Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skjutledarträff 2016. Presentation av funktionärer Tränings- och skjutprogram mm Banavgifter mm. Försvarets avlysningar av banorna Rapportering efter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skjutledarträff 2016. Presentation av funktionärer Tränings- och skjutprogram mm Banavgifter mm. Försvarets avlysningar av banorna Rapportering efter."— Presentationens avskrift:

1 Skjutledarträff 2016

2 Presentation av funktionärer Tränings- och skjutprogram mm Banavgifter mm. Försvarets avlysningar av banorna Rapportering efter varje skjutning, larm, telefon, nycklar, ersättning mm. Säkerhet, ordningsföreskrifter o policy Kommittéer Praktisk genomgång av skjutbanorna

3 Presentation av funktionärer Presentation av Styrelseledamöter Skjutledare

4 Tränings- och skjutprogram mm Träningstider och övrig verksamhet, Tävlingar Schema skjutledare Se vår hemsida: www.strangnas-jsk.sewww.strangnas-jsk.se

5 Banavgifter m m 80 m bana (älg) Träning enl. skjutprogram Medlem Gratis Ej medlem 25 kr/ serie Hyra för jaktlag Grundhyra 500 kr + instruktörsersättning + Medlem gratis Ej medlem 25 kr/ serie Hyra företag Grundhyra 1.000 kr + instruktörsersättning + 400 kr/4 serier

6 Banavgifter m m 50 m bana (grisbana) Träning enl. skjutprogram Medlem Gratis Ej medlem 50 kr/tillfälle Hyra Grundhyra 500 kr + instruktörsersättning

7 Banavgifter m m Trap, skeet och kompakt Träning enl. skjutprogram Medlem 20 kr/serie eller Kuponghäfte om 20 serier 400 kr Ej medlem 35 kr/serie Hyra Grundhyra 500 kr + instruktörsers samt Medlem 25 kr/serie eller Kuponghäfte om 20 serier 400 kr Ej medlem 35 kr/serie Antalet serier skall protokollföras

8 Banavgifter m m Hyra klubbhuset Stugan rymmer 150 personer Medlem 600 kr per dag eller kväll Ej medlem 900 kr per dag eller kväll

9 Banavgifter m m Ammuniton Hagel, Steel max US 7 kal 12 1 kart. (500 st) = 850 kr = 1:70 kr/st 1 ask (25 st)= 60 kr= 2:40 kr/st Hagel US 9 lead max 1 ask (25 st)= 90 kr= 3:60 kr/st Hagel, kal 20 1 kart. (500 st)= 925 kr= 1:85 kr/st 1 ask (25 st)= 60 kr= 2:40 kr/st Kula, kal 6,5 50 st= 425 kr= 8:50 kr/st Kula, kal L22 100 st= 70 kr= 0:70 kr/st

10 Avlysning av banorna Se klubbens hemsida www.strangnas-jsk.se På startsidan, under Avlysning, klicka på ”Klicka här” så kommer du till Försvarsmaktens sida för information om skjutfält och avlysningar.

11 Rapportering m m Markering Älgbanan Över varje serie skall skjutprotokoll föras och resultat antecknas enl följande: 5’antecknas som5’ 5”5 4”4 3”3 träff inom träffomrT annan figurträff0 figurbomX

12 Rapportering m m Älgskyttemärket förekommer i valörerna brons, silver och guld. Som godkänt resultat räknas a) För märket i brons: Tre serier med samtliga skott inom träffområdet b) För märket i silver: Tre serier med minst 14 poäng per serie och med samtliga skott inom träffområdet. c) För märket i guld: Fyra serier med minst 17 poäng per serie

13 Fyll i - Namn, datum samt - notera på blanketten ev. meddelanden om fel/brister på anläggningen eller annan väsentligt information

14 Rapportering m m Trap- och skeetbanor Protokoll skall föras över varje serie För kastare med nummerverk noteras i protokollet verkets nummer innan skjutning börjar samt efter avslutad skjutning Med protokollet skall följa en redovisning och kuponger/kontanter för skjutna serier Ev. fel/brister och annan väsentlig information meddelas Protokoll och redovisning läggs i lådan vid klubbhuset

15

16 Ersättning till funktionärer Ersättning till funktionärer utgår i form av: Fritt tillträde till banorna för eget skytte och under eget ansvar En gratis hyra av älgbanan per år för skjutning med sitt jaktlag då du själv också är skjutledare Men samtidigt är det också ett krav på att skjutledare skall ställa upp på minst en arbetsdag och som funktionär på en jaktstig

17 Nycklar, larm m.m. Nycklar till anläggningen - endast till funktionärer och efter styrelsens beslut Larm, telefoner - stänga av och sätta på larm; sker med egen kod - närmaste telefon finns vid bostadsområdet vid infarten till skjutbanorna - mobiltelefon fungerar men med dålig täckning på sina håll inom området Ambulans tillkallas på larmnumret 112

18 Skjutledare Ansvarar för säkerheten vid skjutning Det ska vara trivsamt vid banan Vara insatt i säkerhetsbestämmelser och förebygga olyckor Vid tävling lyder skjutledare under tävlingsledare

19 Säkerhet och ordningsföreskrifter Krav på skjutledare, älgbanan - tagit del av och känna till klubbens ordnings- och säkerhetsföreskrifter - godkänd och utsedd av styrelsen - innehar licens för klass 1-vapen - skjutledare skall bära skjutledarväst Ha kännedom om regler kring: - semafor: Röd lampa = skjutförbud - markering och hantering av skjutprotokoll - redovisning - fordringar för Jägarförbunders älgskyttemärke

