Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser den lokala situationen ut vad gäller droganvändandet och missbruk Sara Gunnarsson, Drogförebyggande samordnare Tommy Avekvist, Behandlingssekreterare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser den lokala situationen ut vad gäller droganvändandet och missbruk Sara Gunnarsson, Drogförebyggande samordnare Tommy Avekvist, Behandlingssekreterare."— Presentationens avskrift:

1 Hur ser den lokala situationen ut vad gäller droganvändandet och missbruk Sara Gunnarsson, Drogförebyggande samordnare Tommy Avekvist, Behandlingssekreterare

2

3 Har du druckit alkohol någon gång? Åk 9 PojkarFlickor Nej48%46% Ja, totalt50%52% Ja, de senaste 12 månaderna 49%49% Ja, de senaste 30 dagarna20%28%

4 Har du druckit alkohol någon gång? Gymnasiet, år 2 PojkarFlickor Nej15%13% Ja, totalt85%87% Ja, de senaste 12 månaderna 79%85% Ja, de senaste 30 dagarna60%59%

5

6 Har du använt narkotika någon gång? Ja, det senaste 12 månaderna Åk 9Åk 2 gymnasiet Tjejer 4%8% Killar 5%12% Vanligaste narkotikan: Marijuana, hasch och spice

7 Slutsatser nationellt Alkohol: Fortsatt låga nivåer och fortsatt nedgång. Några värden är de lägsta som uppmätts sedan startåret 1971 Narkotika: Relativ stabil utveckling men med sjunkande andel bland pojkar i gymnasiets år 2 jämfört med de senaste åren (20% 2010-2014, 17% 2015) Den totala droganvändningen: sjunkit flera år; 2015 visar på rekordlåga nivåer i flera mått.

8 Tänkbara förklaringar (gäller framförallt nedgång av alkoholkonsumtion) Pågående hälsotrend Mer umgänge vid eller via nätet, bl a spel Effektivare föräldrakontroll Effekt av drogförebyggande insatser Ökad andel ungdomar med bakgrund i icke- alkoholkultur

9 Vanligaste drogerna i Vänersborg Tobak Alkohol Cannabis Amfetamin Kokain Subutex Ecstasy Benso I en studie som FHI genomförde, på ett gymnasium i Skåne, 2010, visade sig att 64% av de som rökte vanlig tobak också hade provat cannabis, motsvarande siffra för icke-rökare var 4%. Rökfri skola!

10 Statistik Språngbrädan 2012. 70 pers 2013. 100 pers 2014. 128 pers 73 män och 55 kvinnor 27 st anhörigstöd 10 st under 18 år

11 2015-12-10 Hittills i år 110 pers 5 ungdomar under 18, varav alla använde Cannabis. 27 pers på anhörigstöd. 38st pga alkohol missbruk 18st amfetamin missbruk 5st opiat missbruk,subutex, heroin, tramadol Cannabis 8st+ 5 ungdomar Spice 2st Bland missbruk 4st Tablettmissbruk 3st

12 Vilket stöd kan ges lokalt? Tommy Avekvist, Behandlingssekreterare Sara Gunnarsson, Drogförebyggande samordnare

13 Sektionen för Missbruksstöd Målgruppen beskrivs särskilt i 5 kap 9 § SoL Kommunen har ett särskilt ansvar för insatser till personer med missbruk, både förebyggande samt stöd och hjälp. Insatserna ska präglas av mångfald, flexibilitet samt differentiering. Planmässighet och långsiktighet ska vara en viktig utgångspunkt.

14 Sektionen för Missbruksstöd Utredning och uppföljning Kvalificerade vårdinsatser i vår egen öppenvård i form av både psykosocialt stöd och psykosocial behandling Förebyggande arbete (drogförebyggare och alkoholhandläggare)

15 Organisation Sektionen för Missbruksstöd Missbruksstöd Psykosocialt stöd Boende/Beroendestöd Utredningsteam Psykosocial behandling Språngbrädan/ psyk sköterska Drogförebyggare Alkoholhandläggare

16 Vem kan erhålla kontakt och hur? Kommuninvånare som är 20 år och äldre. I vissa fall ungdomar (Språngbrädans personal). Kontakten med oss är frivillig! I vissa särskilda fall kan tvångsåtgärder enl. LVM bli aktuella (vid mycket allvarlig fara) ~ ovanligt men inträffar ibland. Kontakt genom IFO:s mottagare el. direkt med 1:e socialsekreterare på vårt utredningsteam. Efter ansökan inleds utredning och en kontakt med socialsekreterare etableras.

17 Utredningsteam Består av 1:e socialsekreterare och socialsekreterare. Uppgiften är att handlägga ansökningar och anmälningar/förhandsbedömningar, utreda samt följa upp beviljade insatser. Under utredning och uppföljning används standardiserade screening- och bedömningsinstrument enligt nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Arbetet utgår från socialtjänstlagen och socialstyrelsens riktlinjer samt övriga lagar som reglerar verksamheten.

18 Utredning enligt SoL gällande vuxen kan inte inledas mot den enskildes vilja ~ samtycke krävs alltid! Under utredningsprocessen träffar den enskilde (sökanden) en socialsekreterare vid ett antal tillfällen (beroende av ansökans/ärendets art) för:  utredningssamtal/samtal,  ev. AUDIT/DUDIT samt ASI-intervju Ev. inhämtas information från andra källor – efter samtycke från den enskilde.

