Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare

2 Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag Mål Handlingsplan/Aktiviteter Frågor och inspel

3 Myndigheten för delaktighet 1 maj 2014 3

4 4 Expertmyndighet inom funktionshindersområdet Följer och stödjer utvecklingen Öka möjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara fullt delaktiga i samhället. Verksamhetside

5 Världen är för stor. För mycket händer, det är för mycket brott, för mycket våld och spänningar mellan människor. Hur mycket vi än försöker kommer vi efter i utvecklingen. Den ökande pressen för att man skall hänga med gör att man förlorar fotfästet. Vetenskapen gör nya upptäckter i en takt som gör att man hopplöst famlar i häpnad. Den politiska kartan ändras i en hastighet som får en att tappa andan och vet inte längre vem som styr. Allt går för högtryck, mänskligheten klarar inte mycket mer. Artikel ur, Atlantic journal 1833 Utveckling - Framtid

6 Dagens vård och omsorg behöver mer empati och mer high tech Att säkert uttala sig om framtiden är vanskligt, men - vi kan inte producera vård och omsorg på samma sätt som vi gör idag om vi ska öka kvaliteten möta den åldrande befolkningen hålla kostnaderna i schack. Rapporten om den Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster (LEV), 2012, Anders Ekholm Socialdepartementet

7 Definition – Välfärdsteknik Socialstyrelsen termbank- förslag på remiss Digital teknik som syftar att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning Kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i personens närhet. Kan ges som bistånd, förskrivas eller köpas på konsumentmarknaden. Målet är högre kvalitet och effektivitet i vård och omsorg på samhällsnivå. Ett mål med användningen av välfärdsteknik är högre kvalitet och effektivitet i vård- och omsorg på samhällsnivå

8 Välfärdsteknologi = kunskapen om välfärdsteknik

9 Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård E-hälsa Hjälpmedel Välfärdsteknik

10 Stöd för minnet

11 Mobil med larmknapp och smarta telefoner

12 12 Digitala lås

13 ökad trygghet…

14 Mobila trygghetslarm med GPS/GSM

15 Kommunikation med bildtelefon

16 E-hemtjänst - hemtjänst på distans

17 Grundläggande förutsättningar för utveckling av eHälsa Teknisk infrastruktur Gemensam arkitektur Verksamhetsarkitektur Informationsstruktur o Termer o begrepp Teknisk arkitektur Säkerhetsarkitektur o Informationssäkerhet Lagstiftning/Juridik

18 Nationell samverkan för utveckling av eHälsa Utveckla gemensamma internetbaserade tjänster Gemensamma plattformar för verksamhetsutveckling ex standards Vägledningar

19 Lokal/regional utveckling och samverkan av eHälsa Kommunal strategi Kompetens Lokal/ regional plattform för drift och support? Gemensamma upphandlingar

20 Regeringsuppdrag 2015 Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård 1. Ta fram och sprida information - Digitala Trygghetstjänster 2. Samla och tillgängligöra kunskap 3. Ge stöd till kommuner gällande implementering och användning av välfärdsteknologi 4. Teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. 5. Inventera behov av kravspecifikationer

21 Bakgrund - Välfärdsteknologi en möjliggörare: Stödja självständighet och öka livskvalitet Med respekt för individers önskemål och behov

22 Men kan också bidra till bättre resursutnyttjande och kvalitet inom socialtjänst och hemsjukvård.

23 Undersöka vilka faktorer som kan fördröja behovet av insatser… Exempelvis genom att Eget boendeHemtjänst i eget boendeSärskilt boende Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL

24 …och dels vilka faktorer som erbjuder hjälp-till-självhjälp alternativt effektiviserar verksamheten Eget boendeHemtjänst i eget boendeSärskilt boende och…. Källa: Aktuellt på äldreområdet, SKL.. öka graden av boende i det egna hemmet

25 Bakgrund Socialstyrelsens uppföljningsrapporter –inga tydliga resultat avseende implementering av välfärdteknologi –behov av ökad kompetens och stöd Kommunerna efterfrågar –gemensamt upphandlingsstöd –nationellt kunskapscentrum Regeringen –går för långsamt –behov av nationellt stöd

26 Samverkan Socialstyrelsen bistår med: –juridisk kompetens kring lagar och regelverk –kompetens när det gäller integritet och etik Samråd med: –Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) –Sveriges Kommuner och Landsting –eHälsomyndigheten –Post- och telestyrelsen (PTS) –SIS, Swedish Standards Institute (SIS) –Pensionärs- och funktionshinderorganisationerna

27 Effektmål Att fler med nedsatt funktionsförmåga får ta del av välfärdsteknologiska tjänster, som leder till ökad självständighet, trygghet, delaktighet och aktivitet.

28 Effektmål Att alla kommuner erbjuder välfärdsteknologiska tjänster som en del av sitt tjänsteutbud Likvärdigt oavsett var i landet individen bor

29 Målsättning Att samtliga kommuner helt har övergått till digitala trygghetslarm vid utgången av 2016

30 Inte börjat Majoriteten Långt fram Strategi

31 Inledande behovsinventering Intervjuer med ett representativt urval av kommuner –Hur långt kommunerna kommit ? 46% Nattillsyn 29% Mobillarm via GPS 25% Sensorer-fallalarm, rörelsesensorer –Hinder / svårigheter? Juridiska/etiska frågeställningar Informationssäkerhet Support Infrastruktur

32 Inledande behovsinventering –Behov av stöd? 46% Samlad kunskap/vägledningar 39% Webbutb./filmer 28% Diskussionsforum/ kunskapsutbyte 64% Stöd/ verktyg för att informera beslutsfattare –Behov kring upphandling?, samordning? 97% Efterfrågar stöd Föreslår regionalsamordning

33 Handlingsplan Samordnade regionala konferenser - riktat till beslutsfattare

34 Handlingsplan Information och stöd för att genomföra teknikskiftet från analoga till digitala trygghetslarm –Ta fram och sprida information Utredning av kravställning och certifiering –Stödja och ge svar Teknisk expert –Erbjuda regional utbildning tekniskt införande drift och förvaltning

35 Stöd till kommuner Personer med nedsatt beslutsförmåga Nationell Plattform Kunskap Information Kompetens Främja implementering av välfärdsteknologi Forum Välfärdsteknologi

36 Inte projekt utan hur tar vi det in i verksamheten? Varaktig verksamhet Implementering Uppskalning Breddinförande

37 Handlingsplan/aktiviteter Samverka med andra myndigheter för ta fram vägledningar och rekommendationer –Informationssäkerhet Vägledning (enl. norsk förlaga)? Erbjuda utbildning? –Nyttokalkyl? –Standards –Teknik och täckning

38 Framgångsfaktorer Brukarmedverkan Verksamhetsnära Funktion mer än teknisk lösning

39 Tänk implementering redan från början Hur – inte omUppdragUndvik genvägarStödprocesserUpphandlingUtvärdering

40 3-4 februari 2016 Kistamässan

41 Synpunkter, inspel, frågor ? Tack ! Anna-Greta Brodin anna-greta.brodin@mfd.se 072-502 68 40 www.mfd.se/valfardsteknologi


Ladda ner ppt "Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser