Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagnoskännedom Diagnoskännedom KUR-projektet Södertörn 120515 Christian Johansson Specialist i psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagnoskännedom Diagnoskännedom KUR-projektet Södertörn 120515 Christian Johansson Specialist i psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Diagnoskännedom Diagnoskännedom KUR-projektet Södertörn 120515 Christian Johansson Specialist i psykiatri

2 Diagnostik Kommunikativt redskap Kommunikativt redskap Begrepp innehåller stor mängd information som inte behöver formuleras Begrepp innehåller stor mängd information som inte behöver formuleras Appendicit Appendicit Inom forskningen för att veta att man undersöker samma sak Inom forskningen för att veta att man undersöker samma sak Schizofreni och autism skillnader mellan USA och Europa under första hälften av 1900 talet Schizofreni och autism skillnader mellan USA och Europa under första hälften av 1900 talet Kliniskt Kliniskt Styr behandling. Rätt behandling till rätt tillstånd Styr behandling. Rätt behandling till rätt tillstånd Bedöma prognos. Viktigt för patient, anhöriga och samhälle. Styr resursfördelning Bedöma prognos. Viktigt för patient, anhöriga och samhälle. Styr resursfördelning

3 Neuropsykiatri Autismspektrum

4 Neuropsykiatri Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Utvecklingsrelaterade problem med debut i barndomen som utmärks av nedsatt social interaktionsförmåga samt begränsade och repetivita beteendemönster och intressen. Utvecklingsrelaterade problem med debut i barndomen som utmärks av nedsatt social interaktionsförmåga samt begränsade och repetivita beteendemönster och intressen. Autismspektrumtillstånd delas in i autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och genomgripande störning i utvecklingen/atypsik autism. Autismspektrumtillstånd delas in i autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och genomgripande störning i utvecklingen/atypsik autism.

5 Neuropsykiatri Nedsatt social interaktionsförmåga Nedsatt social interaktionsförmåga Svårigheter med att använda ickeverbala beteenden i social interaktion Svårigheter med att använda ickeverbala beteenden i social interaktion Svårigheter att etablera vänskapsrelationer Svårigheter att etablera vänskapsrelationer Brist på spontant vilja att involvera andra i glädje, intressen eller aktiviteter Brist på spontant vilja att involvera andra i glädje, intressen eller aktiviteter Brist på social eller emotionell ömsesidighet Brist på social eller emotionell ömsesidighet

6 Neuropsykiatri Begränsade och repetivita beteendemönster och intressen. Begränsade och repetivita beteendemönster och intressen. Fixering vid enformiga och begränsade intressen som är utmärkande i intensitet eller fokusering. Fixering vid enformiga och begränsade intressen som är utmärkande i intensitet eller fokusering. Fixering vid oändamålsenliga rutiner eller ritualer. Fixering vid oändamålsenliga rutiner eller ritualer. Upprepade motoriska manér Upprepade motoriska manér Enträgen fascination inför delar av saker Enträgen fascination inför delar av saker

7 Neuropsykiatri Epidemiologi Prognos: Vid uttalad autism och låg begåvning finns behov stöd under hela livet. Mer högfungerande personer kan genom livet lära sig att kompensera för sina svårigheter. Lindrigt drabbade kan förbättra sin funktion så att de inte längre uppfyller diagnoskriterierna i vuxen ålder.

8 Neuropsykiatri Epidemiologi forts… Prevalens: 1%, en minoritet har den svårare formen autistiskt syndrom. Dubbelt så vanligt med autismspektrumdiagnos för män som för kvinnor. kvinnor större sociala färdigheter Många vuxna är ännu odiagnosticerade

9 Neuropsykiatri Epidemiologi forts… Riskfaktorer: Ärftlighet dominerar Graviditets- och förlossningskomplikationer Prematuritet Exponering för alkohol och vissa läkemedel under fosterstadiet Hög ålder hos föräldrarna

10 Neuropsykiatri Differentialdiagnostik Utvecklingsstörning Svår språkstörning ADHD Vid autismspektrumstörning benägenhet att fastna i detaljer, fokusera avvikande Vissa sociala samspelssvårigheter Tourettes syndrom Tics kan vara svåra att skilja från stereotypier

