 Resultat avseende energi - inneklimat - radon Renovering av hus 17, etapp 2 Erfarenheter från renovering med FTX Renovering av resterande 11 hus, etapp 3 Pågår

20 Maratonvägen Hästen Etapp 1 Etapp 1 – 261 lägenheter

21 Maratonvägen Hästen Etapp 1 1 fjv-uc erätts av 7 mindre fjv-uc Ny frånluftsventilation (F+FVP). Nytt tak. Fasader repareras&tätas. Fönster och balkongdörrar byts ut. Tilluftsventiler ovan fönster.

22 Maratonvägen Hästen Etapp 1 Balkonger med betongräcken breddas och glasas in. Övriga balkonger renoveras.

23 Maratonvägen Hästen Etapp 1 Entréer och trapphus förnyas. El och tele förbättras. Ökad säkerhet och trygghet. Tvättstugor renoveras

24 Maratonvägen Hästen Etapp 1 Nya fönster och balkongdörr. Isolering bröstning Säkerhetsdörr till alla lägenheter Frånluftskåpa ansluts till ny frånluftsventilation.

25 Kv Hästen hus 12-21 år 2009140+9=149 kWh/m2 A-temp Kv Hästen hus 12-21 år 2010111+9=120 kWh/m2 A-temp Kv Hästen hus 12-21 år 2011 98+7=105 kWh/m2 A-temp Kv Hästen hus 12-21 år 2012(prognos) 89+8= 97 kWh/m2 A-temp OBSERVERA I Kv Hästen återvinns värme ur frånluften i endast 5 huskroppar av totalt 10 Frånluftsvärmepumparna var i full drift 1 mars 2011 och hus 17 med FTX togs i drift 1 oktober 2011 Resultat energiförbrukning Kv Hästen hus 12-21

26 GRADDAGS KORR FÖRBRUKNING FÖRE OMBYGGNAD I MWH Mar10-Feb11 594MWh fjv+14MWh vp-el+33MWh fast.el = 641MWh 116 + 3 + 6 = 125 kWh/m2 A-temp GRADDAGS KORR FÖRBRUKNING EFTER OMBYGGNAD I MWH Mar11-Feb12 328MWh fjv+85MWh vp-el+26MWh fast.el= 439MWh 64 + 17 + 5 = 86 kWh/m2 A-temp Resultat energiförbrukning Kv Hästen hus 21, 100301-120229

27 Hus 12 (betjänar hus 12-16) har använt 100,4 MWh el för att producera 357,9 MWh värme (nettobesparing 257,5 MWh) vilket ger en värmefaktor på 3.6 och en minskad kostnad på 141 kkr Hus 20 (betjänar hus 19-20) har använt 39,2 MWh el för att producera 152,3 MWh värme (nettobesparing 113,1 MWh) vilket ger en värmefaktor på 3.9 och en minskad kostnad på 65 kkr Hus 21 (betjänar hus 21) har använt 75.5 MWh el för att producera 269.7 MWh värme (nettobesparing 194.2 MWh) vilket ger en värmefaktor på 3.6 och en minskad kostnad på 107 kkr Resultat frånluftsvärmepumpar Kv Hästen hus 12,20,21 (110301-120229)

28 Flera alternativ, bla FTX, studerades för hus 17…….. och energiberäkningar med VIP+ gjordes….. erfarenheter från etapp 1 arbetades in…….. Maratonvägen Etapp 2 Hus 17

29 Renoverades i stort sett likt etapp I men……. FTX-ventilation installerades Alla lägenheter täthetsprovades

30 Vald utformning 2 centrala FTX-aggregat med motströmsväxlare ny isolering på vind och nytt yttertak likt etapp 1 nya fönster med u-värde 1,0 alla lägenheter täthetsprovades Maratonvägen Etapp 2 Hus 17

31 RADON I sovrum och vardagsrum tillförs förvärmd tilluft vilket säkrar att radon ventileras bort KOMFORT Förvärmd tilluft med FTX ger högre komfort än kall uteluft som tillförs direkt utifrån. Dragproblemen minskar ELANVÄNDNING Total energianvändning något högre med FTX än F+FVP men andelen el betydligt lägre Argument för vald lösning

32 ”Vid täthetsprovning enligt EN 13829:2000 av respektive lägenhet är målsättningen att ett luftläckage om max 0.5 l/s,m2 ytterväggsarea skall uppmätas.” ”Entreprenören skall utföra och verifiera luftläckagesökning över i entreprenaden åtgärdade fönster- och dörrpartier med hjälp av lufthastighetsgivare samt värmekamera” Täthet

