Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsmedicinskt forum Genusperspektiv på hälsa och vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsmedicinskt forum Genusperspektiv på hälsa och vård."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsmedicinskt forum Genusperspektiv på hälsa och vård

2 Försäkringsmedicinskt forum

3

4 Nybeviljad Sjukersättning

5 Försäkringsmedicinskt forum

6 Diskussionsfrågor Vad beror det på att kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster är olika? Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? Finns det ojämställdhet i samband med sjukskrivningar och arbetsskador? Hur kan man arbeta för att det ska bli jämställd?

7 Försäkringsmedicinskt forum ” ”Jag ser inte till kön, jag ser till individen.” Så svarar många inom sjukvården på frågan om vården är Jämställd. Ändå vet vi att vården inte alltid är likvärdig för kvinnor och män – ibland för att de inte behandlas lika, ibland för att de behandlas lika trots skilda behov.

8 Försäkringsmedicinskt forum (O)Jämställdhet i hälsa och vård Könsskillnader i vårdtillgång Könsskillnader i vårdkvalitet Könsskillnader i hälsa

9 Försäkringsmedicinskt forum Könsskillnader i Vårdtillgång kvinnor har längre väntetid till operation av grå starr och har sämre syn när de väl blir opererade. kvinnor har mer ont i ländryggen innan de blir ländryggsopererade. kvinnor med Alzheimers sjukdom får betydligt mindre hemtjänst än män. kvinnor har inte samma tillgång som män till nyare och dyrare läkemedel kvinnor är underbehandlade med en rad viktiga mediciner. kvinnor i mindre utsträckning än män får medicinering enligt de nationella riktlinjerna exempelvis i samband med hjärt-kärlsjukdom.

10 Försäkringsmedicinskt forum Sämre vårdtillgång sett till riksnivån för män män får färre höftproteser vid cervikala höftfrakturer. män i lägre omfattning än kvinnor har genomgått patientutbildning vid bipolär sjukdom. Även mindre, lokala och regionala studier visar på könsskillnader i vårdtillgång. Sådana skillnader finns, ibland till kvinnors, ibland till mäns nackdel, bland annat beroende på vilket område som studerats.

11 Försäkringsmedicinskt forum Bristande vårdkvalitet för kvinnor Kvinnor drabbas oftare av kvalitetsbrister i samband med läkemedelshandling, kvinnor råkar oftare ut för biverkningar och får oftare olämpliga läkemedel eller läkemedel som är olämpliga i kombination med varandra. Kvinnor opererats med den manliga anatomin som utgångspunkt vid bråck i ljumsken, vilket bland annat lett till högre dödsrisk för kvinnor. Vid neuropsykiatriska tillstånd som till exempel ADHD tycks det finnas en manlig norm som kan medföra att flickor och kvinnor inte blir rätt diagnostiserade och inte får adekvat behandling.

12 Försäkringsmedicinskt forum Bristande vårdkvalitet för kvinnor Måldosen inom dialys tycks ha utgått från en manlig norm som får gälla för båda könen. Vårdens kunskap om bråck i ljumsken samt borrelia tycks ofta utgå från en manlig norm som kan medföra att kvinnor inte blir rätt diagnostiserade och heller inte får adekvat behandling. Vanligare att klagomål som framfördes till Socialstyrelsen gällde vården av kvinnor och att kvinnors ärenden ledde till kritik från Socialstyrelsen.

13 Försäkringsmedicinskt forum Bristande vårdkvalitet för män Ett område är depression, där det påpekats att diagnoskriterierna utgått främst från kvinnors symtom. Det finns en risk att vården inte uppmärksammar mäns psykiska lidande och därigenom inte heller kan ge adekvat behandling. Män med diabetes visar sämre resultat för blodsocker och blodtryck än kvinnor, och män med cancer i tjocktarmen eller ändtarmen måste oftare opereras om än kvinnor. En del av skillnaderna i vårdresultat kan bero på att det ses som ”omanligt” att söka sig till sjukvården vid problem med hälsan, och att män därför får vård i ett senare skede.

14 Försäkringsmedicinskt forum Könsskillnader hälsa & sjukdomar Kvinnor diagnostiseras oftare än män med: psykisk ohälsa rörelseorganens sjukdomar kronisk smärta benskörhet.

15 Försäkringsmedicinskt forum

16 Könsskillnader hälsa & sjukdomar Män diagnostiseras oftare än kvinnor med : alkoholrelaterad sjukdom hjärtinfarkt diabetes övervikt.

17 Försäkringsmedicinskt forum Kön & folkhälsa Kvinnor konsumerar mer läkemedel, är oftare sjukskrivna och har sämre självskattad hälsa än män, men har samtidigt högre medellivslängd än män. Fler kvinnor än män söker vård för sjukdom, men båda könen vårdas i samma utsträckning på sjukhus. Det är betydligt vanligare att kvinnor upplever problem som ängslan, oro, ångest och sömnstörningar och att kvinnor diagnostiseras för psykisk ohälsa än att män gör det.