11 Neuropsykiatri Differentialdiagnostik forts… Tvångssyndrom (OCD) Tvångsbeteenden upplevs som besvärande, autistiska ritualer som positiva Social fobi Socialt undvikande Mentaliseringsförmågan skiljer sig åt Depression Mimikfattigdom, monotont röstläge, svårigheter att beskriva känslor

12 Neuropsykiatri Differentialdiagnostik forts… Schizofreni Svårigheter med mentalisering, brister i exekutiva funktioner, hallucinationer/vanföreställningar, motoriska och negativa symtom Tidpunkt för debut skiljer sig Båda tillstånden kan förekomma samtidigt

13 Neuropsykiatri Differentialdiagnostik forts… Psykopati Vid psykopati finns förmåga att förstå hur andra tänker och reagerar, men stora brister i medkänsla Personer med autismspektrumtillstånd är ofta dåliga på att manipulera Objektiv anamnes och observation av kroppsspråk, mimik och beteende är viktigt vid utredning

14 Neuropsykiatri Samsjuklighet Majoriteten av vuxna med autismspektrumtillstånd har minst en annan psykiatrisk diagnos. Utvecklingsstörning Språkstörningar, dyslexi, dyskalkuli ADHD Tics/Tourettes syndrom Tvångssyndrom (OCD): Symmetri och samlande Övriga ångesttillstånd

15 Neuropsykiatri Samsjuklighet forts… Affektiva sjukdomar: Dystymi, depression, bipolär sjukdom. Ökad rutinbundenhet,självskada, stereotypi Perceptionsavvikelser Psykos Schizofreni stressutlöst Katatoni

16 Neuropsykiatri Samsjuklighet forts… Ätstörningar: Selektivt val av föda Somatiska tillstånd: EP, GI.besvär, hudåkommor Utmattningssyndrom Riskbedömning Suicid Våld

17 Neuropsykiatri Behandling Läkemedel Symtomatisk Läkemedelskänsliga Psykologisk behandling Beteendeintervention Fokus på stärkt självkänsla Depressions- och ångesttillstånd

18 Neuropsykiatri Behandling forts… Habilitering Rådgivning Psykopedagogiska insatser Kognitivt stöd och hjälpmedel Logoped Apergerscenter

19 Neuropsykiatri Stödinsatser LSS Daglig sysselsättning Boende med särskilt stöd Tandvård Stöd vid studier Stöd i arbete Stöd och anpassning (AF, AF Unga Funktionshindrade, privata aktörer)

20 Neuropsykiatri Bemötande Begränsa öppna vida frågor Personen kan ha svårt att härleda syftet med frågan Konkret information: orsak, syfte, förväntningar, beskrivning Undvik symboliskt språk och liknelser Muntlig och skriftlig information Återkoppling av information Föreslå att individen har med sig annan person till möten för hjälp med informationainhämtning

21 Neuropsykiatri ADHD ADHD Utvecklingsmässigt funktionshinder Utvecklingsmässigt funktionshinder uppmärksamhet, uppmärksamhet, hyperaktivitet hyperaktivitet impulsivitet. impulsivitet. Svårigheter sen barndomen. Tydligast i skolmiljö Svårigheter sen barndomen. Tydligast i skolmiljö Ökad risk Ökad risk psykiatrisk samsjuklighet, missbruk psykiatrisk samsjuklighet, missbruk Utbildningsmässiga och sociala svårigheter Utbildningsmässiga och sociala svårigheter kriminallitet kriminallitet

22 Neuropsykiatri Uppmärksamhetssvårigheter Uppmärksamhetssvårigheter Distraherbar för inre och yttre stimuli Distraherbar för inre och yttre stimuli Ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel Ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel Svårigheter att följa instruktioner Svårigheter att följa instruktioner Tappar koncentrationen i samtal Tappar koncentrationen i samtal Närminnes svårigheter, glömsk Närminnes svårigheter, glömsk Initiering och avslut av aktiviteter Initiering och avslut av aktiviteter Planerings och organisationssvårigheter Planerings och organisationssvårigheter Förlägger och tappar bort tillhörigheter Förlägger och tappar bort tillhörigheter Nedsatt mental uthållighet Nedsatt mental uthållighet

23 Neuropsykiatri ADHD forts… ADHD forts… Hyperaktivitet och impulsivitet Hyperaktivitet och impulsivitet Svårt att sitta still, inre rastlöshet Svårt att sitta still, inre rastlöshet Talar mycket Talar mycket Svarar prematurt eller faller folk i talet Svarar prematurt eller faller folk i talet Svårt att vänta på sin tur Svårt att vänta på sin tur Upplevs var för ”på” Upplevs var för ”på”

