Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På gång just nu November 2015. - Basåret - Fristående kurser - Masterantagning framöver - Enkäter - Projekt KA - Handlingsplan SU 2015 - Lika Villkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På gång just nu November 2015. - Basåret - Fristående kurser - Masterantagning framöver - Enkäter - Projekt KA - Handlingsplan SU 2015 - Lika Villkor."— Presentationens avskrift:

1 På gång just nu November 2015

2 - Basåret - Fristående kurser - Masterantagning framöver - Enkäter - Projekt KA - Handlingsplan SU 2015 - Lika Villkor – tjejföreningarnas synpunkter - Masterprogrammet Applied Ethology and Animal Biology - Fördelning masterprofiler KB/TB - Individuell profil

3 Antagningsproblematiken basåret Ännu har inget svar kommit på den skrivelse som lämnats in till departementet från högskolor och universitet i RET- och DULRIK-nätverken Innebär att vi fortsatt ”ligger lågt” tillsammans med bl a KTH Karlstad och Umeå har nu 14-16 olika ingångar till basåret kopplat till specifika program. UmU funderar på att lägga ner basåret. Enkät KaU: Redan nu säger endast ca 50% att de avser läsa vidare på det program de är antagna till och 50% tycker att det inte är särskilt viktigt eller verkligen inte viktigt att veta att de har en plats på specifikt program efter basåret

4 Vilka gymnasieprogram kommer studenterna ifrån? Samhällsvetenskapsprogrammet Friskoleprogram Specialutformat program Teknikprogrammet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Elprogrammet Procentuell andel

5 Genomströmning och garantiplatser

6 Hur många går vidare hos oss på LiTH? Totalt kvar:Totalt in:% vidare*: 20108826633.1% 20119328233.0% 20128126930.1% 20137023030.4% 20148911180.2% * Beräknat på alla som påbörjade basåret -Trots mer än halvering av studentantal in stannar ungefär lika många personer kvar. -Procentuella ökningen kan även delvis bero på att en större andel av studenterna faktiskt klarar hela basåret.

7 Vilka program? Civilingenjörsprogram: Högskoleingenjörsprogram: DDPUEDEMMIITKBKTSMMEDMTTBUY 2010654414230164455 2011555318223154226 201253341721210325 2013340410431934248 201411314161621221339 BIDIEIKAMI 201080143 2011122016 201270115 201345101 201483103 Matematik, naturvetenskap och andra kandidatutbildningar: ???? -I och M flest -D och Y fler på senare tid

8 För vilken nämnd är basåret mest betydelsefullt? 20102011201220132014 KB125759 EF1415171213 DM121192019 MD3641292230 IL1433271928

9 Hur viktigt är basåret för Norrköpingsprogrammen? 20102011201220132014 Nkpg162214912 2014: BI 60 MT 60 ED 30 KTS 30

10 Studieresultat på efterföljande utbildning Underlaget är ganska begränsat men man kan göra några ”observationer” utan att hävda att de är statistiskt säkerställda.  Vid övergång till civilingenjörsprogram med högst konkurrens om platser (dvs höga meritkrav för att få en garantiplats samt höga antagningspoäng i ordinarie urvalsgrupper) presterar f.d. studerande på basår/bastermin överlag ungefär som genomsnittet på programmet under den första terminen.  Vid övergång till övriga civilingenjörsprogram samt till högskoleingenjörsprogram och naturvetenskapliga kandidatprogram, presterar f.d. studerandes på basår/ bastermin överlag bättre under den första terminen än genomsnittsstudenten på resp. program, även om såväl antal som resultat varierar ganska mycket mellan olika år.  Även bland studerande som antas efter basår/bastermin finns individer som gör s.k. tidiga studieavbrott. Skälen för avbrott som anges är vanligtvis desamma som för studerande som antas i ordinarie urvalsgrupper (”reservantagning till högre prioriterat val”, ”felval”, ”motivationsbrist”) men antalet från basår/bas- termin som gör tidiga avbrott är relativt få.

11 Fristående kurser Tankar bakom utbudet? Ganska låg genomströmning Spretigt – många olika typer av kurser och alla med olika förutsättningar och problem Distanskurser Kvällskurser Sommarkurser Kurser som ingår i sommarskolan för int. studenter Kurser som vänder sig till specifik grupp - för yrkeslegitimation - för gymnasister Förberedande kurser Har tagit tid att försöka få lite koll på utbudet Diskussioner om utbud framöver Borde vi erbjuda mer vidareutbildningskurser riktade mot industrin? Gärna webb-baserade och uppbyggda av moduler…

12 Två kurser inom Linköping University Summer Academy Sommarakademin Sommarakademin Innovation and Entrepreneurship in a Swedish context, 7.5 ECTS Leadership and Organisational Behaviour in Contemporary Organisations, 7.5 ECTS

13 Nya signaler De ekonomiska prognoserna har förändrats LiU:2015 överproduktion ca 1 miljon kronor 2016 underproduktion ca 6 miljoner kronor 2017 underproduktion ca 16 miljoner kronor 2018 nollresultat ”Korta insatser behövs”:- Ta in fler på fristående kurser? - Ta in fler på basåret? - Öppna ”fristående kurs på program”? - Öka antalet på högskoleingenjörsprogram? ”Önskelista” skickad till LiU

