Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peer Support En ny resurs inom hälso- och sjukvård!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peer Support En ny resurs inom hälso- och sjukvård!"— Presentationens avskrift:

1 Peer Support En ny resurs inom hälso- och sjukvård!

2 NSPH Sedan 2007 har Sveriges 12 största patient-, brukar- och närståendeorganisationer inom området psykisk ohälsa bildat ett gemensamt nätverk - NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. NSPH har sedan bildandet utvecklat en rad olika inflytandeverktyg, så som brukarrevisioner, brukarcoacher, studiecirklar, egenmaktsutbildningar och nu senast tagit steget att utveckla en övergripande svensk modell för peer support inom vård och omsorg.

3 Var finns peer support? Peer support har under de senaste tio åren utvecklats och implementerats i stor skala runtom i världen. I USA har 36 delstater (2012) ett omfattande program för peer support I Holland krävs brukare anställda i ACT-team (FACT) för att erhålla certifiering I England är modellen väl etablerad I Sverige har utvecklingen inte fått samma genomslag än, men lokala exempel finns

4 Vad är Peer Support? Peer support bygger väsentligen på samma speglingseffekt som kamratstöd Att möta någon som i praktiken gjort samma resa skapar större trovärdighet Behovet är en effekt av samhällets stigmatisering gentemot personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Peer support ska ses som en utifrån kommande unik kompetens som kompletterar existerande kunskaper och professioner.

5 Arbetsuppgifter Peer supporten kan anordna och leda gruppaktiviteter. Aktiviteterna formas utifrån brukarnas/patienternas behov och förutsättningar. Peer supporten kan leda patient/brukarutbildningar och studiecirklar i egenmakt. Peer supporten kan informera och introducera brukarna/patienten till lokala brukarorganisationer och dess verksamheter. Även att informera om stödresurser som vården eller kommunen erbjuder.

6 Arbetsuppgifter forts. Peer supporten kan stödja brukaren/patienten att våga och orka upprätthålla kontakten med vård, myndigheter och närstående. Att motivera patienterna att återuppta eller utveckla sociala kontakter, fritidsaktiviteter eller intressen. Ge stöd att återknyta viktiga kontakter, nätverk eller bygga nya sådana. Även att följa med patienter som behöver extra stöd att våga eller orka ta sig till ex. fritidsaktiviteter eller kommunens verksamheter.

7 Arbetsuppgifter forts. En annan uppgift för peer supporten är att förbereda de personer som (efter en utskrivning) vill återgå till sysselsättning/arbetsplats. Inte sällan finns rädslor hos den enskilde för vad man skall säga när man återkommer till arbetet efter sjukskrivning och kollegorna undrar var man har varit eller hur man mår.

8 Peer Support - Ett effektivt sätt att bryta självstigma och utanförskap! Forskningen visar att det bl.a. ger brukarna/patienterna: Större tro på sig själv och sin förmåga att övervinna svårigheter. Förbättrar antalet relationer och deras kvalitet. Brukarna/patienterna känner sig mer förstådda, accepterade och omtyckta. Det ökar individens hopp och tro på möjlig förändring. Det har även visat sig leda till kortare och färre vårdinsatser för patienterna, leda till färre kriser, samt bedöms vara en resurssparande insats. Det finns inte heller något som tyder på att möten med peer supporters innebär några ökade risker för brukaren/patienten jämfört med att träffa andra yrkesgrupper. En kulturförändrande effekt inom verksamheterna - gentemot patienter och gentemot varandra. L. Davidsson och J. Repper Resultat av peer support

9 I Västra Götaland finansierar Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa utbildning, handledning, samordning och fortbildning av peer support inom regionens psykiatriska verksamheter. Strax före jul 2015 stod det klart att Allmänna Arvsfonden avsätter medel för samordning av fyra pilotlän: NSPH-nätverken i Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Västerbotten. Satsning i fyra pilotlän!

10 Utbildningsområdena 12 dagar till blivande peer supporters Att arbeta med Peer Support - mötet med patienter, avgränsningar m.m. Samhällsorienterade ämnen - sjukvårdsorganisationen, professioner m.m. Arbetsverktyg – coopingstrategier, MI, din egen berättelse m.m. Bemötande och förhållningssätt - första mötet, situationer, gränser m.m. 2 dagar till verksamheterna Vad är Peer Support Vad Peer Support kan tillföra på arbetsplatsen Avgränsningar och yrkesroller Psykisk ohälsa på arbetsplatsen 3 dagar till brukarorganisationerna Introduktion till projektet Hur tillämpa Peer Support i Sverige Att fungera som arbetsgivare eller stödfunktion

11 För att PS ska kunna upprätthålla sin unika yrkesroll, förutsätts att PS har ett nära samarbete med brukarrörelsen. Där får de sin grundutbildning, vidareutbildning, metodstöd, handledning och återför sina erfarenheter. Erfarenheter förs så från peer supporten till brukarrörelsens organisationer och medlemmar. Detta medför en kunskapshöjning till brukarrörelsen om erfarenheter av vårdens tillgångar och brister. Samverkan verksamhet/br.org

12 Den aggregerade kunskapen från peer support- verksamheter i hela landet samlas in och bearbetas av brukarrörelsen. Därigenom kan metoden, utbildningen och arbetsuppgifterna utvecklas kontinuerligt. Samverkan verksamhet/br.org

13 Forskningssamarbete Projektet följs upp av en forskargrupp som representeras av CEPI i Lund, Socialpsykiatriskt Kunskapscenter i Umeå samt Göteborgs Universitet.

14 Nästa steg – Recovery College

15 Kontaktinfo NSPHiG Sonny Wåhlstedt sonny@nsphig.se 070 - 459 91 15 Filippa Gagnér Jenneteg filippa@nsphig.se 070 – 344 63 39 Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se 0708 - 54 02 95 Mia Harty mia.harty@vgregion.se 0736 – 60 14 16


Ladda ner ppt "Peer Support En ny resurs inom hälso- och sjukvård!"

Liknande presentationer


Google-annonser