33 FÖRE OMBYGGNAD KORR FÖRBRUKNING I MWH (Hus 17&18) Okt10-Sep11764 MWh fjv + 37 MWh fast.el = 801 MWh (120kWh/m2) EFTER OMBYGGNAD KORR FÖRBRUKNING I MWH (Hus 17&18) Okt11-Sep12638 MWh fjv+ 52 MWh fast.el = 690 MWh (103kWh/m2) Fjärrvärmeförbrukningen minskade 126 MWh, -96 kkr/år Elförbrukningen ökade 15 MWh, +20 kkr/år Hus 17 (Energiberäkning VIP+) 83 kWh/m2 värme + 9 kWh/m2 fast.el = 92 kWh/m2 A-temp Resultat energiförbrukning Kv Hästen hus 17&18, okt10-sep12

34 Maratonvägen Husaren Etapp 3

35 Ombyggnad lik tidigare etapper pågår Byte av fönster och fönsterdörrar likt etapp 2 Nytt yttertak med tilläggsisolering Frånluftsventilation likt etapp 1 men där värmen återvinns i samtliga hus och betjänar samtliga hus via fjärrvärmeundercentraler med varsin frånluftsvärmepump (systemutformning lik etapp 1, hus 21) Maratonvägen Husaren Etapp 3

36 FÖRE: Husaren hus 1-11 år 2009141+10=151 kWh/m2 A-temp Husaren hus 1-11 år 2010122+10=132 kWh/m2 A-temp EFTER: Husaren hus 1-11 år 2014 (prognos) 60+6= 66 kWh/m2 A-temp (varav 26 kWh/m2 köpt el) OBS Minskningen 2010 beror på de 3 nya fjärrvärmeundercentralerna som medfört att kulvertförlusterna minskat. Maratonvägen Husaren Etapp 3 Energiförbrukning

37 Värmeåtervinning ur ventilationsluft F Central EC-fläkt + utetemp.komp. tryckreglering FX Konventionell systemlösning med köldbärarledning mellan återvinningsbatteri vid frånluftsfläktar och värmepump i undercentral, typ Maratonvägen. Alternativ systemlösning med värmepump i anslutning till frånluftsfläktar och värmebärarledning till värmeundercentral, redovisning Siken 6. FTX Motströmsväxlare eller roterande växlare, EC-motorer Byte av FTX på Karl XI servicehus under 2013

38 Uteluftsvämepumpar som står inomhus och är anslutna till den varma frånluften. Driftsatt april 2012. Värmeåtervinning ur frånluft

39 Kyler frånluften ner till ca -10 grader. Energitäckning ca 80 % och effekttäckning ca 50% Minskning av mängden köpt energi för värme och varmvatten, från 118 till 50 kWh/m2 (prognos 2013) Verkningsgrad mellan 3,3 och 5,8: Lägre på vintern och högre på sommaren. Investeringskostnad 656 tkr Tidigare 230 MWh fjärrvärme blir ca 60 MWh fjärrvärme och ca 45 MWh el. Värmeåtervinning ur frånluft

40 Årlig besparing: 70 000 kr. Payoff: 9,4 år med dåvarande fjärrvärmetaxa. Med nuvarande fjärrvärme taxa 76000 kr och payoff på 8,6. Fjärrvärme tillskott från ca -2 grader. Varmvatten till 45 grader, för att hålla verkningsgraden uppe, varmvatten blandas till rätt temp via fjärrvärme. Flexibilitet för att möta olika fjärrvärme taxor under året. Värmeåtervinning ur frånluft

41 Uteluftsvärmepump i frånluften FÖRE: Siken 6 2011118+16=134 kWh/m2 A-temp 2012 (april) 72+14= 87 kWh/m2 A-temp EFTER: Siken 6 2013 (prognos) 50+15= 65 kWh/m2 A-temp Frånluftsvärmepump (bergvärme utan berg) FÖRE: Maraton 44 2010119+6 = 125 kWh/m2 A-temp EFTER: Maraton 44 2012 81+5 = 86 kWh/m2 A-temp FTX (motströmsväxlare) FÖRE: Maraton 36 2010115+ 5=120 kWh/m2 A-temp EFTER: Maraton 36 2012 83+ 9 = 92 kWh/m2 A-temp (beräknat) Energibesparing Värmeåtervinning ur frånluft

42 Drift erfarenheter värmepumpar Summalarm från värmepump till överordnad styr. Tillsats signal från värmepump. Slingtank, möjliggör låg varmvattentemperatur och hög verkningsgrad. Blanda/spetsa till rätt temp. Omkopplare, vid driftstörning på VP tar fjärrvärme vid. Fabriksinställning, NIBE går med en kompressor vid VV laddning. Värmepumparna kommer att driftas beroende på fjärrvärmetaxa.

