Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbundsdirektionen 2015-12-01 Beatrice Melin Anna-Lena Sunesson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbundsdirektionen 2015-12-01 Beatrice Melin Anna-Lena Sunesson."— Presentationens avskrift:

1 Förbundsdirektionen Beatrice Melin Anna-Lena Sunesson

2 På dagens agenda från RCC Norr - Regionala utvecklingsplanen för cancervården Standardiserade vårdförlopp inom cancervården (SVF) - Nationell nivåstrukturering - RCC verksamhetsplan och budget

3 Ny regional utvecklingsplan Planen för som grund Nya områden:Hjärntumörer Malignt melanom Neuroendokrina tumörer/tunntarm/sköldkörtel Sarkom Öron-näsa-halscancer Cancerprevention egen utvecklingsplan Standardiserade vårdförlopp

4 Regional utvecklingsplan – process RCC Norr 2016 Underlag: Reg. utv.- plan Rapporter från pro- cessledare, målnivåer m.m. juni Synpunkter: 8/9 Cancerråd 18/9 Pro- cessledare 4/11 Patientråd 29/9+10/11 Styrgrupp 10/11 God- kännande styrgrupp 1/12 God- kännande för utskick, förbunds- direktionen (FD)? Fast- ställan- de, FD Handlingsplaner för att nå planens mål utarbetas i respektive landsting Plan skrivs

5 Många diagnoser/områden med specifika mål och målnivåer Barnonkologi Blodcancer Bröstcancer Cancerprevention Cancerrehabilitering Cervixcancer­prevention Gynekologisk cancer Hjärntumörer Huvud-halscancer Kolorektal­cancer Lungcancer Melanom/hudtumörer Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoidea Palliativ vård Prevention Prostatacancer Sarkom och benmetastaser Mammografi Tumörer i övre mag-tarm- kanalen Urogenitala tumörer utom prostatacancer ”Vägen in till cancervården” 5

6 Övergripande prioriterade områden Förstärka patologin diagnostiken Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård Cancerprevention Cancerrehabilitering

7 Förstärka diagnostiken Patologi Molekylärgenetisk testning Bild- och funktionsmedicin - PET-CT (ökande behov, både antal och olika former) - MR Diagnosspecifik diagnostik (ex. koloskopi)

8 Under vårdprocesser (utöver prioriterade områden) Standardisering och samordning av remissrutiner Ordnat införande av läkemedel Bättre it-system Fortsatt utveckling av telemedicin Standardiserade vårdförlopp

9 Cancerprevention ”The European Code Against Cancer” – 12 punkter Egen utvecklingsplan Fortsätta stödja det regionala folkhälsoarbetet – cancerprevention ett prioriterat områden i regionala folkhälsopolitiska programmet Projekt för utsatta grupper Särskild satsning på säkrare solvanor

10 Cancerrehabilitering 60% av regionens cancerpatienter erbjuds ”min vårdplan” (utifrån generisk modell) % av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med namngiven kontaktsjuksköterska % av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med arbetsterapeut % av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med kurator % av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med fysioterapeut % av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med dietist % av regionen cancerpatienter får skriftlig generell information om cancer­ rehabilitering 2018 Bilda en multidisciplinär arbetsgrupp i regionen med tydligt uppdrag och syfte2016

11 Utbildning och kompetensförsörjning Mål i enlighet med kompetensförsörjningsplanen: - tillräckligt antal ST-tjänster - ökade incitament för utbildning till specialist-ssk - ändrade arbetssätt för optimerat kompetensnyttjande - högre akademisk nivå Kontakt-ssk-utbildningen Breddutbildning – bl.a. webbutbildningen i palliativ vård, cancerseminarier, utbildningsmoduler

12 Förslag till fortsatt hantering av utvecklings- planen Godkännande för utskick till landstingen Landstingen utarbetar handlingsplaner parallellt med uppföljning av arbetet för 2015 Handlingsplaner och uppföljningsrapporter till FD inför mötet

