Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Professionen om UMO 2016. 2 Bakgrund och syfte3 Sammanfattning5 Metod10 Resultat12 Analys och slutats58 Bilagor Bilaga 1: Tabeller Bilaga 2: Öppna svar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Professionen om UMO 2016. 2 Bakgrund och syfte3 Sammanfattning5 Metod10 Resultat12 Analys och slutats58 Bilagor Bilaga 1: Tabeller Bilaga 2: Öppna svar."— Presentationens avskrift:

1 1 Professionen om UMO 2016

2 2 Bakgrund och syfte3 Sammanfattning5 Metod10 Resultat12 Analys och slutats58 Bilagor Bilaga 1: Tabeller Bilaga 2: Öppna svar Innehåll

3 3 Bakgrund och syfte

4 4 Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) drivs av alla landsting och regioner och är en webbplats som vänder sig till ungdomar mellan 13 och 25 år. På UMO.se finns information om bland annat sex, alkohol och droger och psykisk hälsa. Besökare på sidan kan ställa frågor anonymt och få svar av en barnmorska, sjuksköterska, kurator, psykolog, dietist eller läkare. På UMO finns också kontaktinformation till landets ungdomsmottagningar. Syftet är att mäta kännedom och bild av UMO.se bland professionen, dvs ungdomsmottagningar och elevhälsa. Liknande mätningar har gjorts tidigare. Resultaten kommer att användas för att utveckla sidan. Bakgrund och syfte

5 5 Sammanfattning

6 6 I princip samtliga representanter för ungdomsmottagningarna har besökt UMO medan motsvarande för elevhälsan är tre av fyra. Åtta av tio representanter för elevhälsan använder UMO varje månad eller oftare. Bland de hos elevhälsan som besökt sidan är det drygt hälften som använder den varje månad eller oftare. Ungdomsmottagningarna tipsar i hög grad om UMO vid kontakt med skolelever och i enskilda samtal med unga. Det är också mycket vanligt att man har affischer/visitkort på mottagningen och att man själv tillskansar sig information på sidan. Elevhälsan tipsar gärna unga som sidan vid enskilda samtal och hämtar också i hög grad information för egen kunskap. Även på elevhälsan är det mer än hälften som har affischer och/eller visitkort på mottagningen. Filmer, bildspel och interaktiva delar används mest av ungdomsmottagningarna med knappt sex av tio. Tre av tio svarande för elevhälsan uppger att de använder detta material. En klar majoritet använder texter från UMO.se i sitt jobb. Det vanligaste området är kroppen, följt av psykisk hälsa/må dåligt och sex. Sammanfattning - användning

7 7 NöjdhetsIndex beräknas som ett indexerat medelvärde och bygger på de frågan om helhetsupplevelsen av UMO. Ett index över 70 betraktas som bra och över 80 som mycket bra. Nöjdhetsindex hamnar för ungdomsmottagningarna på 88 och för elevhälsan på 81. Även frågan om uppfyllelse av förväntningar får mycket höga resultat. Undantaget hur lätt det är att hitta ger ungdomsmottagningarna genomgående högre omdömen är elevhälsan. Högst omdömen ges av båda grupperna till pålitligheten, kvaliteten, att informationen är lätt att förstå och lätt att ta till sig för unga. Något lägre omdömen ges till att sidan har ett lustfyllt intryck samt att den information man söker i princip alltid kan hittas på sidan. Viktigast att prioritera för att öka helhetsupplevelsen är aktualiteten i informationen och att informationen är heltäckande inom aktuella områden. Viljan att rekommendera UMO är mycket hög på ungdomsmottagningarna (nio av tio ambassadörer (svarar 9-10 på en 10-gradig skala)), men även elevhälsa ligger högt med drygt tre av fyra ambassadörer för sidan. Viljan att rekommendera är likvärdig till kollegor och annan personal medan det ligger ännu högre till unga. Det är också en lika hög andel som anser att UMO bidrar till ökad kunskap bland unga och att den är ett bra komplement till den egna verksamheten. UMO rekommenderas genomgående till alla oavsett bakgrund. Elevhälsan rekommenderar den till de åldersgrupper de är i kontakt med. Samtliga ämnesområden (11 stycken) som det frågats om ses som mycket viktiga att ha med på UMO. De områden som ligger något lägre (men fortfarande är viktiga) är familj och alkohol, tobak, droger. Sammanfattning – upplevelse och innehåll