18 Försäkringsmedicinskt forum Kön & folkhälsa Kvinnor i åldern 16–29 år är den grupp som i störst utsträckning rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande. Självmordsförsök är tre gånger vanligare bland kvinnor än män, samtidigt som självmord är tre gånger vanligare bland män än kvinnor.

19 Försäkringsmedicinskt forum Sjukfrånvaro & dess orsaker Kvinnor har sedan 20 år tillbaka haft större sjukfrånvaro än män. De vanligaste diagnoserna för både kvinnor och män är psykisk ohälsa och värk i rörelseorganen, men den psykiska ohälsan är dominerande. Kvinnors och mäns olika arbetsförhållanden är en viktig förklaring till könsskillnaden i ohälsa.

20 Försäkringsmedicinskt forum

21 Sjukfrånvaro & dess orsaker Att arbeta inom kvinnodominerade yrken kan innebära både tungt fysiskt arbete och hög mental stress. Detta kan i sin tur vara en förklaring till kvinnors högre sjukfrånvaro. Av kvinnors totala arbete är 46 procent obetalt hemarbete. Motsvarande siffra för män är 36 procent. Studier visar att det är själva ansvaret för hushållsarbetet och inte främst utförandet som påverkar välbefinnandet negativt.

22 Försäkringsmedicinskt forum

23 Sjukfrånvaro & dess orsaker Kvinnors arbetsförmåga påverkas under lång tid vid familjebildning, medan mäns arbetsförmåga förblir oförändrad när de blir föräldrar. Kvinnor och män i parförhållanden har ungefär lika hög sjukfrånvaro innan första barnet föds, men efter första barnets födelse är kvinnors frånvaro dubbelt så hög som mäns, femton år framåt. Samma mönster ses i alla branscher – oavsett om kvinnorna jobbar i mans- eller kvinnodominerade miljöer.

24 Försäkringsmedicinskt forum Sjukfrånvaro & dess orsaker Två år efter det andra barnets födelse ökar risken för kvinnors sjukfrånvaro betydligt. ”Om kvinnan arbetar i ungefär samma utsträckning som mannen, men har huvudansvaret för hemarbetet, och därmed är dubbelarbetande i meningen att de har huvudansvar för hem och familj samtidigt som de i hög utsträckning förvärvsarbetar, samvarierar denna kombination med ökad risk för sjukskrivning”.

25 Försäkringsmedicinskt forum Diskussionsfrågor Vad spelar kön för roll i mötet mellan läkare och patient? Hur påverkar föreställningar om kön den diagnos och behandling patienten får? Vilka konsekvenser får det att vissa sjukdomar betraktas som manlig och andra som kvinnliga? Hur bidrar läkare och den medicinska forskningen till att skapa och vidmakthålla uppfattningar om kvinnligt och manligt?

26 Försäkringsmedicinskt forum Genusbias i vården kan bland annat handla om att man ser skillnader mellan könen där de inte finns och ger könen olika behandling även när det inte är medicinskt motiverat. att man bortser från skillnader och inte tar hänsyn till de könsspecifika behov som faktiskt finns. att patienten ses som typisk för sitt kön – trots att hen kanske inte är det.

27 Siw och Siwert Experiment av Gunilla Risberg, med. dr. Identiska fallbeskrivningar till AT-läkare. Ena gruppen bedömer Siw och andra bedömer Siwert. Mannen föreslogs färre psykosociala diagnoser, mindre psykofarmaka, fler prover och fler röntgenundersökningar. Kvinnan föreslogs färre prover men mer råd om livsstil och psykofarmaka.

28 Försäkringsmedicinskt forum Genusbias i medicin & vård Genusbias i medicin och vård kan leda till feldiagnostisering och felbehandling. Kan försämra vårdkvaliteten för både kvinnor och män. Kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten.

29 Försäkringsmedicinskt forum Jämställd vård Innebär att kvinnor och män i samma utsträckning får den vård de behöver, och att vården håller lika god kvalitet för båda könen. Det innebär att såväl medicinsk forskning som hälso- och sjukvården behöver arbeta med ett medvetet genusperspektiv.

30 Försäkringsmedicinskt forum Jämlik vård innebär att vård och behandling erbjuds på lika villkor oavsett: Ålder, Kön, sexuell läggning, Funktionsförmåga, Bostadsort, utbildning, Social ställning, Födelseland och religion.

31 Försäkringsmedicinskt forum God vård innebär att vården är Kunskapsbaserad, Säker, Patientfokuserad, Effektiv, Jämlik samt ges i rimlig tid.