20 Säkerhet och ordningsföreskrifter, SäkB Ansvar -var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet. -alla skyttar och funktionärer skall aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs. -den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar annan fara skall omedelbart ingripa. -vid omedelbar fara kommenderas "Avbryt, Eld upphör eller Stopp". -alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare

21 Säkerhet och ordningsföreskrifter, SäkB Skyttens eget ansvar Vid all vapenhantering skall vapnet alltid behandlas som om det vore laddat. Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering. Före skjutning skall skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål. Det är förbjudet att rikta ett vapen - laddat eller oladdat - mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen skall hanteras i säker riktning uppåt eller ner mot marken. Provriktning får endast ske på föreskriven plats och mot anbefallt mål. Vapen får inte lämnas utan tillsyn. Undantag enligt gällande vapenlagsstiftning eller då vapenvakt är utsedd. Vapen som skall överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat. Laddning får inte ske förrän kommando ”Ladda” givits. Ansvarig skjutledare skall utses då två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare. Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning. Hagelgevär; dubbelpipiga gevär skall bäras brutna/öppna och halvautomater med öppet slutstycke. Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande, undantagna är domare eller jurymedlem. Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger.

22 Säkerhet och ordningsföreskrifter, SäkB Skjutledarens ansvar Vid all skjutning skall skjutledare utses. Är tävlingsledare utsedd lyder skjutledaren under denne. Skjutledare skall kontrollera hos tävlingsledaren att nödvändiga avlysningar, varnings och avstängningsåtgärder vidtagits. Skjutledaren skall vara väl insatt i gällande säkerhets- bestämmelser och är närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen. Skjutledare skall ha god kännedom om den skyttegren som han/hon är satt att leda. Skjutning får endast ske på kommando från skjutledaren. Funktionärer som behövs för genomförandet lyder under skjutledaren. Skyddsglasögon ska bäras inom 30m från målet vid allt skytte med stålhagel.

23 Säkerhets- och ordningsföreskrifter, SäkB Skjutledaren skall före skjutning: Vid behov, på lämpligt sätt informera åskådare om gällande säkerhetsbestämmelser. Kontrollera att målområdet är fritt före det att kommando för laddning ges. Utse och avsyna skyddad plats för markörer, maskinskötare. Instruera funktionärer som markörchef, markörer, signalister, maskinskötare med flera, samt eventuella säkerhetsvakter. Vid behov utfärda skriftliga instruktioner till funktionärer. Säkerställa att kommunikation mellan markörchef/ markörer/ maskinskötare och skjutstationschef är upprättad.

24 Säkerhets- och ordningsföreskrifter, SäkB Skjutledaren skall under skjutning: Kontrollera att skyttarna hanterar vapnen korrekt och i övrigt följer gällande regler. Kontrollera att skyttarna följer givna kommandon. Kontrollera att åskådare och funktionärer uppehåller sig på anvisade platser. Omedelbart kommendera "Avbryt - Eld upphör" eller "Stopp", vid fara. Rapportera till tävlingsledaren då skjutningen med hänsyn till säkerheten har avbrutits, samt då den kan fortsätta. Skjutledaren skall efter skjutning: Ge kommando ”Serien är slut”. Genomföra visitation efter skjutning (Ingen ammunition i patronläge eller magasin, slutstycke utdraget eller brutna vapen). Utse vapenvakt vid markering (i förekommande fall).

25 Skjutbaneinstruktion – hagel & kula Tillåtna skjuttider är Måndag – fredagkl. 08.00 – 21.00 Lördag – söndagkl. 08.00 – 17.00 Vid skjutning Skall alla skyttar anmäla sig till skjutledaren. Är medlem själv på banan är denne skjutledare.

26 Skjutbaneinstruktion, hagel & kula Tillåtna vapen, hagel Endast slätborrade vapen i max kaliber 12 - kula Kulvapen upp till kaliber 9,5 mm Tillåtna skjutplatser och skjutriktningar, kula Skjutning får ske från anlagda skjutplatser på 50m, 80 m och 150m men även från platser mellan 80m och vallen. Dock ska alltid mål placeras i målställ max 5 m från vallen.

27 OBS Allt skytte på älg-banan med elektronisk markering får endast ske med helmantlad ammunition och ”Jaktmatch”

28 Försäkring Jägareförbundet försäkring via Folksam Försäkrade funktionärer i klubben Deltagare vid jägarexamen Utbildningar och ungdomsverksamhet

29 Ban- och klubbkommittéer Kommittéer Hagelbanor: Conny Andersson, Ove Eriksson, Ove Holmlin och Hampus Nilsson Kulbanor:Håkan Hedlund, Torbjörn Svensk och Tommie Bäck Stugan:Stig Sjöström och Hasse Johansson Tävling:Henning Lundberg, Håkan Hedlund och Conny Andersson Ungdomar:Hampus Nilsson, Rasmus Holm och Pontus Nilsson Kvinnor:Inger Öberg Sponsring:Olle Johansson och Inger Öberg Säkerhet:Jörgen Larsson och Mats Larsson-Hammarsten Jägarutbildn:Sture Larsson Provledare:Stig Sjöström, Per Carlsson och Jesper Hedvall Webbmaster:Olle Johansson Nycklar:Torbjörn Svensk Bokn banor:Bengt Amnestål BrandskyddStig Sjöström och Hasse Johansson

30 Utdrag ur Säkerhet och ordningsföreskrifter, SäkB Laddning får inte ske förrän kommando ”Ladda” givits. Skjutning får endast ske på kommando från skjutledaren

31 Här får endast skyttar och skjutledare befinna sig när skjutning pågår


Ladda ner ppt "Skjutledarträff 2016. Presentation av funktionärer Tränings- och skjutprogram mm Banavgifter mm. Försvarets avlysningar av banorna Rapportering efter."

Liknande presentationer


Google-annonser