Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leg psykolog Lotta Omma. Avhandling 2013 Forskning projekt vid Umeå universitet Medförfattare och handledare Lars Jacobsson, professor emeritus Mikael.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leg psykolog Lotta Omma. Avhandling 2013 Forskning projekt vid Umeå universitet Medförfattare och handledare Lars Jacobsson, professor emeritus Mikael."— Presentationens avskrift:

1 Leg psykolog Lotta Omma

2 Avhandling 2013 Forskning projekt vid Umeå universitet Medförfattare och handledare Lars Jacobsson, professor emeritus Mikael Sandlund, professor/överläkare Solveig Petersen, docent Leg psykolog Lotta Omma

3 25 000 i Sverige, 40 000 i Norge 6000 í Finland, 3000 i Ryssland Leg psykolog Lotta Omma

4 Urfolk Benämningen urfolk handlar inte om ”vem som var först” utan är en juridisk definition. Dagens urfolk härstammar från folkgrupper som levde i området då det koloniserades eller innan de nutida statsgränserna drogs upp. Folket ska också ha behållit egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner. Leg psykolog Lotta Omma

5 51 Samebyar 230000 renar 4500 renägare g

6 Flest samer lever i norrbotten 47 % Norrbotten 21 % Västerbotten 3 % Västernorrland 8 % Jämtland 21 % övriga län Leg psykolog Lotta Omma

7 Oetisk forskning har bedrivits  Skallmätningar  Fotografering av nakna samer  Plundring av gravar Leg psykolog Lotta Omma

8 Hur gjorde vi? En kvalitativ undersökning; Samtal och diskussion med Sáminuorra (ungdomsförbundet) 60 ungdomar deltog Två enkät undersökningar Unga vuxna 18-28 år, 517 svar av 880 (59 %) Skolbarn 12-18 år, 121 svar av 186 (70 %) Leg psykolog Lotta Omma

9 Möte med Sáminourra 2007 60 deltagare delades in i grupper för att diskutera följande frågor: 1. Hur är det att vara ung same Sverige? 2. Hur mår unga samer? Egna erfarenheter. 3.Finns det skillnader i hur pojkar respektive flickor mår? 4. Vilka frågor är viktiga att ställa när man undersöker välbefinnande /hälsa? Leg psykolog Lotta Omma

10 Skolbarnens hälsa mätt med HRQL = Hälso -relaterad livskvalitet Fysisk aktivitet Välbefinnande Nedstämdhet Dina kompisar Din familj Självvärdering Din fritid Skola och inlärning Mobbning Pengar Leg psykolog Lotta Omma

11 Skolbarnens hälsa Samiska skolbarn rapporterar lägre HRQL ( hälso- relaterad livskvalitet) jämfört med svenska skolbarn Flickorna rapporterar lägre HRQL än pojkarna Äldre skolbarn (åk 9) rapporterar lägre HRQL än yngre skolbarn (åk 6) Skolbarn med erfarenhet av etnisk diskriminering rapporterar lägre HRQL Leg psykolog Lotta Omma

12 Samiska skolbarn raporterar framförallt sämre trivsel och fungerande I skolan Men också; att de hade mindre pengar att röra sig med jämfört med kompisar (liten skillnad) Relationen till föräldrarna skattades lägre bl a.“hur mycket tid föräldrarna hade” (liten skillnad) Leg psykolog Lotta Omma

13 Framförallt skattades skolsituationen lågt  Hade du det bra i skolan?  Gjorde du bra ifrån dig i skolan?  Var du nöjd med dina lärare?  Tyckte du om att gå i skolan? (medium skillnad) Leg psykolog Lotta Omma

14 Sambandet mellan etnisk diskriminering och Hälsorelaterad livskvalitet (skolbarn 13-18 år) Leg psykolog Lotta Omma

15 Sambandet mellan hälsorelaterad livskvalitet och etnisk diskriminering hos samiska skolbarn (ju högre stapel ju bättre mående) Leg psykolog Lotta Omma

16 Unga vuxna samer 18-28 år  516 (av 880) har svarat på ett formulär  Självvärdering  Hälsa  Alkohol  Livsvillkor  Självmordsproblematik Leg psykolog Lotta Omma

17 Självvärdering: procent män respektive kvinnor som svarat “Ofta” eller “Mycket ofta” Leg psykolog Lotta Omma

18 Självvärdering/ Identitet En majoritet; -Har en positiv självvärdering - Är stolt över att vara same - Har nära kontakt med en Sameby - Deltar I traditionella Samiska aktiviteter - 26 % pratar samiska, 29 % förstår samiska Leg psykolog Lotta Omma

19 Hälsa En majoritet av unga vuxna har en ganska god hälsa (fysisk hälsa) Men nästan hälften upplever ofta bekymmer, glömmer ofta saker och har inte tillräckligt med tid för att göra nödvändiga saker (stress) Leg psykolog Lotta Omma

20 Könsskillnader i hälsoaspekter andel ”ofta” svar i % för män respektive kvinnor Leg psykolog Lotta Omma

21 Hälso skillnader inom den samiska gruppen De med erfarenhet av etnisk diskriminering rapporterar sämre hälsa Kvinnorna rapporterar sämre hälsa jmf med män Leg psykolog Lotta Omma

22 Hög grad av utsatthet Illabehandlad på grund av härkomst 50 % av alla i undersökningen Bland renskötarna 70 % Försvara sin existens som samer (90 %) Förklara sin kultur och levnadssätt (82 %) Leg psykolog Lotta Omma

23 Utsatthet i skolan Ja-svar i % 13-18 år18-28 år “Har det hänt att lärare behandlat dig orättvist på grund av din samiska härkomst”? 25 %15 % “Har du hört lärare säga något negativt/dåligt om samer”?16 %25 % ”Har du upplevt att det står formuleringar om samer i skolböcker som inte är bra?” 41 %30 %

24 Tre frågor som ingår i ”Bad treatment index” Leg psykolog Lotta Omma

25 Självmords uttryck SamerSvenskar Livsleda 62 %50 % Dödsönskningar 49 %37 % Självmordstankar 45 % 37 % Självmordsplaner 18.918.3 Självmordsförsök 5.5 %7.9 %

26 Leg psykolog Lotta Omma SjälvmordsförsökPlaner på att ta sitt liv Dålig behandling pga. samisk härkomst 2,4 högre odds2,3 högre odds Renskötare 2,7 högre odds2,1 högre odds Kvinnor 3,4 högre odds1,8 högre odds Boende i Västerbotten/ Jämtland/ Västernorrland 2,2 högre odds

27 Alkohol vanor: AUDIT (Alcohol Indentification Test) Ingen signifikant skillnad i ”riskabelt alkohol drickande” jämfört med unga svenskar i norra Sverige (45 % riskabelt drickande) Könsskillnader bara i den samiska gruppen Samiska kvinnor har mindre riskabelt drickande jämfört med samiska män Leg psykolog Lotta Omma

28 Illabehandling på grund av etnicitet Resulterade i högre förekomst av; -oro och bekymmer - stresssymtom - självmordplaner -Självmordförsök -Riskabelt alkoholdrickande Leg psykolog Lotta Omma

29 Karlsson (2004) 63 olika läromedel i SO ämnen undersöktes, hälften nämnde inte samer överhuvudtaget Leg psykolog Lotta Omma

30 Språket =Skyddsfaktor för psykisk ohälsa  Om du eller dina föräldrar bett om modersmålsundervisning i samiska, har du fått det?  37 % svarar nej i den äldre gruppen (18-28 år)  9 % svarar nej och 14 % svarar att de inte vet i den yngre gruppen (12-18 år) Leg psykolog Lotta Omma

31 Särbehandlad och kränkt– en rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa 2005:49 I Sverige finns en nationell folkhälsopolitik med ett övergripande mål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. De grupper i samhället som är mest utsatta för ohälsa är också de grupper som är mest utsatta för diskriminering i samhället Leg psykolog Lotta Omm a