8 8 Omkring två av tio i båda grupperna saknar någon form av tryckt material från UMO. Exempel är information på andra språk och information till transpersoner. Knappt en av fem lämnar förslag på vad som kan bli bättre på UMO, exempel är att det borde vara lättare kunna översätta hela texter och med information om psykisk ohälsa. Sex av tio i båda grupperna använder UMO för egen kompetensutveckling. Exempel på områden är psykisk ohälsa, alkohol, tobak och droger, HBTQ och sexualitet. Fyra av tio upplever att de själva fått nya kunskaper eller perspektiv via UMO.se, exempel som lämnas är bland annat kunskaper i normkritiskt tänkande. Man ser anpassad information på UMO som den viktigaste kanalen för att nå ensamkommande flyktingbarn och unga, det är också viktigt med tryck information på flera språk (framför allt arabiska, somaliska och dari). Sammanfattning – utveckling

9 9 Det råder i båda grupperna en osäkerhet på om ungdomarna besökt UMO.se innan de kommit till mottagningen. Bland de som har en uppfattning är det dock en klar majoritet som svarar ja. Det är på ungdomsmottagningarna vanligt att ungdomarna refererar till UMO i samtal med dem. Detta förekommer också på elevhälsan. Ungdomsmottagningarna benämner normalt sin mottagning som just Ungdomsmottagning. Drygt en av tio använder dock i någon grad även UMO som namn på den egna mottagningen. Ser man till de unga tror man det vanligare att UMO används och sammanslaget tror man att det nästan är nästan lika vanligt att de unga säger UMO som Ungdomsmottagning. UMO ses som ett komplement av de allra flesta, knappt hälften ser det som ett medel för att sänka trösklar. Det är ett fåtal som anser att ungdomsmottagningen borde döpas om till UMO och motiveringen är då att det redan är ett välkänt varumärke hos ungdomarna, lätt att säga och minnas. Telefon och drop in är det som framför allt erbjuds för tidbokning hos ungdomsmottagningarna. Knappt hälften erbjuder möjlighet att boka via 1177 Vårdguidens inloggade tjänster. Kontaktuppgifter till ungdomsmottagningarna finns framför allt på UMO.se, men i hög grad även på 1177.se och landstingets egen sida. Sammanfattning – verksamhetens koppling till UMO.se Bokning, information.

10 10 Metod

11 11 Målgruppen är representanter för elevhälsa (åk 6-9, gymnasium) och ungdomsmottagningar. Undersökningen gjordes som en webbenkät med ett frågeformulär som i huvudsak tagits fram av beställaren och kvalitetssäkrats av Markör. Frågorna skiljer sig något mellan målgrupperna men mycket är också gemensamt och skapar jämförbarhet. Datainsamlingen pågick vecka 3-7 2016. För att nå målgrupperna användes urval som i sin helhet levererades av beställaren. Respondenterna har i båda grupperna har också haft möjligheten att skicka länken vidare till kollegor. Detta innebär att det saknas uppgift om faktiskt antal som tillfrågats. I urvalet som tillhandahölls av beställaren fanns totalt 851 representanter (med fungerande kontaktuppgifter) för ungdomsmottagningar och 3 047 representanter för elevhälsan. Enkäten besvarades av: 499 representanter för elevhälsan 215 representanter för ungdomsmottagningar Betydande skillnader mot resultatet 2012 kommenteras i text men bör göras med stor försiktighet då urvalsmodellen skiljer sig åt. Metod

12 12 Resultat

13 13 Användning

14 14 I princip samtliga representanter för ungdomsmottagningarna har besökt UMO medan motsvarande för elevhälsan är tre av fyra. 2012 var det nio av tio inom elevhälsan som uppgav att de besökt UMO. Urvalsramen skiljer sig dock mellan de båda undersökningarna.

