Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skollagen och Delegation Syfte, reglering och fackliga aspekter Stockholm 160209.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skollagen och Delegation Syfte, reglering och fackliga aspekter Stockholm 160209."— Presentationens avskrift:

1 Skollagen och Delegation Syfte, reglering och fackliga aspekter Stockholm 160209

2 Huvudmannens ansvar (bild 2-15 info från Skolverket)  Huvudman för fristående förskola eller skola benämns i skollagen enskild huvudman. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. 2 kap.5 § skollagen

3  Styrelsen eller motsvarande har det yttersta ansvaret för att förskolan och skolan har den kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som ställs i skollagstiftningen. Se kraven: 2 kap. 8 § skollagen

4 Huvudmannens ansvar i styrsystemet  Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen, läroplanerna och i andra författningar. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter.

5  Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

6  Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 3 centrala begrepp:

7 1. Kvalitet  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Ur 1 kap. 4 § och 3 kap. 3§ skollagen

8 2. Likvärdighet  Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Ur 1 kap. 4 och 9 §§ skollagen

9 3. Förankring  Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ur 1 kap. 5 § skollagen

10  Medan huvudmannens ansvar gäller hela verksamheten, har förskolechef och rektor ansvar för förskole- och skolenhetens kvalitet och resultat.

11 Ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och förskolechefen eller rektorn  Rektors och förskolechefens ansvar innebär, liksom huvudmannens, att inom givna ramar se till att utbildningen genomförs utifrån nationella mål, krav och riktlinjer samt att personalen får förutsättningar att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

12  Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser. Förskolechefen och rektorn kan få sina befogenheter på olika sätt, dels genom att det uttryckligen anges i skolförfattningarna, dels genom delegation.

13  Av skollagen framgår att förskolechefen och rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och ha ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas.

14  Huvudmannen får inte fatta sådana beslut som enligt skollagen ska fattas av rektorn eller förskolechefen.

15  Förskolechefen och rektorn ska också besluta om sin enhets inre organisation och fatta sådana beslut som det av skollagen och andra författningar framgår att rektorn eller förskolechefen ska fatta. Det handlar bland annat om arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd, ansvaret för den övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet och förskolans och skolans kontakter med arbetslivet och det omgivande samhället.

16 Rektors ansvar enligt läroplanen  Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella må­len.  Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: Grundskolan, förskoleklass fritidshemmen

17 skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel, undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,

18 Grundskolan, förskoleklass fritidshemmen kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan, resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör, undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet

19 i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ

20 Grundskolan, förskoleklass fritidshemmen den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning, personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter, skolans internationella kontakter utvecklas, och skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.

21 Delegation En facklig fråga?  Ett redskap för att göra uppdraget tydligare  Ett redskap för att göra uppdraget mer hanterbart  Ett redskap för att hantera risker i arbetet

22 Delegation Definition av begrepp  Att överlåta en/flera uppgift/er  Att överlåta beslutanderätt  Ansvar i mer övergripande mening kan inte delegeras. Det har man fortfarande kvar.

23 Delegation Syfte och regler  Avlasta beslutsfattaren/arbetsgivare n  Befogenheter och ansvar ska följas åt  Delegation kan återkallas/återlämnas  Beslut fattade på delegation kan inte ändras i efterhand. Kan överklagas  Beslut fattade på delegation ska återrapporteras

24 Delegation Tre områden  Arbetsmiljölagen – uppgifter för att förebygga ohälsa och olycksfall m.m  Kommunallagen – reglerar former för den kommunala skolhuvudmannens ansvar  Skollagen – reglerar statens ansvar för verksamheten

25 Delegation Arbetsmiljölagen  Riktar sig till AG och omfattar alla arbetstagare, även elever  AG fördelar uppgifter i sin organisation – delegation  AG ansvarig för att ge förutsättningar i form av befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens  Rektor kan delegera vidare – samma ansvar

26 Delegation Arbetsmiljölagens straffansvar  Endast aktuellt efter olycka  Endast individer kan bära straffansvar  Följer delvis egen logik men uppgiftsfördelningen har betydelse  Straff ersatt med sanktionsavgift i vissa fall

27 Delegation Arbetsmiljölagens straffansvar  Största riskerna fallolyckor samt hot och våld  Stress och hög arbetsbelastning vanliga orsaker till arbetssjukdomar  Chefer dömda för anställds självmord

28 Delegation Kommunallagen  Reglerar inte uppgifter utan former  Nämnd får delegera beslutanderätt till anställd (33§)  Förvaltningschef får delegera beslutanderätt åt annan (37§) anställd.  Beslut om budget/vp får ej delegeras (34§)

29 Delegation Uppgifter ur medlemsenkäten 2014 o 22 % av medlemmarna har inte det formella mandat de behöver för att fatta beslut som rör arbetet – 2014 o 20 % har ingen tydlig delegationsordning för beslut gällande ekonomi och personal o 13 % har inte möjlighet att styra sin enhets inre organisation o 50 % tycker inte att samarbetet kring fastighetsfrågor fungerar bra o 50 % tycker inte att samarbetet kring IT-frågor fungerar bra

30 Delegation Skollagen - rektor  Skollagen ger möjlighet till delegation 2 kap 10§  Överlåta beslutsrätt och ledningsuppgifter till andra  Skapa utrymme för strategiska ledningsfrågor

31 Delegation Uppgifter och beslut som rektor får delegera  Beslut om övergripande organisation av det pedagogiska arbetet  Att förebygga, utreda och åtgärda kränkande behandling  Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet  Formerna för barn- och elevinflytande och föräldramedverkan  Mindre ingripande beslut som rör enskilda barn eller elever  Kompetensutveckling av personalen  Särskilt stöd och åtgärdsprogram (obs undantag)  Betygssättning vid oenighet mellan betygssättande lärare  Ordningsregler  Skriftlig varning  Beslut om tillfällig omplacering på samma eller annan skolenhet  Innehåll och utformning av individuell utvecklingsplan  Integrerade elever  Ämnen eller ämnesområden för elev i grundsärskolan

32 Delegation Beslut som rektor inte får delegera Enligt Skollagen:  Beslut om åtgärdsprogram om stödet ska ges i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller i form av anpassad studiegång  Beslut om avstängning  Omhändertagande av föremål  Beslut om ledighet, längre än 10 dagar  Beslut om befrielse från obligatoriska inslag Enligt Skolförordningen  Beslut om avvikande lärotider för elever i special- och grundsärskolan  Beslut om att inte flytta upp elev till närmaste högre årskurs  Utfärdande av slutbetyg  Beslut om hur skolans val får användas  Avvikelser från timplan för elever i träningsskolan

33 Delegation Förskolechefens uppgifter och ansvar  Regleringen mindre omfattande men samma principer gäller  En förskolechef flera enheter

34 Delegation Skollagen - ställföreträdare  Ställföreträdare innebär att någon tar över rektors ansvar  Huvudmannen bör utse ställföreträdaren  Endast hälften av rektorerna har en utsedd ställföreträdare

35 Delegation Skolinspektionens tolkning  http://www.skolinspekti onen.se/Documents/vagle dning/informationsblad- rektor-och-skolors- organisation.pdf

36 matz.nilsson@skolledarna.se


Ladda ner ppt "Skollagen och Delegation Syfte, reglering och fackliga aspekter Stockholm 160209."

Liknande presentationer


Google-annonser