13

14 Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Misstanke Behandling Utredning Välgrundad misstanke Nationell väntetidsmätning

15 Syfte Kortare väntetider Förbättrad samverkan Nöjdare patienter och medarbetare 5 standardiserade vårdförlopp har införts under 2015 Akut myeloisk leukemi (blodcancer) 6 dagar Huvud- och halscancer30-38 dagar Matstrupe- och magsäckscancer31-38 dagar Prostatacancer28-60 dagar Cancer i urinblåsa och urinvägar9-12 eller dagar * Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut | ** Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej Standardiserade vårdförlopp * **

16 För att få ta del av stimulans- medlen ska landstingen Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. Ta fram en handlingsplan senast 15 mars 2015 för hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp. Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och genomförandet.

17 Fastställda Bröstcancer Cancer utan känd primärtumör (CUP) Bukspottkörtelcancer Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Cancer i galla och gallvägar Hjärntumörer Levercancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Fastställs 21 dec Malignt melanom Myelom Äggstockscancer 13 nya SVF har utarbetats uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/vardforlopp/vardforlopp- remiss/

18 Överenskommelse för satsningen 2016 Under slutberedning i regeringskansliet – beslut regeringen 17/12, SKL 18/12 Preliminärt bl.a. Införa de 13 nya standardiserade vårdförloppen Handlingsplaner Rapporter som redovisar införandet av vårdförloppen. PREM-mätningar (nationell enkät) Ytterligare 10 nya SVF ska utarbetas

19 Utmaningar bl.a. Patologi Bild- och funktionsmedicin Koordinatoruppgiften – kontaktsjuksköterskeuppdraget Nå ut till alla medarbetare Regional arbetsgrupp för införande av SVF (RAFI): NLL: Kristina Andersson VLL: Göran Hugosson LVN: Lennart Moberg RJH: Elin Wassdahl-Nilsson 19

20 Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer Cystectomi vid urinblåsecancer Magsäckscancer Lever-gallvägscancer Bukspottkörtelcancer Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testiscancer Nationell nivå- strukturering Arbetsmodell

21 Nationell nivåstrukturering: diagnoser aktuella för rekommendation från RCC Analcancer Vulvacancer Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) Isolerad hyperterm perfusion Musko-skelettala sarkom Buksarkom Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer

22 Remissförslag Analcancer Radiokemoterapi vid 4 nationella vårdenheter Salvagekirurgi vid 2 nationella vårdenheter Ca 140 patienter/år, majoriteten aktuell för kurativt syftande behandling med radiokemoterapi. Behandlas idag vid de 7 universitetssjukhusen + 3 ytterligare sjukhus. Ansökan från Nus om att vara nationellt centrum för radio- kemoterapi

23 Remissförslag Vulvacancer Behandling vid minst 3 men högst 4 nationella vårdenheter Ca patienter/år. Primärbehandling kirurgi. Behandlas idag vid de 7 universitetssjukhusen, ytterligare 2 sjukhus, samt selekterade fall även vid andra gynekologiska kliniker.

24 Remissförslag Isolerad hyperterm perfusion av extremiteter Behandling vid minst 1 nationell vårdenhet Ca 40 patienter/år, huvudindikation malignt melanom eller avancerade mjukdelssarkom i extremitet. Behandlas idag vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

25 Remissförslag Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) Behandling vid 2-4 nationella vårdenheter Ca 150 patienter/år, beräknas öka. Används för patienter med spridd cancer i bukhinnan, oftast från tjock- och ändtarmscancer. Behandlas idag vid 4 universitetssjukhus.