15 15 Åtta av tio representanter för elevhälsan använder UMO varje månad eller oftare, fyra av tio varje vecka. Detta innebär att användningsfrekvensen är likvärdig med den 2012. Bland de hos elevhälsan som besökt sidan är det drygt hälften som använder den varje månad eller oftare. Även för denna grupp är resultatet likvärdigt med 2012.

16 16 Ungdomsmottagning Ungdomsmottagningarna tipsar i hög grad om UMO vid kontakt med skolelever och i enskilda samtal med unga. Det är också mycket vanligt att man har affischer/visitkort på mottagningen och att man själv tillskansar sig information på sidan. Andelen som letar information för egen kunskap är något lägre än 2012, i övrigt är resultatet likvärdigt.

17 17 Elevhälsa Elevhälsan tipsar gärna unga som sidan vid enskilda samtal och hämtar också i hög grad information för egen kunskap. Även på elevhälsan är det mer än hälften som har affischer och/eller visitkort på mottagningen. Andelen som använder UMO i information i klasser är i årets undersökning lägre än 2012.

18 18 Nedan ges exempel på öppna svar som innehållsligt är vanliga – samtliga öppna svar redovisas i bilaga: Vid hälsosamtal Jag frågar alltid om de känner till den. För ett antal år sedan var det många som inte visste om den men de senaste två åren märker jag att nästan alla elever från grundskolorna har fått information eller arbetat med sidan. De som inte vet om den får information av mig. Jag ger kort och visar också många gånger hur de går in, stoppknappen. Den är bra med tanke på språkintroduktion. När eleverna inte vill tala sex och samlevnad med mig så visar jag sidan. Naturligtvis visar jag den även för de andra. Jag rekommenderar också Fimpaaa. Gruppsamtal/klassrum Visar via dator på tavla i klassrum. Jag kan visa hela innehållet och hur det är uppbyggd. Har använt den i tjejgrupp på språkintroduktion. Om önskemål finns från lärarna om att jag ska delta i någon lektion eller när de har personlig utveckling så använder jag alltid material från UMO. Likaså om det uppstår någon speciell situation där någon elev behöver extra stöd och hjälp i dessa frågor. De på elevhälsan som använt material på hälsosamtal och/eller gruppsamtal i klassrum fick ge exempel på hur.

19 19 Filmer, bildspel och interaktiva delar används även det mest av ungdomsmottagningarna med knappt sex av tio. Tre av tio svarande för elevhälsan uppger att de använder detta material. Andelen på elevhälsan som använder materialet har ökat jämfört med 2012. Samtliga öppna svar finns som bilaga. Exempel på hur man tycker filmerna fungerar är: Kondomfilmen fungerar bra. (U) Filmen där HBTQ-personer på en UM är normen, har ungdomarna jag visat den för haft svårt att förstå. (U) Vi använder till exempel filmerna om hur det kan gå till på en ungdomsmottagning när vi har information i skolklasser. Det fungerar mycket bra. (U) Jag önskar att de interaktiva bildspelen fanns som Power Point version så att man kunde använda sig av det i en presentation. Självklart med hänvisning till umo.se. (E) Fungerar superbra. Dock har vissa bildspel inte fungerat vid visningen. Men jag är för dålig tekniskt för att veta om det beror på UMOs sida eller tekniken. (E)

20 20 En klar majoritet använder någon eller några texter från UMO.se i sitt jobb. Det vanligaste området är kroppen, följt av psykisk hälsa/må dåligt och sex.

21 21 Upplevelse

22 22 UMO får som helhet mycket goda omdömen. Räknar man 7-10 som positiva är det omkring nio av tio positiva på elevhälsan och åtta av tio positiva på elevhälsan. Även uppfyllelsen av förväntningarna ligger högt. Nöjdheten på helhetsfrågan är i stort likvärdig med 2012.

23 23 Nöjdhetsindex beräknas som ett indexerat medelvärde och bygger på de frågan om helhetsupplevelse. Ett index över 70 betraktas som bra och över 80 som mycket bra.