24 Neuropsykiatri ADHD, svårigheter ADHD, svårigheter Dygnsrytmstörning Dygnsrytmstörning Sömnproblem Sömnproblem Bristande tålamod Bristande tålamod Lätt till frustration Lätt till frustration samarbetssvårigheter samarbetssvårigheter Motivationssvårigheter Motivationssvårigheter Svårt att komma igång med mentalt krävande aktiviteter Svårt att komma igång med mentalt krävande aktiviteter Tappar lusten, fullföljer inte åtaganden, växlar spår Tappar lusten, fullföljer inte åtaganden, växlar spår

25 Neuropsykiatri Epidemiologi Epidemiologi Prognos: Prognos: Hyperaktivitet och impulsivitet avtar Hyperaktivitet och impulsivitet avtar Ogynnsamt om svårigheter med inlärning och socialt beteende. Antisocial, Trots och uppförandestörning Ogynnsamt om svårigheter med inlärning och socialt beteende. Antisocial, Trots och uppförandestörning Prevalens Prevalens Barn 5-7%, vuxna 2-3%, specialistpsykiatrin 20% Barn 5-7%, vuxna 2-3%, specialistpsykiatrin 20% Flickor : pojkar 1:6 Flickor : pojkar 1:6 Könsskillnader avtar med åldern Könsskillnader avtar med åldern

26 Neuropsykiatri Epidemiologi forts… Epidemiologi forts… Orsak Orsak Genetiska faktorer 75% Genetiska faktorer 75% Graviditets och förlossningskomplikationer Graviditets och förlossningskomplikationer Prematuritet Prematuritet Missbruk av nikotin, alkohol, narkotika hos modern Missbruk av nikotin, alkohol, narkotika hos modern Hjärnskador Hjärnskador Riskbedömning Riskbedömning Suicid Suicid Våld Våld

27 Neuropsykiatri Differentialdiagnostik Differentialdiagnostik Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Rastlöshet, koncentrationsproblem, inlärningsproblem Rastlöshet, koncentrationsproblem, inlärningsproblem Autismspektrumstillstånd Autismspektrumstillstånd Hyperaktivitet, impulsivitet, sömnstörning, fokuserar avvikande Hyperaktivitet, impulsivitet, sömnstörning, fokuserar avvikande Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom Hyperaktivitet, impulsivitet (ADHD ej eufori, grandiositet, minskat sömnbehov, ökad sexualitet) Hyperaktivitet, impulsivitet (ADHD ej eufori, grandiositet, minskat sömnbehov, ökad sexualitet)

28 Neuropsykiatri Differentialdiagnostik forts… Differentialdiagnostik forts… Ångesttillstånd Ångesttillstånd Rastlöshet, koncentrationsproblem. Strukturerad intervju Rastlöshet, koncentrationsproblem. Strukturerad intervju Emotionell instabilitet Emotionell instabilitet Emotionell instabilitet vid impulsivitet vid ADHD, dock ej separationskänslighet, tomhetskänslor,, idealisering/nedvärdering, självskadebeteende Emotionell instabilitet vid impulsivitet vid ADHD, dock ej separationskänslighet, tomhetskänslor,, idealisering/nedvärdering, självskadebeteende Missbruk Missbruk Abstinens och berusning kan ge rastlöshet och koncentrationsproblem Abstinens och berusning kan ge rastlöshet och koncentrationsproblem

29 Neuropsykiatri Differentialdiagnostik forts… Differentialdiagnostik forts… Utmattningssyndrom Utmattningssyndrom Somatisk sjuklighet Somatisk sjuklighet Sköldkörteldysfunktion Sköldkörteldysfunktion B12-brist B12-brist Sömnapné Sömnapné

30 Neuropsykiatri Samsjuklighet Samsjuklighet 80% av vuxna med ADHD har minst en ytterligare psykiatrisk diagnos 80% av vuxna med ADHD har minst en ytterligare psykiatrisk diagnos Ångestsyndrom: samtliga överrepresenterade Ångestsyndrom: samtliga överrepresenterade Affektiva sjukdomar: samtliga överrepresenterade, särskilt dystymi, bipolär sjukdom, ffa typ II, Affektiva sjukdomar: samtliga överrepresenterade, särskilt dystymi, bipolär sjukdom, ffa typ II, Personlighetsstörning: Kluster B. Emotionell instab. Personlighetsstörning: Kluster B. Emotionell instab. Missbruk: Tidig debut, blandmissbruk, CS Missbruk: Tidig debut, blandmissbruk, CS

31 Neuropsykiatri Samsjuklighet forts… Samsjuklighet forts… Utvecklingsstörning Utvecklingsstörning Autismspektrumstörning Autismspektrumstörning Tics/tourettes Tics/tourettes Ätstörning: ffa impulsivt ätmönster, hetsätning Ätstörning: ffa impulsivt ätmönster, hetsätning Somatisk sjuklighet Somatisk sjuklighet Övervikt Övervikt Olycksfall och skador Olycksfall och skador Stressrelaterade tillstånd och utmattningssyndrom Stressrelaterade tillstånd och utmattningssyndrom

32 Neuropsykiatri Behandling Behandling Läkemedel: 70% svarar på behandling. Identifiera kontraindikation Läkemedel: 70% svarar på behandling. Identifiera kontraindikation Metylfenidat: Concerta, Medikinet, Ritalin, Equasym Metylfenidat: Concerta, Medikinet, Ritalin, Equasym Dopamin och noradrenalinverkande Dopamin och noradrenalinverkande Kortverkande och depåform Kortverkande och depåform Atomoxetin: Strattera. Vid bristfällig effekt på metylfenidat, tics, svår sömnstörning, missbruk, behov över hela dygnet Atomoxetin: Strattera. Vid bristfällig effekt på metylfenidat, tics, svår sömnstörning, missbruk, behov över hela dygnet Dexamfetamin: Metamina. Licenspreparat. Dexamfetamin: Metamina. Licenspreparat. Psykologisk Psykologisk Psykoterapi Psykoterapi psykopedagogik psykopedagogik

33 Neuropsykiatri Behandling, läkemedel Behandling, läkemedel Särskilda överväganden Särskilda överväganden Missbruk: behandling av beroendetillstånd och ADHD bör ske inom beroendevården Missbruk: behandling av beroendetillstånd och ADHD bör ske inom beroendevården Hjärtsjukdom: CS och atomoxetin har BT och hjärtfekvenshöjande effekt. Vi behov diskussion med allmänläkare eller kardiolog Hjärtsjukdom: CS och atomoxetin har BT och hjärtfekvenshöjande effekt. Vi behov diskussion med allmänläkare eller kardiolog Psykossjukdom: kontraindikation Psykossjukdom: kontraindikation Depression: försiktighet då svår ångest och s-tankar kan öka Depression: försiktighet då svår ångest och s-tankar kan öka

34 Neuropsykiatri Behandling läkemedel Behandling läkemedel Särskilda överväganden forts… Särskilda överväganden forts… Bipolär sjukdom: god stämningsstabilitet innan ADHD- behandling. Försiktighet vid behandling Bipolär sjukdom: god stämningsstabilitet innan ADHD- behandling. Försiktighet vid behandling Epilepsi: Försiktighet. Samråd med neurolog Epilepsi: Försiktighet. Samråd med neurolog Tics: ökad risk för utlösande eller försämring av motoriska eller verbala tics och dyskinesier vid CS. Ibland ses minskade svårigheter vid CS Tics: ökad risk för utlösande eller försämring av motoriska eller verbala tics och dyskinesier vid CS. Ibland ses minskade svårigheter vid CS

35 Neuropsykiatri Psykologisk behandling Psykologisk behandling Patientutbildning och behandling vid ADHD: symtom, funktionshinder, behandling, finna kompensatorisk färdigheter i vardagen, Patientutbildning och behandling vid ADHD: symtom, funktionshinder, behandling, finna kompensatorisk färdigheter i vardagen, Mindfulness Mindfulness Cogmed Cogmed Individuell behandling Individuell behandling Anhörigutbildning Anhörigutbildning