26 Remissförslag Musko-skelettala sarkom Dagens 5 regionala centrum för diagnostik och behandling behålls, med tydliga riktlinjer för regional samverkan och ansvarsfördelning. Högst 3 av de regionala centrumen får ett nationellt uppdrag utöver det regionala. Gäller avancerad diagnostik och behandling för vissa undergrupper. Ca 370 patienter/år. Ansökan från Nus om att vara nationellt centrum för kirurgi av tumörer - inom området för plexus brachialis - i bäckenet, där rekonstruktion av bäcken- och bukvägg behövs för fullgott funktionellt resultat

27 Remissförslag Buksarkom Dagens 5 regionala centrum för diagnostik och behandling behålls, med tydliga riktlinjer för regional samverkan och ansvarsfördelning. Högst 3 av de regionala centrumen får ett nationellt uppdrag utöver det regionala. Gäller avancerad diagnostik och behandling för vissa undergrupper. Ca 300 patienter/år, varav kirurgisk behandling av ca

28 Remissförslag Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer 4 nationella vårdenheter Ca 650 patienter/år drabbas, varav aktuella för kurativt syftande kirurgi. Behandlas idag vid de 7 universitetssjukhusen + ytterligare några sjukhus. Ansökan från Nus om att vara nationellt centrum

29 Nationell nivåstrukturering: diagnoser under pågående utredning Njurcancer Borttagande av urinblåsan vid avancerad blåscancer Bukspottkörtelcancer Lever- och gallvägscancer Magsäckscancer Retroperitoneal lymfkörtelkirurgi vid testikelcancer Äggstockscancer Utredning i sakkunniggrupp innebär en genomlysning av området, inte ett i förväg fattat beslut om nationell koncentrering över regionnivå

30 Verksamhetsplan RCC Norr 2016 Kort verksamhetsbeskrivning Tabell med - mål/uppdrag enligt de tio kriterierna för RCC - uppföljningsindikatorer - aktiviteter och särskilda uppdrag inom RCC Norr - ansvarig - uppföljning (årsredovisning, några rapporter, fastställda planer) 30

31 Viktig utveckling under 2016 Standardiserade vårdförlopp Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp, samarbete UmU – RCC Ökade aktiviteter inom prevention och cancerrehabilitering 31

32 Budgethistorik statsbidrag RCC Norr statsbidragsbudget i tkr Budgetår Summa SVF 8000?

33 Budget statsbidrag

34 Processledare bemanningsläge december 2015 Diagnos/områdeProcessledareStart BarnonkologiUlf Hjalmars, VLL BlodcancerBirgitta Lauri, NLL BröstcancerMaria Sandberg/Malin Sund, VLL CancerpreventionSenada Hajdarevic, VLL CancerrehabiliteringOlof Hasslow/Katja Vuollet Carlsson, VLL Cervixcancer­preventionPia Collberg, RJH Gynekologisk cancerUlrika Ottander, VLL HjärntumörerJens Nyström, VLL Huvud-halscancerBrith Granström, VLL Kolorektal­cancerHåkan Olsson, VLL LungcancerAnnelie Behndig, VLL Läkemedel, regional representant NACMaria Strandberg, LVN Melanom/hudtumörerVirginia Zazo, VLL Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoideaJoakim Hennings, RJH Palliativ vårdunder rekrytering PreventionSenada Hajdarevic, VLL ProstatacancerCamilla Thellenberg Karlsson, VLL Sarkom och benmetastaserJens Nyström, VLL MammografiHåkan Jonsson, VLL Tumörer i övre mag-tarm-kanalenBengt Wallner, VLL Urogenitala tumörer utom prostatacancerAmir Sherif, VLL ”Vägen in till cancervården”Senada Hajdarevic, VLL Samordnande kontaktsjuksköterskaKatja Vuollet Carlsson, VLL120401

35 Budgethistorik landstingsfinansiering RCC Norr landstingsbudget i tkr Landstingsandel av budget NLL LVN JLL VLL Summa

36 Budget landstingsfinansiering

37 37


Ladda ner ppt "Förbundsdirektionen 2015-12-01 Beatrice Melin Anna-Lena Sunesson."

Liknande presentationer


Google-annonser