24 24 Vad är bra, vad kan bli bättre med UMO.se Exempel på svar Vad är bra? Snygg sida, lätt att hitta, bra och konkret information som känns väl underbyggd av forskning. Både till mig som vårdgivare och till ungdomarna, bra bilder och filmer, det är inspirerande. Bredden på informationen, möjlighet att ställa frågor för ungdomar och möjlighet att söka kunskap. Det minskar tabun kring olika ämnen, att det går att prata om och normaliseras, filmer och att materialet är anpassat till målgruppen. Lätt att hitta, bra anpassad till målgruppen och snygg. Tar upp mycket men på ett lättförståeligt sätt för ungdomar, det är bra med panik- knappen. Allt, att det är uppdaterade granskade nyheter och att det syns att det är UMO som man kommer in på. Att ungdomar medverkar i filmer. Lätt och överskådligt att lotsa sig fram och bra variation på olika ämne. Jag upplever att många ungdomar vågar fråga efter att ha varit inne på UMO, "för att det är okej". Jag är inte ensam om att känna eller tänka såhär. Det finns filmer som är bra. Jag hänvisar ofta till UMO, det känns tryggt eftersom informationen som finns där alltid är uppdaterad. Vad kan bli bättre? Svårt för personal att logga in när det är något som ska skrivas på hemsidan. Ett telefonnummer att kunna ringa till UMO när man behöver hjälp önskas. Flerspråkig information saknas i stor utsträckning Skilj mellan könsorgan och könsidentitet. Till exempel under rubriken ”killars kön" förstår jag att killkön innebär penis och pung, var hittar tjejen med penis information som är relevant för henne. Var finns information för killen som har slida eller för den som varken är kille eller tjej. Det kan vara bättre att dela upp i kroppsdelar och skriva hetero- och cis-normkritiskt utifrån dem. Ungdomsmottagning

25 25 Vad är bra, vad kan bli bättre med UMO.se Exempel på svar Vad är bra? Lätt tillgänglig information och kunskap. Möjlighet för ungdomar att fråga och svara varandra och stödja varandra. Bra information, bra läst och bra uppbyggt. Det länkar vidare som kan garantera att elever hänvisas till bra sidor, det finns många viktiga områden och stoppknappen. Den brukar de tycka är rolig att visa, det leder in bra när man visar sidan. Ni har mycket information som våra ungdomar på högstadiet är intresserade av. Jag använder ofta ert material i min kontakt med eleverna, särskilt de som handlar om sex och samlevnad. Enkel och lättläst för alla elever. Fakta på ett enkelt konkret sätt, skrivet för ungdomar. Brukar referera till sidan med tanke på allt annat som ungdomar läser på nätet, så att bilden ska bli lite mer verklig. Jag hänvisar ofta eleverna när de kommer till mig på hälsobesök. Det finns så bra relationssidor hos er som eleven kan känna igen sig i när de läser hur andra kan ha det. Både angående föräldrar och kompisar. Den tar upp saker som är bra för tonåringar att få veta. Inte bara sex och relationer utan det som rör hela livet. Vad kan bli bättre? Mycket inriktat på sex, och det är bra, men det gör att det fattas annat. Behövs mer om känslor under puberteten, vad som händer i kroppen och mer "basic" om sex. Det är redan ganska avancerat och förutsätter att alla haft eller vet precis hur det går till. Att ge exempel på psykisk misshandel. Jag tänker att de som lever i en destruktiv relation har svårt att skilja på vad som är rätt och fel. Till exempel, "When Georgia Smiled". Hur lyckas man i en relation med bra exempel på att lyckas i en relation. Vi har så många skilsmässor i Sverige och många ungdomar har dåliga erfarenheter av inte så bra relationer. Kanske vårdnadstvister eller liknande. Viktigt att vi lär våra barn och unga hur en bra relation fungerar. För att förhindra trasiga familjer och att den onda cirkeln fortsätter. Tillgänglighet och uppföljning. Tycker sidan är svårnavigerad, samt otydlig och det är svårt att hitta information. Tydligheten och hänvisningar, tips och idéer utifrån ungdomars svar. Elevhälsa

26 26 Undantaget hur lätt det är att hitta ger ungdomsmottagningarna genomgående högre omdömen är elevhälsan. Högst omdömen ges pålitligheten, kvaliteten, att informationen är lätt att förstå och lätt att ta till sig för unga. Något lägre omdömen (men fortfarande höga) ges till att sidan har ett lustfyllt intryck samt att den information man söker i princip alltid kan hittas på sidan. Nöjdheten är i stort likvärdig med 2012.

