Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Filipstads kommun Asyl Bosättning Etablering Integration Arbetsmarknad Allt hänger ihop! Hannes FellsmanÅsa Andersson FörvaltningschefVerksamhetschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Filipstads kommun Asyl Bosättning Etablering Integration Arbetsmarknad Allt hänger ihop! Hannes FellsmanÅsa Andersson FörvaltningschefVerksamhetschef."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Filipstads kommun Asyl Bosättning Etablering Integration Arbetsmarknad Allt hänger ihop! Hannes FellsmanÅsa Andersson FörvaltningschefVerksamhetschef Arbetsmarknads- och IntegrationsenhetenIndivid- och familjeomsorg

2

3

4

5 Försörjningsstödets utveckling i Filipstad på 2 år motsvarar en ökning i Stockholm på 1,2 miljarder Detta spelar roll för handlingsutrymmet!!

6 Platser på Asylboenden, idag Migrationsverkets, egna 400 platser Filipstad, Persberg, Nykroppa, Lesjöfors Jokarjo, 516 platser Filipstad, Nykroppa Andra privata aktörer 150 Lesjöfors 140 under inspektion Ca 1200 platser totalt

7 Att vända skutan! Omorganisation from 2015 Arbetsmarknads- och integrationsfrågor flyttas från Socialförvaltningen till Kommunstyrelsen Bytt fokus från omhändertagande förhållningssätt till mer fokus på självständighet och självförsörjning Skapa ett tydligare uppdrag! Kommunövergripande ansvar! Hela kommunen måste bidra, underlätta och föregå med gott exempel! Ett skenande försörjningsstöd ”inga pengar till asfalt”

8 Medborgarna (försörjningsstöd) Ungdomar Asyl Etableringen Medborgarna

9 Medborgarna (försörjningsstöd) Ungdomar Asyl Etableringen Medborgarna Lokal överenskommelse Nyanlända Lokal överenskommelse Ungdomar Migrationsverket Arbetsförmedlingen Försäkringskassa Näringslivet m.fl Filipstads kommun Vägvisaren m.fl Värmlandsmodellen Ung i Filipstad m.fl Värmlands framtid Ungdomsteam m.fl Flyktingfonden

10 IFO bistånd Skola Drop-out Feriearbete AF/FK AF etablering Ungdomstjänst/ Frivården GK/trepart AF Kommunala praktikplatser Ung i Filipstad Ny i Filipstad Indra Utearbete Kneget Röjarlag Parkarbete Eklunden, källsortering Inomhusarbete Café Eken Vaktmästeri Fixartjänst Bostadssociala kontrakt Arbetsmarknadsutbildning Platser privata företag Studiemotivation Folkhögskola Projekt KY-utbildning Frivilligorganisationer/föreningar/ Fenix Språkcafé ihop med Socialförvaltningen, kyrkan, PRO, AF och Eductus Kyrkan Möjligheternas trädgård Linden OSA Utvecklingsanställning Nystartsjobb Instegsjobb Lönebidrag Arbetsmarknads- och integrationsprocess Arbete/studier/sysselsättning Självförsörjning Sändare, ansvarig myndighet: Blå rutor är verksamhet som finns idag Vita rutor är verksamhet som inte finns idag alt inlämnade ESF-projekt IFO nyanlända Vägvisaren Arbetsplatser inom föreningar för nyanlända Matchning Praktiksamordning Arbetsförmågebedömning Vägen in/handledarstöd Värmlandsmodel len Känn din bygd Filipstadsmodelle Fler händer i vården

11 Att vända skutan! Ungdomar Klara skolan Kvalificera sig för arbetsmarknaden Jobba förebyggande

12 Ungdoms- koordinator AIE Soc Gymnasiet Ungdomar 15-19 år Ung i Filipstad (20-33 år) FK AF/DUA Ungdomsteam Grundskolan Värmlands/Filipstads framtid

13 Parallellt motivationsarbete. Ekonomiutbildningar, coachning jobbsök/studiemotivering. Samverkan med AF/IFO. Ung i Filipstad Ungdomar 20-35 (55) år Försörjningsstöd Inskrivna på AF Remiss IFO (obs alla passar inte i projektet) Praktik 3 månader, anställning 8 månader på kommunala arbetsplatser

14

15 Att vända skutan! Etableringen Ca 180 st Arbetsförmedlingens formellt uppdraget Många bosätter sig i kommunen Vägvisaren Praktik i näringslivet och kommunen Förändring av SFI

16 Finsam-finansierat AF 2 st Kundresurser i Filipstad/Storfors. 1 st projektmedarbetare anställd av kommunen. 3 språkstöd tot 17 språk Stort behov hos våra nyanlända medborgare att få svar på ”mjuka” frågor. Stort tryck på kommunens reception, IFO, AF, Filipstadsbostäder, biblioteket, skolsköterska etc Ett gemensamt projekt, gemensam lokal, samtliga svar på mjuka frågor, undvika slussas omkring i samhället. ”Hjälp till självhjälp” Kartläggning av samtliga medborgare. Över 2000 besökande, ca 350 inskrivna ”Vägvisaren” Etableringsprojekt AIE/AF

17 80 kommunala praktikplatser -”Språkmentorer i skolorna” -”Fler händer i vården” Behovet finns i skolan av mentorer/länkar mellan elev-lärare-hemmen. AIE har kartlagt/matchats 12 lämpliga personer. Syrier/somalier, lärarkompetens med ok svenskakunskaper, arabisk- och somalisktalande. Fler händer i vården. Praktikplatser inom vård/äldreomsorg i syfte att både integrera och väcka intresse för yrket samt kunna rekrytera i framtiden Kostenheten, simhallen, IT-avdelningen, gata park, teknisk verksamhet etc Mål 80 högkvalitativa praktikplatser! Hela kommunen bidrar!

18 Att vända skutan! Försörjningsstöd Insatser från AIE i samverkan med AF, FK och civilsamhället

19 Målgrupp Nyanlända i de deltagande kommunerna Personer 20-64 år Uppbär försörjningsstöd eller löper hög risk att hamna i. Syfte Utveckla metoder och system samt skapa förutsättningar för målgruppen att nå den reguljära arbets- och utbildningsmarknaden. Mål 60-70% skall ha närmat sig arbetsmarknaden 20-30% skall ha nått den reguljära arbets- och utbildningsmarknaden. Projekt plan 1/1 2016 – 30/8 2016Analys och Planeringsfas 1/9 2016 – 31/12 2018 Genomförandefas 1/1 2019 – 28/2 2019Avslutningsfas ”Värmlandsmodellen”

20 Att vända skutan! Flyktingfonden -tidiga insatser -Frivilligorganisationer -Tidig språkträning -Geografisk kartläggning/integration Civilsamhället Föreningslivet Allmänheten SOCIAL INTEGRATION! ASYL

21 Etablering Bosättning Integration Arbetsmarknad ASYL ALLT HÄNGER IHOP! INTEGRATION SKER I HELA KOMMUNEN/LÄNET/SVERIGE ALLA ÄGER MÖJLIGHETEN SAMVERKAN!!!!


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Filipstads kommun Asyl Bosättning Etablering Integration Arbetsmarknad Allt hänger ihop! Hannes FellsmanÅsa Andersson FörvaltningschefVerksamhetschef."

Liknande presentationer


Google-annonser