36 Neuropsykiatri Stödinsatser Stödinsatser Skilda individer har skilda behov av stöd i vardagen Skilda individer har skilda behov av stöd i vardagen ADHD-center: upp till 25åå ADHD-center: upp till 25åå Arbetsterapeut utprovar och följer upp för ändamålsenligt användande Arbetsterapeut utprovar och följer upp för ändamålsenligt användande Minnes, struktur och organisation Minnes, struktur och organisation Handdatorer Handdatorer White board, almanackor, appar White board, almanackor, appar Täcken Täcken Boll och kedjetäcke Boll och kedjetäcke

37 Neuropsykiatri Stödinsatser Stödinsatser Samordnare, personligt ombud eller klientombud Samordnare, personligt ombud eller klientombud Stöd i hemmet: vardagssituationer, rutiner, kommunalt boendestöd Stöd i hemmet: vardagssituationer, rutiner, kommunalt boendestöd Stöd vid studier: Individuellt utformat Stöd vid studier: Individuellt utformat Stöd i arbete, AF-unga funktionshindrade Stöd i arbete, AF-unga funktionshindrade Försörjningsstöd: AF, FK, socialtjänsten Försörjningsstöd: AF, FK, socialtjänsten Stöd till närstående: som förälder, till förädrar/anhöri Stöd till närstående: som förälder, till förädrar/anhöri

38 Neuropsykiatri Bemötande Bemötande Tydlighet, återkommande instruktioner, muntligt och skriftligt Tydlighet, återkommande instruktioner, muntligt och skriftligt Återkoppling Återkoppling Motivationsstyrd aktivitet, återkommande bekräftelse Motivationsstyrd aktivitet, återkommande bekräftelse Dela upp aktiviteter i kortare moment Dela upp aktiviteter i kortare moment Tydlig, konkret arbetsbeskrivning Tydlig, konkret arbetsbeskrivning

39 Tack

40 Lindrig utvecklingsstörning

41 Neuropsykiatri Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Utredning sker inom psykiatrin Utredning sker inom psykiatrin Ansvarig läkare främst inom primärvården Ansvarig läkare främst inom primärvården Vid psykiatriska tillstånd vid behov även psykiatrisk kontakt Vid psykiatriska tillstånd vid behov även psykiatrisk kontakt Diagnos utvecklingsstörning om IK <70 (-50)och nedsatt förmåga att hantera praktiska och vardagliga aktiviteter Diagnos utvecklingsstörning om IK <70 (-50)och nedsatt förmåga att hantera praktiska och vardagliga aktiviteter Kan förekomma tillsammans med andra utvecklingsneurologiska tillstånd Kan förekomma tillsammans med andra utvecklingsneurologiska tillstånd Cerepral pares Cerepral pares Syn och hörselnedsättning Syn och hörselnedsättning Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd

42 Neuropsykiatri Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Epidemiologi Epidemiologi 1% lider av utvecklingsstörning varav 70% av har en lindrig form 1% lider av utvecklingsstörning varav 70% av har en lindrig form Orsak Orsak Genetisk avvikelse: kromosomrubbningar Genetisk avvikelse: kromosomrubbningar Prenatala faktorer: missbildningar, neurometabola tillstånd, näringsbrist, infektioner, exponering för droger Prenatala faktorer: missbildningar, neurometabola tillstånd, näringsbrist, infektioner, exponering för droger Perinatala händelser : hypoxi, infektion, cerebrala händelser Perinatala händelser : hypoxi, infektion, cerebrala händelser Postnatalt: förvärvade hjärnskador,; encefalit, hjärnblödning, trauma Postnatalt: förvärvade hjärnskador,; encefalit, hjärnblödning, trauma

43 Neuropsykiatri Differentialdiagnoser Differentialdiagnoser Svag begåvning IK 70-85 Svag begåvning IK 70-85 Svår psykisk utvecklingsstörning IK<50 Svår psykisk utvecklingsstörning IK<50 Specifika inlärningssvårigheter: dyslexi, dyskalkuli, språkstörningar Specifika inlärningssvårigheter: dyslexi, dyskalkuli, språkstörningar ADHD ADHD Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Depression, psykossjukdom eller demens med tillkomst av kognitiva svårigheter Depression, psykossjukdom eller demens med tillkomst av kognitiva svårigheter Läkemedelsbiverkningar Läkemedelsbiverkningar