27 27 Undantaget hur lätt det är att hitta ger ungdomsmottagningarna genomgående högre omdömen är elevhälsan. Högst omdömen ges pålitligheten, kvaliteten, att informationen är lätt att förstå och lätt att ta till sig för unga. Något lägre omdömen (men fortfarande höga) ges till att sidan har ett lustfyllt intryck samt att den information man söker i princip alltid kan hittas på sidan. Nöjdheten är i stort likvärdig med 2012.

28 28 Viljan att rekommendera UMO är mycket hög på ungdomsmottagningarna (nio av tio ambassadörer (svarar 9- 10)), men även elevhälsa ligger högt med drygt tre av fyra. Viljan att rekommendera är likvärdig till kollegor och annan personal medan det ligger ännu högre till unga. Det är också en lika hög andel som anser att UMO bidrar till ökad kunskap bland unga och att den är ett bra komplement till den egna verksamheten. Nöjdheten är i stort likvärdig med 2012.

29 29 Elevhälsa Elevhälsan anser att UMO är bäst anpassat för årskurs 7-9 men i mycket hög grad också för gymnasiet. Det råder en osäkerhet på hur bra sidan är på att vända sig till unga med olika bakgrund etc. men de som har en åsikt är i huvudsak positiva. Det råder också en osäkerhet runt hur bra sidan är på att vända sig specifikt till killar, men även där är man antingen utan uppfattning eller positiv.

30 30 Ungdomsmottagning Ungdomsmottagningarna tycker att sidan är bäst anpassat för 16-19 åringarna medan man är något mer osäker på 13-15 åringarna och 20-25 åringarna (dock i låg grad negativa). Även i denna grupp råder en osäkerhet runt hur väl sidan är anpassad för unga med olika bakgrund etc. och till killar. Jämfört med 2012 är andelen positiva likvärdig för 13-15 och 20-25 medan det i årets mätning är en större andel positiva avseende anpassningen för 16-19 åringar.

31 31 UMO rekommenderas genomgående till alla oavsett bakgrund. Spridningen på elevhälsa beror sannolikt på att delar av de som svarat enbart kommer i kontakt med en av grupperna och då framför allt rekommenderar till den.

32 32 På följande sida visas resultatet av en sambandsanalys mellan betygsindexen på ett antal kvalitetsfaktorer och helhetsupplevelsen av UMO.se. Analysen presenteras i en prioriteringsmatris enligt följande: På den horisontella axeln noteras det statistiska sambandet mellan betyget på respektive kvalitetsfaktor och helhetsupplevelsen. En placering längre till höger innebär ett starkare samband. På den vertikala axeln noteras betygsindexet på kvalitetsfaktorerna. Detta innebär att de värden som ligger uppe till höger har ett relativt starkt samband med helhetsupplevelsen samtidigt som de erhåller relativt höga resultat. De värden som ligger längst ner till vänster har ett lägre samband med helhetsupplevelsen och har också ett relativt sett lågt resultat på upplevelsen idag. Om sambandsanalysen

33 33 Prioriteringar för en förbättrad upplevelse

34 34 Bevara Kvalitetsfaktorer med höga betyg och svagare samband med helhetsupplevelsen Inte oviktiga faktorer, sambandet kan vara svagt på grund av att ungdomarna är nöjda Förbättra om möjligt Kvalitetsfaktorer med höga betyg och starkt samband med helhetsupplevelsen Lägre prioritet Kvalitetsfaktorer med låga betyg och svagare samband med helhetsupplevelsen Prioritera Kvalitetsfaktorer med låga betyg och starkt samband med helhetsupplevelsen Bäst utväxling på nöjdheten hos målgruppen om kvalitén förbättras Hur ska prioriteringsmatrisen tolkas? Samband med helhets- upplevelsen Betyg

35 35 Ungdomsmottagning Analysen visar att det som är viktigast att först prioritera sett till ungdomsmottagningarna är upplevelsen av att allt man söker inom området finns på UMO.se samt att informationen alltid är aktuell och uppdaterad. Samtliga frågor har dock ett samband med helhetsupplevelsen.