14 Masterantagningen till internationella masterprogram framöver Nästa ansökningsomgång (till hösten 2016) kommer att delas upp i två perioder: - en för internationella studenter i januari. Söks via den engelskspråkiga webbportalen universityadmissions.se - en för svenska studenter i april. Söks via den svenskspråkiga portalen antagning.se Då det är två antagningsomgångar till samma program måste den ena stänga innan den andra öppnar. Den andra omgången kan dock vara öppen ända in i september för sena sökanden. Ordinarie sökperiod studenter utifrån t o m 15/1 Sen sökperiod studenter utifrån t o m 1/3 STÄNGT 1/3 – 15/3 Ordinarie sökperiod svenska studenter 15/3 – 15/4 Sen sökperiod svenska studenter 15/4 – terminsstart

15 Enkäter: Etik och hållbar utveckling: Riktad till examinatorer Avslutad - analys ska påbörjas – svarsfrekvens ca 92% Alumnienkät KA: Riktad till de ca 100 utexaminerade studenterna Pågår – påminnelse utskickad – svarsfrekvens ca 40% Timarvoderad KA-student hjälper oss med sammanställning. Drar snart igång med att försöka ringa alumnerna för att få upp svarsfrekvensen.

16 Projekt KA: Alumnienkät – skaffa mer kunskap om arbetsmarknaden för våra studenter - för bättre kommunikation till presumptiva studenter (vill öka antalet sökande som sjunkit senaste åren) - för motivation till dagens studenter (stort avhopp i årets åk 2) Alumniporträtt Samla in åsikter från ”andra sidan” om den utbildning studenterna fått Studentbloggare

17 Inkomna synpunkter hittills: SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden. Med ett webbaserat system, välutvecklad metodik och kvalificerad rådgivning erbjuder SundaHus effektiva och kundanpassade lösningar för medvetna materialval. Bolagets höga kompetens inom kemi, miljö och IT i en unik kombination som innebär ständig utveckling och nya möjligheter såväl för kunder, bolaget och medarbetare. Vi söker med jämna mellanrum personal med kompetens inom kemiområdet för att stärka bedömningsteamet som utför miljöbedömningar av produkter. De senaste 7 åren har vi anställt 5 personer med olika examen inom kemiområdet från LiU. Samtliga har uppvisat en lämplig kompetens som passar in i företagets verksamhet. Jane Wigren Chef Miljöbedömningsverksamheten www.sundahus.se ”Vi har fått upp ögonen för LiU:s utbildningar genom mycket lyckosamma rekryteringar. Utbildningarnas innehåll har faktiskt direkt matchat våra verksamhetsbehov och därigenom varit ekonomiskt effektiva för oss. Dessutom är det förstås tillfredställande för den tidigare studenten, som fått bekräftelse på väl investerad utbildningstid.” Inger Jansson, Avdelningschef Chemical Analysis, AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals AB AkzoNobel är ett ledande globalt färgföretag och en stor producent av specialkemikalier och limsystem och vi drivs av att förbättra människors livskvalitet och skapa levande städer. Våra kunder är såväl konsumenter som företag, vilka finns inom t ex läkemedels-, livsmedels-, fordons- och byggindustri. Hållbarhet är en ledstjärna för alla verksamheter och framgångarna med produkterna kommer av våra innovationer. I Sverige har vi totalt åtta forskningscenter där behovet av spetskompetens är självklart och tillgången på välutbildade kemister en avgörande faktor. www.akzonobel.com

18 Handlingsplan SU Fakulteten ska lämna en handlingsplan 1 februari 2016 Utbildningsrådet har prioriterat två frågor som alla fakulteter SKA arbeta med och ha med i sina handlingsplaner och sedan kan respektive fakultet välja egna förbättringsområden 1. Åtgärder för att öka tydlighet, förutsägbarhet samt återkoppling på prestation Syfte: Att förbättra studenternas möjligheter att med större framförhållning kunna planera sina studier och därmed få ökad kontroll över de krav som ställs Bakgrund: Rapporter om att ungdomar i stor och ökande omfattning lider av stress och psykisk ohälsa. Besöksstatistiken från Studenthälsan bekräftar detta. 2.Åtgärder för att få fler att använda LiSAM ”Åtgärder som syftar till att utveckla såväl prestanda som funktionalitet i LiSAM hanteras inom ramen för planerad förvaltning och utveckling. Därutöver kommer särskilt stöd ges till institutioner som i dagsläget använder LiSAM i ringa utsträck- ning. Däremot har fakulteter och institutioner en uppgift i att bidra till att allt fler kurser bedrivs inom lärmiljön LiSAM.” Vår roll: Lite oklar

19 Eventuella hinder för att lyckas med studierna 19 Flera olika hinder kunde anges Samma storleks- ordning som 2012 och liknar LiTH och LiU i övrigt.