44 Neuropsykiatri Samsjuklighet Samsjuklighet Flerfunktionsnedsättning Flerfunktionsnedsättning Rörelse, syn eller hörselskador Rörelse, syn eller hörselskador Autismspektrumtillstånd. Hos 10-30%. Behov av omfattande stödinsatser Autismspektrumtillstånd. Hos 10-30%. Behov av omfattande stödinsatser Psykisk sjukdom eller ohälsa: Hos 30% Psykisk sjukdom eller ohälsa: Hos 30% Epilepsi Epilepsi Somatisk sjukdom: kromosomala tillstånd med risk för skilda organsjukdomar; hjärta, mag-tarm, ätbeteende Somatisk sjukdom: kromosomala tillstånd med risk för skilda organsjukdomar; hjärta, mag-tarm, ätbeteende

45 Neuropsykiatri Symtom Symtom Nedsatt abstrakt och logiskt tänkande Nedsatt abstrakt och logiskt tänkande Påtagliga inlärningssvårigheter Påtagliga inlärningssvårigheter Svårigheter att anpassa sig till vardagslivet Svårigheter att anpassa sig till vardagslivet Svårigheter med exekutiva förmågor Svårigheter med exekutiva förmågor Nedsatt koncentrations och impulskontroll Nedsatt koncentrations och impulskontroll Ofta förekommer försenad språk, tal, motoriskutveckling Ofta förekommer försenad språk, tal, motoriskutveckling

46 Neuropsykiatri Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Framtoning Framtoning Kan framstå som yngre än den kronologiska åldern Kan framstå som yngre än den kronologiska åldern Svårigheter att förstå frågor, komplexa och abstrakta resonemang Svårigheter att förstå frågor, komplexa och abstrakta resonemang Kan ha svårigheter att beskriva känslor och upplevelser Kan ha svårigheter att beskriva känslor och upplevelser Stresskänslighet Stresskänslighet

47 Neuropsykiatri Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Förlopp Förlopp Bestående funktionsnedsättning Bestående funktionsnedsättning Anpassad miljö möjliggör, tillsammans med kognitiva och pedagogiska insatser, att personen kan lära sig nya färdigheter Anpassad miljö möjliggör, tillsammans med kognitiva och pedagogiska insatser, att personen kan lära sig nya färdigheter Klarar ofta eget boende Klarar ofta eget boende Anpassat arbete, sysselsättning och stöd för. Anpassat arbete, sysselsättning och stöd för. Ekonomi Ekonomi Sociala och vårdkontakter Sociala och vårdkontakter

48 Neuropsykiatri Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Behandling Behandling Läkemedel: inga läkemedel mot tillståndet Läkemedel: inga läkemedel mot tillståndet Psykologisk behandling Psykologisk behandling Behandlingar anpassade till individens kognitiva och kommunikativa förmåga Behandlingar anpassade till individens kognitiva och kommunikativa förmåga Habiliteringen Habiliteringen Kartläggning av behov och vilka insatser som kan vara aktuella. Kartläggning av behov och vilka insatser som kan vara aktuella. Psykologisk behandling Psykologisk behandling Stöd till individ, anhöriga och personal kring individen Stöd till individ, anhöriga och personal kring individen

49 Neuropsykiatri Stödinsatser Stödinsatser Anpassad skolgång Anpassad skolgång Särskola Särskola Lärvux, folkhögskola Lärvux, folkhögskola LSS LSS Daglig sysselsättning Daglig sysselsättning Boende med särskilt stöd Boende med särskilt stöd Tandvård Tandvård Stöd i arbete Stöd i arbete Stöd och anpassning Stöd och anpassning

50 Neuropsykiatri Övriga stödinsatser Övriga stödinsatser Försörjningsstöd Försörjningsstöd AF, FK, Socialtjänsten AF, FK, Socialtjänsten God man eller förvaltare God man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten eller kommunens överförmyndare Ansökan till tingsrätten eller kommunens överförmyndare Stöd till närstående Stöd till närstående Föräldraroll Föräldraroll Avlastning för anhöriga Avlastning för anhöriga Samarbete mellan vård och omsorgsaktörer Samarbete mellan vård och omsorgsaktörer

51 Neuropsykutredning

52 Neuropsykiatri Utredning Utredning Uppvisande av symtom tydande på något neuropsykiatriskt tillstånd eller utvecklingsrelaterat funktionshinder Uppvisande av symtom tydande på något neuropsykiatriskt tillstånd eller utvecklingsrelaterat funktionshinder Signifikant lidande och funktionshinder Signifikant lidande och funktionshinder Individen skall själv vilja bli utredd Individen skall själv vilja bli utredd