36 36 Elevhälsa Analysen visar att det som är viktigast att först prioritera sett till elevhälsan är att informationen alltid är aktuell och uppdaterad. Samtliga frågor har dock ett samband med helhetsupplevelsen.

37 37 Innehåll

38 38 Samtliga ämnesområden som det frågats om ses som mycket viktiga att ha med på UMO. De områden som ligger något lägre (men fortfarande är viktiga) är familj och alkohol, tobak, droger.

39 39 Utveckling

40 40 Samtliga öppna svar finns som bilaga. Exempel på vad man saknar i tryckt form är: Information på andra språk. (U) Material om HBTQ och transpersoner. (U) Något som riktar sig till ensamkommande och kanske för de som är tysta, blyga och ensamma. (U) Skulle önska mer av specialinriktad information, till exempel om STI. (U) Visitkort. (E) Mer riktat till killar. (E) Bättre information om var man kan få hjälp. (E)

41 41 Samtliga öppna svar finns som bilaga. Exempel på vad man tycker kan bli bättre är: Saknar att lättare kunna översätta hela texter från er. Har ofta ensamkommande killar som jag hade velat ge tryckt information på deras eget språk. (U) Psykiska ohälsan, här kan det bli bättre. Finns det på andra språk? Till exempel arabiska eller tigrinja? (U) Framtiden, att man ska vara rädd om sin fertilitet och att den sjunker redan efter 25 års ålder. (E) Har inte kollat allt, men ska kolla vad som finns om och för ungdomar som kommer från andra länder. Behövs ibland baskunskap med information som "svenska barn" fått med sig redan från förskolan. (E)

42 42 Sex av tio i båda grupperna använder UMO för egen kompetensutveckling. Samtliga öppna svar finns som bilaga. Exempel på områden där man fått kompetensutveckling är: Varierande, till exempel inom psykisk ohälsa, alkohol, tobak och droger. (U) Enstaka frågor där jag vill kontrollera min egen kunskap. HBTQ och sexualitet. (U) Med utländskt ursprung. (U) Transpersoner. (U) Psykisk ohälsa. (E) Pubertetsfrågor. (E) Sexualitet, självkänsla och psykiskt välbefinnande. (E)

43 43 Fyra av tio upplever att de själva fått nya kunskaper eller perspektiv via UMO.se, övriga svarar framför allt att de inte vet om de fått detta. Det är i årets mätningen en lägre andel i båda grupperna som anser att de fått ny kunskap/nya perspektiv via UMO.se. Samtliga öppna svar finns som bilaga. Exempel på ny kunskap är: Har, till exempel lärt mig mer om ungdomar som inte ingår i heteronormen och andra olikheter. (U) Normkritiskt tänkande. (U) Att kunna möta ungdomar efter vad de läst på UMO. (U) I samband med att tala om den nya familjen och lagar rörande sexualitet. (U) När elever sökt upp mig med problem som jag inte vet så mycket om så söker jag information och har genom UMO lärt mig mer om flera olika saker. (E)