19 Efter att bistånd beviljats startas en insats upp som soc.sekr är ansvarig för att följa upp. Uppföljning sker genom gemensamma möten med utförare eller ev. andra samverkansparter då det ofta finns stöd/behandling från flera parter samtidigt; förutom socialtjänst även sjukvård och AMA, KRAMI el. arbetsförmedling m.fl. Insats enl. SoL bygger på frivillighet… Insatsen kan avslutas närhelst en person önskar… ~Ett motiverande arbete pågår hela tiden på olika plan ~

20 Mottagning som vänder sig till alla kommuninvånare som har frågor eller vill ha stöd och hjälp gällande alkohol och narkotika. Gällande spelproblematik hänvisas kommuninvånare till sjukvården. Vi erbjuder även stöd till anhöriga och till föräldrar med oro för sina tonåringar eller unga vuxna. Språngbrädans samtalsmottagning ~ kommunens öppenvårdsenhet ~

21 Språngbrädan Målgrupp: Ungdomar / unga vuxna samt vuxna som är i behov av stöd och behandling för sitt riskbruk, missbruk och beroende av narkotika eller alkohol. Anhöriga till ovanstående då de är i behov av stöd. Våra uppdrag får vi ifrån socialsekreterare från Missbruksektionen samt Familjestödssektionen eller via direktkontakt av kommuninvånare.

22 Språngbrädan Vårt uppdrag: Informera och lotsa vår målgrupp rätt. Personal skall hålla sig uppdaterad kring drogkunskap, nya metoder, verksamhetsutveckling. Erbjuda psykosocial behandling utifrån de ”bästa” metoderna. Samverka med andra som arbetar med/möter målgruppen.

23 Beroendestödsteamet Beroendestödsteamet Sektionen för Missbruksstöd Relativt ny insats i nuvarande utformning ~ igång sedan 1 oktober 2014 i full skala Mål för insatsen: -Att Vänersborgs kommun genom Beroendestödsteamet skall erbjuda kommuninvånare med ett dokumenterat missbruk/beroende, ett kvalificerat psykosocialt stöd.

24 Beroendestödsteamet Beroendestödsteamet Sektionen för Missbruksstöd Uppdrag: Beroendestödsteamet erbjuder psykosocialt stöd i olika former. Stödet skall bestå av insatser som förbättrar och möjliggör den enskildes livssituation att nå positiva förändringar. Fokus är att man skall bibehålla de positiva förändringarna på egen hand.

25 Beroendestödsteamet Beroendestödsteamet Sektionen för Missbruksstöd Uppdraget kan gälla olika livsområden men fokus skall ligga på personens missbruk/beroende. Stötta i att kunna ta emot annan hjälp t.ex. från Språngbrädan, sjukvården och psykiatrin. Att vara ett komplement till det andra vårdgivare eller kommunens andra delar kan erbjuda.

26 Beroendestödsteamet Beroendestödsteamet Sektionen för Missbruksstöd Målgrupp: Alla personer över 20 år som har ett dokumenterat missbruk/beroende och är utredda och beviljade insatsen. Vem kan bevilja insatsen? Socialsekreterare på sektionen för missbruksstöd.

27 Beroendestödsteamet Beroendestödsteamet Sektionen för Missbruksstöd Utförare av insatsen: 3 heltidsanställda med undersköterske-/skötare- utbildning. Andra relevanta vidareutbildningar som MI, ESL (Ett självständigt liv) Schemalagd arbetstid: vardagar 8-20, helger 9-17 Beroendestödjarna arbetar främst i personernas hem men har tillgång till lokaler och bilar

28 Psykosocialt stöd / boende Marierovägens träningsboende Träningsboendet Marierovägen finns för personer med missbruks-/beroendeproblematik. Boendet har 5 platser beroende av problematik och lämplighet. Alla på boendet ingår i den generella strukturen dvs. gemensamma regler och vissa aktiviteter. Alla på boendet har också sin individuella genomförandeplan utifrån uppdrag från socialsekreteraren. Dvs. vad man behöver arbeta med för att komma vidare i sin boendesituation.

29 Marierovägens träningsboende Det individuella uppdraget bygger på den uppkomna situationen dvs. VARFÖR personen saknar bostad. Ekonomi? Samsjuklighet? ADL? Struktur/planering? Hantering av missbruk/beroende?

30 Marierovägens träningsboende Den vanligaste tiden som man bor i träningsboendet är 6-9 månader. Mycket spelar in såsom: Följsamhet utifrån uppdraget Bostadsmarknaden i stort, finns det något att flytta till? Motivation till förbättring av missbruk/beroende

31 Drogförebyggande arbete Uppdraget är att arbeta förebyggande mot; tobak, alkohol, narkotika och dopning Målgrupp Barn och ungdomar upp till 25 år Mål Barn och ungdomar under 18 år ska vara drogfria och kommunens vuxna ska tillsammans bidra till detta

32 Tack för att ni lyssnat! -Frågor?


Ladda ner ppt "Hur ser den lokala situationen ut vad gäller droganvändandet och missbruk Sara Gunnarsson, Drogförebyggande samordnare Tommy Avekvist, Behandlingssekreterare."

Liknande presentationer


Google-annonser