Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och ungdomar med ADHD 1. Agenda 2 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och ungdomar med ADHD 1. Agenda 2 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller."— Presentationens avskrift:

1 Barn och ungdomar med ADHD 1

2 Agenda 2 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras ADHD hos barn? 7. Vardagsbemötande 8. Stöd och behandling 9. ADHD i vuxen ålder 10. Sammanfattning

3 Vad är ADHD? 3  ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder  Internationellt vedertagen beteckning

4 ADHD - kärnsymptomen 4  Uppmärksamhetsproblem  Bristande impulskontroll  Bristande aktivitetsreglering

5 Diagnoskriterier  Minst 6 av 9 symptom på ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet/impulsivitet  Symptomen funnits i minst sex månader  Vissa funktionshindrande symptom funnits före 12 års ålder  Funktionsnedsättning förorsakad av symptomen setts inom minst två områden (familj/skola)  Andra orsaker till symptomen ska uteslutas

6 Olika typer av ADHD 6  ADHD av kombinerad typ  ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist = (ADD)  ADHD med huvudsakligen impulsivitet/hyperaktivitet

7 ADHD ser olika ut 7  Stor variation mellan olika individer  Tar sig olika uttryck i olika åldrar  Svårighetsgraden och hur det utvecklas beror till viss del på omgivning och miljö

8 Minst ett barn i varje klass 8  3 - 6 % av alla skolbarn uppfyller diagnoskriterierna för ADHD  Ytterligare cirka 5 % har ADHD-problematik av lindrigare slag

9 Vilka upptäcks? 9  Personer med ADD och flickor troligen underdiagnostiserade – får inte sina svårigheter igenkända  Det dröjer ofta längre tills de får diagnos  Genus: –Likartad symtombild beträffande uppmärksamhet –Personer som identifierar sig som flickor har bättre impulskontroll – mer inåtvända

10 Uppmärksamhetsproblem 10 Svårt att:  Viljemässigt koncentrera sig på sådant som är enahanda och tråkigt  Medvetet rikta uppmärksamheten på det väsentliga och bortse från det ovidkommande  Viljemässigt hålla kvar uppmärksamheten till dess en uppgift är slutförd eller man lyssnat färdigt  Styra tillbaka uppmärksamheten  Fördela uppmärksamheten

11 Bristande impulskontroll 11 Svårt att:  Låta bli att reagera på varje impuls  Stanna upp och tänka efter innan man agerar  Låta sig styras av tidigare erfarenheter, regler eller framtida konsekvenser  Planera och agera långsiktigt och målinriktat  Tåla motgångar och behärska sina känsloreaktioner

12 Bristande aktivitetsreglering 12 Svårt att:  Mobilisera och upprätthålla energi för en uppgift man inte är motiverad för  Hushålla med energin så den räcker  Styra och reglera aktivitetsnivån så det blir lagom och ändamålsenligt  ”Gasa, bromsa, lägga in rätt växel”

13 Andra utmärkande drag 13  Ojämn prestationsförmåga  Bra och dåliga dagar  Bristande automatisering av vardagsrutiner  Svårt att följa regler och instruktioner  Bristande tidsuppfattning  Skjuter upp saker  Svårt med organisation och planering  Svårt att hålla ordning  Bristande problemlösningsförmåga

14 Tillkommande svårigheter 14 Inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) Tal- och språkstörningar Motoriska svårigheter Perceptionsstörningar Sömnstörningar Sociala beteendeproblem Nedstämdhet och oro Kamratproblem Aspergers syndrom, Tourette/Tics

15 Orsaker 15  Bakgrunden är neurologisk och ofta ärftlig  Komplikationer under graviditet och förlossning, rökning under graviditet samt mycket låg födelsevikt kan också bidra  Brister i uppväxtmiljön kan inte orsaka ADHD

16 Brister i exekutiva funktioner och arbetsminne 16 Exekutiva funktioner: Förmåga till självstyrning - att målinriktat planera, organisera, genomföra och utvärdera resultatet av en handling Arbetsminne: Att kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt för att kunna utföra en mentalt krävande uppgift

17 17 Nedsatt aktivitet i hjärnans frontallober (pannloberna)

18 Utredning för att förstå barnet 18  Intervju med barnet, föräldrarna, information från lärare, psykologiska testningar och medicinsk undersökning  Värdering av hur allvarliga svårigheterna är i förhållande till normaltillstånd

19 Vardagsbemötande 19  Förståelse  Realistiska krav och förväntningar  Struktur i vardagen  Tydlig kommunikation  Minska på tjatet  Uppmuntra positivt beteende  Ge direkt och tydlig feedback

20 Vardagsbemötande 20  Överse med smärre irriterande beteenden – välj dina krig!  Förbered förändringar  Förutse problemsituationer – planera!  Bry dig inte om vad andra tycker - du känner ditt barn bäst!

21 Mål för stödinsatser 21  Begränsa symptomen och förhindra allvarliga konsekvenser av funktionsnedsättningen  Få hjälp att förstå och hantera svårigheterna

22 Vad har visat sig verksamt? 22 Kombinerad behandling  Läkemedelsbehandling  Pedagogiska och psykosociala insatser för att leva med och hantera

23 Läkemedelsbehandling 23  Medel som förbättrar hjärnans impulsöverföring så att barnet får lättare att koncentrera sig och reglera aktivitetsnivån  Ingen risk för beroende eller missbruk  Viktigt att läkemedelsbehandlingen individualiseras  Mer information se Läkemedelsverket  Läkemedelsbehandling ska alltid kombineras med pedagogiska och psykosociala insatser

24 Föräldrastöd 24  Information i anslutning till diagnos  Föräldrautbildning i grupp  Rådgivning i vardagsangelägenheter  Familjerådgivning

25 Information till barnet 25  Anpassad information om vad ADHD innebär och hur man kan hantera sin funktionsnedsättning

26 Information till övrig familj och nätverk 26  Syskon  Mor- och farföräldrar  Övrig släkt och vänner

27 Stöd i förskole-/skolsituationen 27  Information, utbildning och handledning till lärare  Anpassning av undervisningen och miljön  Specialpedagogiskt stöd  Assistent/resursperson  Liten grupp

28 Kognitivt stöd hjälpmedel i vardagen 28 Webbaserade tjänster och gratisprogram Mobiltelefonens olika funktioner En kalender som ger en bra översikt Enkla vardagsprodukter

29 Forskning pågår 29  Omega 3 - fettsyror  Neurofeedback  Koståtgärder – minska socker  Var kritisk – fråga efter vetenskapliga belägg!

30 ADHD i vuxen ålder 30  ADHD växer inte bort men man kan lära sig leva med och hantera svårigheterna  Viss ökad risk för psykiska och sociala problem men …  En förstående och stödjande omgivning och positiva personlighetsdrag ger goda chanser att klara sig bra i samhället

31 Sammanfattning 31  ADHD är en vanlig funktionsnedsättning som ofta har ärftlig bakgrund  Uppmärksamhetsproblem, bristande impulskontroll och aktivitetsreglering är det mest utmärkande  Verksam behandling är läkemedel i kombination med pedagogiska och psykosociala insatser  Omgivningens förståelse och bemötande spelar stor roll för barnets utveckling


Ladda ner ppt "Barn och ungdomar med ADHD 1. Agenda 2 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller."

Liknande presentationer


Google-annonser