Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbundsdirektionen 2015-12-01 Beatrice Melin Anna-Lena Sunesson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbundsdirektionen 2015-12-01 Beatrice Melin Anna-Lena Sunesson."— Presentationens avskrift:

1 Förbundsdirektionen 2015-12-01 Beatrice Melin Anna-Lena Sunesson

2 På dagens agenda från RCC Norr - Regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018 - Standardiserade vårdförlopp inom cancervården (SVF) - Nationell nivåstrukturering - RCC verksamhetsplan och budget 2016 2

3 Ny regional utvecklingsplan 2016-18 Planen för 2013-2015 som grund Nya områden:Hjärntumörer Malignt melanom Neuroendokrina tumörer/tunntarm/sköldkörtel Sarkom Öron-näsa-halscancer Cancerprevention egen utvecklingsplan Standardiserade vårdförlopp

4 Regional utvecklingsplan – process RCC Norr 2016 Underlag: Reg. utv.- plan 2013- 2015 Rapporter från pro- cessledare, målnivåer m.m. juni Synpunkter: 8/9 Cancerråd 18/9 Pro- cessledare 4/11 Patientråd 29/9+10/11 Styrgrupp 10/11 God- kännande styrgrupp 1/12 God- kännande för utskick, förbunds- direktionen (FD)? Fast- ställan- de, FD Handlingsplaner för att nå planens mål utarbetas i respektive landsting Plan skrivs

5 Många diagnoser/områden med specifika mål och målnivåer Barnonkologi Blodcancer Bröstcancer Cancerprevention Cancerrehabilitering Cervixcancer­prevention Gynekologisk cancer Hjärntumörer Huvud-halscancer Kolorektal­cancer Lungcancer Melanom/hudtumörer Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoidea Palliativ vård Prevention Prostatacancer Sarkom och benmetastaser Mammografi Tumörer i övre mag-tarm- kanalen Urogenitala tumörer utom prostatacancer ”Vägen in till cancervården” 5

6 Övergripande prioriterade områden Förstärka patologin diagnostiken Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård Cancerprevention Cancerrehabilitering

7 Förstärka diagnostiken Patologi Molekylärgenetisk testning Bild- och funktionsmedicin - PET-CT (ökande behov, både antal och olika former) - MR Diagnosspecifik diagnostik (ex. koloskopi)

8 Under vårdprocesser (utöver prioriterade områden) Standardisering och samordning av remissrutiner Ordnat införande av läkemedel Bättre it-system Fortsatt utveckling av telemedicin Standardiserade vårdförlopp

9 Cancerprevention ”The European Code Against Cancer” – 12 punkter Egen utvecklingsplan Fortsätta stödja det regionala folkhälsoarbetet – cancerprevention ett prioriterat områden i regionala folkhälsopolitiska programmet 2015-18 Projekt för utsatta grupper Särskild satsning på säkrare solvanor

10 Cancerrehabilitering 60% av regionens cancerpatienter erbjuds ”min vårdplan” (utifrån generisk modell) 2016 80% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med namngiven kontaktsjuksköterska 2018 15% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med arbetsterapeut2018 40% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med kurator2018 15% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med fysioterapeut2018 15% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med dietist2018 95% av regionen cancerpatienter får skriftlig generell information om cancer­ rehabilitering 2018 Bilda en multidisciplinär arbetsgrupp i regionen med tydligt uppdrag och syfte2016

11 Utbildning och kompetensförsörjning Mål i enlighet med kompetensförsörjningsplanen: - tillräckligt antal ST-tjänster - ökade incitament för utbildning till specialist-ssk - ändrade arbetssätt för optimerat kompetensnyttjande - högre akademisk nivå Kontakt-ssk-utbildningen Breddutbildning – bl.a. webbutbildningen i palliativ vård, cancerseminarier, utbildningsmoduler

12 Förslag till fortsatt hantering av utvecklings- planen Godkännande för utskick till landstingen Landstingen utarbetar handlingsplaner parallellt med uppföljning av arbetet för 2015 Handlingsplaner och uppföljningsrapporter till FD inför mötet 2016-05-31 - 06-01 12

13

14 Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Misstanke Behandling Utredning Välgrundad misstanke Nationell väntetidsmätning

15 Syfte Kortare väntetider Förbättrad samverkan Nöjdare patienter och medarbetare 5 standardiserade vårdförlopp har införts under 2015 Akut myeloisk leukemi (blodcancer) 6 dagar Huvud- och halscancer30-38 dagar Matstrupe- och magsäckscancer31-38 dagar Prostatacancer28-60 dagar Cancer i urinblåsa och urinvägar9-12 eller 31-41 dagar * Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut | ** Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej Standardiserade vårdförlopp * **

16 För att få ta del av stimulans- medlen ska landstingen Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. Ta fram en handlingsplan senast 15 mars 2015 för hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp. Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015. Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och genomförandet.

17 Fastställda Bröstcancer Cancer utan känd primärtumör (CUP) Bukspottkörtelcancer Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Cancer i galla och gallvägar Hjärntumörer Levercancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Fastställs 21 dec Malignt melanom Myelom Äggstockscancer 13 nya SVF har utarbetats 2015 http://www.cancercentrum.se/norr/vara -uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/vardforlopp/vardforlopp- remiss/

18 Överenskommelse för satsningen 2016 Under slutberedning i regeringskansliet – beslut regeringen 17/12, SKL 18/12 Preliminärt bl.a. Införa de 13 nya standardiserade vårdförloppen Handlingsplaner Rapporter som redovisar införandet av vårdförloppen. PREM-mätningar (nationell enkät) Ytterligare 10 nya SVF ska utarbetas

19 Utmaningar bl.a. Patologi Bild- och funktionsmedicin Koordinatoruppgiften – kontaktsjuksköterskeuppdraget Nå ut till alla medarbetare Regional arbetsgrupp för införande av SVF (RAFI): NLL: Kristina Andersson VLL: Göran Hugosson LVN: Lennart Moberg RJH: Elin Wassdahl-Nilsson 19

20 Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer Cystectomi vid urinblåsecancer Magsäckscancer Lever-gallvägscancer Bukspottkörtelcancer Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testiscancer Nationell nivå- strukturering Arbetsmodell

21 Nationell nivåstrukturering: diagnoser aktuella för rekommendation från RCC Analcancer Vulvacancer Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) Isolerad hyperterm perfusion Musko-skelettala sarkom Buksarkom Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer

22 Remissförslag Analcancer Radiokemoterapi vid 4 nationella vårdenheter Salvagekirurgi vid 2 nationella vårdenheter Ca 140 patienter/år, majoriteten aktuell för kurativt syftande behandling med radiokemoterapi. Behandlas idag vid de 7 universitetssjukhusen + 3 ytterligare sjukhus. Ansökan från Nus om att vara nationellt centrum för radio- kemoterapi

23 Remissförslag Vulvacancer Behandling vid minst 3 men högst 4 nationella vårdenheter Ca 150-190 patienter/år. Primärbehandling kirurgi. Behandlas idag vid de 7 universitetssjukhusen, ytterligare 2 sjukhus, samt selekterade fall även vid andra gynekologiska kliniker.

24 Remissförslag Isolerad hyperterm perfusion av extremiteter Behandling vid minst 1 nationell vårdenhet Ca 40 patienter/år, huvudindikation malignt melanom eller avancerade mjukdelssarkom i extremitet. Behandlas idag vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

25 Remissförslag Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) Behandling vid 2-4 nationella vårdenheter Ca 150 patienter/år, beräknas öka. Används för patienter med spridd cancer i bukhinnan, oftast från tjock- och ändtarmscancer. Behandlas idag vid 4 universitetssjukhus.

26 Remissförslag Musko-skelettala sarkom Dagens 5 regionala centrum för diagnostik och behandling behålls, med tydliga riktlinjer för regional samverkan och ansvarsfördelning. Högst 3 av de regionala centrumen får ett nationellt uppdrag utöver det regionala. Gäller avancerad diagnostik och behandling för vissa undergrupper. Ca 370 patienter/år. Ansökan från Nus om att vara nationellt centrum för kirurgi av tumörer - inom området för plexus brachialis - i bäckenet, där rekonstruktion av bäcken- och bukvägg behövs för fullgott funktionellt resultat

27 Remissförslag Buksarkom Dagens 5 regionala centrum för diagnostik och behandling behålls, med tydliga riktlinjer för regional samverkan och ansvarsfördelning. Högst 3 av de regionala centrumen får ett nationellt uppdrag utöver det regionala. Gäller avancerad diagnostik och behandling för vissa undergrupper. Ca 300 patienter/år, varav kirurgisk behandling av ca 150-200

28 Remissförslag Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer 4 nationella vårdenheter Ca 650 patienter/år drabbas, varav 220-240 aktuella för kurativt syftande kirurgi. Behandlas idag vid de 7 universitetssjukhusen + ytterligare några sjukhus. Ansökan från Nus om att vara nationellt centrum

29 Nationell nivåstrukturering: diagnoser under pågående utredning Njurcancer Borttagande av urinblåsan vid avancerad blåscancer Bukspottkörtelcancer Lever- och gallvägscancer Magsäckscancer Retroperitoneal lymfkörtelkirurgi vid testikelcancer Äggstockscancer Utredning i sakkunniggrupp innebär en genomlysning av området, inte ett i förväg fattat beslut om nationell koncentrering över regionnivå

30 Verksamhetsplan RCC Norr 2016 Kort verksamhetsbeskrivning Tabell med - mål/uppdrag enligt de tio kriterierna för RCC - uppföljningsindikatorer - aktiviteter och särskilda uppdrag inom RCC Norr - ansvarig - uppföljning (årsredovisning, några rapporter, fastställda planer) 30

31 Viktig utveckling under 2016 Standardiserade vårdförlopp Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp, samarbete UmU – RCC Ökade aktiviteter inom prevention och cancerrehabilitering 31

32 Budgethistorik statsbidrag RCC Norr statsbidragsbudget i tkr Budgetår201120122013201420152016 Summa700079008000 + 2000 SVF 8000?

33 Budget 2016 - statsbidrag

34 Processledare bemanningsläge december 2015 Diagnos/områdeProcessledareStart BarnonkologiUlf Hjalmars, VLL130101 BlodcancerBirgitta Lauri, NLL120101 BröstcancerMaria Sandberg/Malin Sund, VLL110901 CancerpreventionSenada Hajdarevic, VLL150201 CancerrehabiliteringOlof Hasslow/Katja Vuollet Carlsson, VLL 120401 Cervixcancer­preventionPia Collberg, RJH130301 Gynekologisk cancerUlrika Ottander, VLL110901 HjärntumörerJens Nyström, VLL140901 Huvud-halscancerBrith Granström, VLL140901 Kolorektal­cancerHåkan Olsson, VLL110901 LungcancerAnnelie Behndig, VLL110901 Läkemedel, regional representant NACMaria Strandberg, LVN150201 Melanom/hudtumörerVirginia Zazo, VLL140101 Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoideaJoakim Hennings, RJH140101 Palliativ vårdunder rekrytering110901 PreventionSenada Hajdarevic, VLL150201 ProstatacancerCamilla Thellenberg Karlsson, VLL110901 Sarkom och benmetastaserJens Nyström, VLL140901 MammografiHåkan Jonsson, VLL120901 Tumörer i övre mag-tarm-kanalenBengt Wallner, VLL130301 Urogenitala tumörer utom prostatacancerAmir Sherif, VLL130201 ”Vägen in till cancervården”Senada Hajdarevic, VLL120901 Samordnande kontaktsjuksköterskaKatja Vuollet Carlsson, VLL120401

35 Budgethistorik landstingsfinansiering RCC Norr landstingsbudget i tkr Landstingsandel av budget2011201220132014 2015 2016 NLL 2 3052 3563 4163 485 3 6003670 LVN 2 2502 3003 3543 421 3 5343603 JLL 1 1721 2011 7281 762 1 8201856 VLL 2 3932 4583 5253 595 3 7143787 Summa8 1208 31512 02312 263 12 67112919

36 Budget 2016 - landstingsfinansiering

37 37


Ladda ner ppt "Förbundsdirektionen 2015-12-01 Beatrice Melin Anna-Lena Sunesson."

Liknande presentationer


Google-annonser