53 Neuropsykiatri Prioriterade grupper Prioriterade grupper Unga gravt funktionshindrade Unga gravt funktionshindrade Gravida och småbarnsföräldrar Gravida och småbarnsföräldrar Individer som riskerar liv eller hälsa pga funktionsnedsättningen Individer som riskerar liv eller hälsa pga funktionsnedsättningen Individer med aggressivt och farligt beteende Individer med aggressivt och farligt beteende

54 Neuropsykiatri Utredning Utredning Bakgrund, barndom och vuxen Bakgrund, barndom och vuxen Basutredning: psykiatrisk och somatisk differentialdiagnostik och samsjuklighet Basutredning: psykiatrisk och somatisk differentialdiagnostik och samsjuklighet Tidigare genomföra utredningar och utlåtanden Tidigare genomföra utredningar och utlåtanden Remissinstans Remissinstans Allmänpsykiatrisk mottagning Allmänpsykiatrisk mottagning Beroendemottagning, vid samtidigt drogmissbruk Beroendemottagning, vid samtidigt drogmissbruk Neuropsykiatriskt team i offentlig eller privat regi Neuropsykiatriskt team i offentlig eller privat regi

55 Neuropsykiatri Utredning Utredning Somatisk undersökning Somatisk undersökning AT: inkompensationstecken, kroppsbyggnad, stigmata, kromosomala avvikelser, FAS, missbrukstecken, hygien AT: inkompensationstecken, kroppsbyggnad, stigmata, kromosomala avvikelser, FAS, missbrukstecken, hygien Neurologi:Utvidgat status, inklusive ögon, hörsel, sensorik, grov och finmotorik, tal, motor och koordinationssvårigheter Neurologi:Utvidgat status, inklusive ögon, hörsel, sensorik, grov och finmotorik, tal, motor och koordinationssvårigheter Hjärta, BT, lungor, Hjärta, BT, lungor, Lab: Blod, njur och leverstatus, TSH, b12, folat, CDT elstatus Lab: Blod, njur och leverstatus, TSH, b12, folat, CDT elstatus Urinscreening för narkotika vid misstanke, även doping Urinscreening för narkotika vid misstanke, även doping

56 Neuropsykiatri Utredning Utredning Läkemedelsgenomgång Läkemedelsgenomgång Fokus på kognitiva och psykiska biverkningar Fokus på kognitiva och psykiska biverkningar Genetisk utredning Genetisk utredning Om misstanke om avvikelse konsultation med klinisk genetiker Om misstanke om avvikelse konsultation med klinisk genetiker Hjärnavbildning och EEG Hjärnavbildning och EEG Vid outredda skalltrauamta Vid outredda skalltrauamta Misstanke om epilepsi Misstanke om epilepsi

57 Neuropsykiatri Övriga utredningskontakter Övriga utredningskontakter Logoped Logoped Vid förjupad utredning av kommunikationsförmågan Vid förjupad utredning av kommunikationsförmågan Utredning av specifika läs, skriv eller räknesvårigheter Utredning av specifika läs, skriv eller räknesvårigheter Sjukgymnast Sjukgymnast Vid behov av kvalificerad motorisk bedömning Vid behov av kvalificerad motorisk bedömning Kurator Kurator Vid rekvirering, genomgång, och bedömning av socialtjänstens akter och utlåtanden Vid rekvirering, genomgång, och bedömning av socialtjänstens akter och utlåtanden

58 Neuropsykiatri Utredning forts… Utredning forts… Riskbedömning Riskbedömning Suicidrisk: ADHD eller autismspektrumstörning innebär inte någon ökad risk för suicid i sig. Annan samsjuklighet kan öka risken för suicid Suicidrisk: ADHD eller autismspektrumstörning innebär inte någon ökad risk för suicid i sig. Annan samsjuklighet kan öka risken för suicid Våldsrisk: uttalad impulsivitet kan ge ökad risk för våld som ökar ytterligare vid missbruk eller antisocial personlighetsstörning Våldsrisk: uttalad impulsivitet kan ge ökad risk för våld som ökar ytterligare vid missbruk eller antisocial personlighetsstörning


Ladda ner ppt "Diagnoskännedom Diagnoskännedom KUR-projektet Södertörn 120515 Christian Johansson Specialist i psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser