Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regleringsbrevsuppdraget Lantmäteriet ska identifiera sådana områden som omfattas av förordnanden enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regleringsbrevsuppdraget Lantmäteriet ska identifiera sådana områden som omfattas av förordnanden enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) och."— Presentationens avskrift:

1 Regleringsbrevsuppdraget Lantmäteriet ska identifiera sådana områden som omfattas av förordnanden enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) och motsvarande förordnanden enligt äldre plan- och byggnadslagstiftning och som inte har blivit rättsligen genomförda med stöd av tillämpning av fastighetsbildningslagstiftningen. Lantmäteriet ska i samverkan med de kommuner som har egen lantmäterimyndighet enligt lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet informera berörda sakägare om gällande förordnanden och om den lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2015 som berör de aktuella förordnandena. Informationen ska omfatta vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att trygga de rättigheter som förordnandet har avsett att tillförsäkra. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2017.

2 Vem står framför er nu? Gunnar Ersbo, verksamhetsutvecklare och riksgränskommisarie, arbetar på sektionen Ledningsstöd i Gävle. Bor i Östersund. Ansvarig för regleringsbrevsuppdraget sen oktober 2015 Ansvarar också för avvecklingen av de delar av Naturvårdsuppdraget som Lantmäteriet slutar utföra 20160701 Strategiskt ansvarig för Lantmäteriets arbeten i brandområdet i Västmanland Ansvarar för Lantmätarslingan och prisexemplen på www.lantmäteriet.se www.lantmäteriet.se Väntar på finansiering för att kunna påbörja underhållet av riksgränsen mot Norge Kontaktuppgifter tel 063-14 10 07, gunnar.ersbo@lm.segunnar.ersbo@lm.se

3 Vad är ett § 6:5 PBL, §113 BL förordnande ? En skyldighet för exploatören att upplåta mark eller utrymme utan ersättning Syftet att skydda kommun och köpare av tomter, blivande fastighetsägare, från att drabbas av exploateringskostnader, som exploatören borde ha ansvaret för. Vanligast i planområden för fritidsbebyggelse Är idag rätt ofta omvandlingsområden från fritid till permanent i växande kommuner Förordnandena har från 1987 allt oftare ersatts av ett exploateringsavtal där skyldigheten ovan, att utan ersättning upplåta mark eller utrymme legat som grund för avtalet

4 Varför lagändring från 2019-01-01? Förordnandena har lett till att genomförandet av angelägna byggnadsprojekt påtagligt har försvårats. Det som har varit ett problem är att planändringar som innebär att allmän plats som omfattas av ett sådant beslut inte har ansetts kunna läggas ut som kvartersmark i en ny detaljplan. I formell mening gäller dock ett beslut eller ett äldre förordnande på obegränsad tid och det saknas uttryckliga bestämmelser om hur det ska upphävas. Lantmäteriets regleringsbrevsuppdrag från 2011 finns redovisat i LMV-rapport 2011:1

5 Historia Besluten om förordnanden har sedan 1947 registrerats av uppemot 90 olika inskrivningsmyndigheter med olika upplägg av registreringen(förordnande och/eller fråga väckt). Besluten har utformats av 24+2 länsstyrelser med olika upplägg av sin diarieföring. Av en händelse så kände en medarbetare vid KLM Linköping till ett förordnande inom Ödeshögs kommun (SLM kommun) där inget förordnande eller fråga väckt fanns registrerat på belastad fastighet. Antalet förordnanden och fråga väckt som finns registrerade i FR på plannivå redovisas i kommande två bilder, SLM respektive KLM.

6 Län PBL 6:5, 113 § BLFråga väckt Summa ABStockholm102016 1036 CUppsala16115 176 DSödermanland290 92 EÖstergötland074 FJönköping283 85 GKronoberg05 5 HKalmar19415 209 IGotland3334 67 KBlekinge147 48 MSkåne25128 153 NHalland568166 734 OVästra Götaland697425 1122 SVärmland116 17 TÖrebro71 8 UVästmanland126 27 WDalarna13 4 XGävleborg227 29 YVästernorrland1522 37 ZJämtland234 36 ACVästerbotten01 1 BDNorrbotten255316 571 Summa29871544 4531

7 KLM PBL 6:5, 113 § BLFråga väckt Summa OBorås02 2 XGävle00 0 OGöteborg3255 87 NHalmstad32126 158 ABHaninge880 MHelsingborg00 0 ABHuddinge120 MHässleholm120 21 FJönköping015 HKalmar3337 70 SKarlskoga00 0 SKarlstad26 8 MKristianstad171 18 MLandskrona22 4 ELinköping025 MLund02 2 MMalmö00 0 EMotala015 OMölndal3719 56 ABNacka015 ENorrköping03 3 XSandviken14 5 ACSkellefteå46 10 OSkövde31 4 ABStockholm01 1 YSundsvall126 27 ABSödertälje1710 27 OTrollhättan01 1 ABTäby00 0 OUddevalla9398 191 ACUmeå34 7 CUppsala559 64 OVarberg8945 134 OVänersborg60 6 UVästerås06 6 GVäxjö02 2 TÖrebro04 4 YÖrnsköldsvik333 36 ZÖstersund00 0 Summa531556 1087

8 Analys arbete under v17-19 2016 Valt att titta på fråga väckt i första hand för att se hur aktuella dessa anteckningar är I de fall där fråga väckt lett till en plan har denna analyserats och klassats

9 Register på förordnanden hos SLM, Länsstyrelserna och KLM Inom SLM har vi inte fått kännedom om något lokalt register över förordnanden Ingen av de länsstyrelser som vi varit i direkt eller indirekt kontakt med har ett heltäckande register. Som exempel så är Västra Götaland digitalt från 2008, men registerna för Skaraborg, Älvsborgs och Göteborg och Bohus län är analoga för åren 1949-2007. Av de övriga länsstyrelserna som vi fått koll på, som tex Norrbotten, Kalmar, Stockholm, Jönköping, Västernorrland, så har de inga register på förordnanden. Ett av de KLM som svarat oss har haft något register, några har ändå haft väldigt bra koll.

10 Klassning och sätt att informera berörda fastighetsägare Klass 1 – förordnandet är genomfört i sin helhet, när samfällighetsföreningen eller motsvarande har köpt in belastad mark eller i de fall där förordnande meddelats, men där ingen fastighetsbildning skett enligt planen. Här borde det inte behöva genomföras någon information. Klass 2 – förordnandet har delvis genomförts som GA, vanligast för vägar. Information till berörd samfällighetsförening eller till varje förmånsfastighet? Klass 3 – ingen del av förordnandet är genomfört som GA. Vi förväntas informera alla ägare till förmånsfastigheter.

11 Piteå kommun 315 fastigheter med anteckningen fråga väckt Klass 1 – 245 st, varav 192 st där anteckningen är felaktig och 53 st där förordnandet är genomfört (78% av antalet) Klass 2 – 50 st Klass 3 – 20 st Innebär att vi för 22% av antalet anteckningar förväntas ta kontakt med berörda fastighetsägare 2,5 minuter per undersökt fastighet med fråga väckt I några fall så har fråga väckt lett till ett beslutat förordnande, men förordnandet har inte registrerats på planen.

12 Jämtlands län 290 fastigheter inom 35 planer har anteckningen fråga väckt 9 av planerna med fastigheter där anteckningen fråga väckt finns, har analyserats Klass 1 – 5 st där förordnandet är genomfört Klass 2 –2 st där förordnandet delvis är genomfört Klass 3 –2 st där förordnandet inte är genomfört Endast 1 av 9 planer med fråga väckt har en anteckning om förordnande är utfärdat 7 timmars arbete = 0,78 h/plan

13 Västernorrlands län 315 undersökta fastigheter med fråga väckt, varav 189 på stadsplaner och 126 på byggnadsplaner Klass 1 – 9 planer, 294 st fastigheter Klass 2 – 8 planer, 18 st fastigheter Klass 3 – 2 planer, 3 st fastigheter I två av planerna med fråga väckt har det inte utfärdats något förordnande. 21 undersökta planer, varav 4 stadsplaner och 17 byggnadsplaner. Det är bara på 1 av 19 planerna med fråga väckt, som det finns anteckning om att förordnande är utfärdat. 0,75 h per plan och knappt 3 minuter per undersökt fastighet med fråga väckt

14 Uddevalla kommun 96 fastigheter med anteckningen fråga väckt inom 15 planer Klass 1 – 2 st planer där förordnandet är genomfört Klass 2 – 2 st Klass 3 – 11 st I ett fall av fråga väckt har det inte utfärdats något förordnande. Innebär att vi för 93 % av antalet planer förväntas ta kontakt med berörda fastighetsägare Alla planer som berördes av genomgången av fråga väckt hade en anteckning om förordnande på planen.

15 Kalmar kommun 37 fastigheter med anteckningen fråga väckt berörde 13 planer. Klass 1 – 34 st fastigheter/10 planer, Klass 2 – 1 st (diskussion pågår med samf fören) Klass 3 – 2 st (troligen ej aktuella) Alla planer som berördes av genomgången av fråga väckt hade en anteckning om förordnande på planen.

16 Slutsats Vi är tvungna att gå igenom fråga väckt för att bilda oss en uppfattning hur länsstyrelse/IM/LM arbetat Samma plan kan komma att dyka upp i båda grupperna Vi kommer att missa ett antal planer där inga anteckningar finns om fråga väckt eller förordnande

17 Förordnande om avstående av mark Lägesbeskrivning 20160518 Regleringsbrevsuppdraget föredrogs för KLM-styrgrupp 20160315. Lantmäteriet och KLM inser problematiken att förklara innebörden, följderna av lagändringen för berörda fastighetsägare samt det merarbete SLM/KLM kommer att få inom sina verksamhetsområden. Berit Carlsson, Uddevalla KLM blir vårt bollplank i det fortsatta arbetet Henrik Roos på fastighetsekonomi tittar på vilka ekonomiska konsekvenser upphörande av förordnanden kan få för fastighetsägarna, framtida risk/kostnad i förhållande förrättningskostnad för att genomföra det som eventuellt inte är genomfört som GA idag. Vi kommer att titta på vilka juridiska konsekvenser upphörande av förordnanden kan få för fastighetsägarna – anläggningar på grönområden mm

18 Informationsmaterialet – vad ska det ge svar på? Fastighetsrättsliga konsekvenser – vad vinner man rättsligt på att bilda en GA jämfört med nuvarande läge? Ekonomiska konsekvenser – förrättningskostnad idag kontra risk för en framtida ersättning Ger bildandet av GA något skydd för ingående fastigheter/ägare mot av dem oönskad exploatering/planläggning? Testa informationsmaterialet på några berörkretsar för att se om vi tänkt rätt Ta fram en FAQ både för vår personal och webben Lägga ut informationsmaterialet på webben Eventuell telefon/mail slinga för dessa frågor

19 Sökbar databas Träff 13 maj med PROFS som hantera fel i DRK mm för att stämma av om det går att använda deras modell Återkoppling från PROFS under v20-21 om prioritering mm Ta fram processbeskrivning under v20-21 Läsa in planer och de fastigheter som berörs av respektive plan via maskinella utsökningar Till varje plan kunna knyta - klass, planspecifik information som kommit fram, genomförd informationsinsats Sökbar via karttjänst, fastighetsbeteckning och planidentitet Ta fram struktur för manuellt indata i t ex Excel som går att läsa in direkt i databasen Kan några KLM vara intresserade av att använda databasen?

20 Återrapportering Uppdraget ska redovisas i Lantmäteriets årsredovisningen för 2017 Lantmäteriet kommer att behöva få in en sammanställning från respektive KLM på hur informationsarbetet genomförts till 2017- 12-01?? Mall för redovisning tas fram till årsskiftet 2016/2017??

21 Frågeställningar Hur kommer ni inom er KLM att vilja hantera informationsdelen? Vad tror ni om intresset bland fastighetsägarna i er kommun för att söka anläggningsförrättning? Vad tycker ni att vi ska informera om/trycka på/ta med i - informationsskrifter, hemsidans material och databas? Hur ser din kommuns politiker på behovet av att bilda GA? Hur stort är exploateringstrycket i din kommun?


Ladda ner ppt "Regleringsbrevsuppdraget Lantmäteriet ska identifiera sådana områden som omfattas av förordnanden enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) och."

Liknande presentationer


Google-annonser