44 44 Nedan ges exempel på öppna svar som innehållsligt är vanliga – samtliga öppna svar redovisas i bilaga: Ungdomsmottagningar Rättigheter och skyldigheter i svenska samhället. Information om den egna kroppen, jämställdhet och lika värde. Samma som alla andra ungdomar, att bli bemötta med respekt och lyssnande men där vi också har en möjlighet att tillsammans få reflektera kring viktiga frågor som, till exempel, respekt inför andra människor, rättigheter till sin egen sexuella identitet. Alla dessa frågor som vi som har bott här länge har haft förmånen att arbeta med under många år, men där många från andra länder och kulturer inte har haft samma utrymme att få tänka, reflektera och formulera sig kring dessa stora och viktiga frågor. Utmaningen är att inte se den gruppen som en homogen grupp som behöver exakt samma sak. Inom gruppen ensamkommande finns det stor variation av kunskap, precis som i alla andra grupper. Jag tror inte att vi behöver fokusera extra på den gruppen som helhet. Däremot behöver vi inkludera dem i andra grupper för att öka förståelsen mellan grupper istället för att skapa fler och djupare klyftor. Att ungdomar får information att vi finns, att boenden, gode män får veta att vi finns, att skolor, socialen, preventionssamordnare, samordnare på landsting och kommun, elevhälsoteam, ungdomsgårdar och liknande vet att vi finns och vilken service vi erbjuder. Vad ser du som den viktigaste informationen att kunna erbjuda ensamkommande flyktingbarn och unga? (öppen fråga)

45 45 Nedan ges exempel på öppna svar som innehållsligt är vanliga – samtliga öppna svar redovisas i bilaga: Elevhälsa Absolut om hur Sverige ser på det här med sex- och samlevnad, om vad som är rätt eller fel i dessa frågor och om var och ens rättigheter och skyldigheter. Kunskaper om kroppen, funktionen och hur vi är mot varandra i Sverige. Jämställdhetskulturen i Sverige. Kvinnor är subjekt med rättigheter och inte objekt. Olika lagar. Att ta del av den svenska kulturen på nätet och vad tjejer har för rättigheter här i Sverige för att ge dem nya perspektiv att ifrågasätta och förhålla sig till och kunna välja ett enklare liv med egna fria val. Hur relationerna mellan killar och tjejer i tonåren ser ut i vårt land. Att flickor kan vara självständiga på ett annat sätt än vad de kan i de länder många av de ensamkommande kommer ifrån. Har inte den kategorin men jag tror att det är viktigt att ge dem samma information som de övriga ungdomarna, men även mycket kring den hjälp som finns att få, vart de kan vända sig vid frågor. Information för de som är drabbade av könsstympning och hedersrelaterade våld. Deras rättigheter. Vad ser du som den viktigaste informationen att kunna erbjuda ensamkommande flyktingbarn och unga? (öppen fråga)

46 46 Med målgruppen avses i frågan ensamkommande flyktingbarn och unga. Man ser att dessa nås bäst genom anpassad information på UMO.se och tryckt information på olika språk. Även filmer och UMO-app ses som bra lösningar. Dari, arabiska och somaliska är vanliga exempel på språk man ser som lämpliga att översätta till.

47 47 Nedan ges exempel på öppna svar som innehållsligt är vanliga – samtliga öppna svar redovisas i bilaga: Ungdomsmottagningar Tidig upptäckt och förståelse för problemet hos alla yrkeskategorier som arbetar med unga. Mer resurser både till förebyggande och behandlande verksamheter. Bemanning på mottagningarna för att kunna jobba både förebyggande, uppsökande och stödjande utan väntetider eller krångel. Bygga upp ungdomars egenvärde och syn på sig själva. Lättillgänglighet till att boka tid. Information om vad vi kan hjälpa till med, som når ut till ungdomar i målgruppen. Samverkan med andra aktörer, BUP och öppen psyk. Att vuxna och professionella som möter ungdomar ser och lyssnar mer. Att även vården anpassas så att vården är mer på ungdomars villkor, det vill säga, lättillgänglig, begriplig och följsam. Svårt att få yngre ungdomar att söka, även samarbete med andra vårdinsatser är en utmaning då det brister. Att de har tillgång till lågtröskelboenden och ungdomsmottagningar, till säkra websidor och uppdaterade UMO. Viktiga funktioner som behöver lagstadgas för resurser. Samverkan över revirgränser är ett självklart krav, till exempel kommun och landsting. Stämma i bäcken, 2005. Vad ser du som de största utmaningarna för att ungdomar med psykisk ohälsa ska få det stöd de behöver? (öppen fråga)

48 48 Ungdomsmottagningarnas/elevhälsans koppling till UMO.se

49 49 Det råder i båda grupperna en osäkerhet på om ungdomarna besökt UMO.se innan de kommit till mottagningen. Bland de som har uppfattning är det dock en klar majoritet som svarar ja. Andelen som svarar ja är på ungdomsmottagningarna betydligt högre i årets undersökning jämfört med 2012.