43 Kv Karl XI, servicehus, Byte av 28 år gamla FTX-aggregat

44 FÖRE: Karl XI, 123 lgh,år 201185+29 = 114 kWh/m2 A-temp EFTER: Karl XI, år 2014 (prognos)47+21 = 68 kWh/m2 A-temp Beslutskalkyl: PAY-BACK 5-8 år för 6 aggregat betjänande lägenheter PAY-BACK 10-14 år för 3 aggregat för matsal, samling, dagcentral PAY-BACK 16 år för 2 aggregat betjänande kök, garage Inkomna anbud var betydligt lägre än beslutskalkylen ovan Kv Karl XI, servicehus, Byte av 28 år gamla FTX-aggregat

45 STUDIEBESÖK PÅ MARATONVÄGEN Introduktion på bussen ut. Dokumentation delas ut. - Start på Maratonvägen 26 - Värmeundercentral med FVP - Tvättstuga - Inglasade balkonger - Maratonvägen 36 FTX - Maratonvägen 8-22 Pågående ombyggnad På hemresan passerar bussen Höghusen på Andersbergsringen 101-133 Guidning från bussen

46 Halmstads Fastighets AB Hjässan hög Byggår 1967-69 531 lgh Miljonprogram

47 1. Värmesystemet läcker (6000 l/år) Ettrörssystem med tunnväggiga stålrör (experiment) Rör dolda i sandfyllt bjälklag, skador upptäcks sent, skador ofta omfattande Fukt i bjälklag, orsakas främst av: läckande golvbrunnar läckande avloppsrör (uttjänta, rostangrepp) läckande värmerör (skarvar, rostangrepp, dropp från kopplingar som orsakat rost) värmerör rostar även inifrån pga påfyllnad (syre) Hjässan hög, problem

48 Halmstads Fastighets AB Engagemang Ÿ Respekt Ÿ Ansvar Ÿ Affärsmässighet 2. Vattenskador i bad och kök golvbrunnar ej tätskikt rostiga rör och stammar 3. Fasadproblem fasader renoverades 1995, vita skivor ersattes med tegel resp tjockputs Infästningar håller inte uppe, fasaderna hasar ner Tegel vittrar Hjässan hög, problem

49 Förstudie map fastigheten i sin helhet, klar 2011 Omfattande läckagesökning/funktionskontroll/fuktmätning gjord i alla lgh  Fuktindikationer i 168 lgh samt 13 direkta småläckage  Skador som kräver åtgärd i ca 20 lgh (i dagsläget) Tryckprovning utförd på kulvertar och lodräta värmestammar Förstörande prover avloppsrör/värmerör taget Informationsutbyte andra bolag Sk ”skrotning” av tegel Kapning av puts vid fönster, plåtar i överkant Energiutredning Hjässan hög, utförda utredningar/undersökningar

50 1. Ventilationssystem Frånluftsfläktar utbytta. Utetemp komp tryckreglering installerad. Ventilationssystemet rensat och injusterat. Utredning installation frånluftsvärmepumar pågår. 2. Värmesystem Nytt värmesystem projekterat, utskick FFU. Nya friskluftsventiler bakom radiator. 3. Avloppsstammar Prov med relining genomförs i ett trapphus. Strumpmetoden på vertikala stammar och sprutmetoden på horisontella kopplingsledningarna. Utvärdering. 4. Badrum Badrumsrenovering med nya/relinade avlopp, ny kv,vv,vvc och IMDvv nästa steg. Vattenskador åtgärdas med minsta nödvändiga ingrepp i väntan på renovering. 5. Fasader U-huset Fasadlösning utreds. Hjässan hög, lägesrapport

51 Avslutningsvis Energieffektivisering är viktigt…. men energiomställning är också viktigt! Att våra nya hus blir energisnåla är viktigt…. men att våra gamla hus blir energisnåla är också viktigt! ”Det är inte frågan om antingen eller utan om både och” www.hfab.se om oss / årsredovisning / hållbar utveckling


Ladda ner ppt "Vilka är våra mål! Hur långt har vi kommit! Erfarenheter från nybyggnad och renovering Utetemp.komp.tryckreglering av EC-frånluftsfläktar Konventionella."

Liknande presentationer


Google-annonser