Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Umeås resa som nationell försökskommun 2003-07. Hur började det hela? Vilka var förutsättningarna då?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Umeås resa som nationell försökskommun 2003-07. Hur började det hela? Vilka var förutsättningarna då?"— Presentationens avskrift:

1 Umeås resa som nationell försökskommun 2003-07

2 Hur började det hela? Vilka var förutsättningarna då?

3 Det tar tid att skapa den ”mylla” som behövs för att bygga upp en långsiktig och hållbar struktur av förebyggande arbete. Se vinsten i att arbeta förebyggande. Gemensamt tänk i kommunen.

4 Framgångsrik lokal prevention: Utgår från forskningen Policy Stöd från kommunledningen & styrgrupp Samordnare Mobiliserar många i kommunen Inkluderar både tillgång och efterfrågan Samhälls-, grupp- och individnivå Opinionsbildande insatser Finns mognaden/beredskapen – ”readiness” i vår kommun?

5 Vad ger framgång?

6 Universella insatser alla tar del av åtgärderna på samma sätt. (primärprevention) Selektiva insatser i riskzonen för att utveckla olika typer av problem. (sekundärprevention) Indikerade insatser till de som redan har mycket allvarliga problem. (tertiärprevention) Insatser för alla eller för de mest utsatta? Fokus i utvecklingsarbetet: primär & sekundärpreventiv nivå

7 Primär Sekundär Tertiär Vem arbetar med vad ? Vilka fler arbetar med frågan? SkolorSocialtjänstFritid Föreningar

8 Valet av Umeå kommun Alkohol- drog- och brottsförebyggandeprogram En intention att permanenta det preventiva arbetet UmeBRÅ- Umeå brotts- och drogförebyggande råd som styrgrupp Samordnare som ansvarar för att genomföra innehållet i ADB Implementera metoder med forskningsstöd Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika & Statens folkhälsoinstitut

9 Tillgång och efterfrågan! Helheten - viktig! Alkohol- drog- och brottsförebyggandeprogrammet som verktyg (primär- och sekundär nivå) ADB MVC/BVC Primärvård SkolanHögskolanArbetsgivareKrogar Folköl Tobak FritidKartläggningTrafikOpinionFöräldrar

10 Vad har vi lärt oss? - samordnarens perspektiv Samordning & struktur viktiga förutsättningar för att skapa långsiktighet/kontinuitet Tydligt mandat och prioritering Förankring på alla nivåer tar tid Engagerade politiker från alla partier Ökad kunskap ”kollektivt tänkande” ADB - uppföljning Gör det känt! - verksamheter och allmänhet Förutsättningar! För genomförande - tid och ekonomi ÖKA DOSEN av de metoder vi valt

11 Vilka är fördelarna enligt politiker i sex försöks kommuner? Fokus på frågan: Ökat fokus på alkohol- och drogförebyggande arbete med tydligt syfte på att nå målen i de nationella handlingsplanerna Hjälp med struktur – för att utveckla hållbar och långsiktig struktur Tillgång till forskningsresultat och utvärderade metoder Nätverksbyggande – kontaktnät mellan tjänstemän och politiker i kommunerna, men också mellan kommunerna och nationella aktörer Samarbete med polis och landsting. Med tydligare fokus blir det lättare att konkretisera samarbetet med andra parter, vilket i sin tur är framgångsfaktorer för lokalt förebyggande arbete

12 Resultat? Bättre struktur och användning av fler kunskapsbaserade metoder! Beslut att öka spridningen av verksamma metoder Färre som kan köpa folköl utan leg, färre som överserveras på krog, minskat våld i anslutning till krogmiljö, färre ungdomar som dricker alkohol…

13 Processutvärdering: Positiva effekter - ökat engagemang - stabilitet - långsiktighet - större aktivitet

14 1. Kommuner kan stimuleras till att utveckla förebyggande insatser på alkohol- och narkotikaområdet. 2. För att få effekter på konsumtion och problem krävs dock en tydligare styrning mot effektiva förebyggande metoder & spridning av metoder polisens insatser för att begränsa illegal alkoholhantering, liksom narkotikahantering; begränsning av antalet serveringstillstånd och öppethållande tider samt effektivare tillsyn; slumpmässiga alkohol- och narkotikakontroller i trafiken; alkohol rådgivning i sjukvården. 3. Denna process tar tid; trots de gynnsamma omständigheter som rådde i försökskommunerna tog det 2-3 år innan det konkreta arbetet kom igång 4. För att dessa åtgärder ska vinna acceptans krävs information och opinionsbildning. Sådan bör bedrivas brett och systematiskt inom så många samhällssektorer som möjligt. Lärdomar för framtiden

15 TILLGÄNGLIGHET Krogar Referensgrupp STAD – utbildningar skådespelarstudier Färre serverar berusade Minskat våld i krogmiljö eller i dess närhet Utbildning ”Narkotika på krogen”

16 Att begränsa tillgång och reagera snabbt… Polisen arbetar enligt ”Växjömodellen” & ordningstadgan Socialtjänst/Polis (ringa narkotikabrott, LOB, samverkan kring rattfylleri, medling) Fält- verksamhet socialtjänst & Fritidsgårdar Planering kring lokala förebyggargrupper Föreningar med socialt ansvar/policy: Föreningar på stan´ - på gång Insatser kring folköl/tobak – samverkan med handeln (tillsyn & prov- köp)

17 EFTERFRÅGAN FAMILJEN MVC och BVC Föräldracentraler Föräldraprogram: Föräldrakraft /Förskolan COPE - även för tonåringar Active parenting 0-12 år Örebro prev. program ÖPP- 12-15år Föräldrakvarten på gymnasiet Föräldrastegen 13-17 år Grupper för barn till missbrukare (+ andra) Föräldrabroschyr Föräldramottagningen Ingången, alkohol- och drog rådgivning för unga Ungdomshälsan 16-25 år Familjerådgivning Röd tråd 0-18 år…

18 UTVECKLINGSOMRÅDE: Opinionsbildande insatser Få fler föräldrar att engagera sig, intressera sig och våga fråga/diskutera frågor som berör alkohol, droger och kriminalitet Finns verksamhet/insatser att erbjuda Återkommande inslag över tid Insatser med unga som målgrupp på gång!

19

20 Skolan Grundskolan: Ledarskap i klassrummet Elevers sociala och emotionella kompetens - SET ÖPP Tobaks fri duo Öka dosen & strategi för implementering Dragonskolan med i nationellt gymnasieprojekt Ledarskap, SET, Föräldrakvarten, Gränser, Skolnärvaro, MI och policy

21 Studenter på universitet Alkohol- och drogprevention som en del av Student- kommun samarbete Handlingsplan Broschyr Aktiviteter för studenter Utbildning: Studenthälsan Studentkrogar Mottagningsansvariga Studenthälsan navet i detta arbete idag

22 Andra viktiga insatser Personalpolicy inom kommunen– kunskap & medvetenhet UMEBRÅ – Umeå brotts och drogförebyggande råd - med egen budget och verksamhetsplan Samverkansgrupp på chefsnivå mellan myndigheterna för att arbeta mot drogmissbruk Samverkan med träningsgym – antidopning TILDA – samverkan kring förebyggande insatser LEVA- levnadsvaneundersökning ( Umeå regionen) – ett instrument för att följa upp utvecklingen bland unga utifrån risk- och skyddsfaktorer Informatörsnätverk Landstinget: Riskbruksarbete vuxna

23 Framtiden… Ökning av andelen unga som inte dricker alkohol – positivt, men… Ökning av berusningsdrickande och missbruk av narkotika – riktade insatser! Vuxnas alkohol/drogvanor (policy & opinionsbildande insatser, företagshälsovård, studenthälsan, primärvården) VIKTIGT MED KUNSKAPSBASERADE INSATSER PÅ ALLA NIVÅER! Kartlägga situationen systematiskt! Uppsökande Rådgivning för unga och vuxna Vård& behandlingsinsatser för unga och vuxna –begränsar drogutbudet. Tillgänglighetsbegränsning

24 VÄSTERBOTTENS LÄN Det finns 15 kommuner i Västerbotten och de flesta är små glesbygdskommuner. Två kommuner har en gemensam samordnare Det är 5 kommuner som idag har en samordningsfunktion som del av ordinarie arbete. De flesta kommuner har deltidstjänster i kombination med att andra uppdrag. Flertalet erhåller idag utvecklingsmedel från Länsstyrelsen. Umeå och Skellefteå har två samordnare i varje kommun. Samtliga kommuner ingår i ett länsövergripande nätverk

25 Preventionsindex Kommunerna har kommit olika långt beträffande struktur, samordningsfunktion, insatser till olika målgrupper. Samband mellan struktur – insatser!

26 Samordnarnas 10 goda råd för utvecklat alkohol- och drogförebyggande arbete KARTLÄGGA UTARBETA FÖREBYGGANDE PROGRAM I KOMMUNEN POLITISKT MANDAT OCH FÖRANKRING I ALLA LED PERMANENT SAMORDNARTJÄNST TYDLIG SAMORDNARROLLANSVAR FÖR SAMORDNARUPPDRAGET KUNSKAP EKONOMISK FÖRDELNING MELLAN FLERA FÖRVALTNINGAR BYGGA NÄTVERK AKTIVITETER UTIFRÅN BEHOV UPPFÖLJNING

27 Det tar tid att få med alla på tåget!

28 För mer information www.umea.se/umebra www.vasterbottenforebygger.se


Ladda ner ppt "Umeås resa som nationell försökskommun 2003-07. Hur började det hela? Vilka var förutsättningarna då?"

Liknande presentationer


Google-annonser