50 50 Det är på ungdomsmottagningarna vanligt att ungdomarna refererar till UMO.se i samtal med dem. Detta förekommer också på elevhälsan. Andelen som svarar ja är på ungdomsmottagningarna betydligt högre i årets undersökning.

51 51 Ungdomsmottagning Det vanligaste är att man benämner sin mottagning som Ungdomsmottagning. Drygt en av tio använder dock i någon grad även UMO som namn på den egna mottagningen.

52 52 Ungdomsmottagning Ser man till de unga är det vanligare att UMO används och sammanslaget tror man att det nästan ä lika vanligt att de unga säger UMO som Ungdomsmottagning.

53 53 Ungdomsmottagning UMO ses som ett komplement av de allra flesta, knappt hälften ser det som ett medel för att sänka trösklar. Det är ett fåtal som anser att Ungdomsmottagningen borde döpas om till UMO och motiveringen är då att det redan är ett välkänt varumärke hos ungdomarna, lätt att säga och minnas.

54 54 Bakgrundsfrågor

55 55 Ungdomsmottagning Telefon och drop in är det som framför allt erbjuds för tidbokning hos ungdomsmottagningarna. Knappt hälften erbjuder möjlighet att boka via 1177 Vårdguidens inloggade tjänster.

56 56 Ungdomsmottagning Kontaktuppgifter till ungdomsmottagningarna finns framför allt på UMO.se, men i hög grad även på 1177.se och landstingets egen sida.

57 57 Ungdomsmottagning

58 58 Elevhälsa

59 59 Analys och slutats

60 60 UMO.se fortsätter att vara ett mycket välanvänt och omtyckt redskap, både för inhämtning av egen kunskap och som ett stöd i informationen till elever och unga. Användningen är betydligt högre på ungdomsmottagningarna men UMO.se är också fortsatt välanvänt och viktigt för elevhälsan. Jämförelser med 2012 bör göras med försiktighet, men allt pekar på att de redan då höga omdömena håller sig väl över tid. UMO.se når mycket goda omdömen på nöjdhetsindex och rekommenderas mycket gärna till såväl kollegor, annan personal och framför allt till de unga. Det finns dock ett mycket stort behov av information och stöd inom de områden som UMO.se fyller sin funktion inom och ramen breddas ständigt. Konsekvensen av det är att det alltid finns mycket mer att göra och komplettera med i målgruppernas ögon. Undersökningen innehåller mycket öppna svar som ger tydliga exempel på vad mer som efterfrågas av elevhälsan och ungdomsmottagningarna, där bland annat mer om psykisk ohälsa, Mer inom HBTQ, mer riktat till transpersoner, mer översättningar och mer avseende stöd till ensamkommande är exempel som sticker ut. Markörs rekommendation är att verkligen dra nytta av de öppna svaren i den fortsatta användningen av undersökningsresultatet. Det är också i detta viktigt att beakta att båda målgrupperna i lägre grad anser att de får nya kunskaper vi UMO.se. Det är fortfarande en betydande andel men den är klart lägre än 2012. Kopplat till att informationens aktualitet blir ett utvecklingsområde indikerar detta ett tydligt behov av nyare och mer aktuell information inom ”rätt” områden! Ett välanvänt och omtyckt verktyg med utvecklingspotential!


Ladda ner ppt "1 Professionen om UMO 2016. 2 Bakgrund och syfte3 Sammanfattning5 Metod10 Resultat12 Analys och slutats58 Bilagor Bilaga 1: Tabeller Bilaga 2: Öppna svar."

Liknande presentationer


Google-annonser