32 Samband mellan “självmordsförsök” respektive “planer på att ta sitt liv och” och “dålig behandling på grund av samisk härkomst,” “renskötare”, “kön “samt “län “ Leg psykolog Lotta Omma SjälvmordsförsökPlaner på att ta sitt liv aOR(95% CI)uOR(95% CI)aOR(95% CI) Dålig behandling på grund av samisk härkomst Nej1 uOR(95% CI) 11 Ja 2.40(1.04-5.55)2.28(1.43-3.64)2.32(1.41-3.81) Renskötare Nej111 Ja 2.67(1.03-6.92) 3.34(1.13-9.86)2.09(1.11-3.95)2.11(1.02-4.37) kön Män 111 Kvinnor ns 3.41(1.29-9.00) 1.75(1.09-2.79)1.86(1.12-3.08) Län Norrbotten1111 Västerbotten/Västerno rrland/Jämtland ns 2.07(1.25-3.42)2.22(1.32-3.78) Andra länns uOR=unadjusted Odds ratio, aOR= adjusted Odds ratio, CI=confidence interval, ns=not significant

33 ”En förnyad folkhälsopolitik” prop. 2007/2008 om Suicidprevention ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord” Leg psykolog Lotta Omma

34 I Sverige ingen minskning av självmord i ålder 15-24 år I denna ålder varierar självmorden under en 10 års period mellan ca 150-170 per år Andelen osäkra självmord ca 20 % Leg psykolog Lotta Omma

35 The Gender Paradox Vanligare med depression, ångestproblematik och självmordsförsök hos kvinnor Men 70 % av alla självmord begås av män Leg psykolog Lotta Omma

36 Slutsatser Unga samer upplever i hög grad att det finns en stor okunnskap om samer 80-90% har fått försvara/ förklara sin existens och kultur Hälften av ungdomarna har upplevt sig illa behandlade pga härkomst De flesta unga vuxna har en ganska god hälsa (fysisk) men hälften upplever bekymmer och stress Renskötare och samer med efarenhet av etnisk diskrimnering är mer utsatta och upplever en sämre hälsa Skolbarnen rapporterar en lägre livskvalitet jmf med andra svenska skolbarn Leg psykolog Lotta Omma

37 Hur motverka diskriminering? Normer, värderingar, traditioner = kultur Det ANNORLUNDA kan upplevas främmande och konstigt Leg psykolog Lotta Omma

38 Information, kunskap 1. Statlig nivå 2. Kommunal nivå 3. Individ nivå Leg psykolog Lotta Omma

39 SO-rummet Leg psykolog Lotta Omma

40 ILO 169 Konventionen vill med text i 44 artiklar säkerställa ursprungsfolks rätt att själva välja i vilken grad de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och beskydda ursprungsfolk mot icke frivillig assimilering ursprungsfolks assimilering Konventionen berör rätten till tvåspråkig utbildning, sedvanerätt, landrättigheter, egendomsrätt samt rätt att bli rådfrågade och att delta i beslutsprocesser.tvåspråkig utbildning Leg psykolog Lotta Omma

41 Sverige måste göra upp med sin koloniala historia Rennäringslagen 1928 splittrade samerna I renskötande och icke-renskötande samer Renskötande samer fick inte äga hus eller fastigheter fram till 1950-talet. De fick inte kombinera renskötseln med andra arbeten Renskötande samer var tvungna att gå på så kallade normadskolor (internatskolor) fram till 1964 Leg psykolog Lotta Omma

42 Kommunal nivå Skolan: undervisa om vad som menas med ett urfolk och om samernas historia Hänvisning till den “andra kulturen”. Synliggörandet Tex genom skyltning på samiska Kunskap måste finnas inom socialtjänt och sjukvård om samer och deras livsvillkor (så kallad kultur kompetens) Leg psykolog Lotta Omma

43 Individ nivå Information och kunskap Olika normer och värderingar I olika kulturer (normkritik) Inte blunda för rasism och diskriminering Leg psykolog Lotta Omma

44


Ladda ner ppt "Leg psykolog Lotta Omma. Avhandling 2013 Forskning projekt vid Umeå universitet Medförfattare och handledare Lars Jacobsson, professor emeritus Mikael."

Liknande presentationer


Google-annonser