32 Försäkringsmedicinskt forum Varför sjukskrivs kvinnor oftare och längre? Kan det bero på: Bristande medicinska kunskaper om kvinnors sjukdomar - Svårare att få rätt diagnos och rätt behandling? Män får bättre stöd för rehabilitering som gör det möjligt att gå tillbaka till arbetet Könssegregerad arbetsmarknad Dolt missbruk Våld i nära relationer Samhällets struktur - Dubbelarbetande kvinnor?

33 Försäkringsmedicinskt forum Jämställd vård Olika vård på lika villkor Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslagen 2 §)

34 Försäkringsmedicinskt forum Vårdgivarens ansvar Se till att vård och sjukskrivning inte bidrar till ojämställdhet. Ha medicinska kunskaper om hur sjukdomar påverkar män och kvinnor. Ställa adekvata diagnoser och anpassa behandling, rehabilitering och sjukskrivning efter individens behov. Dela upp vårdstatistik på kön. Analysera vårdresultat och skillnader i kvalitet och tillgång ur ett genusperspektiv.

35 Försäkringsmedicinskt forum Genomgången av beslutsstödet visar att: Det sällan lyfts fram kända könsskillnader i symtom, prognos och behandling Vetenskapliga belägg generellt sällan styrks med referenser Det finns könsskillnader för rekommendationer om deltidssjukskrivning Yrkets belastningsgrad exemplifieras med mansdominerade yrken Värdeladdade ord förekommer oftare i diagnoser som drabbar kvinnor Skrivningar om våld saknas.

36 Försäkringsmedicinskt forum Genomgången av beslutsstödet Skillnaderna är framför allt till kvinnors nackdel, men det finns även skillnader som är till mäns nackdel, till exempel att psykiska krisreaktioner inte lyfts fram i allvarliga sjukdomar som endast eller i större utsträckning drabbar män.

37 Försäkringsmedicinskt forum

38

39 Tänk tvärtom Om patienten hade haft ett annat kön, hade du då tänkt annorlunda? Om patienten hade haft ett annat kön, hade du då tänkt annorlunda?

40 Försäkringsmedicinskt forum

41 Genushanden Familjesituation Våld Somatisk eller psykiatrisk diagnos Riskbruk Rehabiliteringsplan

42 Försäkringsmedicinskt forum Genushanden Tumme – social situation: Hur ser familjesituationen ut? Kvinnor tillfrågas ofta om sin familjesituation, men sällan män. Pekfinger –våld och hot: Utsätts kvinnan eller mannen för våld och hot eller utsätter hon eller han någon annan? Träna på att formulera frågor som känns bekväma inom detta område. Våld och hot är en riskfaktor för långvarig sjukskrivning. Långfinger – somatisk inriktning på männens diagnoser och psykosomatisk på kvinnors: Det finns risk att man inte upptäcker depressioner hos män, liksom det finns risk att sjukdomsförklara – medikalisera – normala livsprocesser hos kvinnor.

43 Försäkringsmedicinskt forum Genushanden Ringfinger – alkohol och droger: Riskbruk och alkoholism är mer skamligt för kvinnor, därför är det viktigt att vården frågar både kvinnor och män om detta. Inför standardprovtagning av alla inför alla långtidssjukskrivningar. Lillfinger – rehabilitering: Män får tidigare specialistremisser och större stöd av arbetsgivaren. Män rehabiliteras utifrån arbete, medan kvinnor oftare rehabiliteras utifrån sin sociala situation.

44 Försäkringsmedicinskt forum Våld, hälsa och vård Mäns våld är ett allvarligt samhällsproblem och ett folkhälsoproblem. Såväl kvinnor som män drabbas i stor utsträckning av mäns våld. 2012 anmäldes fler än 28 000 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige och nära 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. Mörkertalet är stort och omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer bedöms aldrig komma till polisens kännedom.

45 Försäkringsmedicinskt forum Våld, hälsa och vård Heteronormativitet kan vara ett hinder för att upptäcka våld i samkönade relationer. När män utsätts för våld av kvinnor, handlar det oftare om psykiskt våld än om fysiskt. En del av våldet är så kallat reaktivt våld, det vill säga kvinnan försvarar sig mot angrepp från mannen. Hjälpsökandet bland utsatta män bedöms generellt vara lågt. Vid våld och förtryck i hederns namn står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus. Detta våld har, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet.

46 Försäkringsmedicinskt forum Kunskapscentrum för Jämlik vård och Kompetenscentrum om våld i nära relationer http://jamlikvard.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och- sjukvardsavdelningen/Kunskapscentrum-for-Jamstalld-vard/ www.valdinararelationer.se/vkv http://intra.vgregion.se/valdinararelationer

47 Försäkringsmedicinskt forum Hemsidor med nyttig information: www.sjukskrivningar.se www.vgregion.se/srp


Ladda ner ppt "Försäkringsmedicinskt forum Genusperspektiv på hälsa och vård."

Liknande presentationer


Google-annonser