20 Handlingsplan 20 Utgångsläget är bra men - att arbeta med att studenterna ska känna att utbildningarna är relevanta känns angeläget - mer information om yrkesliv - bättre alumniuppföljning – projekt? - involvera yrkeslivsrepresentanterna mer - mer verklighetstrogna/samhällsrelevanta ”case” - synliggöra allmänna frågor kring exempelvis etiska frågeställningar och hållbar utveckling -viktigt att jobba vidare med det arbete Kia har påbörjat för att få bättre koll på internationella avtal och lärarnas kontakter. Genom detta bör informationen från nämnden om studier utomlands bli bättre framöver - ”erfarenhetsdokumentation”? Studenternas uppfattning om yrkesliv eller ett faktiskt problem?

21 Uppdrag – prata med tjejföreningarna: I 2012 års NSI-enkät (Nöjd studentindex) framkom att en betydande andel av kvinnliga studenter vid LiTH någon gång under sin studietid upplevt sig diskriminerade eller kränkta på grund av kön. Detta föranledde att vi fick ett uppdrag att prata med de tjejföreningar som finns på de sektioner som vi normalt arbetar mot. TINGELING och MATNATALI: Påståendet ovan: Tydligen är det här inget man diskuterar med sina medstudenter för tjejerna kände inte riktigt igen det från sin egen situation. Isolerat problem någonstans?? Tjejerna uppger att de inte riktigt vet var de ska vända sig. - Studievägledningen kanske kan ta upp Lika Villkorsarbetet och var man vänder sig om man vill förmedla något redan under andra delen av höstterminen i åk 1 (ej under nolle-P)? - Kontaktperson på LinTek?

22 Uppdrag – prata med tjejföreningarna: Tjejerna uppger att många studentaktiviteter utöver själva studierna är ”genusskeva” (”mycket han och hon och han har makten”). Tjejerna har ”köpt” att det är såhär det är på universitetet och tycker att det är svårt att avgöra när gränser överskrids. - Vad kan LinTek och sektionerna göra? MatNatalie verkade pigga på att ordna Workshops om frågan Önskemål finns om något material att utgå från: Finns material från D-sektionen? Skulle man kunna plocka fram material från webbkursen? Tingeling föreslår istället en lunchföreläsning med intressant talare (gärna manlig) Betonar att det är äldre studenter som fungerar som labbassistenter och lektionshandledare som är det största problemet. Kan bli problem då dessa i vissa fall känner de yngre studenterna personligen. - Webbkursen: Bra, men hur se till att den används? Krav - alla SKA genomgå den? Kompletteras med diskussion? Synpunkterna ska sammanvägas med synpunkter från de andra tjejföreningarna. Vi fick även veta att det finns en studentförening GEN!US som jobbar med frågan.GEN!US

23 Översyn masterprogrammet APPLIED ETHOLOGY AND ANIMAL BIOLOGY initierad: Flera skäl att se över programmet: - Mats Amundin går i pension - Avtalet med Kolmården går ut - Kursutvärdering enskild kurs - Minskande antal studenter - … Totala antalet studenter minskar, men antalet studenter med kandidatexamen från annat land än Sverige ökar. Skäl till att vi förlorar svenska studenter och speciellt ”våra egna”? SU: Totalt sett en bra utveckling för programmet: Totalindex 2015: 4.3(2012: 3.6) Att jämföra med totalindex för alla program LiTH: 4.0 LiU: 3.9

24 Fördelning masterprofiler KB/TB Våra informationsinsatser gav resultat!

25 Individuell profil – formalisering: Generellt gäller följande för individuell profil för både KB- och TB-studenter: Totalt 120 hp, varav 30 hp A-nivåkurser inom huvudområdet, 30 hp A-nivå övriga kurser, 30 hp kurser på valfri nivå och inom valfritt huvudområde, Exjobb A-nivå 30 hp inom huvudområdet En extra mattekurs (o/v) Försöksplanering och Biostatistik Entreprenörskap och start av nya verksamheter Ett projekt på minst 6 hp, företrädesvis CDIO-projekt. Specialkrav: För att en KB-student ska kunna läsa individuell profil med kurser från TB-profilen Sensorer och material i Biomedicin så måste KB-studenten läsa TB:s kurs Immunologi och immunologiska tekniker under 7Ht1. För att en TB-student ska kunna läsa individuell profil med kurser från KB-profilen Protein Science and Technology så måste TB-studenten läsa KB:s kurs Proteinkemi under 6Vt1. Godkända huvudområden Utöver huvudområdena Teknisk biologi och Kemisk biologi är följande huvudområden godkända sedan tidigare för individuell profil för KB och TB: Medicinsk teknik Miljöteknik För eventuellt övriga huvudområden fattas beslut på VA. Till individuell profil räknas även följande kombinationer: TB-student som läser KB-profilen Protein science and Technology (huvudområde Kemisk biologi). KB-student som läser TB-profilen Sensorer och material i biomedicin, se specialkrav ovan (huvudområde Teknisk biologi).


Ladda ner ppt "På gång just nu November 2015. - Basåret - Fristående kurser - Masterantagning framöver - Enkäter - Projekt KA - Handlingsplan SU 2015 - Lika Villkor."

Liknande presentationer


Google-annonser